Пошук по сайту


Публічне акціонерне товариство акціонерний банк «Укргазбанк»

Публічне акціонерне товариство акціонерний банк «Укргазбанк»

Публічне акціонерне товариство акціонерний банк «Укргазбанк»

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості


1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК»

2. Код за ЄДРПОУ: 23697280

3. Місцезнаходження: Україна, м. Київ, Солом'янський район, вул. Єреванська, 1, індекс 03087

4. Міжміський код, телефон та факс: +38 (044) 594-11-36

5. Електронна поштова адреса: ndudnyk@ukrgasbank.com

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.ukrgasbank.com

7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

ІІ. Текст повідомлення


Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

11.09.2015

припинено повноваження

Член Правлiння

АБ «УКРГАЗБАНК»

Лебединець Тетяна Леонiдiвна

-

0

Зміст інформації:

Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» вiд 11.09.2015 (протокол №21) припинено повноваження члена Правлiння АБ «УКРГАЗБАНК» Лебединець Тетяни Леонiдiвни.

На посадi члена Правлiння АБ «УКРГАЗБАНК» Лебединець Т.Л. перебувала 2 мiсяцi.

Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала.

Посадова особа часткою в статутному капiталi АБ «УКРГАЗБАНК» не володiє.

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

11.09.2015

обрано

Член Правлiння

АБ «УКРГАЗБАНК»

Лєбєдєва Наталiя Валентинiвна

-

0

Зміст інформації:

Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» вiд 11.09.2015 (протокол №21) Лєбєдєву Наталiю Валентинiвну обрано до складу Правлiння АБ «УКРГАЗБАНК» та призначено на посаду заступника Голови Правлiння АБ «УКРГАЗБАНК».

Члена Правлiння АБ «УКРГАЗБАНК» Лєбєдєву Н.В. обрано строком на 5 рокiв.

Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала.

Посадова особа часткою в статутному капiталi АБ «УКРГАЗБАНК» не володiє.

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Протягом останнiх п'яти рокiв Лєбєдєва Н.В. обiймала такi посади:

‒ 06.2010-05.2012 – заступник Голови Правлiння Публiчного акцiонерного товариства «Банк «Київська Русь»;

‒ 05.2012-09.2012 – директор Київської регiональної дирекцiї АБ «УКРГАЗБАНК»;

‒ 09.2012- 09.2015 – директор Київської обласної дирекцiї АБ «УКРГАЗБАНК»;

‒ з 11.09.2015 – заступник Голови Правлiння АБ «УКРГАЗБАНК».

ІІІ. Підпис


Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Перший заступник Голови Правління

______________
(підпис) 

Кравець Андрiй Миколайович
М. П. 

14.09.2015

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Інформація про випуск облігацій відкритого акціонерного товариства акціонерний банк "укргазбанк"
Повне найменування: Відкрите акціонерне товариство акціонерний банк "Укргазбанк"

Загальна інформація про діяльність Банку
Найменування Банку: Публічне акціонерне товариство акціонерний банк “Укргазбанк”, скорочена назва – аб “Укргазбанк”

Загальна інформація про діяльність Банку
Найменування Банку: Публічне акціонерне товариство акціонерний банк “Укргазбанк”, скорочена назва – аб “Укргазбанк”

Проспект емісії акцій публiчного акцiонерного товариства банку «меркурiй»,...
Надалi публічне акціонерне товариство банк «меркурій» також згадується як Банк, або Емітент

Пат «Кредитпромбанк», м. Київ Інкасове доручення тел./факс 380 44 490 7241
Публічне акціонерне товариство «Кредитпромбанк» 38, бульвар Дружби народів, 01014 м. Київ, Україна

Примітки та розкриття інформації до фінансової звітності за 2015...
Повне найменування емітента: приватне акціонерне товариство «Агро-Спектр» (надалі по тексту – Товариство)

Тема: (на прикладі Підгаєцького району)
Наукове Товариство ім. Тараса Шевченка, Товариство "Просвіта", українські громадські І молодечі організації виховали своєю просвітницькою...

2. 1 Основа підготовки фінансово звітності
«Товариство» зареєстровано 08 серпня 1994 року відповідно до чинного законодавства України. Юридична адреса Товариства: вул. Електриків,...

Правила надання та обслуговування кредитів за програмою «Еко оселя» в аб "укргазбанк"
НК» (кредитний договір) (надалі – Договір), інформацією про сукупну вартість кредиту є договором про надання банківських послуг між...

Пат «банк «київська русь» м. Харків 08. 09. 2016 11: 20
Протокол №81(ает) лот №1652 про визначення учасників першого аукціону з продажу активів пат «банк «київська русь» від 06. 09. 2016...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

i.lekciya.com.ua
Головна сторінка