Пошук по сайту


Проспект емісії акцій публiчного акцiонерного товариства банку «меркурiй», щодо яких прийнято рішення про публічне розміщення

Проспект емісії акцій публiчного акцiонерного товариства банку «меркурiй», щодо яких прийнято рішення про публічне розміщення

Сторінка1/6
  1   2   3   4   5   6

Проспект емісії акцій
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА БАНКУ «МЕРКУРIЙ», щодо яких прийнято рішення про публічне розміщення

1. Інформація про емітента та його фінансово-господарський стан


1.1

Загальна інформація про емітента:

1.1.1

Повне найменування

українською мовою: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО БАНК «МЕРКУРІЙ»

російською мовою: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК «МЕРКУРИЙ»

англійською мовою: PUBLIC JOINT STOCK COMPANY BANK «MERCURY»

1.1.2

Скорочене найменування

 українською мовою: АТ БАНК «МЕРКУРІЙ»

російською мовою: АО БАНК «МЕРКУРИЙ»

англійською мовою: JSC BANK «MERCURY»

Надалi ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО БАНК «МЕРКУРІЙ» також згадується як Банк, або Емітент.

1.1.3

Код за ЄДРПОУ

14360386

1.1.4

Місцезнаходження

 Україна, 61002, м. Харкiв, вул. Петровського, буд. 23

1.1.5

Засоби зв'язку (телефон, факс, електронна пошта)

тел. (057) 758 16 35, факс (057) 700 92 57, електронна пошта:  veksel@mercury-bank.com

1.1.6

Дата державної реєстрації емітента; орган, що здійснив державну реєстрацію емітента

 ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО БАНК «МЕРКУРIЙ» є правонаступником Акцiонерного комерцiйного банку «Меркурiй», який був створений згiдно з рiшенням установчих зборiв засновникiв 11 вересня 1992 року (протокол № 1) i зареєстрований Нацiональним банком України 18 листопада 1992 року за №129. Державна реєстрація проведена 18.11.1992 року ВИКОНАВЧИМ КОМIТЕТОМ ХАРКIВСЬКОЇ МIСЬКОЇ РАДИ.

Рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв вiд 07 жовтня 2009 року (протокол №4) Акцiонерний комерцiйний банк «Меркурiй» у зв`язку iз приведенням Статуту до норм Закону України «Про акцiонернi товариства» змiнив своє найменування на ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО БАНК «МЕРКУРIЙ».

1.1.7

Предмет і мета діяльності

АТ БАНК «МЕРКУРІЙ» є універсальним банком, який був створений з метою комплексного обслуговування акціонерів та клієнтів - юридичних і фізичних осіб незалежно від державної належності та форм власності, у тому числі акумулювання та ефективного використання коштів, майна, ноу-хау, об'єктів інтелектуальної власності, підвищення якості та збільшення обсягів надання банківських послуг, а також отримання максимальних прибутків для своїх акціонерів та для власного розвитку. Емітент здійснює свою діяльність з урахуванням комерційних інтересів банку, клієнтів та сприяє економічному розвитку та зміцненню фінансової системи України.

Предметом діяльності Емітента є надання банківських послуг [залучення у вклади (депозити) коштів та банківських металів від необмеженого кола юридичних і фізичних осіб, відкриття та ведення поточних (кореспондентських) рахунків клієнтів, у тому числі у банківських металах, розміщення залучених у вклади (депозити), у тому числі на поточні рахунки, коштів та банківських металів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик], інших фінансових послуг, крім послуг у сферi страхування, а також здійснення іншої дiяльностi згідно зі Статутом та чинним законодавством України. Емітент самостійно визначає напрями своєї діяльності і спеціалізацію за видами послуг.

1.1.8

Інформація про посадових осіб із зазначенням прізвища, імені та по батькові, повної назви посади, року народження, освіти, кваліфікації, виробничого стажу, стажу роботи на цій посаді, основного місця роботи і посади на основному місці роботи:
а) голова та члени Правління:


Прiзвище, iм'я, по батькові, повна назва посади

Рiк народ-ження

Освiта

Кваліфі-кацiя

Виробни-чий стаж

Стаж роботи на посадi

Мiсце роботи i посада, яку особа займає по основному мiсцю роботи
Соловйов Василь Пилипович, Голова Правління

1960

вища

Інженер-механік, економіст


30 рокiв

16 рокiв

Голова Пpавління АТ БАНКУ «МЕРКУРIЙ»

Акімова Валентина Володимирівна, член Правління

1957

вища

iнженер-економiст


34 роки

15 рокiв

Головний бухгалтер АТ БАНКУ "МЕРКУРІЙ"


Данилова Людмила Володимирівна, член Правління

1958

вища

Інвести-ційний менеджер

36 рокiв

2 роки

Заступник Голови Правління з інвестицій та цiнних паперiв АТ

БАНКУ «МЕРКУРIЙ»

Куценко Олег Володимирович, член Правління

1970

вища

економiст

20 рокiв

15 років

Перший заступник Голови Правлiння АТ БАНКУ «МЕРКУРІЙ»

Малишкiн Олександр Михайлович, член Правління

1952

вища

Інженер-механік,

спеціаліст з банків-ської справи

37 рокiв

7 рокiв

Начальник служби фінансового моніторингу АТ БАНКУ «МЕРКУРIЙ»

Степаненко Сергій Віталійович, член Правління

1978

вища

економiст

12 рокiв

2 роки

Начальник Управлiння індивідуального бiзнесу департаменту активно-пасивних операцiй АТ БАНКУ «МЕРКУРIЙ»б) голова та члени Спостережної ради:

Прiзвище, iм'я, по батькові, повна назва посади

Рiк народ-ження

Освiта

Кваліфі-кацiя

Вироб-ничий стаж

Стаж роботи на посадi

Мiсце роботи i посада, яку особа займає по основному мiсцю роботи

Когут Ігор Дмитрович, Голова Спостережної ради

1975

вища

Спеціа-ліст з фінансів

12 рокiв

З 05.03.

2013р

Директор ТОВ «КУА «Фінекс – Капiтал»

Борисюк Михайло Дем’янович,

член Спостережної ради

1934

вища

інженер-електро- механік

60 рокiв

4 роки

З 1990р. Генеральний конструктор зі створення бронетанкової техніки казенного підприємства «Харківське конструкторське бюро з машинобудуванням ім. О.О. Морозова», на теперiшнiй час - пенсiонер

Крiмерман Лада Олександрiвна, член Спостережної ради

1971

вища

юрист; спеціа-ліст з облiку i аудиту

24 роки

З 05.03.

2013р.

Директор ТОВ Аудиторська фiрма «ФIНЕКС -АУДИТ»

Стариченко Володимир Миколайович, член Спостережної ради

1969

вища

інженер-економiст

18 рокiв

З 05.03.

2013р.

Директор ТОВ «Фінансова компанiя «Платiжний центр»

Тацiй Василь Якович, член Спостережної ради

1940

вища

юрист

56 рокiв

9 років

Ректор НаціональнОГО університетУ «Юридична академiя України iм. Ярослава Мудрого»
в) голова та члени Ревізійної комісії:

Прiзвище, iм'я, по батькові, повна назва посади

Рiк народження

Освiта

Квалiфiкацiя

Виробни-чий стаж

Стаж роботи на посадi

Мiсце роботи i посада, яку особа займає по основному мiсцю роботи

Базiлевич Оксана Миколаївна, Голова Ревiзiйної комiсiї

1968

вища

інженер – механік; менеджер –економiст

26 рокiв

З 05.03

.2013р.

Директор ТОВ ФК «ФIНЕКС-УКРАЇНА»

Коростельова Світлана Емануїлівна, член Ревiзiйної комiсiї

1937

Середня спецi-альна

кредитник

43 роки

9 років

Пенсіонерка

Чередниченко Ірина Олександрівна, член Ревiзiйної комiсiї

1980

вища

соцiо-економiко-географ, викладач; магістр державної служби

зi спеціаліза-ції «Економі-ка»;

бакалавр юрист

15 рокiв

З 05.03.

2013р.

Начальник вiддiлу розвитку та супроводу муніципальних проектів ТОВ «ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ «ПЛАТIЖНИЙ ЦЕНТР»

г)

корпоративний секретар (за наявності)

Посада корпоративного секретаря вiдсутня.

ґ)

головний бухгалтер

Головним бухгалтером АТ БАНКУ «МЕРКУРIЙ» є Акімова Валентина Володимирiвна.

1.1.9

Відомості про середню заробітну плату членів колегіального виконавчого органу або особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу, за останній квартал та завершений фінансовий рік, що передував року, в якому подаються документи

Середня заробітна плата членів Правління АТ БАНКУ «МЕРКУРIЙ» за 4 квартал 2012 року складає 18 736,63 грн.

Середня заробітна плата членів Правління АТ БАНКУ «МЕРКУРIЙ» за 2012 рiк складає 19 077,72 грн.

1.1.10

Інформація про депозитарій, який здійснює обслуговування емісії акцій:

а)

повне найменування

Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України»

б)

місцезнаходження

01001, м. Київ, вул. Грінченка, буд. 3

в)

код за ЄДРПОУ

30370711

г)

реквізити договору про обслуговування емісії акцій емітента (номер, дата укладення)

Договір про обслуговування емісії цінних паперів № Е-173 від «12» березня 2010 року

ґ)

номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів

Ліцензія Державної комісії з цiнних паперiв та фондового ринку на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарна діяльність: депозитарна діяльнiсть депозитарію цінних паперів, серія АВ № 581322, дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії: 19.09.2006р. №823, строк дії ліцензії: 19.09.2006р.-19.09.2016 р., дата видачi: 25.05.2011р. 


1.1.11

Інформація про осіб, відповідальних за проведення аудиту емітента:
а)

повне найменування і код за ЄДРПОУ аудиторської фірми або прізвище, ім'я та по батькові аудитора

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АЛЕНАУДИТ», код за ЄДРПОУ 35281710

б)

місцезнаходження або місце проживання

51928, Дніпропетровська обл., місто Дніпродзержинськ, бульвар Незалежності, б. 23, кв.22

в)

реквізити свідоцтва про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів (якщо емітент є фінансовою установою, що здійснює діяльність на ринку цінних паперів)

Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів серія АВ №000142, реєстраційний номер свідоцтва : 141, строк дії: до 06.09.2017 р.


г)

реквізити свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №4028 згідно рішення Аудиторської палати України №182/10 від 27 вересня 2007 року. Термін дії свідоцтва подовжено до 06 вересня 2017 року рішенням Аудиторської палати України №255/1 від 06 вересня 2012 року.

1.1.12

Відомості про участь емітента в асоціаціях, консорціумах, концернах, корпораціях, інших об'єднаннях підприємств

АТ БАНК «МЕРКУРIЙ» приймає участь в наступних асоціаціях, інших об'єднаннях підприємств: 

 • Незалежна асоціація банків України

 • Асоціація українських банків

 • Асоцiацiя «Українська нацiональна група Членiв та Користувачiв СВIФТ «УкрСВIФТ»

 • Суспільство всесвітніх міжбанківських фінансових телекомунікацій S.W.I.F.T.

 • Фонд гарантування вкладів фізичних осіб

 • Асоціація «Регіональне будівництво»

 • Професійна асоціація реєстраторів і депозитаріїв

 • Асоціація «Українські фондові торговці»

 • Всеукраїнська громадська організація «Асоціація  платників податків України»

 • Харківський банківський союз

 • Харківська торгово-промислова палата

 • Платіжні системи Visa International, MasterCard Worldwide, НСМЭП, ЮНИСТРИМ, «Аваль-Експрес» Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», MoneyGram компанiї MoneyGram Payment Systems, Western Union компанiї Western Union Financial Services.

Участi в консорціумах, концернах, корпораціях АТ БАНК «МЕРКУРIЙ» не приймає.

1.2

Інформація про статутний капітал і акціонерів емітента:

1.2.1

Розмір статутного капіталу товариства на дату прийняття рішення про публічне розміщення акцій

 Відповідно до Статуту АТ БАНКУ «МЕРКУРIЙ» статутний капітал Банку на дату прийняття рішення про публічне розміщення становить 141 500 000,00 (сто сорок один мільйон п’ятсот тисяч) гривень

1.2.2

Номінальна вартість і загальна кількість акцій

Статутний капітал Банку розділений на 565 993 089 (п’ятсот шістдесят п’ять мільйонів дев’ятсот дев’яносто три тисячі вiсiмдесят дев'ять) простих іменних акцій та 6911 (шість тисяч дев’ятсот одинадцять) привілейованих іменних акцій номінальною вартістю 25 (двадцять п’ять) копійок кожна.

1.2.3

Кількість розміщених товариством акцій кожного типу

Розмiщено: 565 993 089 (п’ятсот шістдесят п’ять мільйонів дев’ятсот дев’яносто три тисячі вiсiмдесят дев'ять) простих іменних акцій та 6911 (шість тисяч дев’ятсот одинадцять) привілейованих іменних акцій номінальною вартістю 25 (двадцять п’ять) копійок кожна.

1.2.4

Кількість розміщених товариством привілейованих акцій кожного класу (у разі розміщення привілейованих акцій кількох класів)

 Всього розмiщено 6 911 штук привiлейованих iменних акцiй АТ БАНКУ МЕРКУРIЙ» одного класу.

1.2.5

Інформація про наявність викуплених товариством акцій на дату прийняття рішення про розміщення акцій:

АТ БАНК «МЕРКУРIЙ» не має викуплених акцій на дату прийняття рiшення про розмiщення акцiй.

а)

кількість

 -

б)

тип

 -

в)

клас (за наявності привілейованих акцій кількох класів)

 -

г)

форма випуску

 -

ґ)

форма існування

 -

1.2.6

Кількість акцій, що перебувають у власності членів виконавчого органу емітента або особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу

 У власності членів виконавчого органу Емітента (Правлiння АТ БАНКУ «МЕРКУРIЙ») знаходиться 339 418 штук iменних акцiй банку.

1.2.7

Перелік власників пакетів акцій (10 відсотків і більше) із зазначенням відсотка та кількості акцій кожного власника

 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Газко Захід»: володiє 72 606 897 простими iменними акцiями, що складає 12,8281% статутного капiталу банку

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «ДБК»: володiє 72 000 000 простими iменними акцiями, що складає 12,7208% статутного капiталу банку

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Газко Схід»: володiє 56 600 020 простими iменними акцiями, що складає 10,0000% статутного капiталу банку.

1.3

Інформація про цінні папери емітента:

1.3.1

інформація про випуски акцій емітента (щодо кожного випуску) із зазначенням реквізитів свідоцтв про реєстрацію випусків акцій, органів, що видали відповідні свідоцтва, номінальної вартості, кількості кожного типу розміщених товариством акцій, у тому числі кількості кожного класу привілейованих акцій (у разі розміщення привілейованих акцій), загальної суми випуску, форми випуску акцій, форми існування

Iнформація про випуски акцій Емітента:

 зареєстровано випуск простих акцій на загальну суму 1 000 000,00 крб.(10,00 грн.), номінальна вартість кожної акції 20 000 крб. (0,20 грн.) у кiлькостi 50 штук, свідоцтво про реєстрацію цiнних паперiв №46/1/93, видане 10.11.1993 року Фінансовим управлінням Харківської обласної державної адміністрації ;

зареєстровано випуск простих акцій на суму 2 020 000 000,00 крб.(20 200,00 грн.), номінальна вартість кожної акції 20 000 крб. (0,20 грн.) у кiлькостi 101 000 штук, свідоцтво про реєстрацію цiнних паперiв №59/1/94, видане 15.03.1994 року Фінансовим управлінням Харківської обласної державної адміністрації;

зареєстровано випуск iменних акцій на суму 5 800 000 000,00 крб.(58 000,00 грн.), номінальна вартість кожної акції 20 000 крб. (0,20 грн.) у кiлькостi 290 000 штук, свідоцтво про реєстрацію цiнних паперiв №122/1/94, видане 21.09.1994 року Управлiнням Харківського облвиконкому;

зареєстровано випуск акцій на загальну суму 125 800 000 000,00 крб. (1 258 000,00 грн.), в тому числі iменних акцій на суму 125 661 780 000 (1 256 617,80 грн.) номінальна вартість кожної акції 20 000 крб. (0,20 грн,) у кiлькостi 6 283 089 штук, та привілейованих акцiй на суму 138 220 000,00 крб. (1382,20 грн.) у кiлькостi 6911 штук, свідоцтво про реєстрацію цiнних паперiв №436/1/96, видане 18.06.1996 року Фінансовим управлінням Харківської облдержадміністрації;

зареєстровано випуск простих iменних акцій на суму 1 733 125,00 грн., номінальна вартість кожної акції двадцять коп., у кiлькостi 8 665 625 штук, свідоцтво про реєстрацію випуску цiнних паперiв №445/1/97, свiдоцтво видане 07.05.1997 року Державною комісією з цінних паперів та фондовому ринку України (далі «ДКЦПФРУ»);

зареєстровано випуск простих iменних акцій на суму 834 875,00 грн., номінальна вартість кожної акції двадцять коп., у кiлькостi 4 174 375 штук, свідоцтво про реєстрацію випуску цiнних паперiв №1013/1/97, свiдоцтво видане 15.12.1997 року ДКЦПФРУ;

у зв’язку з визначенням форми випуску цінних паперiв зареєстровано випуск простих iменних акцій на загальну суму 3 824 617,80 грн., номінальна вартість кожної акції двадцять коп., форма випуску документарна, у кiлькостi 19 123 089 штук, свідоцтво про реєстрацію випуску акцiй №438/20/1/98, дата реєстрації 02.07.1998 року, видане Харківським територiальним управлiнням ДКЦПФРУ;

у зв’язку з визначенням форми випуску цінних паперiв зареєстровано випуск привiлейованих iменних акцій на загальну суму 1 382,20 грн., номінальна вартість кожної акції двадцять коп., форма випуску документарна, у кiлькостi 6 911 штук, свідоцтво про реєстрацію випуску акцiй №439/20/1/98, дата реєстрації 02.07.1998 року, видане Харківським територiальним управлiнням ДКЦПФРУ;

зареєстровано випуск простих iменних акцій на загальну суму 6 598 617,80 грн., номінальна вартість кожної акції двадцять коп., у кiлькостi 32 993 089 штук, форма випуску документарна, свідоцтво про реєстрацію випуску цiнних паперiв №549/1/98, дата реєстрацiї 20.10.1998 року, видане ДКЦПФРУ;

у зв’язку з визначенням форми випуску цінних паперiв зареєстровано випуск привiлейованих iменних акцій на суму 1 382,20 грн., номінальна вартість кожної акції двадцять коп., у кiлькостi 6 911 штук, форма випуску документарна, свідоцтво про реєстрацію випуску цiнних паперiв №550/1/98, дата реєстрацiї 20.10.1998 року, видане ДКЦПФРУ;

зареєстровано випуск простих iменних акцій на загальну суму 8 098 617,80 грн., номінальна вартість кожної акції двадцять коп., у кiлькостi 40 493 089 штук, форма випуску документарна, свідоцтво про реєстрацію випуску цiнних паперiв №77/1/99, дата реєстрацiї 10.03.1999 року, видане ДКЦПФРУ;

зареєстровано випуск простих iменних акцій на загальну суму 9 298 617,80 грн., номінальна вартість кожної акції двадцять коп., у кiлькостi 46 493 089 штук, форма випуску документарна, свідоцтво про реєстрацію випуску акцій №98/1/00, дата реєстрацiї 02.03.2000 року, видане ДКЦПФРУ;

зареєстровано випуск простих iменних акцій на загальну суму 11 498 617,80 грн., номінальна вартість кожної акції двадцять коп., у кiлькостi 57 493 089 штук, форма випуску документарна, свідоцтво про реєстрацію випуску акцій №651/1/00, дата реєстрацiї 14.12.2000 року, видане ДКЦПФРУ;

зареєстровано випуск простих iменних акцій на загальну суму 18 498 617,80 грн., номінальна вартість кожної акції двадцять коп., у кiлькостi 92 493 089 штук, форма випуску документарна, свідоцтво про реєстрацію випуску акцій №272/1/01, дата реєстрацiї 21.06.2001 року, видане ДКЦПФРУ;

зареєстровано випуск простих iменних акцій на загальну суму 19 498 617,80 грн., номінальна вартість кожної акції двадцять коп., у кiлькостi 97 493 089 штук, форма випуску документарна, свідоцтво про реєстрацію випуску акцій №257/1/02, дата реєстрацiї 04.06.2002 року, видане ДКЦПФРУ;

зареєстровано випуск простих iменних акцій на загальну суму 23 998 617,80 грн., номінальна вартість кожної акції двадцять коп., у кiлькостi 119 993 089 штук, форма випуску документарна, свідоцтво про реєстрацію випуску акцій №694/1/03, дата реєстрацiї 26.12.2003 року, видане ДКЦПФРУ;

зареєстровано випуск простих iменних акцій на загальну суму 26 998 617,80 грн., номінальна вартість кожної акції двадцять коп., у кiлькостi 134 993 089 штук, форма випуску документарна, свідоцтво про реєстрацію випуску акцій №176/1/04, дата реєстрацiї 06.04.2004 року, видане ДКЦПФРУ;

зареєстровано випуск простих iменних акцій на загальну суму 28 998 617,80 грн., номінальна вартість кожної акції двадцять коп., у кiлькостi 144 993 089 штук, форма випуску документарна, свідоцтво про реєстрацію випуску акцій №346/1/04, дата реєстрацiї 29.06.2004 року, видане ДКЦПФРУ;

зареєстровано випуск простих iменних акцій на загальну суму 40 998 617,80 грн., номінальна вартість кожної акції двадцять коп., у кiлькостi 204 993 089 штук, форма випуску документарна, свідоцтво про реєстрацію випуску акцій №25/1/05, дата реєстрацiї 18.01.2005 року, видане ДКЦПФРУ;

зареєстровано випуск простих iменних акцій на загальну суму 44 518 617,80 грн., номінальна вартість кожної акції двадцять коп., у кiлькостi 222 593 089 штук, форма випуску документарна, свідоцтво про реєстрацію випуску акцій №252/1/05, дата реєстрацiї 07.06.2005 року, видане ДКЦПФРУ;

зареєстровано випуск простих iменних акцій на загальну суму 48 518 617,80 грн., номінальна вартість кожної акції двадцять коп., у кiлькостi 242 593 089 штук, форма випуску документарна, свідоцтво про реєстрацію випуску акцiй №248/1/06, дата реєстрацiї 02.06.2006 року, видане ДКЦПФРУ;

зареєстровано випуск простих iменних акцій на загальну суму 53 370 479,58 грн., номінальна вартість кожної акції двадцять дві коп., у кiлькостi 242 593 089 штук, форма випуску документарна, свідоцтво про реєстрацію випуску акцiй №249/1/07, дата реєстрацiї 12.06.2007 року, видане ДКЦПФРУ.

зареєстровано випуск привiлейованих iменних акцій на загальну суму 1 520,42 грн., номінальна вартість кожної акції двадцять дві коп., у кiлькостi 6911 штук, форма випуску документарна, свідоцтво про реєстрацію випуску акцiй №250/1/07, дата реєстрацiї 12.06.2007 року, видане ДКЦПФРУ.

зареєстровано випуск простих іменних акцій на загальну суму 60 648 272,25 грн. у кiлькостi 242 593 089 штук., номінальна вартість однієї акцiї двадцять п’ять коп., форма існування документарна, свідоцтво про реєстрацію випуску акцiй №211/1/08, дата реєстрацiї 27.05.2008 року, видане ДКЦПФРУ;

зареєстровано випуск привiлейованих іменних акцій на загальну суму 1 727,75 грн. у кiлькостi  6 911 штук., номінальна вартість акції двадцять п’ять коп. кожна, форма існування документарна, свідоцтво про реєстрацію випуску акцiй №212/1/08, дата реєстрацiї 27.05.2008 року, видане ДКЦПФРУ;

зареєстровано випуск простих іменних акцій у кiлькостi  40 000 000 штук на суму 10 000 000,00 грн., номінальна вартість акцій двадцять п’ять коп. кожна, форма існування документарна, свідоцтво про реєстрацію випуску акцiй №362/1/08-Т, дата реєстрацiї 10.09.2008 року, видане ДКЦПФРУ;

зареєстровано випуск простих іменних акцій у кiлькостi  277 873 089 штук на суму 69 468 272,25 грн., номінальна вартість акцій двадцять п’ять коп. кожна, форма існування документарна, свідоцтво про реєстрацію випуску акцiй №362/1/08, дата реєстрацiї 10.09.2008 року, дата видачi 09.12.2008 року, видане ДКЦПФРУ;

зареєстровано випуск простих іменних акцій у кiлькостi  88 120 000 штук на загальну суму 22 030 000,00 грн., номінальна вартість акцій двадцять п’ять коп. кожна, форма існування документарна, свідоцтво про реєстрацію випуску акцiй №65/1/09-Т, дата реєстрацiї 19.03.2009 року, видане ДКЦПФРУ;

зареєстровано випуск простих іменних акцій у кiлькостi  365 993 089 штук на загальну суму 91 498 272,25 грн., номінальна вартість акцій двадцять п’ять коп. кожна, форма існування документарна, свідоцтво про реєстрацію випуску акцiй №65/1/09, дата реєстрацiї 19.03.2009 року, дата видачi 23.04.2009 року, видане ДКЦПФРУ;

зареєстровано випуск простих іменних акцій у кiлькостi  200 000 000 штук на загальну суму 50 000 000,00 грн., номінальна вартість акцій двадцять п’ять коп. кожна, форма існування бездокументарна, свідоцтво про реєстрацію випуску акцiй №47/1/10-Т, дата реєстрацiї 02.03.2010 року, видане ДКЦПФРУ;

зареєстровано випуск простих іменних акцій у кiлькостi  565 993 089 штук на загальну суму 141 498 272,25 грн., номінальна вартість акцій двадцять п’ять коп. кожна, форма існування бездокументарна, свідоцтво про реєстрацію випуску акцiй №47/1/10, дата реєстрацiї 02.03.2010 року, дата видачi 18.04.2011 року, видане ДКЦПФРУ;

зареєстровано випуск простих іменних акцій у кiлькостi  365 993 089 штук на загальну суму 91 498 272,25 грн., номінальна вартість акцій двадцять п’ять коп. кожна, форма існування бездокументарна, свідоцтво про реєстрацію випуску акцiй №365/1/10, дата реєстрацiї 08.06.2010 року, видане ДКЦПФРУ;

зареєстровано випуск привілейованих іменних акцій у кiлькостi 6 911 штук на загальну суму 1 727,75 грн., номінальна вартість акцій двадцять п’ять коп. кожна, форма існування бездокументарна, свідоцтво про реєстрацію випуску акцiй № 366/1/10, дата реєстрацiї 08.06.2010 року, видане ДКЦПФРУ.

Усі акції попередніх випусків повністю сплачені.

1.3.2

інформація про облігації емітента (щодо кожного випуску) із зазначенням реквізитів свідоцтв про реєстрацію випусків облігацій, органів, що видали відповідні свідоцтва, виду облігацій, кількості облігацій, номінальної вартості облігації, загальної суми випуску, форми випуску, форми існування

Зареєстровано випуск процентних іменних облігацій серії А загальною сумою 4 875 тис. грн., форма випуску бездокументарна, кiлькiсть 4875 штук, номінальна вартість однiєї облігації 1000,00 грн., свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємства № 60/2/03, дата реєстрацiї 22.05.2003 року, видане ДКЦПФРУ. Було розміщено 1900 штук іменних процентних облігацій АКБ "Меркурій у бездокументарнiй формі загальною номінальною вартістю 1900 тис. грн. У зв'язку з цім було отримано свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємства, загальна сума 1 900 тис. грн., форма випуску бездокументарна, номінальна вартість однієї облігації 1000,00 грн., кiлькiсть 1900 штук, свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємства № 9/02/04, дата реєстрацiї 22.01.2004 року, видане ДКЦПФРУ. 03.06.2004 року випуск було погашено (розпорядження ДКЦПФУ № 22-С-О від 30.06.2004 року про скасування випуску облігацій.) 

1.3.3

інформація про інші цінні папери, розміщені емітентом, із зазначенням реквізитів свідоцтв про реєстрацію випусків цінних паперів, органів, що видали відповідні свідоцтва, виду цінних паперів, кількості, номінальної вартості, загальної суми випуску, форми випуску, форми існування

Випускiв інших цiнних паперiв Емiтентом не розміщено та не зареєстровано. 

1.3.4

відомості щодо організаторів торгівлі, на яких продавались або продаються цінні папери емітента (у разі здійснення таких операцій)

Прості іменні акцiї АТ БАНКУ «МЕРКУРІЙ» продавались та включені до біржового списку фондової біржи Публічне акціонерне товариство «Фондова біржа «Перспектива» до категорії позалістингових цінних паперів.

Найменування організатора торгiвлi:

Публічне акціонерне товариство «Фондова біржа «Перспектива»;

Місцезнаходження: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30;

Номери телефонів та факсів: (056) 373-95-94; Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 33718227.

Місце і дата проведення державної реєстрації: Державна реєстрація проведена 29.01.2008 р виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради, Свідоцтво про державну реєстрацію серії А01 № 054880, номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про заміну свідоцтва про державну реєстрацію № 12241050004041155.

Ліцензія Державної комісії з цiнних паперiв та фондового ринку на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльнiсть з організації торгівлі на фондовому ринку, серія АВ № 483591, дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії: 14.03.2008р. №231, строк дії: 24.03.2008 р.-24.03.2018 р., дата видачі 31.08.2009р.

 Цінні папери Емітента не включались до біржового реєстру жодного з організаторів торгівлі.

1.4

Інформація про діяльність емітента та його фінансово-господарський стан:

1.4.1

Чисельність штатних працівників (станом на останнє число кварталу, що передував кварталу, у якому подаються документи)

Чисельність штатних працівників АТ БАНКУ «МЕРКУРІЙ» станом на 31.12.2012 року складає 408 осіб.

1.4.2

Перелік ліцензій (дозволів) емітента на провадження певних видів діяльності із зазначенням терміну закінчення їх дії

Банк здійснює свою діяльність на пiдставi банківської ліцензії Національного банку України на право надання банківських послуг, визначених частиною третьою статті 47 Закону України «Про банки i банківську діяльність» №165 від 24.10.2011р., Генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій №165 від 24.10.2011р. та додатку до Генеральної ліцензії на здійснення валютних операцiй №165 від 24.10.2011 р.

На ринку цiнних паперiв Банк здiйснює діяльність на пiдставi ліцензій НКЦПФР:

Ліцензія Національної комісії з цiнних паперiв та фондового ринку на здiйснення професійної діяльності на фондовому ринку - діяльнiсть з торгівлі цінними паперами:

серія АЕ № 185153 (брокерська діяльність)

серія АЕ № 185154 (дилерська діяльність)

серія АЕ № 185155 (андеррайтинг).

Дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензій: 25.09.2012 року №832, строк дії ліцензій: з 17.10.2012р. необмежений, дата видачi ліцензій: 17.10.2012р.

Ліцензія Національної комісії з цiнних паперiв та фондового ринку на здiйснення професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарна діяльність: депозитарна діяльність зберігача цiнних паперiв, серія АЕ № 185036, дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії: 03.10.2012р. №882, строк дії ліцензії: з 17.10.2012р. необмежений, дата видачi ліцензії: 17.10.2012р.

1.4.3

Опис діяльності емітента станом на кінець звітного періоду, що передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації випуску акцій та проспекту їх емісії, а саме дані про:

а)

обсяг основних видів продукції (послуг, робіт), що виробляє (надає, здійснює) емітент

Створений як регіональний, банк за двадцять років професійної діяльності перетворився на універсальну фінансово-кредитну установу, яка гарантує своїм клієнтам професіоналізм та оперативність у вирішенні будь-яких фінансових питань. Багаторічний досвід дозволяє Банку постійно поліпшувати бізнес-процеси, вдосконалювати системи контролю, надавати якісні і сучасні банківські послуги, поєднуючи традиції та інновації. Сьогодні АТ БАНК «МЕРКУРІЙ» надає повний спектр класичних банківських послуг:

-комплексне обслуговування приватних осіб та суб’єктів господарювання;

-забезпечення зовнішньоекономічної діяльності;

-дистанційне обслуговування клієнтів за допомогою системи «Клієнт-Банк-Стиль», «Інформ-Банк» та «Домашній банк»;

-емісія та обслуговування платіжних карт;

-кредитування приватних осіб та кредитування суб'єктів господарювання;

-грошові перекази;

-оренда індивідуальних сейфів;

-валютно-обмінні операції;

-операції з цінними паперами;

-операції з банківськими металами;

-інші.

 На фiнансовому ринку АТ БАНК «МЕРКУРІЙ» зарекомендував себе надiйним та сучасним банком, який сприяє зростанню добробуту своїх клiєнтiв.  За фінансової участі банку вирішуються найважливіші  соціальнi програми населення. В Банку вже восьмий рік  успішно працює Житлова програма. На сьогодні в рамках цієї програми банк здiйснює фiнансування будівництва житлових комплексiв в Харкові, Харкiвськiй областi та Києві.

Cтаном на 31.12.2012 року активи Банку складають
1 708 515 тис. грн., регулятивний капітал - 201 289 тис. грн., кредитний портфель – 936 530 тис. грн., депозитний портфель – 977 199 тис. грн., кiлькiсть поточних рахунків юридичних та фізичних осiб -76 846 рахункiв, кiлькiсть платiжних карток, що знаходяться на обслуговуванні - 41 053 картки, фінансовий результат за 2012 рiк склав 1017 тис. грн.

б)

ринки збуту та особливості розвитку галузі, у якій здійснює діяльність емітент

 Послуги АТ БАНКУ «МЕРКУРІЙ» реалiзуються виключно на вiтчизняному ринку. Завдяки проведення Банком персональної роботи з кожним клiєнтом в напрямi розробки спецiальних механiзмiв взаємодiї, прийнятних в першу чергу для клiєнтiв, конкурентностi тарифiв, впровадженню нових видiв послуг, а також постiйному пiдтриманню лiквiдностi та платоспроможностi на належному рiвнi, послугами АТ БАНКУ «МЕРКУРІЙ» користуються не тiльки пiдприємства Харківського регiону, а також i пiдприємства, якi знаходяться у рiзних регiонах України. Серед клiєнтiв Банку пiдприємства рiзних галузей господарювання, насамперед це пiдприємства таких галузей як будівництво та торгівля. В той же час, Банком налагоджено спiвпрацю з провiдними банками України щодо розмiщення та залучення коштiв та проведення iнших операцiй на мiжбанкiвському ринку.

Виважена кредитна політика, а також ефективна система управління ризиками забезпечила надійну якість кредитного портфелю, та високий рівень довіри клієнтів до Банку.

Ситуація на грошово-кредитному ринку області протягом 2012 року розвивалася відповідно до динаміки показників макроекономічного середовища та характеризувалася подальшим розширенням ресурсної бази банківських установ області та збільшенням залишків за кредитами, наданими реальному сектору економіки в національній валюті.

За станом на 31.12.2012 року на території Харківської області здійснювали діяльність 7 самостійних банків, а також 10 філій та 1 276 відділень.

Фінансовий стан більшості харківських банків та банківських установ, які працювали в області в 2012 році, був задовільний: банки здійснювали діяльність в звичайному режимі та мали достатню ліквідність для проведення власних та клієнтських операцій, зобов’язання перед клієнтами виконувалися в повному обсязі.

Балансовий капітал банків-юридичних осіб області склав на початок 2013 року 4 168,8 млн. грн., або 11,5% пасивів банку. Акціонерний капітал, який залишається основною складовою балансового капіталу (69%), станом на 31.12.2012 року дорівнював 2 912,0 млн. грн.

Обсяг активних операцій банківських установ області станом на 31.12.2012 року складав 44 060,6 млн. грн. (порівняно з 2011 роком відбулось зменшення обсягів приблизно на 3,59%, тобто на 1 643,30 млн. грн.). Зобов’язання банківських установ області станом на 31.12.2012 року зменшились на 4,34% до 33 728,4 млн. грн.

Протягом 2012 року валютно-курсова політика Національного банку України була динамічною, найбільший курс 799,30 грн. за 100 доларів США був 09.07.2012, найменший 798,40 грн. за 100 доларів США - 15.03.2012р.

в)

обсяги та напрями інвестиційної діяльності емітента

 Пріоритетний напрямок діяльності Банку – це кредитно-інвестиційна діяльність, що сприяє підвищенню ефективності діяльності Банку і виконанню актуальних програм розвитку регіону.

Визначення напрямiв проведення iнвестицiйної дiяльностi, вирiшення питань органiзацiї та загальних умов проведення iнвестицiйних операцiй Банку здiйснюється Правлiнням Емiтента. Iнвестиційною політикою Емітента передбачено, що до об’єктiв iнвестування в цiннi папери вiдносяться такi види цiнних паперiв:

-акцiї;

-облiгацiї пiдприємств;

-облiгацiї внутрiшньої державної позики України;

-казначейськi зобов‘язання;

-депозитнi сертифiкати;

-векселi;

-iншi цiннi папери.

Станом на 31.12.2012 року
  1   2   3   4   5   6

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Загальна інформація про діяльність Банку
Найменування Банку: Публічне акціонерне товариство акціонерний банк “Укргазбанк”, скорочена назва – аб “Укргазбанк”

Загальна інформація про діяльність Банку
Найменування Банку: Публічне акціонерне товариство акціонерний банк “Укргазбанк”, скорочена назва – аб “Укргазбанк”

Рішення банку не можуть бути скасовані будь-якими державними структурами
Правову основу грошово-кредитного регулювання в Україні становлять Конституція України, Закони України „Про банки І банківську діяльність”...

Рішення щодо відзначення 9 травня Дня Європи в Європейському Союзі...
День Європи – це символ започаткування нової успішної моделі мирної співпраці між державами, що ґрунтується на спільних цінностях...

Розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового
Цей Порядок не поширюється на розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на землях із особливим режимом...

Опитувальник клієнта юридичної особи резидента
Наявність рахунків в інших банках (вказати № рахунку, код банку та найменування банку)

Дослідження: «Соціологічний моніторинг правової культури школярів...
Харкова та Харківської області (робота з учнями, їх батьками, педагогами), з метою дослідження рівня правової обізнаності школярів...

«Розміщення підприємств з виробництва нафтової продукції» І складається з двох розділів
В першому розділі подано загальну характеристику нафтової продукції, розглянуто технології виробництва та чинники, які впливають...

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів
За основу для модернізації було прийнято програму 2012 року з історії для основної школи з урахуванням змін, яких вона зазнала під...

Програма відшкодування відсоткових ставок за залученими кредитами на 2013-2015 роки
У 2013 році Луцькою міською радою було проведено 15 сесій (27 пленарних засідань) міської ради, на яких розглянуто 1382 питання та...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

i.lekciya.com.ua
Головна сторінка