Пошук по сайту


Розділ I. Основні відомості про емітента

Розділ I. Основні відомості про емітента

Сторінка1/11
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Квартальна інформація

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента:

23697280

Повне найменування емітента:

Публічне акціонерне товариство акціонерний банк "Укргазбанк"

Скорочене найменування емітента (за наявності):

АБ "Укргазбанк"

Організаційно-правова форма емітента за КОПФГ:

Акціонерне товариство

Місцезнаходження емітента:
Поштовий індекс:

03087

Область:

Київська

Район:

Солом'янський

Населений пункт:

м. Київ

Вулиця:

Єреванська

Будинок:

1

Корпус:
Офіс / квартира:
Міжміський код та телефон емітента:

0445941104

Номер факсу емітента:

0445941104

Веб-сайт емітента:
Дата, на яку складено квартальну інформацію (день, місяць, рік):

30.06.2011


 

Вступ

Придбання цінних паперів АБ "Укргазбанк" пов’язані з ризиками, описаними у квартальній інформації, а саме у розділі ІІ "Фактори ризику".

 

Розділ I. Основні відомості про емітента

      1.1. Повне найменування - Публічне акціонерне товариство акціонерний банк "Укргазбанк"; скорочене найменування - АБ "Укргазбанк". Код за ЄДРПОУ - 23697280.

     

      1.2. Дата проведення державної реєстрації 21.07.1993 р. Дата заміни свідоцтва про державну реєстрацію, у зв'язку зі зміною назви Емітента - 12.06.2009 р.; номер свідоцтва серії А01 №374085, видане Солом'янською районною у місті Києві державною адміністрацією.

     

      Місцезнаходження: 03047, Солом'янський р-н, м. Київ, вул. Єреванська, б.1. Телефон/факс: (044)239-28-36. Електронна пошта: imakhkamova@ukrgasbank.com Веб-сторінка, на якій доступна інформація про емітента: http://www.ukrgasbank.com/ukr

     

      Місцезнаходження спеціального підрозділу емітента по роботі з акціонерами та інвесторами: вул. Червоноармійська, б.39. Телефон/факс: (044)239-28-30. Електронна пошта: mslyuev@ukrgasbank.com Веб-сторінка: http://www.ukrgasbank.com/ukr/press

     

      1.3. Дата проведення державної реєстрації емітента 21.07.1993 року та емітент створений на невизначений строк, згідно з установчими документами.

      1.4. Протягом 2 кварталу 2011 року випадків купівлі чи продажу емітентом понад 10 відсотків вартості активів у статутному (складеному, пайовому) капіталі іншої юридичної особи не відбулося.

      1.5. Протягом 2 кварталу 2011 року в структурі головного банку емітента було створено такі підрозділи:

     

      - управління грошового обігу, касових операцій та перевезення цінностей;

      - департамент по роботі з проблемними активами.

     

      Банк продовжив реорганізацію системи управління мережею продажів шляхом переходу на «єдиний баланс» банку, а саме:

      - реорганізовано Херсонську, Харківську та Ужгородську філії шляхом відкриття на їх базі відділень категорії «А» на балансі головної установи Банку та створення Херсонської, Харківської та Закарпатської обласних дирекцій, до складу яких увійшли відділення, розташовані у відповідних областях;

      - створено Чернівецьку обласну дирекцію, до складу якої увійшли відділення, розташовані в Чернівецької області, шляхом виділення зі складу Подільської регіональної дирекції Банку.

      Станом на 01.07.2011 року мережа Банку налічує 280 точок продажів (головна установа Банку, 6 філій, 273 відділень), 565 банкоматів, 10 кіосків самообслуговування, 356 банківських та 404 торговельних POS-терміналів.

      З метою підвищення ефективності роботи мережі АБ «Укргазбанк» за рахунок збільшення комісійних доходів, протягом 2 кварталу 2011 року було здійснено переміщення неефективного працюючого відділення на нову адресу у місті Мелітополь, Запорізької області.

      З метою підвищення ефективності роботи мережі банкоматів АБ «Укргазбанк» протягом звітного періоду було демонтовано 43 неефективно працюючих банкомати, з яких 28 встановлені в більш привабливих місцях.

     

      1.6. Протягом звітного періоду емітентом не створювались дочірні підприємства та випадки набуття статусу залежного від емітента підприємства відсутні.

     

      Випадків ліквідації дочірнього або залежного підприємства протягом звітного кварталу не було, оскільки дочірні/залежні підприємства у емітента відсутні.

      1.7. Станом на 01.04.2011 року розмір зареєстрованого та сплаченого статутного капіталу складає 5 700 000 000,00 (п'ять мільярдів сімсот мільйонів) грн., власний капітал емітента складає 1 931 543 000,00 (один мільярд дев'ятсот тридцять один мільйон п'ятсот сорок три тисяч) грн.

     

      Станом на 01.07.2011 року:

      - розмір зареєстрованого статутного капіталу складає - 5 700 000 000,00 (п'ять мільярдів сімсот мільйонів) грн.;

      - розмір сплаченого статутного капіталу складає - 10 000 000 000,00 (десять мільярдів) грн.;

      - власний капітал Емітента складає - 1 970 533 000,00 (один мільярд дев'ятсот сімдесят мільйон п'ятсот тридцять три тисячі) грн.

     

      Згідно протоколу № 2 від 30 травня 2011 року позачерговими загальними зборами акціонерів АБ "Укргазбанк" було прийнято рішення збільшити статутний капітал Публічного акціонерного товариства акціонерного банку «Укргазбанк» на 4 300 000 000,00 (чотири мільярди триста мільйонів грн. 00 коп.) шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

     

      Після змін та впровадження усіх законодавчих дії щодо реєстрації статутного капіталу, а також звітної дати його розмір складає 10 000 000 000,00 (десять мільярдів) грн.

      1.8. Протягом 2 кварталу 2011 року АБ "Укргазбанк" у об'єднаннях підприємств чи групах суб'єктів господарювання учасником не ставав, участь не припиняв.

      1.9. Дата проведення 28.04.2011

      Вид загальних зборів чергові

     

      Кворум зборів 98,65 %

      Опис Згідно із рішенням Наглядової ради АБ «Укргазбанк» від 21.03.2011 (протокол № 2) було здійснене скликання річних загальних зборів акціонерів АБ «Укргазбанк» з таким порядком денним:

      1. Про обрання Лічильної комісії АБ «Укргазбанк».

      2. Про звіт Наглядової ради АБ «Укргазбанк» за 2010 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.

      3. Про звіт Правління АБ «Укргазбанк» за 2010 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.

      4. Про звіт та висновок Ревізійної комісії АБ «Укргазбанк» за результатами діяльності АБ «Укргазбанк» у 2010 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновку Ревізійної комісії АБ «Укргазбанк».

      5. Про затвердження річних результатів діяльності (річного звіту) АБ «Укргазбанк» за 2010 рік та висновків зовнішнього аудитора.

      6. Про розподіл прибутку АБ «Укргазбанк» за підсумками роботи в 2010 році.

      7. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради АБ «Укргазбанк».

      8. Про встановлення кількісного складу Наглядової ради АБ «Укргазбанк».

      9. Про обрання членів Наглядової ради АБ «Укргазбанк».

      10. Про обрання Голови Наглядової ради АБ «Укргазбанк».

      11. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради АБ «Укргазбанк», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради АБ «Укргазбанк».

      12. Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії АБ «Укргазбанк».

      13. Про обрання членів Ревізійної комісії АБ «Укргазбанк».

      14. Про обрання Голови Ревізійної комісії АБ «Укргазбанк».

      15. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії АБ «Укргазбанк», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради АБ «Укргазбанк».

      16. Про внесення змін до Статуту АБ «Укргазбанк» шляхом затвердження його у новій редакції.

      17. Про внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства акціонерного банку «Укргазбанк» шляхом затвердження його у новій редакції.

      18. Про внесення змін до Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства акціонерного банку «Укргазбанк» шляхом затвердження його у новій редакції.

      19. Про внесення змін до Положення про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства акціонерного банку «Укргазбанк» шляхом затвердження його у новій редакції.

      20. Про внесення змін до Положення про акції та дивідендну політику Публічного акціонерного товариства акціонерного банку «Укргазбанк» шляхом затвердження його у новій редакції.

      21. Про внесення змін до Положення про Правління Публічного акціонерного товариства акціонерного банку «Укргазбанк» шляхом затвердження його у новій редакції.

      22. Про внесення змін до Кодексу корпоративного управління Публічного акціонерного товариства акціонерного банку «Укргазбанк» шляхом затвердження його у новій редакції.

     

      Результати розгляду питань

     

      По першому питанню голосували:

      «За» 5604525998 голосів, що складає 99,68% від загальної кількості голосуючих акцій.

      «Проти» 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій.

      «Утримались» 17820000 голосів, що складає 0,32% від загальної кількості голосуючих акцій.

     

      По першому питанню вирішили:

      1. Встановити склад Лічильної комісії АБ «Укргазбанк» на річних загальних зборах акціонерів АБ «Укргазбанк» 28.04.2011 у кількості 3 (три) особи.

      2. Обрати до складу Лічильної комісії АБ «Укргазбанк»:

      • Медведського Володимира Івановича – голова Лічильної комісії;

      • Горковеця Максима Миколайовича – член Лічильної комісії;

      • Клюско Сніжану Олегівну – член Лічильної комісії.

     

     

      По другому питанню голосували:

      «За» 5052820874 голоси, що складає 89,87% від загальної кількості голосуючих акцій.

      «Проти» 201 голос, що складає 0,0000036% від загальної кількості голосуючих акцій.

      «Утримались» 569524553 голоси, що складає 10,12966% від загальної кількості голосуючих акцій.

     

      По другому питанню вирішили:

      1. Затвердити звіт Наглядової ради АБ «Укргазбанк» за 2010 рік, що додається.

     

     

      По третьому питанню голосували:

      «За» 5052821075 голосів, що складає 89,87% від загальної кількості голосуючих акцій.

      «Проти» 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій.

      «Утримались» 569524553 голоси, що складає 10,13% від загальної кількості голосуючих акцій.

     

      По третьому питанню вирішили:

      1. Затвердити звіт Правління АБ «Укргазбанк» за 2010 рік, що додається.

     

     

      По четвертому питанню голосували:

      «За» 5052820774 голоси, що складає 89,87% від загальної кількості голосуючих акцій.

      «Проти» 301 голос, що складає 0,0000053% від загальної кількості голосуючих акцій.

      «Утримались» 569524553 голоси, що складає 10,1297% від загальної кількості голосуючих акцій.

     

      По четвертому питанню вирішили:

      1. Затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії АБ «Укргазбанк» за результатами діяльності АБ «Укргазбанк» у 2010 році, що додається.

           

      По п’ятому питанню голосували:

      «За» 5053516480 голосів, що складає 89,88% від загальної кількості голосуючих акцій.

      «Проти» 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій.

      «Утримались» 568829148 голосів, що складає 10,12% від загальної кількості голосуючих акцій.

     

      По п’ятому питанню вирішили:

      1. Затвердити річні результати діяльності, а саме річну фінансову звітність (річний звіт) АБ «Укргазбанк» за 2010 рік, що додається.

      2. Затвердити аудиторський звіт АФ «ПКФ Аудит-фінанси» за наслідками аудиту річної фінансової звітності за 2010 рік, що включає висновок аудитора та річну фінансову звітність банку за 2010 рік, що додається.

     

            По шостому питанню голосували:

      «За» 5052820774 голоси, що складає 89,87% від загальної кількості голосуючих акцій.

      «Проти» 1136655 голосів, що складає 0,02% від загальної кількості голосуючих акцій.

      «Утримались» 568388199 голосів, що складає 10,11% від загальної кількості голосуючих акцій.

     

      По шостому питанню вирішили:

      1. У зв’язку з тим, що власний капітал АБ «Укргазбанк» менший, ніж сума його статутного капіталу та резервного капіталу не сплачувати дивіденди.

      2. Направити прибуток АБ «Укргазбанк» за 2010 рік у сумі 10 058 021,25 грн. до резервного фонду банку, який використовується на покриття збитків банку.

     

            По сьомому питанню голосували:

      «За» 5621320367 голосів, що складає 99,98% від загальної кількості голосуючих акцій.

      «Проти» 441250 голосів, що складає 0,0078% від загальної кількості голосуючих акцій.

      «Утримались» 584011 голосів, що складає 0,01% від загальної кількості голосуючих акцій.

     

      По сьомому питанню вирішили:

      1. Припинити з 28.04.2011 повноваження Голови та членів Наглядової ради АБ «Укргазбанк»:

      • Івченка В.А. – представника акціонера Міністерство фінансів України – Голови Наглядової ради АБ «Укргазбанк»;

      • Кравченка В.П. – представника акціонера Міністерство фінансів України – заступника Голови Наглядової ради АБ «Укргазбанк» (члена Наглядової ради АБ «Укргазбанк»);

      • Дубровіна О.В. – представника акціонера Міністерство фінансів України – члена Наглядової ради АБ «Укргазбанк»;

      • Коцюби В.О. – представника акціонера Міністерство фінансів України – члена Наглядової ради АБ «Укргазбанк»;

      • Кравця А.М. – представника акціонера Міністерство фінансів України – члена Наглядової ради АБ «Укргазбанк»;

      • Матузки Я.В. – представника акціонера Міністерство фінансів України – члена Наглядової ради АБ «Укргазбанк»;

      • Москаленка С.І. – представника акціонера Міністерство фінансів України – члена Наглядової ради АБ «Укргазбанк».

          

      По восьмому питанню голосували:

      «За» 5053516480 голосів, що складає 89,88% від загальної кількості голосуючих акцій.

      «Проти» 441250 голосів, що складає 0,0078% від загальної кількості голосуючих акцій.

      «Утримались» 568387898 голосів, що складає 10,11% від загальної кількості голосуючих акцій.

     

      По восьмому питанню вирішили:

      1. Встановити з 28.04.2011 кількісний склад Наглядової ради АБ «Укргазбанк» у кількості 7 (сім) осіб.

     

            По дев’ятому питанню голосували:

      Голосування з даного питання проводилось способом кумулятивного голосування

     

      За обрання Івченка В.А. подано 4999900744 голоси (88,93%)

      За обрання Сисоєвої Т.П. подано 5000834784 голоси (88,95%)

      За обрання Матузки Я.В. подано 4999950254 голоси (88,93%)

      За обрання Романова І.В подано 5000900254 голоси (88,95%)

      За обрання Страшного А.І. подано 4999800054 голоси (88,93%)

      За обрання Омельяненка О.А. подано 4349589891 голос (77,36%)

      За обрання Горбаля О.М. подано 96059 голосів (0,0017%)

      За обрання Поліщука Г.М. подано 100054 голоси (0,0018%)

      За обрання Дмитренка Г.В. подано 1000154 голоси (0,018 %)

      За обрання Пертіна О.В. подано 154 голоси (0,0000027 %)

      За обрання Крихтіна О.Є. подано 5000150054 голоси (88,93%)

      За обрання Гліманна Б.К. подано 5000905053 голоси (88,95%)

      За обрання Прокопенка О.Ю. подано 100260 голосів (0,0018%)

     

      По дев’ятому питанню вирішили:

      1. Обрати до складу Наглядової ради АБ «Укргазбанк» таких осіб:

      • Івченка В.А. – представника акціонера Міністерство фінансів України;

      • Сисоєву Т.П. – представника акціонера Міністерство фінансів України;

      • Матузку Я.В. – представника акціонера Міністерство фінансів України;

      • Романова І.В. – представника акціонера Міністерство фінансів України;

      • Страшного А.І. – представника акціонера Міністерство фінансів України;

      • Крихтіна О.Є. – представника акціонера Кулієва Вагабзади Азіз Огли на посаду члена Наглядової ради зі статусом незалежного;

      • Гліманна Б.К. – представника акціонера Хомича Івана Валентиновича на посаду члена Наглядової ради зі статусом незалежного.

     

            По десятому питанню голосували:

      «За» 5000677456 голосів, що складає 88,94% від загальної кількості голосів акціонері

      , присутніх на зборах.

      «Проти» 52839394 голоси, що складає 0,94% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах.

      «Утримались» 568829148 голосів, що складає 10,12% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах.

     

      По десятому питанню вирішили:

      1. Обрати Головою Наглядової ради АБ «Укргазбанк» Івченка Віктора Анатолійовича.

     

         

      По одинадцятому питанню голосували:

      «За» 5000677657 голосів, що складає 88,94% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах.

      «Проти» 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах.

      «Утримались» 621668341 голос, що складає 11,06% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах.

     

      По одинадцятому питанню вирішили:

      1. Затвердити основні умови цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради АБ «Укргазбанк»:

      1.1. Строк дії повноважень Голови та членів Наглядової ради АБ «Укргазбанк» складає 3 (три) роки (по 27.04.2014 року включно).

      1.2. Голова та члени Наглядової ради АБ «Укргазбанк», які є державними службовцями, виконують покладені на них Статутом Публічного акціонерного товариства акціонерного банку «Укргазбанк», Положенням про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства акціонерного банку «Укргазбанк» та відповідними цивільно-правовими договорами функції на безоплатній основі (з можливістю компенсації документально підтверджених витрат, пов’язаних з діяльністю в якості членів Наглядової ради АБ «Укргазбанк», у порядку, передбаченому укладеними цивільно-правовими договорами).

      1.3. Члени Наглядової ради, які не є державними службовцями, виконують покладені на них Статутом Публічного акціонерного товариства акціонерного банку «Укргазбанк», Положенням про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства акціонерного банку «Укргазбанк» та відповідними цивільно-правовими договорами функції на оплатній основі. Розмір їх винагороди складає 90% грошового забезпечення Голови Правління АБ «Укргазбанк» (з можливістю компенсації документально підтверджених витрат, пов’язаних з діяльністю в якості членів Наглядової ради АБ «Укргазбанк», у порядку, передбаченому укладеними цивільно-правовими договорами).

      1.4. Зміни та доповнення до цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради АБ «Укргазбанк», які не стосуються основних умов, визначених у п.п.1.1.-1.3. цього рішення, можуть вноситись за погодженням між Головою і членами Наглядової ради АБ «Укргазбанк» та Головою Правління АБ «Укргазбанк».

      2. Обрати Голову Правління АБ «Укргазбанк» Брезвіна А.І. уповноваженою особою, якій надаються повноваження підписати від імені АБ «Укргазбанк» цивільно-правові договори з Головою та членами Наглядової ради АБ «Укргазбанк». Цивільно-правові договори з Головою та членами Наглядової ради АБ «Укргазбанк» мають бути підписані 28.04.2011.

           

      По дванадцятому питанню голосували:

      «За» 5179470384 голоси, що складає 92,12% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах.

      «Проти» 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах.

      «Утримались» 442875614 голосів, що складає 7,88% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах.

     

      По дванадцятому питанню вирішили:

      1. Відкликати зі складу Ревізійної комісії АБ «Укргазбанк» та припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії АБ «Укргазбанк»:

      • Трифонова С.В. – представника акціонера Міністерство фінансів України.

      • Страхової Н.Б. – представника акціонера Міністерство фінансів України;

      • Линника В.В. – представника ГоловКРУ.

           

      По тринадцятому питанню голосували:

      Голосування з даного питання проводилось способом кумулятивного голосування

     

      За обрання Глущенко Ю.М. 5000901140 голосів (88,95%)

      За обрання Страхової Н.Б. 5001100990 голосів (88,95%)

      За обрання Линника В.В. 5000030808 голосів (88,93%)

      Утрималися щодо всіх кандидатів 1865005056 голосів (33,17%)

     

      По тринадцятому питанню вирішили:

      1. Обрати до складу Ревізійної комісії АБ «Укргазбанк» таких осіб:

      • Глущенко Ю.М. - представника акціонера Міністерство фінансів України;

      • Страхову Н.Б. – представника акціонера Міністерство фінансів України;

      • Линника В.В. - представника ГоловКРУ.

           

      По чотирнадцятому питанню голосували:

      «За» 5000677445 голосів, що складає 88,94% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах.

      «Проти» 201 голос, що складає 0,0000035% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах.

      «Утримались» 621668352 голоси, що складає 11,057% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах.

     

      По чотирнадцятому питанню вирішили:

      1. Обрати Головою Ревізійної комісії АБ «Укргазбанк» Глущенко Юлію Миколаївну.

     

            По п’ятнадцятому питанню голосували:

      «За» 5053544241 голос, що складає 89,88% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах.

      «Проти» 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах.

      «Утримались» 568801757 голосів, що складає 10,12% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах.

     

      По п’ятнадцятому питанню вирішили:

      1. Затвердити умови цивільно – правових договорів з членами Ревізійної комісії АБ «Укргазбанк», зокрема:

      1.1. Строк дії повноважень Голови та членів Ревізійної комісії АБ «Укргазбанк» складає 3 (три) роки (по 27.04.2014 року включно).

      1.2. Голова та члени Ревізійної комісії АБ «Укргазбанк» виконують покладені на них Статутом АБ «Укргазбанк», Положенням про Ревізійну комісію АБ «Укргазбанк» та відповідними цивільно-правовими договорами функції на безоплатній основі (з компенсацією документально підтверджених витрат, пов’язаних з діяльністю в якості членів Ревізійної комісії АБ «Укргазбанк», у порядку, визначеному Положенням про Ревізійну комісію АБ «Укргазбанк»).

      1.3. Голова та члени Ревізійної комісії АБ «Укргазбанк» наділяються правами, обов’язками та несуть відповідальність, що передбачаються Статутом та Положенням про Ревізійну комісію АБ «Укргазбанк».

      2. Обрати Голову Правління АБ «Укргазбанк» Брезвіна А.І. уповноваженою особою, якій надаються повноваження підписати від імені АБ «Укргазбанк» цивільно-правові договори з Головою та членами Ревізійної комісії АБ «Укргазбанк». Цивільно-правові договори з Головою та членами Ревізійної комісії АБ «Укргазбанк» мають бути підписані 28.04.2011.

           

      По шістнадцятому питанню голосували:

      «За» 5053544040 голосів, що складає 89,88% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах.

      «Проти» 53280644 голоси, що складає 0,95% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах.

      «Утримались» 515521314 голосів, що складає 9,17% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах.

     

      По шістнадцятому питанню вирішили:

      1. Внести зміни до Статуту Публічного акціонерного товариства акціонерного банку «Укргазбанк», зареєстрованого державним у Солом’янському районі міста Києва реєстратором 12 жовтня 2010 року за №10731050050000210 та, враховуючи наведені зміни, затвердити Статут Публічного акціонерного товариства акціонерного банку «Укргазбанк» у новій редакції та надати його для погодження та державної реєстрації в порядку, встановленому чинним законодавством України.

      2. Встановити, що з дати реєстрації державним реєстратором нової редакції Статуту Публічного акціонерного товариства акціонерного банку «Укргазбанк» усі акти внутрішнього регулювання АБ «Укргазбанк», включаючи положення, що затверджені загальними зборами акціонерів АБ «Укргазбанк», застосовуються в частині, що не суперечить вимогам Статуту Публічного акціонерного товариства акціонерного банку «Укргазбанк».

     

     

      По сімнадцятому питанню голосували:

      «За» 5134560111 голосів, що складає 91,32% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах.

      «Проти» 441451 голос, що складає 0,0078% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах.

      «Утримались» 487344436 голосів, що складає 8,67% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах.

     

      По сімнадцятому питанню вирішили:

      1. Затвердити та увести в дію з дати реєстрації державним реєстратором Статуту Публічного акціонерного товариства акціонерного банку «Укргазбанк», затвердженого загальними зборами акціонерів АБ «Укргазбанк» 28.04.2011, Положення про загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства акціонерного банку «Укргазбанк» у новій редакції.

      2. Встановити, що до дати реєстрації державним реєстратором Статуту Публічного акціонерного товариства акціонерного банку «Укргазбанк», затвердженого загальними зборами акціонерів АБ «Укргазбанк» 28.04.2011, акціонери та органи управління банку керуються нормами Положення про загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства акціонерного банку «Укргазбанк», затвердженого загальними зборами акціонерів АБ «Укргазбанк» 17.09.2010 (протокол №3).

           

      По вісімнадцятому питанню голосували:

      «За» 5152501538 голосів, що складає 91,64% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах.

      «Проти» 53280644 голоси, що складає 0,95% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах.

      «Утримались» 416563816 голосів, що складає 7,41% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах.

      По вісімнадцятому питанню вирішили:

      1. Затвердити та увести в дію з дати реєстрації державним реєстратором Статуту Публічного акціонерного товариства акціонерного банку «Укргазбанк», затвердженого загальними зборами акціонерів АБ «Укргазбанк» 28.04.2011, Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства акціонерного банку «Укргазбанк» у новій редакції.

      2. Встановити, що до дати реєстрації державним реєстратором Статуту Публічного акціонерного товариства акціонерного банку «Укргазбанк», затвердженого загальними зборами акціонерів АБ «Укргазбанк» 28.04.2011, акціонери та органи управління банку керуються нормами Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства акціонерного банку «Укргазбанк», затвердженого загальними зборами акціонерів АБ «Укргазбанк» 17.09.2010 (протокол №3).

     

           По дев’ятнадцятому питанню голосували:

      «За» 5140615922 голоси, що складає 91,43% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах.

      «Проти» 47930271 голос, що складає 0,85% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах.

      «Утримались» 433799805 голосів, що складає 7,72% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах.

     

      По дев’ятнадцятому питанню вирішили:

      1. Затвердити та увести в дію з дати реєстрації державним реєстратором Статуту Публічного акціонерного товариства акціонерного банку «Укргазбанк», затвердженого загальними зборами акціонерів АБ «Укргазбанк» 28.04.2011, Положення про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства акціонерного банку «Укргазбанк» у новій редакції.

      2. Встановити, що до дати реєстрації державним реєстратором Статуту Публічного акціонерного товариства акціонерного банку «Укргазбанк», затвердженого загальними зборами акціонерів АБ «Укргазбанк» 28.04.2011, акціонери та органи управління банку керуються нормами Положення про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства акціонерного банку «Укргазбанк», затвердженого загальними зборами акціонерів АБ «Укргазбанк» 30.11.-02.12.2009 (протокол №4).

           

      По двадцятому питанню голосували:

      «За» 5001824345 голосів, що складає 88,96% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах.

      «Проти» 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах.

      «Утримались» 620521653 голоси, що складає 11,04% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах.

     

      По двадцятому питанню вирішили:

      1. Затвердити та увести в дію з дати реєстрації державним реєстратором Статуту Публічного акціонерного товариства акціонерного банку «Укргазбанк», затвердженого загальними зборами акціонерів АБ «Укргазбанк» 28.04.2011, Положення про акції та дивідендну політику Публічного акціонерного товариства акціонерного банку «Укргазбанк» у новій редакції.

      2. Встановити, що до дати реєстрації державним реєстратором Статуту Публічного акціонерного товариства акціонерного банку «Укргазбанк», затвердженого загальними зборами акціонерів АБ «Укргазбанк» 28.04.2011, акціонери та органи управління банку керуються нормами Положення про акції та дивідендну політику Публічного акціонерного товариства акціонерного банку «Укргазбанк», затвердженого загальними зборами акціонерів АБ «Укргазбанк» 17.09.2010 (протокол №3).

     

            По двадцять першому питанню голосували:

      «За» 5269740882 голоси, що складає 93,73% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах.

      «Проти» 52839193 голоси, що складає 0,94% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах.

      «Утримались» 299765923 голоси, що складає 5,33% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах.

     

      По двадцять першому питанню вирішили:

      1. Затвердити та увести в дію з дати реєстрації державним реєстратором Статуту Публічного акціонерного товариства акціонерного банку «Укргазбанк», затвердженого загальними зборами акціонерів АБ «Укргазбанк» 28.04.2011, Положення про Правління Публічного акціонерного товариства акціонерного банку «Укргазбанк» у новій редакції.

      2. Встановити, що до дати реєстрації державним реєстратором Статуту Публічного акціонерного товариства акціонерного банку «Укргазбанк», затвердженого загальними зборами акціонерів АБ «Укргазбанк» 28.04.2011, акціонери та органи управління банку керуються нормами Положення про Правління Публічного акціонерного товариства акціонерного банку «Укргазбанк», затвердженого загальними зборами акціонерів АБ «Укргазбанк» 17.09.2010 (протокол №3).

     

            По двадцять другому питанню голосували:

      «За» 5541775665 голосів, що складає 98,57% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах.

      «Проти» 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах.

      «Утримались» 80570333голосів, що складає 1,43% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах.

     

      По двадцять другому питанню вирішили:

      1. Затвердити та увести в дію з дати реєстрації державним реєстратором Статуту Публічного акціонерного товариства акціонерного банку «Укргазбанк», затвердженого загальними зборами акціонерів АБ «Укргазбанк» 28.04.2011, Кодексу корпоративного управління Публічного акціонерного товариства акціонерного банку «Укргазбанк» у новій редакції.

      2. Встановити, що до дати реєстрації державним реєстратором Статуту Публічного акціонерного товариства акціонерного банку «Укргазбанк», затвердженого загальними зборами акціонерів АБ «Укргазбанк» 28.04.2011, акціонери та органи управління банку керуються нормами Кодексу корпоративного управління Публічного акціонерного товариства акціонерного банку «Укргазбанк», затвердженого загальними зборами акціонерів АБ «Укргазбанк» 17.06.2010 (протокол №2).

           

      Дата проведення 30.05.2011

      Вид загальних зборів* позачергові

      Кворум зборів** 98,18%

      Опис Згідно з рішенням Наглядової ради АБ «Укргазбанк» від 12.05.2011 р. (протокол №5) було здійснене скликання позачергових загальних зборів акціонерів АБ «Укргазбанк» з таким порядком денним:

      1. Про обрання Лічильної комісії АБ «Укргазбанк».

      2. Про затвердження Програми фінансового оздоровлення АБ «Укргазбанк» у новій редакції.

      3. Про збільшення статутного капіталу АБ «Укргазбанк» шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

      4. Про здійснення закритого (приватного) розміщення акцій АБ «Укргазбанк», затвердження протоколу рішення про закрите (приватне) розміщення акцій АБ «Укргазбанк».

      5. Про визначення особи АБ «Укргазбанк», уповноваженої вчиняти передбачені чинним законодавством дії, пов’язані із збільшенням статутного капіталу АБ «Укргазбанк» шляхом закритого (приватного) розміщення акцій.

     

      Результати розгляду питань

     

      По першому питанню голосували:

      «За» 5 027 526 100 голосів, що складає 89,8428209% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах.

      «Проти» 568 386 903 голоси, що складає 10,1571790% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах.

      «Утримались» 5 голосів, що складає 0,0000001% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах.

     

      По першому питанню вирішили:

      1. Встановити склад Лічильної комісії АБ «Укргазбанк» на позачергових загальних зборах акціонерів АБ «Укргазбанк» 30.05.2011 у кількості 3 (три) особи.

      2. Обрати до складу Лічильної комісії АБ «Укргазбанк»:

      • Медведського Володимира Івановича – голова Лічильної комісії;

      • Горковця Максима Миколайовича – член Лічильної комісії;

      • Клюско Сніжану Олегівну – член Лічильної комісії.

     

      По другому питанню голосували:

      «За» 4 999 981 050 голосів, що складає 89,35% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах.

      «Проти» 28 129 071 голос, що складає 0,50% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах.

      «Утримались» 567 802 887 голосів, що складає 10,15% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах.

     

      По другому питанню вирішили:

      1. Затвердити Програму фінансового оздоровлення АБ «Укргазбанк» у новій редакції зі змінами, затвердженими Правлінням (протокол від 07.04.2011 №12) та Наглядовою радою (протокол від 13.04.2011 №3), погодженими Комісією з питань нагляду та регулювання діяльності банків Національного банку України (рішення від 05.05.2011 №222).

      2. Надати Наглядовій раді АБ «Укргазбанк» повноваження вносити зміни та доповнення до Програми фінансового оздоровлення АБ «Укргазбанк», які вимагатимуться у зв’язку із змінами економічного та фінансового стану АБ «Укргазбанк» в процесі реалізації цієї Програми.

     

      По третьому питанню голосували:

      «За» 4 999 981 050 голосів, що складає 89,35% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах.

      «Проти» 595 931 958 голосів, що складає 10,65% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах.

      «Утримались» 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах.

     

      По третьому питанню вирішили:

      1. Збільшити статутний капітал Публічного акціонерного товариства акціонерного банку «Укргазбанк» (далі – АБ «Укргазбанк») на 4 300 000 000,00 (чотири мільярди триста мільйонів грн. 00 коп.) шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

     

     

      По четвертому питанню голосували:

      «За» 4 999 981 050 голосів, що складає 89,35% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах.

      «Проти» 595 931 958 голосів, що складає 10,65% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах.

      «Утримались» 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах.

     

      По четвертому питанню вирішили:

      1. Здійснити збільшення статутного капіталу АБ «Укргазбанк» шляхом закритого (приватного) розміщення простих іменних акцій номінальною вартістю 1,00 грн. у кількості 4 300 000 000,00 (чотири мільярди триста мільйонів) штук.

      2. Затвердити Протокол рішення про закрите (приватне) розміщення акцій АБ «Укргазбанк» (додається).

      3. Установити, що у закритому (приватному) розміщенні акцій АБ «Укргазбанк» мають право брати участь акціонери АБ «Укргазбанк», які володіють акціями АБ «Укргазбанк» на дату початку закритого (приватного) розміщення.

     

     

      По п’ятому питанню голосували:

      «За» 4 999 981 050 голосів, що складає 89,35% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах.

      «Проти» 595 931 958 голосів, що складає 10,65% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах.

      «Утримались» 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах.

     

      По п’ятому питанню вирішили:

      1. У зв’язку з проведенням закритого (приватного) розміщення акцій АБ «Укргазбанк» надати першому заступнику Голови Правління АБ «Укргазбанк» Гаврилюк Н.Б. повноваження щодо:

      1.1. Опублікування в офіційному друкованому виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку повідомлення для всіх акціонерів про прийняті рішення щодо закритого (приватного) розміщення акцій.

      1.2. Забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення.

      1.3. Вчинення інших дій щодо закритого (приватного) розміщення акцій.

     

     

     

 

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

поділитися в соціальних мережахСхожі:

План вступ розділ Основні причини виникнення та історичний розвиток...
Розділ Основні причини виникнення та історичний розвиток монополії І конкуренції в господарському житті

План Вступ Розділ Теоретичні основи виникнення та розвитку непрямого...
Розділ Основні проблеми та шляхи удосконалення системи непрямого оподаткування в Україні

Розділ ІІІ основні вимоги до написання, оформлення І представлення...
На конкурс подаються роботи проблемного (пошукового) характеру, які відповідають віковим інтересам та пізнавальним можливостям учнів,...

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про...
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про...
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

Конспекти уроків
Тема. Загальні відомості про українську національну кухню. Раціональне харчування

В. В. Киценко андрагогіка як наукова дисципліна: історія та сучасний стан
У статті представлено основні положення андрагогіки як науки про навчання й освіту дорослих, її роль І потенціал у системі неперервної...

Розвиток аптечної справи в Україні
Першими документами, що дають відомості про історію розвитку лікознавства на Русі, є літописи. Одне Х найбільш ранніх джерел, в якому...

Застування перших аптек. Аптекарський указ
Першими документами, що дають відомості про історію розвитку лікознавства на Русі, є літописи. Одне Х найбільш ранніх джерел, в якому...

І. Загальні відомості про студента Прізвище, ім’я та по батькові: Вайпан Віолета Василівна
Адреса постійного місця проживання: с. Припруття, Новоселецький район, Чекрнівецька областьБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

i.lekciya.com.ua
Головна сторінка