Пошук по сайту


Ідентифікаційний код за єдрпоу емітента - Сторінка 29

Ідентифікаційний код за єдрпоу емітента

Сторінка29/29
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   29


Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Інформація розповсюджується на загальних зборах

Інформація публікується в офіційному друкованому виданні, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній веб-сторінці акціонерного товариства

1

2

3

4

5

6

Фінансова звітність, результати діяльності

v

v
v

v

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу

v

v
v

v

Інформація про склад органів товариства
v


Статут та внутрішні документи


v

v

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведенняv

v

v

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства
v

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності? (вкажіть необхідне)

Так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років? (вкажіть необхідне)

Раз на рік

Який орган приймав рішення про затвердження аудитора? (вкажіть необхідне)

Наглядова радаЧи змінювало акціонерне товариство аудитора протягом останніх трьох років? (вкажіть необхідне)

Так

З якої причини було змінено аудитора?
Не задовольняв професійний рівень
Не задовольняли умови договору з аудитором
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів
Інше (запишіть)

Зміни аудиторських фірм щодо надання послуг з аудиту фінансової звітності протягом трьох останніх звітних років пов’язано з тим, що банком прийнято рішення обрати аудиторську фірму за допомогою конкурсного відбору серед міжнародно-визнаних аудиторських фірм, які входять до «великої четвірки» аудиторських компаній, та які надають послуги з аудиту комплексно за МСФ3 та у відповідності до вимог НБУ.

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?
Ревізійна комісія

v

Наглядова рада
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

v

Стороння компанія або сторонній консультант

v

Перевірки не проводились
Інше (запишіть)
З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
З власної ініціативи

v

За дорученням загальних зборів
За дорученням наглядової ради
За зверненням правління
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів
Інше (запишіть)
Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (вкажіть необхідне)

Так


 

Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
Випуск акцій
Випуск депозитарних розписок
Випуск облігацій
Кредити банків
Фінансування з державного і місцевих бюджетів
Інше (запишіть)

не визначились

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились

v

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України, протягом останніх трьох років? (вкажіть необхідне)

Ні

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?
Не задовольняв професійний рівень особи
Не задовольняли умови договору з особою
Особу змінено на вимогу:
акціонерів
суду
Інше (запишіть)
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (вкажіть необхідне)

Так

У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття.

28.04.2011

Яким органом прийнятий?

Загальні збори акціонерів

Чи оприлюднена інформація про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (вкажіть необхідне)

Так

Укажіть, яким чином кодекс (принципи, правила) корпоративного управління оприлюднено.

Кодекс корпоративного управління АБ «Укргазбанк» розміщено за адресою http://ukrgasbank.com/ukr/corporate_management/kodeks/

Розкрийте стан дотримання кодексу (принципів, правил) корпоративного управління у вашому акціонерному товаристві.

АБ «Укргазбанк» в своїй діяльності неухильно дотримується Кодексу корпоративного управління АБ «Укргазбанк».


Конец формы

1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   29

Схожі:

Нака з
Сокаль, вул. М. Шашкевича,86, ☎ (8-03257) 7-20-73. e-mail: код єдрпоу 02144789

Україна
Шевченка, 34, м. Чернігів, 14013, тел. (046-22) 3-33-37, факс (046-2) 67-57-54,, код єдрпоу 02147351

У країна дніпропетровська обласна державна адміністрація управління преси та інформації
Кірова,1, м. Дніпропетровськ, 49004, тел./факс (056)742-70-70, e-mail:, код єдрпоу 33717066

Загальні відомості про Банк. Повне офіційне найменування
Україна, 36020, місто Полтава, вулиця Паризької Комуни, 40-а, мфо 331489, код єдрпоу 09807595, e-mail:, телефон (05322) 2-78-63,...

Карта Теофіпольського району (міста)
...

Опитувальник клієнта юридичної особи резидента
Наявність рахунків в інших банках (вказати № рахунку, код банку та найменування банку)

План напряму підготовки 130102 «Соціальна допмога» Галузь знань(код)
Сертифікати зно : історія України; українська мова та література; географія або іноземна мова

Розділ I. Основні відомості про емітента
...

Примітки та розкриття інформації до фінансової звітності за 2015...
Повне найменування емітента: приватне акціонерне товариство «Агро-Спектр» (надалі по тексту – Товариство)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

i.lekciya.com.ua
Головна сторінка