Пошук по сайту


Ідентифікаційний код за єдрпоу емітента - Сторінка 14

Ідентифікаційний код за єдрпоу емітента

Сторінка14/29
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   29

      Інформація щодо конвертації цінних паперів - обмін облігацій на акції не передбачено.

     

      2) Вид - відсоткові забезпечені облігації

      Форма випуску - іменні

      Форма існування - бездокументрана

      Серія (тип) - серія D

      Інші ідентифікаційні ознаки цінного паперу - публічне розміщення

      Дата реєстрації випуску - 30.08.2007р.

      Номер свідоцтва про реєстрацію випуску - №520/2/07

      Назва органу, що видав свідоцтво про реєстрацію випуску - Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

      Кількість цінних паперів - 100 000 шт.

      Номінальна вартість цінних паперів - 1 000,00 грн.

      Загальна номінальна вартість - 100 000 000,00 грн.

      Права, закріплені за цінним папером:

      • отримувати відсоткові доходи за облігаціями та номінальну вартість облігацій у встановлені цим проспектом емісії терміни;

      • подавати емітенту облігації для обов’язкового викупу у терміни та в порядку, визначеному у цьому проспекті емісії;

      • купувати та продавати облігації на вторинному ринку;

      • здійснювати інші операції з облігаціями, що не суперечать чинному законодавству України.

      Рівень рейтингової оцінки цінних паперів - Національним рейтинговим агентством ТОВ «Кредит-Рейтинг» 16 серпня 2007 року було визначено кредитний рейтинг ua A. Рейтинг оновлено станом на 27.10.2011р. – uaBBB (стабільний)

      Порядок та умови погашення цінних паперів - дата погашення 18.09.2012р.

      Розмір відсоткового доходу, порядок та умови його виплати - діючий розмір процентної ставки - 16% річних.

      Вид наданого забезпечення: АБ «Укргазбанк» уклав із Закритим акціонерним товариством «Страховою компанією «Українська страхова група» (код за ЄДРПОУ 30859524; 03038, м.Київ, вул.Івана Федорова, 32-А; не є афілійованою особою АБ «Укргазбанк») договір №75-0101-0015 від 27 липня 2007 р. добровільного страхування відповідальності перед третіми особами – на страхування ризиків непогашення емітентом основної суми боргу та невиплати доходу за облігаціями на загальну суму 329 640 000,00 грн., при цьому гранична сума відповідальності за виплатою доходу в розрахунку на одну облігацію – 648,20 грн. Якщо нова процентна ставка доходу за облігаціями перевищуватиме 13% річних, у разі настання страхового випадку страхове відшкодування буде покривати номінальну вартість і частину процентного доходу – 648,20 грн. за одну облігацію. Цей Договір укладено на користь власників облігацій.

      Інформація щодо конвертації цінних паперів - обмін облігацій на акції не передбачено.

     

      3) Вид - відсоткові забезпечені облігації

      Форма випуску - іменні

      Форма існування - бездокументрана

      Серія (тип) - серія Е

      Інші ідентифікаційні ознаки цінного паперу - публічне розміщення

      Дата реєстрації випуску - 30.08.2007р.

      Номер свідоцтва про реєстрацію випуску - №521/2/07

      Назва органу, що видав свідоцтво про реєстрацію випуску - Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

      Кількість цінних паперів - 100 000 шт.

      Номінальна вартість цінних паперів - 1 000,00 грн.

      Загальна номінальна вартість - 100 000 000,00 грн.

      Права, закріплені за цінним папером:

      • отримувати відсоткові доходи за облігаціями та номінальну вартість облігацій у встановлені цим проспектом емісії терміни;

      • подавати емітенту облігації для обов’язкового викупу у терміни та в порядку, визначеному у цьому проспекті емісії;

      • купувати та продавати облігації на вторинному ринку;

      • здійснювати інші операції з облігаціями, що не суперечать чинному законодавству України.

      Рівень рейтингової оцінки цінних паперів - Національним рейтинговим агентством ТОВ «Кредит-Рейтинг» 16 серпня 2007 року було визначено кредитний рейтинг ua A. Рейтинг оновлено станом на 27.10.2011р. – uaBBB (стабільний)

      Порядок та умови погашення цінних паперів - дата погашення 18.12.2012р.

      Розмір відсоткового доходу, порядок та умови його виплати - діючий розмір процентної ставки - 16% річних.

      Вид наданого забезпечення: АБ «Укргазбанк» уклав із Закритим акціонерним товариством «Страховою компанією «Українська страхова група» (код за ЄДРПОУ 30859524; 03038, м.Київ, вул.Івана Федорова, 32-А; не є афілійованою особою АБ «Укргазбанк») договір №75-0101-0015 від 27 липня 2007 р. добровільного страхування відповідальності перед третіми особами – на страхування ризиків непогашення емітентом основної суми боргу та невиплати доходу за облігаціями на загальну суму 329 640 000,00 грн., при цьому гранична сума відповідальності за виплатою доходу в розрахунку на одну облігацію – 648,20 грн. Якщо нова процентна ставка доходу за облігаціями перевищуватиме 13% річних, у разі настання страхового випадку страхове відшкодування буде покривати номінальну вартість і частину процентного доходу – 648,20 грн. за одну облігацію. Цей Договір укладено на користь власників облігацій.

      Інформація щодо конвертації цінних паперів - обмін облігацій на акції не передбачено.

     

      ПОРЯДОК ТА УМОВИ ПОГАШЕННЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ ВИПУСКУ:

      1) Процентні забезпечені облігації серії «С»

      Адреси місць, дати початку і закінчення погашення облігацій:

      Погашення облігацій здійснюється емітентом за адресою: Україна, 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1, тел. (+380 44) 594-11-31, факс (+380 44) 594-11-30.

      Дата початку і закінчення погашення облігацій – 30 липня 2012 року.

     

      Порядок виплати номінальної вартості облігації із зазначенням валюти, у якій здійснюється погашення (національна та/або іноземна валюта):

      Погашення облігацій здійснюється емітентом виключно у національній валюті України відповідно до чинного законодавства України.

      Погашення облігацій та виплата процентного доходу за ними здійснюються емітентом на підставі зведеного облікового реєстру, який формується депозитарієм ПрАТ «ВДЦП» після закінчення операційного дня, що передує дню початку виплати процентного доходу або погашення облігацій. Зведений обліковий реєстр надається емітенту депозитарієм ПрАТ «ВДЦП».

     

      Можливість дострокового погашення емітентом усього випуску (серії) облігацій:

      Емітент має право на дострокове погашення облігацій, якщо ним буде викуплений весь об’єм випуску облігацій серії «С». Рішення про дострокове погашення приймає Правління емітента.

     

      Дії, які провадяться у разі несвоєчасного подання облігацій для погашення (дострокового погашення) випуску (серії) облігацій:

      У разі, якщо власник облігацій на дату початку погашення облігацій не перерахував належні йому облігації зі свого особистого рахунку в цінних паперах на рахунок емітента в депозитарії ПрАТ «ВДЦП», або, якщо наданий депозитарієм ПрАТ «ВДЦП» зведений обліковий реєстр не містить відомостей щодо поточного рахунку власника, на який емітент повинен здійснити перерахування грошових коштів за погашеними облігаціями, то належна сума депонується до особистого звернення власника на рахунку емітента № 3641443 ВАТ АБ «Укргазбанк», МФО 320478, код ЄДРПОУ 23697280. Проценти за облігаціями за час, що минув з дати початку погашення облігацій до дати безпосередньої виплати, емітентом не нараховуються та не виплачуються.

     

      2) Відсоткові забезпечені облігації серій «D» та «Е»

      Адреси місць, дата погашення облігацій:

      Погашення облігацій здійснюється емітентом за наступною адресою: 03087, м.Київ, вул. Єреванська, 1.

      Емітент здійснює погашення облігацій на підставі зведеного облікового реєстру власників облігацій, складеного на кінець робочого дня, що передує даті погашення, який надається на дату такої виплати депозитарієм ПрАТ «ВДЦП».

      Дата погашення облігацій:

      Серія «D» – 18 вересня 2012 року.

      Серія «E» – 18 грудня 2012 року.

      Погашення облігацій здійснюється емітентом у національній валюті України.

     

      Погашення облігацій емітентом:

      На дату погашення облігацій емітент отримує в депозитарії ПрАТ «ВДЦП» зведений обліковий реєстр власників облігацій, складений на кінець робочого дня, що передує даті погашення облігацій. На підставі зведеного облікового реєстру емітент розраховує суми до погашення для кожного власника облігацій.

      Для пред’явлення облігацій до погашення власники облігацій перераховують належні їм облігації з особистих рахунків у цінних паперах у зберігачів на рахунок емітента в депозитарії ПрАТ «ВДЦП» до 13:00 години дати погашення облігацій.

      Якщо дата погашення припадає на неробочий (вихідний) день, встановлений чинним законодавством України, погашення здійснюється на наступний за неробочим (вихідним) робочий день. Відсотки на суму погашення за облігаціями за вказані неробочі (вихідні) дні не нараховуються та не виплачуються.

      Емітент перераховує власникам облігацій суму погашення на їх поточні рахунки згідно з вимогами діючого законодавства України, або через касу банку.

      Виплата коштів за облігаціями, власником яких є нерезидент, проводиться на рахунки його постійного представництва або резидента, який працює від імені, за рахунок та за дорученням такого нерезидента та несе відповідальність за повне та своєчасне нарахування та внесення до бюджету податків, утриманих при виплаті нерезиденту доходів. У разі якщо зведений обліковий реєстр не містить інформації щодо постійного представництва або уповноваженого резидента, то виплата коштів за облігаціями проводиться на користь нерезидента виключно після надання нерезидентом емітенту документів, що свідчать про набуття прав на облігації, та документів необхідних для утримання податків з отриманого нерезидентом доходу.

      У разі відсутності в зведеному обліковому реєстрі даних щодо грошових рахунків власника облігацій або якщо цей реєстр містить помилкові банківські реквізити власника облігацій, належна сума депонується на рахунку в АБ «Укргазбанк» до особистого звернення власників. Відсотки по депонованим сумам за час, що минув з дати їх виплати емітентом, не нараховуються та не виплачуються.

      В заяві власника до емітента про отримання депонованих коштів повинно бути зазначено реквізити поточного рахунку, на який має бути перераховано кошти, назву власника – юридичної особи (прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи (повністю), прізвище, ім’я, по батькові (повністю) уповноваженої особи та вказівку на документ, що підтверджує повноваження особи надавати таку заяву (Статут підприємства, довіреність тощо), адресу та телефон власника, підпис власника або уповноваженої особи.

     

      Можливість дострокового погашення емітентом облігацій:

      У разі викупу всієї серії облігацій емітент може прийняти рішення про дострокове погашення облігацій відповідної серії.

     

      Дії, які проводяться у разі несвоєчасного подання облігацій для погашення

      У разі, якщо власник облігацій не перерахував на дату погашення належні йому облігації зі свого особистого рахунку у цінних паперах на рахунок емітента в депозитарії ПрАТ «ВДЦП», належні кошти депонуються на відповідному рахунку емітента до особистого звернення власників. Відсотки по депонованим коштам не нараховуються та не виплачуються.

      В заяві власника до емітента про отримання депонованих коштів повинно бути зазначено реквізити поточного рахунку, на який має бути перераховано кошти, назву власника – юридичної особи (прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи (повністю), прізвище, ім’я, по батькові (повністю) уповноваженої особи та вказівку на документ, що підтверджує повноваження особи надавати таку заяву (Статут підприємства, довіреність тощо), адресу та телефон власника, підпис власника або уповноваженої особи.

     

      РОЗМІР ВІДСОТКОВОГО ДОХОДУ, ПОРЯДОК ТА УМОВИ ЙОГО ВИПЛАТИ:

      1) Процентні забезпечені облігації серії «С»

      Процентний період - 1, початок періоду - 06.08.2007р., кінець періоду - 04.11.2007р., дата виплати доходу - 05.11.2007р., тривалість процентного періоду – 91 день, процентна ставка - 12%, сума процентної виплати на одну облігацію - 29,92 грн.;

      Процентний період - 2, початок періоду - 05.11.2007р., кінець періоду - 03.02.2008р., дата виплати доходу - 04.02.2008р., тривалість процентного періоду – 91 день, процентна ставка - 12%, сума процентної виплати на одну облігацію - 29,92 грн.;

      Процентний період - 3, початок періоду - 04.02.2008р., кінець періоду - 04.05.2008р., дата виплати доходу - 05.05.2008р., тривалість процентного періоду – 91 день, процентна ставка - 12%, сума процентної виплати на одну облігацію - 29,92 грн.;

      Процентний період - 4, початок періоду - 05.05.2008р., кінець періоду - 03.08.2008р., дата виплати доходу - 04.08.2008р., тривалість процентного періоду – 91 день, процентна ставка - 12%, сума процентної виплати на одну облігацію - 29,92 грн.;

      Процентний період - 5, початок періоду - 04.08.2008р., кінець періоду - 02.11.2008р., дата виплати доходу - 03.11.2008р., тривалість процентного періоду – 91 день, процентна ставка - 12%, сума процентної виплати на одну облігацію - 29,92 грн.;

      Процентний період - 6, початок періоду - 03.11.2008р., кінець періоду - 01.02.2009р., дата виплати доходу - 02.02.2009р., тривалість процентного періоду – 91 день, процентна ставка - 12%, сума процентної виплати на одну облігацію - 29,92 грн.;

      Процентний період - 7, початок періоду - 02.02.2009р., кінець періоду - 03.05.2009р., дата виплати доходу - 04.05.2009р., тривалість процентного періоду – 91 день, процентна ставка - 12%, сума процентної виплати на одну облігацію - 29,92 грн.;

      Процентний період - 8, початок періоду - 04.05.2009р., кінець періоду - 02.08.2009р., дата виплати доходу - 03.08.2009р., тривалість процентного періоду – 91 день, процентна ставка - 12%, сума процентної виплати на одну облігацію - 29,92 грн.;

      Процентний період - 9, початок періоду - 03.08.2009р., кінець періоду - 01.11.2009р., дата виплати доходу - 02.11.2009р., тривалість процентного періоду – 91 день, процентна ставка - 16%, сума процентної виплати на одну облігацію - 39,89 грн.;

      Процентний період - 10, початок періоду - 02.11.2009р., кінець періоду - 31.01.2010р., дата виплати доходу - 01.02.2010р., тривалість процентного періоду – 91 день, процентна ставка - 16%, сума процентної виплати на одну облігацію - 39,89 грн.;

      Процентний період - 11, початок періоду - 01.02.2010р., кінець періоду - 02.05.2010р., дата виплати доходу - 03.05.2010р., тривалість процентного періоду – 91 день, процентна ставка - 16%, сума процентної виплати на одну облігацію - 39,89 грн.;

      Процентний період - 12, початок періоду - 03.05.2010р., кінець періоду - 01.08.2010р., дата виплати доходу - 02.08.2010р., тривалість процентного періоду – 91 день, процентна ставка - 16%, сума процентної виплати на одну облігацію - 39,89 грн.;

      Процентний період - 13, початок періоду - 02.08.2010р., кінець періоду - 31.10.2010р., дата виплати доходу - 01.11.2010р., тривалість процентного періоду – 91 день, процентна ставка - 16%, сума процентної виплати на одну облігацію - 39,89 грн.;

      Процентний період - 14, початок періоду - 01.11.2010р., кінець періоду - 30.01.2011р., дата виплати доходу - 31.01.2011р., тривалість процентного періоду – 91 день, процентна ставка - 16%, сума процентної виплати на одну облігацію - 39,89 грн.;

      Процентний період - 15, початок періоду - 31.01.2011р., кінець періоду - 01.05.2011р., дата виплати доходу - 02.05.2011р., тривалість процентного періоду – 91 день, процентна ставка - 16%, сума процентної виплати на одну облігацію - 39,89 грн.;

      Процентний період - 16, початок періоду - 02.05.2011р., кінець періоду - 31.07.2011р., дата виплати доходу - 01.08.2011р., тривалість процентного періоду – 91 день, процентна ставка - 16%, сума процентної виплати на одну облігацію - 39,89 грн.;

      Процентний період - 17, початок періоду - 01.08.2011р., кінець періоду - 30.10.2011р., дата виплати доходу - 31.10.2011р., тривалість процентного періоду – 91 день, процентна ставка - 16%, сума процентної виплати на одну облігацію - 39,89 грн.;

      Процентний період - 18, початок періоду - 31.10.2011р., кінець періоду - 29.01.2012р., дата виплати доходу - 30.01.2012р., тривалість процентного періоду – 91 день, процентна ставка - 16%, сума процентної виплати на одну облігацію - 39,89 грн.;

      Процентний період - 19, початок періоду - 30.01.2012р., кінець періоду - 29.04.2012р., дата виплати доходу - 30.04.2012р., тривалість процентного періоду – 91 день, процентна ставка - 16%, сума процентної виплати на одну облігацію - 39,89 грн.;

      Процентний період - 20, початок періоду - 30.04.2012р., кінець періоду - 29.07.2012р., дата виплати доходу - 30.07.2012р., тривалість процентного періоду – 91 день, процентна ставка -16%, сума процентної виплати на одну облігацію - 39,89 грн.

      Адреси місць виплати доходу за облігаціями:

      Виплати процентного доходу здійснюються емітентом в національній валюті України (гривні) за адресою: Україна, 03087, м. Київ, вул. Єреванська,1, на підставі зведеного облікового реєстру, який надається на дату такої виплати депозитарієм ПрАТ «ВДЦП», складеного на кінець робочого (операційного) дня, що передує даті такої виплати.

      Порядок виплати процентного доходу:

      Процентні доходи за облігаціями нараховуються відповідно до процентних періодів, кожен з яких складає 91 (дев'яносто один) календарний день.

      Якщо строк виплати процентного доходу за облігаціями та/або погашення облігацій припадає на неробочий (вихідний) день, встановлений чинним законодавством України, початок виплати процентного доходу за облігаціями або погашення облігацій переноситься на перший робочий день після неробочого (вихідного, святкового) дня. Проценти за облігаціями за вказані неробочі (вихідні, святкові) дні не нараховуються та не виплачуються.

      Юридичним особам виплати грошових коштів проводяться винятково безготівковим перерахуванням на власний поточний рахунок. Нерезидентам виплати грошових коштів проводяться відповідно до чинного валютного та податкового законодавства України.

      Усі необхідні для перерахування коштів дані про власників облігацій надаються емітенту депозитарієм ПрАТ «ВДЦП».

      На підставі зведеного облікового реєстру рахунків власників облігацій емітент розраховує суми виплати процентного доходу для кожного власника на день такої виплати та виплачує власникам облігацій належний їм процентний доход відповідно до вимог чинного законодавства України.

      У разі відсутності у зведеному обліковому реєстрі відомостей щодо поточного рахунку власника, на який емітент повинен здійснити перерахування грошових коштів, належна сума депонується до особистого звернення власника на рахунку емітента №3641443 у АБ «Укргазбанк», МФО 320478, код ЄДРПОУ 23697280.

      Подальші виплати власникам грошових коштів за облігаціями емітент здійснює після їх особистого звернення до емітента. Проценти на депоновані кошти не нараховуються і не виплачуються.

      Виплата процентного доходу за облігаціями здійснюються емітентом на підставі зведеного облікового реєстру, який формується Депозитарієм після закінчення операційного дня, що передує дню початку виплати процентного доходу. Зведений обліковий реєстр надається емітенту депозитарієм ПрАТ «ВДЦП».

     

      2) Відсоткові забезпечені облігації серій «D» та «Е»

      Виплата відсоткових доходів за облігаціями серії «D» здійснюється у наступні строки:

      Відсотковий період - 1, дата початку періоду - 25.09.2007р., дата закінчення періоду - 24.12.2007р., дата виплати доходу - 25.12.2007р., тривалість періоду – 91 день, відсоткова ставка - 13%, сума відсоткового доходу на одну облігацію - 32,41 грн.;

      Відсотковий період - 2, дата початку періоду - 25.12.2007р., дата закінчення періоду - 24.03.2008р., дата виплати доходу - 25.03.2008р., тривалість періоду – 91 день, відсоткова ставка - 13%, сума відсоткового доходу на одну облігацію - 32,41 грн.;

      Відсотковий період - 3, дата початку періоду - 25.03.2008р., дата закінчення періоду - 23.06.2008р., дата виплати доходу - 24.06.2008р., тривалість періоду – 91 день, відсоткова ставка - 13%, сума відсоткового доходу на одну облігацію - 32,41 грн.;

      Відсотковий період - 4, дата початку періоду - 24.06.2008р., дата закінчення періоду - 22.09.2008р., дата виплати доходу - 23.09.2008р., тривалість періоду – 91 день, відсоткова ставка - 13%, сума відсоткового доходу на одну облігацію - 32,41 грн.;

      Відсотковий період - 5, дата початку періоду - 23.09.2008р., дата закінчення періоду - 22.12.2008р., дата виплати доходу - 23.12.2008р., тривалість періоду – 91 день, відсоткова ставка - 16%, сума відсоткового доходу на одну облігацію - 39,89 грн.;

      Відсотковий період - 6, дата початку періоду - 23.12.2008р., дата закінчення періоду - 23.03.2009р., дата виплати доходу - 24.03.2009р., тривалість періоду – 91 день, відсоткова ставка - 16%, сума відсоткового доходу на одну облігацію - 39,89 грн.;

      Відсотковий період - 7, дата початку періоду - 24.03.2009р., дата закінчення періоду - 22.06.2009р., дата виплати доходу - 23.06.2009р., тривалість періоду – 91 день, відсоткова ставка - 16%, сума відсоткового доходу на одну облігацію - 39,89 грн.;

      Відсотковий період - 8, дата початку періоду - 23.06.2009р., дата закінчення періоду - 21.09.2009р., дата виплати доходу - 22.09.2009р., тривалість періоду – 91 день, відсоткова ставка - 16%, сума відсоткового доходу на одну облігацію - 39,89 грн.;

      Відсотковий період - 9, дата початку періоду - 22.09.2009р., дата закінчення періоду - 21.12.2009р., дата виплати доходу - 22.12.2009р., тривалість періоду – 91 день, відсоткова ставка - 16%, сума відсоткового доходу на одну облігацію - 39,89 грн.;

      Відсотковий період - 10, дата початку періоду - 22.12.2009р., дата закінчення періоду - 22.03.2010р., дата виплати доходу - 23.03.2010р., тривалість періоду – 91 день, відсоткова ставка - 16%, сума відсоткового доходу на одну облігацію - 39,89 грн.;

      Відсотковий період - 11, дата початку періоду - 23.03.2010р., дата закінчення періоду - 21.06.2010р., дата виплати доходу - 22.06.2010р., тривалість періоду – 91 день, відсоткова ставка - 16%, сума відсоткового доходу на одну облігацію - 39,89 грн.;

      Відсотковий період - 12, дата початку періоду - 22.06.2010р., дата закінчення періоду - 20.09.2010р., дата виплати доходу - 21.09.2010р., тривалість періоду – 91 день, відсоткова ставка - 16%, сума відсоткового доходу на одну облігацію - 39,89 грн.;

      Відсотковий період - 13, дата початку періоду - 21.09.2010р., дата закінчення періоду - 20.12.2010р., дата виплати доходу - 21.12.2010р., тривалість періоду – 91 день, відсоткова ставка - 16%, сума відсоткового доходу на одну облігацію - 39,89 грн.;

      Відсотковий період - 14, дата початку періоду - 21.12.2010р., дата закінчення періоду - 21.03.2011р., дата виплати доходу - 22.03.2011р., тривалість періоду – 91 день, відсоткова ставка - 16%, сума відсоткового доходу на одну облігацію - 39,89 грн.;

      Відсотковий період - 15, дата початку періоду - 22.03.2011р., дата закінчення періоду - 20.06.2011р., дата виплати доходу - 21.06.2011р., тривалість періоду – 91 день, відсоткова ставка - 16%, сума відсоткового доходу на одну облігацію - 39,89 грн.;

      Відсотковий період - 16, дата початку періоду - 21.06.2011р., дата закінчення періоду - 19.09.2011р., дата виплати доходу - 20.09.2011р., тривалість періоду – 91 день, відсоткова ставка - 16%, сума відсоткового доходу на одну облігацію - 39,89 грн.;

      Відсотковий період - 17, дата початку періоду - 20.09.2011р., дата закінчення періоду - 19.12.2011р., дата виплати доходу - 20.12.2011р., тривалість періоду – 91 день, відсоткова ставка - Рішення щодо встановлення розміру відсоткової ставки приймається Правлінням Емітента, сума відсоткового доходу на одну облігацію - Розраховується виходячи з розміру відсоткової ставки, яка встановлена на відповідні відсоткові періоди;

      Відсотковий період - 18, дата початку періоду - 20.12.2011р., дата закінчення періоду - 19.03.2012р., дата виплати доходу - 20.03.2012р., тривалість періоду – 91 день, відсоткова ставка - Рішення щодо встановлення розміру відсоткової ставки приймається Правлінням Емітента, сума відсоткового доходу на одну облігацію - Розраховується виходячи з розміру відсоткової ставки, яка встановлена на відповідні відсоткові періоди;

      Відсотковий період - 19, дата початку періоду - 20.03.2012р., дата закінчення періоду - 18.06.2012р., дата виплати доходу - 19.06.2012р., тривалість періоду – 91 день, відсоткова ставка - Рішення щодо встановлення розміру відсоткової ставки приймається Правлінням Емітента, сума відсоткового доходу на одну облігацію - Розраховується виходячи з розміру відсоткової ставки, яка встановлена на відповідні відсоткові періоди;

      Відсотковий період - 20, дата початку періоду - 19.06.2012р., дата закінчення періоду - 17.09.2012р., дата виплати доходу - 18.09.2012р., тривалість періоду – 91 день, відсоткова ставка - Рішення щодо встановлення розміру відсоткової ставки приймається Правлінням Емітента, сума відсоткового доходу на одну облігацію - Розраховується виходячи з розміру відсоткової ставки, яка встановлена на відповідні відсоткові періоди.

     

      Виплата відсоткових доходів за облігаціями серії «E» здійснюється у наступні строки:

      Відсотковий період - 1, дата початку періоду - 25.12.2007р., дата закінчення періоду - 24.03.2008р., дата виплати доходу - 25.03.2008р., тривалість періоду – 91 день, відсоткова ставка - 13%, сума відсоткового доходу на одну облігацію - 32,41 грн.;

      Відсотковий період - 2, дата початку періоду - 25.03.2008р., дата закінчення періоду - 23.06.2008р., дата виплати доходу - 24.06.2008р., тривалість періоду – 91 день, відсоткова ставка - 13%, сума відсоткового доходу на одну облігацію - 32,41 грн.;

      Відсотковий період - 3, дата початку періоду - 24.06.2008р., дата закінчення періоду - 22.09.2008р., дата виплати доходу - 23.09.2008р., тривалість періоду – 91 день, відсоткова ставка - 13%, сума відсоткового доходу на одну облігацію - 32,41 грн.;

      Відсотковий період - 4, дата початку періоду - 23.09.2008р., дата закінчення періоду - 22.12.2008р., дата виплати доходу - 23.12.2008р., тривалість періоду – 91 день, відсоткова ставка - 13%, сума відсоткового доходу на одну облігацію - 32,41 грн.;

      Відсотковий період - 5, дата початку періоду - 23.12.2008р., дата закінчення періоду - 23.03.2009р., дата виплати доходу - 24.03.2009р., тривалість періоду – 91 день, відсоткова ставка - 16%, сума відсоткового доходу на одну облігацію - 39,89 грн.;

      Відсотковий період - 6, дата початку періоду - 24.03.2009р., дата закінчення періоду - 22.06.2009р., дата виплати доходу - 23.06.2009р., тривалість періоду – 91 день, відсоткова ставка - 16%, сума відсоткового доходу на одну облігацію - 39,89 грн.;

      Відсотковий період - 7, дата початку періоду - 23.06.2009р., дата закінчення періоду - 21.09.2009р., дата виплати доходу - 22.09.2009р., тривалість періоду – 91 день, відсоткова ставка - 16%, сума відсоткового доходу на одну облігацію - 39,89 грн.;

      Відсотковий період - 8, дата початку періоду - 22.09.2009р., дата закінчення періоду - 21.12.2009р., дата виплати доходу - 22.12.2009р., тривалість періоду – 91 день, відсоткова ставка - 16%, сума відсоткового доходу на одну облігацію - 39,89 грн.;

      Відсотковий період - 9, дата початку періоду - 22.12.2009р., дата закінчення періоду - 22.03.2010р., дата виплати доходу - 23.03.2010р., тривалість періоду – 91 день, відсоткова ставка - 16%, сума відсоткового доходу на одну облігацію - 39,89 грн.;

      Відсотковий період - 10, дата початку періоду - 23.03.2010р., дата закінчення періоду - 21.06.2010р., дата виплати доходу - 22.06.2010р., тривалість періоду – 91 день, відсоткова ставка - 16%, сума відсоткового доходу на одну облігацію - 39,89 грн.;

      Відсотковий період - 11, дата початку періоду - 22.06.2010р., дата закінчення періоду - 20.09.2010р., дата виплати доходу - 21.09.2010р., тривалість періоду – 91 день, відсоткова ставка - 16%, сума відсоткового доходу на одну облігацію - 39,89 грн.;

      Відсотковий період - 12, дата початку періоду - 21.09.2010р., дата закінчення періоду - 20.12.2010р., дата виплати доходу - 21.12.2010р., тривалість періоду – 91 день, відсоткова ставка - 16%, сума відсоткового доходу на одну облігацію - 39,89 грн.;

      Відсотковий період - 13, дата початку періоду - 21.12.2010р., дата закінчення періоду - 21.03.2011р., дата виплати доходу - 22.03.2011р., тривалість періоду – 91 день, відсоткова ставка - 16%, сума відсоткового доходу на одну облігацію - 39,89 грн.;

      Відсотковий період - 14, дата початку періоду - 22.03.2011р., дата закінчення періоду - 20.06.2011р., дата виплати доходу - 21.06.2011р., тривалість періоду – 91 день, відсоткова ставка - 16%, сума відсоткового доходу на одну облігацію - 39,89 грн.;

      Відсотковий період - 15, дата початку періоду - 21.06.2011р., дата закінчення періоду - 19.09.2011р., дата виплати доходу - 20.09.2011р., тривалість періоду – 91 день, відсоткова ставка - 16%, сума відсоткового доходу на одну облігацію - 39,89 грн.;

      Відсотковий період - 16, дата початку періоду - 20.09.2011р., дата закінчення періоду - 19.12.2011р., дата виплати доходу - 20.12.2011р., тривалість періоду – 91 день, відсоткова ставка - 16%, сума відсоткового доходу на одну облігацію - 39,89 грн.;

      Відсотковий період - 17, дата початку періоду - 20.12.2011р., дата закінчення періоду - 19.03.2012р., дата виплати доходу - 20.03.2012р., тривалість періоду – 91 день, відсоткова ставка - Рішення щодо встановлення розміру відсоткової ставки приймається Правлінням Емітента, сума відсоткового доходу на одну облігацію - Розраховується виходячи з розміру відсоткової ставки, яка встановлена на відповідні відсоткові періоди;

      Відсотковий період - 18, дата початку періоду - 20.03.2012р., дата закінчення періоду - 18.06.2012р., дата виплати доходу - 19.06.2012р., тривалість періоду – 91 день, відсоткова ставка - Рішення щодо встановлення розміру відсоткової ставки приймається Правлінням Емітента, сума відсоткового доходу на одну облігацію - Розраховується виходячи з розміру відсоткової ставки, яка встановлена на відповідні відсоткові періоди;

      Відсотковий період - 19, дата початку періоду - 19.06.2012р., дата закінчення періоду - 17.09.2012р., дата виплати доходу - 18.09.2012р., тривалість періоду – 91 день, відсоткова ставка - Рішення щодо встановлення розміру відсоткової ставки приймається Правлінням Емітента, сума відсоткового доходу на одну облігацію - Розраховується виходячи з розміру відсоткової ставки, яка встановлена на відповідні відсоткові періоди;

      Відсотковий період - 20, дата початку періоду - 18.09.2012р., дата закінчення періоду - 17.12.2012р., дата виплати доходу - 18.12.2012р., тривалість періоду – 91 день, відсоткова ставка - Рішення щодо встановлення розміру відсоткової ставки приймається Правлінням Емітента, сума відсоткового доходу на одну облігацію - Розраховується виходячи з розміру відсоткової ставки, яка встановлена на відповідні відсоткові періоди.

     

      Адреси місць виплати доходу за облігаціями:

      Виплата відсоткових доходів за облігаціями здійснюється емітентом у національній валюті України за наступною адресою: 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1.

      Емітент здійснює виплату відсоткових доходів власникам облігацій на підставі зведеного облікового реєстру власників облігацій, складеного на кінець робочого дня, що передує даті такої виплати, який надається на дату такої виплати депозитарієм ПрАТ «ВДЦП».

     

      Порядок виплати відсоткового доходу:

      На дату виплати відсоткового доходу за облігаціями емітент отримує в депозитарії ПрАТ «ВДЦП» зведений обліковий реєстр власників облігацій, складений на кінець дня, що передує даті виплати відсоткового доходу. На підставі зведеного облікового реєстру емітент розраховує суми відсоткового доходу для кожного власника облігацій та на дату виплати відсоткового доходу перераховує власникам облігацій належний їм відсотковий дохід на їх поточні рахунки згідно з вимогами діючого законодавства України, або через касу банку.

      Якщо дата виплати відсоткового доходу припадає на неробочий (вихідний) день, встановлений чинним законодавством України, виплата відсоткового доходу здійснюється на наступний за неробочим (вихідним) робочий день. Відсотки на суму відсоткового доходу за облігаціями за вказані неробочі (вихідні) дні не нараховуються та не виплачуються.

      У разі відсутності в зведеному обліковому реєстрі власників облігацій даних щодо реквізитів поточних рахунків власників облігацій, або якщо цей реєстр містить помилкові банківські реквізити власників облігацій, належна сума депонується на рахунку в АБ «Укргазбанк» до особистого звернення власників облігацій. Відсотки по депонованим сумам за час, що минув з дати їх виплати емітентом, не нараховуються та не виплачуються.

      В заяві власника облігацій до емітента про отримання депонованих коштів повинно бути зазначено реквізити поточного рахунку, на який має бути виплачено відсотковий дохід, назву власника – юридичної особи (прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи (повністю), прізвище, ім’я, по батькові (повністю) уповноваженої особи та вказівку на документ, що підтверджує повноваження особи надавати таку заяву (Статут підприємства, довіреність тощо), адресу та телефон власника, підпис власника або уповноваженої особи.

      Власники облігацій – фізичні особи повинні протягом 5 (п’яти) банківських днів до дати виплати відсоткового доходу надати емітенту дані про реєстрацію за місцем проживання та ідентифікаційний код.

      Оподаткування доходів фізичних осіб здійснюється згідно з діючим законодавством України.

      Виплата відсоткового доходу за облігаціями, власником яких є нерезидент, проводиться на рахунки його постійного представництва або резидента, який працює від імені, за рахунок та за дорученням такого нерезидента та несе відповідальність за повне та своєчасне нарахування та внесення до бюджету податків, утриманих при виплаті нерезиденту доходів. У разі якщо зведений обліковий реєстр не містить інформації щодо постійного представництва або уповноваженого резидента, то виплата доходу проводиться на користь нерезидента виключно після надання нерезидентом емітенту документів, що свідчать про набуття прав на облігації, та документів, необхідних для утримання податків з отриманого нерезидентом доходу.

     

      ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ВИПУСКІВ ЦІННИХ ПАПЕРІВ, РЕЄСТРАЦІЯ ЯКИХ СКАСОВАНА:

      1) Вид – облігації

      Форма випуску – іменні

      Форма існування – бездокументарна

      Серія (тип) – «В»

      Інші ідентифікаційні ознаки цінних паперів – звичайні іпотечні, процентні

      Дата реєстрації випуску і номер свідоцтва про реєстрацію випуску – 23.01.2007р., № 1/4/07

      Назва органу, що видав свідоцтво про реєстрацію випуску – Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

      Кількість цінних паперів – 50 000 шт.

      Номінальна вартість цінних паперів – 1 000 ,00 грн.

      Загальна номінальна вартість – 50 000 000,00 грн.

      Підстави для скасування реєстрації випуску – у зв’язку із погашенням у відповідності з Інформацією про випуск облігацій ВАТ АБ «Укргазбанк»

     

      2) Вид – облігації

      Форма випуску – іменні

      Форма існування – бездокументарна

      Серія (тип) – «А»

      Інші ідентифікаційні ознаки цінних паперів – процентні, з додатковим забезпеченням

      Дата реєстрації випуску і номер свідоцтва про реєстрацію випуску – 04.07.2006р., №388/2/06

      Назва органу, що видав свідоцтво про реєстрацію випуску – Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

      Кількість цінних паперів випуску – 100 000 шт.

      Номінальна вартість цінних паперів випуску – 1 000 ,00 грн.

      Загальна номінальна вартість випуску – 100 000 000,00 грн.

      Підстави для скасування реєстрації випуску – у зв’язку із погашенням у відповідності з Інформацією про випуск облігацій ВАТ АБ «Укргазбанк»

     

      13.2.2. Відомості про забезпечення за облігаціями кожного випуску.

      1) Процентні забезпечені облігації серії «С»

      АБ «Укргазбанк» уклав із Закритим акціонерним товариством «Страховою компанією «Українська страхова група» (код за ЄДРПОУ 30859524; 03038, м.Київ, вул.Івана Федорова, 32-А; не є афілійованою особою АБ «Укргазбанк») договір №75-0101-0014 від 20 липня 2007 р. добровільного страхування відповідальності перед третіми особами - на страхування ризиків непогашення емітентом основної суми боргу та невиплати доходу за облігаціями на загальну суму 479 520 000,00 грн., при цьому гранична сума відповідальності за виплатою доходу в розрахунку на одну облігацію – 598,40 грн. Якщо нова процентна ставка доходу за облігаціями перевищуватиме 12% річних, у разі настання страхового випадку, страхове відшкодування буде покривати номінальну вартість і частину процентного доходу – 594,40 грн. за одну облігацію. Цей договір укладено на користь власників облігацій.

     

      2) Відсоткові забезпечені облігації серій «D» та «Е»

      АБ «Укргазбанк» уклав із Закритим акціонерним товариством «Страховою компанією «Українська страхова група» (код за ЄДРПОУ 30859524; 03038, м.Київ, вул.Івана Федорова, 32-А; не є афілійованою особою АБ «Укргазбанк») договір №75-0101-0015 від 27 липня 2007 р. добровільного страхування відповідальності перед третіми особами – на страхування ризиків непогашення емітентом основної суми боргу та невиплати доходу за облігаціями на загальну суму 329 640 000,00 грн., при цьому гранична сума відповідальності за виплатою доходу в розрахунку на одну облігацію – 648,20 грн. Якщо нова процентна ставка доходу за облігаціями перевищуватиме 13% річних, у разі настання страхового випадку страхове відшкодування буде покривати номінальну вартість і частину процентного доходу – 648,20 грн. за одну облігацію. Цей Договір укладено на користь власників облігацій.

     

      13.2.3. Інформація про емісійні цінні папери (окрім акцій) емітента, які станом на кінець звітного року перебувають у процесі розміщення.

      Емісійні цінні папери АБ «Укргазбанк» на кінець звітного року у процесі розміщення не перебувають.

     

      13.2.4. Інформація про додатковий випуск емісійних цінних паперів (окрім акцій), якщо емітентом прийнято рішення в наступному звітному році провести такий додатковий випуск.

      Рішень про додатковий випуск емісійних цінних паперів (окрім акцій) в наступному звітному році не приймалось.

     

      13.3. Інформація про факти лістингу (делістингу) цінних паперів на організаторі торгівлі, внутрішні та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами.

      Факти лістингу (делістингу) цінних паперів на організаторі торгівлі протягом звітного року відсутні.

      Іменні процентні облігації серії D (форма випуску – іменні, форма існування – без документарна) протягом звітного року перебували у лістингу (2 рівень) Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» (Договір про підтримання лістингу від 31.03.2008р. б/н).

     

      Протягом звітного року допущені до торгівлі без включення до біржового реєстру:

      - на ПАТ «Фондова біржа ПФТС» - акції іменні прості (форма випуску – іменні, форма існування – бездокументарна), облігації іменні відсоткові серії С (форма випуску – іменні, форма існування – бездокументарна);

      - на ПАТ «Українська біржа» - акції іменні прості (форма випуску – іменні, форма існування – бездокументарна), акції іменні привілейовані (форма випуску – іменні, форма існування – бездокументарна) (включені до біржового списку 02.02.2011р., виключені з біржового списку 14.06.2011р.);

      - на ПАТ «Придніпровська фондова біржа» - акції іменні прості (форма випуску – іменні, форма існування – бездокументарна) (виключені з біржового списку 20.12.2011р.).

     

      Протягом звітного періоду на організованому ринку укладались угоди з цінними паперами:

      1) облігаціями іменними процентними серії D:

      у І кварталі угоди не укладалися;

      у ІІ кварталі найнижча ціна – 1008,58 грн. (08.04.2011р., ПАТ «Фондова біржа ПФТС», категорія: позалістингові цінні папери), найвища ціна – 1024,97 грн. (18.05.2011р., ПАТ «Фондова біржа ПФТС», категорія: позалістингові цінні папери);

      у ІІІ кварталі найнижча ціна – 1011,96 грн. (17.10.2011р., ПАТ «Фондова біржа ПФТС», категорія: позалістингові цінні папери), найвища ціна – 1012,36 грн. (17.10.2011р., ПАТ «Фондова біржа ПФТС», категорія: позалістингові цінні папери).

      У IV кварталі угоди не укладалися.

     

      2) акціями іменними простими:

      у І кварталі:

      найнижча ціна – 0,10 грн. (21.03.2011р., ПАТ «Українська біржа» категорія: позалістингові цінні папери);

      найвища ціна – 2,52 грн. (31.03.2011р., ПАТ «Фондова біржа ПФТС», категорія: позалістингові цінні папери);

      у ІІ кварталі:

      найнижча ціна – 0,07 грн. (25.06.2011р., ПАТ «Українська біржа» категорія: позалістингові цінні папери);

      найвища ціна – 10,00 грн. (24.05.2011р., ПАТ «Фондова біржа ПФТС», категорія: позалістингові цінні папери);

      у ІІІ кварталі:

      найнижча ціна – 0,10 грн. (23.08.2011р., ПАТ «Українська біржа» категорія: позалістингові цінні папери);

      найвища ціна – 0,102 грн. (23.08.2011р., ПАТ «Українська біржа» категорія: позалістингові цінні папери);

      у ІV кварталі:

      найнижча ціна – 0,089 грн. (19.12.2011р., ПАТ «Українська біржа» категорія: позалістингові цінні папери);

      найвища ціна – 0,1001 грн. (20.10.2011р., 19.12.2011р. ПАТ «Українська біржа» категорія: позалістингові цінні папери).

     

      На останню дату 2011 року біржовий курс іменних простих і іменних привілейованих акцій не розраховувався.

     

      13.4. Інформація про прості іменні акції які допущені до торгівлі організатором торгівлі.

      Протягом звітного року допущені до торгівлі без включення до біржового реєстру:

      - на ПАТ «Фондова біржа ПФТС» - акції іменні прості (форма випуску – іменні, форма існування – бездокументарна

      - на ПАТ «Українська біржа» - акції іменні прості (форма випуску – іменні, форма існування – бездокументарна), акції іменні привілейовані (форма випуску – іменні, форма існування – бездокументарна) (включені до біржового списку 02.02.2011р., виключені з біржового списку 14.06.2011р.)

      - на ПАТ «Придніпровська фондова біржа» - акції іменні прості (форма випуску – іменні, форма існування – бездокументарна) (виключені з біржового списку 20.12.2011р.)

     

      13.5. Інформація щодо дивідендної політики емітента.

      Рішення про виплату дивідендів Емітентом протягом звітного року та двох попередніх років не приймалось.

     

      Дохід за кожним випуском облігацій, що виплачувався протягом звітного року:

      1) Вид цінних паперів – облігація

      Форма випуску – іменні

      Форма існування – бездокументарна

      Серія – «А»

      Інші ідентифікаційні ознаки цінних паперів – процентні, з додатковим забезпеченням

      Дата реєстрації випуску і номер свідоцтва про реєстрацію випуску – 04.07.2006р., №388/2/06

      Кількість облігацій випуску – 100 000 шт.

      Номінальна вартість облігацій випуску – 1 000 ,00 грн.

      Загальна номінальна вартість випуску – 100 000 000,00 грн.

      Вид доходу, виплаченого за облігаціями випуску – процентний

      Розмір доходу, який підлягав виплаті за облігаціями випуску, у грошовому виразі, в розрахунку на одну облігацію і в сукупності за всіма облігаціями випуску – 39,89 грн. за один процентний період, сукупно за всіма облігаціями – 3 989 000,00 грн. за один процентний період

      Строк, відведений для виплати доходів за облігаціями випуску – перший робочий день після закінчення процентного періоду

      Форма та інші умови виплати доходу за облігаціями випуску – грошова

      Період, за який виплачувались (виплачуються) доходи за облігаціями випуску – процентний період (91 календарний день)

      Загальний розмір доходів, виплачених за всіма облігаціями випуску, щодо кожного періоду, за який такий дохід виплачувався – 8 735,91 грн. (з урахуванням того, що за облігаціями, які були на рахунку емітента, дохід не сплачувався)

      Усі доходи, що підлягали виплаті, були виплачені в повному обсязі

     

      2) Вид цінних паперів – облігація

      Форма випуску – іменні

      Форма існування – бездокументарна

      Серія – «С»

      Інші ідентифікаційні ознаки цінних паперів – процентні, з додатковим забезпеченням

      Дата реєстрації випуску і номер свідоцтва про реєстрацію випуску – 30.07.2007р., №402/2/07

      Кількість облігацій випуску – 300 000 шт.

      Номінальна вартість облігацій випуску – 1 000 ,00 грн.

      Загальна номінальна вартість випуску – 300 000 000,00 грн.

      Вид доходу, виплаченого за облігаціями випуску – процентний

      Розмір доходу, який підлягав виплаті за облігаціями випуску, у грошовому виразі, в розрахунку на одну облігацію і в сукупності за всіма облігаціями випуску – 39,89 грн. за один процентний період, сукупно за всіма облігаціями – 11 967 000,00 грн. за один процентний період

      Строк, відведений для виплати доходів за облігаціями випуску – перший робочий день після закінчення процентного періоду

      Форма та інші умови виплати доходу за облігаціями випуску – грошова

      Період, за який виплачувались (виплачуються) доходи за облігаціями випуску – процентний період (91 календарний день)

      Загальний розмір доходів, виплачених за всіма облігаціями випуску, щодо кожного періоду, за який такий дохід виплачувався – 4 952 423,28 грн. (з урахуванням того, що за облігаціями, які були на рахунку емітента, дохід не сплачувався)

      Усі доходи, що підлягали виплаті, були виплачені в повному обсязі

     

      3) Вид цінних паперів – облігація

      Форма випуску – іменні

      Форма існування – бездокументарна

      Серія – «D»

      Інші ідентифікаційні ознаки цінних паперів – процентні, з додатковим забезпеченням

      Дата реєстрації випуску і номер свідоцтва про реєстрацію випуску – 30.08.2007р., №520/2/07

      Кількість облігацій випуску – 100 000 шт.

      Номінальна вартість облігацій випуску – 1 000 ,00 грн.

      Загальна номінальна вартість випуску – 100 000 000,00 грн.

      Вид доходу, виплаченого за облігаціями випуску – процентний

      Розмір доходу, який підлягав виплаті за облігаціями випуску, у грошовому виразі, в розрахунку на одну облігацію і в сукупності за всіма облігаціями випуску – 39,89 грн. за один процентний період, сукупно за всіма облігаціями – 3 989 000,00 грн. за один процентний період

      Строк, відведений для виплати доходів за облігаціями випуску – перший робочий день після закінчення процентного періоду

      Форма та інші умови виплати доходу за облігаціями випуску – грошова

      Період, за який виплачувались (виплачуються) доходи за облігаціями випуску – процентний період (91 календарний день)

      Загальний розмір доходів, виплачених за всіма облігаціями випуску, щодо кожного періоду, за який такий дохід виплачувався – 2 165 029,75 грн. (з урахуванням того, що за облігаціями, які були на рахунку емітента, дохід не сплачувався. Також з сум до виплати утримувались передбачені законодавством податки)

      Усі доходи, що підлягали виплаті, були виплачені в повному обсязі

     

      4) Вид цінних паперів – облігація

      Форма випуску – іменні

      Форма існування – бездокументарна

      Серія – «E»

      Інші ідентифікаційні ознаки цінних паперів – процентні, з додатковим забезпеченням

      Дата реєстрації випуску і номер свідоцтва про реєстрацію випуску – 30.08.2007р., №521/2/07

      Кількість облігацій випуску – 100 000 шт.

      Номінальна вартість облігацій випуску – 1 000 ,00 грн.

      Загальна номінальна вартість випуску – 100 000 000,00 грн.

      Вид доходу, виплаченого за облігаціями випуску – процентний

      Розмір доходу, який підлягав виплаті за облігаціями випуску, у грошовому виразі, в розрахунку на одну облігацію і в сукупності за всіма облігаціями випуску – 39,89 грн. за один процентний період, сукупно за всіма облігаціями – 3 989 000,00 грн. за один процентний період

      Строк, відведений для виплати доходів за облігаціями випуску – перший робочий день після закінчення процентного періоду

      Форма та інші умови виплати доходу за облігаціями випуску – грошова

      Період, за який виплачувались (виплачуються) доходи за облігаціями випуску – процентний період (91 календарний день)

      Загальний розмір доходів, виплачених за всіма облігаціями випуску, щодо кожного періоду, за який такий дохід виплачувався – 0,00 грн. (з урахуванням того, що увесь випуск знаходився на рахунку емітента, дохід не сплачувався)

      Усі доходи, що підлягали виплаті, були виплачені в повному обсязі

     

      13.6. Інформація про особу, яка веде облік права власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України.

      Облік права власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України веде - ПАТ "Національний Депозитарій України":

      • Скорочене найменування - НДУ

      • Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - 30370711;

      • Дані свідоцтва про державну реєстрацію - Серія А01, №795373;

      • Дата проведення державної реєстрації - 17.05.1999р., номер запису -10741050016010655;

      • Дата зміни свідоцтва про державну реєстрацію - 04.05.2011р.;

      • Орган, що видав свідоцтво - Шевченківська районна у місті Києві державна адміністрація;

      • Місцезнаходження - вул. Б. Грінченка, буд. 3, м. Київ, 01001;

      • Телефони - (044) 279-65-40, 279-13-25, факс (044) 279-13-22

      • Ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності , а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів - Серія АВ № 581322 на підставі рішення ДКЦПФР від 19.09.2006р. № 823, строк дії ліцензії - 19.09.2006р.-19.09.2016р.

     

      13.7. Інформація про цінні папери емітента, які перебувають в обігу за межами України.

      Цінні папери АБ «Укргазбанк» в обігу за межами України не перебувають.

     

      13.8. Інформація про інші цінні папери емітента (окрім емісійних цінних паперів).

      Окрім емісійних цінних паперів АБ «Укргазбанк» в обігу перебувають депозитні сертифікати.

 

1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   29

Схожі:

Нака з
Сокаль, вул. М. Шашкевича,86, ☎ (8-03257) 7-20-73. e-mail: код єдрпоу 02144789

Україна
Шевченка, 34, м. Чернігів, 14013, тел. (046-22) 3-33-37, факс (046-2) 67-57-54,, код єдрпоу 02147351

У країна дніпропетровська обласна державна адміністрація управління преси та інформації
Кірова,1, м. Дніпропетровськ, 49004, тел./факс (056)742-70-70, e-mail:, код єдрпоу 33717066

Загальні відомості про Банк. Повне офіційне найменування
Україна, 36020, місто Полтава, вулиця Паризької Комуни, 40-а, мфо 331489, код єдрпоу 09807595, e-mail:, телефон (05322) 2-78-63,...

Карта Теофіпольського району (міста)
...

Опитувальник клієнта юридичної особи резидента
Наявність рахунків в інших банках (вказати № рахунку, код банку та найменування банку)

План напряму підготовки 130102 «Соціальна допмога» Галузь знань(код)
Сертифікати зно : історія України; українська мова та література; географія або іноземна мова

Розділ I. Основні відомості про емітента
...

Примітки та розкриття інформації до фінансової звітності за 2015...
Повне найменування емітента: приватне акціонерне товариство «Агро-Спектр» (надалі по тексту – Товариство)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

i.lekciya.com.ua
Головна сторінка