Пошук по сайту


Розділ V. Інформація про основні засоби емітента - Ідентифікаційний код за єдрпоу емітента

Ідентифікаційний код за єдрпоу емітента

Сторінка6/29
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29
Розділ V. Інформація про основні засоби емітента

     

      5.1. Інформація про первісну (переоцінену) та залишкову вартість основних засобів станом на початок і кінець звітного року.

      Первісна (переоцінена) та залишкова вартість основних засобів станом на початок звітного року – 01.01.2011р.:

      Земельні ділянки – (первісна (переоцінена) вартість – 0,00 грн.; залишкова вартість – 0,00 грн.);

      Будівлі, споруди та передавальні пристрої – (первісна (переоцінена) вартість - 561 878 678,64 грн.; залишкова вартість - 548 938 082,23 грн.);

      Інвестиційна нерухомість – (первісна (переоцінена) вартість - 11 636 589,00 грн.; залишкова вартість - 11 636 589,00 грн.);

      Машини та обладнання – (первісна (переоцінена) вартість - 151 792 558,29 грн.; залишкова вартість - 59 243 596,39 грн.);

      Транспортні засоби – (первісна (переоцінена) вартість - 18 480 346,16 грн.; залишкова вартість - 5 272 963,17 грн.);

      Інструменти, прилади, інвентар (меблі) – (первісна (переоцінена) вартість - 45 261 500,71 грн.; залишкова вартість - 20 847 806,64 грн.);

      Інші основні засоби – (первісна (переоцінена) вартість - 9 869 108,27 грн.; залишкова вартість - 3 266 154,00 грн.);

      Інші необоротні матеріальні активи – (первісна (переоцінена) вартість - 42 405 658,96 грн.; залишкова вартість - 5 821 125,56 грн.);

      Незавершені капітальні вкладення в основні засоби та нематеріальні активи – (первісна (переоцінена) вартість - 112 110 420,83 грн.; залишкова вартість - 112 110 420,83 грн.);

      Нематеріальні активи – (первісна (переоцінена) вартість - 15 084 184,21 грн.; залишкова вартість - 6 507 868,43 грн.);

      ВСЬОГО станом на 01.01.2011р. – (первісна (переоцінена) вартість - 968 519 045,07 грн.; залишкова вартість - 773 644 606,25 грн.).

     

      Первісна (переоцінена) та залишкова вартість основних засобів станом на кінець звітного року – кінець дня 31.12.2011р.:

      Земельні ділянки – (первісна (переоцінена) вартість – 28 554 700,00 грн.; залишкова вартість – 28 554 700,00 грн.);

      Будівлі, споруди та передавальні пристрої – (первісна (переоцінена) вартість - 491 235 679,00 грн.; залишкова вартість - 491 235 679,00 грн.);

      Інвестиційна нерухомість – (первісна (переоцінена) вартість - 10 265 700,00 грн.; залишкова вартість - 10 265 700,00 грн.);

      Машини та обладнання – (первісна (переоцінена) вартість - 157 119 122,20 грн.; залишкова вартість - 47 030 988,58 грн.);

      Транспортні засоби – (первісна (переоцінена) вартість - 18 018 172,65 грн.; залишкова вартість - 2 521 769,55 грн.);

      Інструменти, прилади, інвентар (меблі) – (первісна (переоцінена) вартість - 50 371 152,83 грн.; залишкова вартість - 17 682 513,53 грн.);

      Інші основні засоби – (первісна (переоцінена) вартість - 9 725 994,31 грн.; залишкова вартість - 1 774 028,95 грн.);

      Інші необоротні матеріальні активи – (первісна (переоцінена) вартість - 37 335 029,52 грн.; залишкова вартість - 2 778 263,90 грн.);

      Незавершені капітальні вкладення в основні засоби та нематеріальні активи – (первісна (переоцінена) вартість - 81 118 134,17 грн.; залишкова вартість - 81 118 134,17 грн.);

      Нематеріальні активи – (первісна (переоцінена) вартість - 24 234 702,73 грн.; залишкова вартість - 11 169 355,76 грн.);

      ВСЬОГО станом на кінець дня 31.12.2011р. – (первісна (переоцінена) вартість - 907 978 387,41 грн.; залишкова вартість - 694 131 133,44 грн.).

     

      Протягом 2011 року первісна (переоцінена) вартість основних засобів зменшилась на 6,25 %, залишкова вартість зменшилась на 10,28 %.

     

      У 2011 році Банком було проведено переоцінку об’єктів, що входять до складу груп «Земельні ділянки», «Будівлі, споруди та передавальні пристрої» та капітальних інвестицій за невведеними в експлуатацію будівлями, спорудами та передавальнми пристроями. Проведення переоцінки було зумовлено вимогами Положення про облікову політику банку, згідно з якими об’єкти цих груп після первинного визнання обліковуються по справедливій вартості. Для оцінки будівель, нежилих приміщень та земельних ділянок використовувались порівняльний та дохідний методи оцінки, для передавльних пристроїв - витратний. По результатам переоцінки відображено уцінку на суму 40 239 540,26 грн., в т.ч. за рахунок капіталу 18 067 654,37 грн.

     

      У відповідності до вимог облікової політики банку було проведено оцінку нежитлових приміщень, будівель, мереж, земельних ділянок, що знаходяться на балансі АБ «Укргазбанк». Оцінка проводилась з метою визначення справедливої вартості станом на кінець дня 31.12.2011р. незалежним оцінювачем ТОВ «Кредитне Брокерське Агентство» за договором № 11118 від 10 листопада 2011р. Станом на кінець дня 31.12.2011р. балансова вартість власної нерухомості банку склала 646 710 746,37 грн. Згідно висновку оцінювача справедлива вартість склала 606 093 579,00 грн. Зменшення вартості за результатами оцінки складає 40 617 167,37 грн.

      З урахуванням вимог Інструкції з бухгалтерського обліку основних засобів і нематеріальних активів банків України, що затверджена постановою Правління Національного банку України від 20 грудня 2005р. N 480, за рахунок капіталу банку було проведено уцінку на суму 18 067 654,37 грн. та дооцінку на суму 6 261 497,64 грн., що в результаті призвело до зменшення капіталу на 11 806 156,73 грн. Крім того, за рахунок витрат було проведено уцінку на суму 23 971 476,99 грн., в тому числі інвестиційної нерухомості 651 052,23 грн. (рахунок витрат 7394), основних засобів (рахунок витрат 7499) на суму 23 320 424,76 грн., та дооцінку на суму 1 421 963,99 грн., що зменшило фінансовий результат банку на 22 549 513,00 грн.

     

      Амортизація основних засобів нараховується щомісяця за прямолінійним методом, виходячи з норм їх корисного використання, які встановлені Положенням з бухгалтерського обліку необоротних активів АБ “Укргазбанк”, затвердженого протоколом Правління АБ “Укргазбанк” № 42 від 15.12.2009р. (зі змінами). За 2011 рік амортизація основних засобів склала 52 576 тис. грн., та відображена на рахунку витрат (за 2010 рік – 53 413 тис. грн.)

     

      Всі основнi засоби використовуються в банкiвськiй дiяльностi в повному обсязi, знаходяться (у виробничих примiщеннях чи поза ними в залежностi вiд категорiї) за адресами Головного офiсу, фiлiй, регiональних, обласних дирекцiй, обласних управлінь та безбалансових вiддiлень. Протягом 2011 року змін у структурі основних засобів, методах амортизації та діапазонах строків корисного використання не було.

           

      5.2. Характеристика основних засобів виробничого призначення із зазначенням рівня зносу.

      До основних засобiв Банку належать основнi засоби виробничого призначення:

      - земельні ділянки;

      - будинки, споруди та передавальні пристрої;

      - машини та обладнання;

      - транспортнi засоби;

      - інструменти, прилади, інвентар (меблі);

      - інші основні засоби.

      Основні засоби невиробничого призначення відсутні.

      Основні засоби поділяються на власні та орендовані основні засоби.

      Основні засоби первісно визнаються за їх первісною вартістю, яка включає всі витрати, що пов‘язані з придбанням (створенням), доставкою, установкою і введенням їх в експлуатацію. У подальшому основні засоби, що являють собою будівлі та споруди, оцінюються за справедливою вартістю з вирахуванням накопиченого зносу та накопичених збитків від зменшення корисності та підлягають переоцінці з боку суб’єкта оціночної діяльності з такою регулярністю, щоб їх залишкова вартість на дату балансу суттєво не відрізнялася від справедливої вартості. Решта основних засобів Банку оцінюються за первісною (історичною) вартістю з вирахуванням накопиченого зносу та накопичених збитків від зменшення корисності.

     

      Рівень зносу основних засобiв наростаючим підсумком з початку 2011 року:

      - земельні ділянки – 0 %;

      - будинки, споруди та передавальні пристрої – 2,67 %;

      - машини та обладнання – 13,78 %;

      - транспортнi засоби – 15 %;

      - інструменти, прилади, інвентар (меблі) – 18,16 %;

      - інші основні засоби – 17,45 %.

      Первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів, які продовжують використовуватись станом на 01.01.2012р. становить 75 672 223,01 грн.

     

      5.3. Інформація про витрати на поточний та капітальний ремонти основних засобів за звітний рік, причини збільшення або зменшення витрат на поточний чи капітальний ремонт у звітному році.

      Протягом 2011 року Банком було витрачено коштів на капітальний ремонт основних засобів на 22,66 % менше (в сумі 631 210,59 грн.) ніж в попередньому 2010 році (774 261,37 грн.). Це обумовлено режимом економії та скороченням обсягів капітальних інвестицій в цілому по Банку. І навпаки, протягом 2011 року Банком було витрачено коштів на поточний ремонт основних засобів майже на 31,33 % більше (в сумі 3 707 477,14 грн.) ніж в попередньому 2010 році (2 545 998,89 грн.). Це обумовлено режимом економії (щоб не купувати нові основні засоби, ремонтували діючі основні засоби), а також ступенем зносу основних засобів, який щороку зростає.

     

      5.4. Інформація про первісну (переоцінену) вартість основних засобів, які перебувають в заставі.

      Станом на кінець дня 31 грудня 2011 року на балансі Банку обліковуються земельні ділянки, надані під заставу зобов’язань загальною вартістю 27 998 700,00 грн., будівлі, надані під заставу зобов’язань загальною вартістю 305 896 900,00 грн. та невведена в експлуатацію нежитлова будівля, надана під заставу зобов’язань вартістю 8 400 000,00 грн.

      Протягом 2011 року Банк не надавав в заставу основних засобів і не визнавав на балансі втрат від зменшення корисності та вигід від відновлення корисності основних засобів.

      Також Банк не має основних засобів, щодо яких за 2011 року виникли передбачені чинним законодавством обмеження володіння, користування та розпорядження.

     

      5.5. Інформація про суму укладених угод на придбання у майбутньому основних засобів.

      Суми угод укладених в 2011 році на придбання основних засобів, по яким залишились зобов’язання на оплату в 2012 році.

      Загальна сума угод складає - 3 162 310,88 грн.

      Сума, яка виплачена за угодами в 2011 році - 2 077 440,67 грн.

      Сума, яка підлягає до сплати по угодам в 2012 році - 1 084 870,21 грн.

     

      5.6. Інформація про залишкову вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо).

      Станом на кінець дня 31.12.2011 року Банк не має основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція), вилучених з експлуатації для продажу, отриманих за рахунок цільового фінансування та об’єктів незавершеного будівництва.

    

5.7. Інформація про зміну розміру додаткового капіталу в результаті переоцінки основних засобів та обмеження щодо його розподілу між власниками (учасниками) за звітний рік.

Розмір додаткового капіталу в результаті переоцінки основних засобів змінився. Розподіл не здійснювався.
5.8. Інформація про незавершене будівництво емітента. Окремо вказується вартість незавершених капітальних інвестицій у будівництво, створення, виготовлення, реконструкцію, модернізацію, придбання необоротних активів (включаючи необоротні матеріальні активи, призначені для заміни діючих, і устаткування для монтажу), що здійснюються емітентом, а також авансові платежі для фінансування капітального будівництва за звітний рік.

      Емітент не має об’єктів незавершеного будівництва.

     

      5.9. Емітент, не має дочірніх підприємств.

 

Розділ VІ. Інформація про працівників емітента

     

      6.1. Інформація про кількість працівників емітента на кінець звітного року.

      Станом на кінець дня 31.12.2011 року кількість працівників АБ "Укргазбанк", які працюють:

      І. за основним місцем роботи складає 3 884 особи, з них:

      1. Головний банк – 958 осіб;

      2. Київська регіональна дирекція – 526 осіб;

      3. Черкаська обласна дирекція – 175 осіб;

      4. Подільська регіональна дирекція – 211 осіб;

      5. Волинська регіональна дирекція – 301 особа;

      6. Одеська обласна дирекція – 272 особи;

      7. Кіровоградська обласна дирекція – 55 осіб;

      8. Івано-Франківська обласна дирекція – 35 осіб;

      9. Дніпропетровська обласна дирекція – 136 осіб;

      10. Херсонська обласна дирекція – 48 осіб;

      11. Чернівецька обласна дирекція – 37 осіб;

      12. Запорізька обласна дирекція – 46 осіб;

      13. Закарпатська обласна дирекція – 103 особи;

      14. Харківська обласна дирекція – 110 осіб;

      15. Сумська обласна дирекція – 135 осіб;

      16. Донецька обласна дирекція – 138 осіб;

      17. Кримська регіональна дирекція – 164 особи;

      18. Полтавська обласна дирекція – 101 особа;

      19. Львівська обласна дирекція – 143 особи;

      20. Луганська філія – 190 осіб.

     

      ІІ. за сумісництвом складає 11 осіб, з них:

      1. Головна установа - 11 осіб.

     

      ІІІ. на умовах неповного робочого часу складає 200 осіб, з них:

      1. Головна установа - 189 осіб;

      2. Луганська філія – 11 осіб.

     

      Фонд оплати праці за звітний рік становить 231 034,7 тис. грн.

     

      Чисельність працівників протягом звітного року зменшилась на 31 чоловіка, що відповідає оптимізації чисельності персоналу та структурним змінам, що відбулися в АБ «Укргазбанк» у звітному році.

     

      6.2. Інформація про укладення з працівниками колективного договору.

      Між адміністрацією та трудовим колективом АБ «Укргазбанк» укладено колективний договір на 2010 – 2014 роки. У листопаді 2011 року працівниками АБ «Укргазбанк» було створено профспілкову організацію.

      При прийнятті на роботу між працівниками та адміністрацією Банку укладається трудовий договір, який оформлюється розпорядчим документом Голови Правління – наказом про прийняття працівника на роботу.

     

      6.3. Інформація про соціальну, кадрову політику емітента.

      Метою кадрової політики Банку є формування згуртованої та працездатної команди. Для досягнення цієї мети адміністрація Банку постійно проводить роботу спрямовану на підбір та утримання компетентних фахівців, підвищення професійного рівня працівників. Відсоток працівників Банку, що мають вищу освіту складає 72%. У 2011 році була вдосконалена система навчання, окрім системи дистанційного навчання, була запроваджена більш динамічна система тренінгів для працівників Банку. Протягом року була розроблена та запроваджена система атестації, що передбачає оцінку працівника за рівнем професійних знань та індивідуальних продажів. З середини року були змінені підходи до системи мотивації працівників підрозділів, що безпосередньо здійснюють продаж банківських продуктів – була запроваджена система мотивації, що стимулює досягнення колективного результату та індивідуальна, за допомогою якої визначаються щомісячно кращі продавці. Крім того у Банку здійснювались виплати матеріальної допомоги працівникам на поховання – у разі смерті близьких родичів, та на лікування працівників та їх близьких родичів, також для працівників Банку діє програма недержавного пенсійного страхування, розмір коштів, спрямованих на яку, у 2011 році, склав 894,0 тис.грн.

     

      6.4. Інформація про будь-які правочини чи зобов'язання емітента, що стосуються можливості участі працівників емітента у його статутному (складеному, пайовому) капіталі (за наявності).

      Правочини чи зобов'язання емітента, що стосуються можливості участі працівників емітента у його статутному (складеному, пайовому) капіталі - відсутні. Можливість надання працівникам емітента опціонів емітента не передбачається.

 

Розділ VІІ. Основні дані про органи та посадових осіб емітента

     

      7.1. Інформація про компетенцію утворених емітентом органів, їх персональний склад відповідно до статуту та внутрішніх положень емітента.

      Органами управління Банку є:

      - Загальні збори акціонерів.

      - Наглядова рада.

      - Правління.

      Органами контролю Банку є:

      - Ревізійна комісія.

      - Служба внутрішнього аудиту Банку.

     

      ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

      Загальні збори є вищим органом управління Банку, що здійснює управління діяльністю Банку в цілому, визначає цілі та основні напрямки діяльності.

      До виключної компетенції Загальних зборів належить:

      1. Визначення основних напрямів діяльності Банку та затвердження звітів про їх виконання

      2. Внесення змін та доповнень до Статуту Банку.

      3. Прийняття рішення про анулювання викуплених акцій.

      4. Прийняття рішення про викуп Банком розміщених ним акцій, крім випадків обов’язкового викупу акцій, визначених ст.68 Закону України «Про акціонерні товариства».

      5. Прийняття рішення про розміщення акцій та затвердження результатів такого розміщення.

      6. Прийняття рішення про збільшення та зменшення статутного капіталу Банку

      7. Прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій.

      8. Прийняття рішення про форму існування акцій.

      9. Затвердження річних результатів діяльності та річного звіту Банку.

      10. Розподіл прибутку Банку.

      11. Затвердження розміру річних дивідендів.

      12. Затвердження звітів та висновків Ревізійної комісії та зовнішнього аудитора.

      13. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії.

      14. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.

      15. Затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління, Ревізійну комісію, акції та дивідендну політику Банку, а також внесення змін до них.

      16. Затвердження кодексу корпоративного управління Банку.

      17. Встановлення кількісного складу Наглядової ради, обрання Голови та членів Наглядової ради, прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

      18. Обрання Голови та членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень.

      19. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди.

      20. Прийняття рішення про притягнення членів Наглядової ради та Ревізійної комісії до матеріальної відповідальності.

      21. Прийняття рішення про виділ та припинення Банку, про ліквідацію Банку, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу.

      22. Обрання комісії з припинення Банку.

      23. Прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Банку.

      24. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

      25. Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із законами України або Положенням про Загальні збори Банку.

      Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Банку.

      Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Банку.

      Повноваження Загальних зборів, які не належать до виключної компетенції, можуть, шляхом прийняття відповідного рішення Загальними зборами, бути передані на вирішення (делеговані до компетенції) до Наглядової ради Банку або Правління Банку.

      Компетенція Загальних зборів може бути змінена виключно шляхом внесення змін до Статуту Банку.

     

      НАГЛЯДОВА РАДА

      Наглядова рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів Банку, і, в межах своєї компетенції, контролює та регулює діяльність Правління.

      Члени Наглядової ради обираються на три роки з числа акціонерів Банку (фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність та/або юридичних осіб) або їх представників (при цьому, акціонер-юридична особа може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді). Кількість членів Наглядової ради разом з Головою Наглядової ради має бути не менше 7 (семи) осіб. Кількісний склад Наглядової ради встановлюється Загальними зборами.

      До виключної компетенції Наглядової ради належить:

      1. Контроль за реалізацією основних напрямів діяльності Банку, затвердження стратегії (стратегічного плану) розвитку Банку.

      2. Погодження річного бюджету Банку, затвердженого Правлінням. Погодження відбувається протягом 30 днів після передачі Правлінням затвердженого річного бюджету Наглядовій раді. Якщо протягом 30 днів Наглядова рада більшістю голосів не відхилила цей річний бюджет, він вважається таким, що набрав чинності.

      3. Погодження проектів річного та квартального фінансових звітів Банку до їх оприлюднення та/або подання на розгляд Загальним зборам.

      4. Прийняття рішення щодо покриття збитків.

      5. Затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов’язані з діяльністю Банку, а саме: про службу внутрішнього аудиту, про комітети та інші робочі органи Наглядової ради, про конфлікт інтересів, про операції з пов’язаними особами, про оплату праці та матеріальне стимулювання членів Правління, про засади проведення конкурсних відборів керівників Банку.

      6. Підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів, забезпечення попереднього розгляду усіх питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, у разі необхідності надання висновків щодо них.

      7. Прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів за власною ініціативою, на вимогу акціонерів, за пропозицією Правління або Ревізійної комісії.

      8. Призначення голови та секретаря Загальних зборів (у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою).

      9. Прийняття рішення про розміщення Банком інших, крім акцій, цінних паперів.

      10. Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Банком акцій.

      11. Прийняття рішення про викуп розміщених Банком інших, крім акцій, цінних паперів.

      12. Попередній розгляд за поданням Правління Банку проекту розподілу прибутку.

      13. Погодження дивідендної політики і розмірів виплат дивідендів з подальшим затвердженням їх Загальними зборами.

      14. Затвердження положень про фонди Банку та дочірніх підприємств, прийняття рішення про використання резервного та інших фондів Банку та дочірніх підприємств.

      15. Ініціювання у разі необхідності проведення позачергових ревізій та спеціальних перевірок фінансово-господарської діяльності Банку.

      16. Затвердження ринкової вартості майна Банку (у тому числі, акцій Банку) у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».

      17. Обрання та припинення повноважень Голови і членів Правління.

      18. Затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Головою та членами Правління, затвердження змін та доповнень до цих контрактів, встановлення розміру винагороди Голові та членам Правління.

      19. Прийняття рішення про призначення особи, виконуючої обов’язки Голови Правління Банку.

      20. Прийняття рішення про відсторонення Голови та/або члена (членів) Правління від виконання його повноважень.

      21. Контроль за діяльністю Правління Банку.

      22. Аналіз дій Правління щодо управління Банком, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики.

      23. Оцінка роботи Голови Правління та Правління Банку як колегіального органу.

      24. Прийняття рішення про притягнення до відповідальності Голови та членів Правління Банку, в тому числі до майнової відповідальності. винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності інших посадових осіб Банку та посадових осіб дочірніх підприємств.

      25. Визначення принципів побудови організаційної структури Банку.

      26. Прийняття рішення щодо створення, реорганізації та ліквідації дочірніх підприємств Банку, затвердження їх статутів.

      27. Обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря, визначення розміру його винагороди, затвердження Положення про Корпоративного секретаря, затвердження умов трудового договору з Корпоративним секретарем.

      28. Обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

      29. Обрання зовнішнього аудитора Банку та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

      30. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України «Про акціонерні товариства».

      31. Визначення дати складення переліку (зведеного облікового реєстру) акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів.

      32. Прийняття рішення про створення комітетів Наглядової ради та затвердження положення про них, обрання та припинення повноважень голів та членів таких комітетів.

      33. Погодження призначення на посаду та звільнення керівника служби внутрішнього аудиту Банку.

      34. Вирішення питань про участь Банку чи дочірніх підприємств у створенні банківських об’єднань, заснування інших юридичних осіб з дотриманням вимог законодавства України.

      35. Встановлення лімітів (граничних сум) правочинів (договорів, операцій), а саме:

      – встановлення ліміту максимального розміру суми кредитів на одного інсайдера, які будуть надаватись за рішенням Правління у межах економічних нормативів, встановлених нормативно-правовими актами Національного банку України;

      – встановлення ліміту повноважень Правління щодо визнання безнадійною та списання дебіторської заборгованості, що визнана Банком безнадійною відповідно до законодавства України, за рахунок резерву для відшкодування можливих втрат від дебіторської заборгованості;

      – встановлення ліміту повноважень Правління щодо визнання безнадійною та списання заборгованості за цінними паперами, що визнана Банком безнадійною відповідно до законодавства України, за рахунок резерву, сформованого для відшкодування можливих втрат від операцій з цінними паперами;

      – встановлення ліміту повноважень Правління щодо визнання безнадійною та списання заборгованості за кредитними операціями Банку та за нарахованими Банком доходами (процентами), якщо така заборгованість визнана Банком безнадійною відповідно до законодавства України, за рахунок резерву, сформованого для відшкодування можливих втрат за зазначеними операціями. Положення про Наглядову раду може передбачати можливість встановлення додаткових лімітів (граничних сум) щодо проведення активних операцій.

      36. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 (десяти) до 25 (двадцяти п’яти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Банку.

      37. Прийняття рішення про вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість.

      38. Затвердження та регулярний перегляд повного переліку пов’язаних осіб відповідно до актів внутрішнього регулювання Банку.

      39. Прийняття рішення за результатами розгляду пропозицій, викладених у зверненні відповідального працівника Банку, який очолює внутрішньобанківську систему запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, у разі відхилення зазначених пропозицій Правлінням.

      40. Визначення ймовірності визнання Банку неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов’язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій.

      41. Прийняття рішення про обрання оцінювача майна Банку (у тому числі, акцій Банку) та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

      42. Попереднє узгодження залучення до перевірки діяльності Банку Ревізійною комісією зовнішніх експертів та аудиторів на оплатній основі, визначення порядку оплати та інших суттєвих умов участі сторонніх спеціалістів, що залучаються на оплатній основі, у перевірках, що проводяться Ревізійною комісією.

      43. Забезпечення функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю Банку, що включає (але не обмежується) виявлення недоліків системи контролю, розробку пропозицій та рекомендацій щодо їх вдосконалення, здійснення контролю за ефективністю зовнішнього аудиту, об’єктивністю та незалежністю аудитора, здійснення контролю за усуненням недоліків, які були виявлені під час проведення перевірок Ревізійною комісією Банку, службою внутрішнього аудиту та зовнішнім аудитором.

      44. Прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг, а також прийняття рішення про припинення такого договору.

      45. Надсилання пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій відповідно до статті 65 Закону України «Про акціонерні товариства».

      46. Розгляд конфліктних ситуацій між адміністрацією (Правлінням) та трудовим колективом.

      47. Розгляд щоквартальних звітів Правління щодо виконання основних напрямів розвитку Банку, стратегічного плану Банку, річних бюджетів, бізнес-плану, планів капіталізації та капітальних вкладень.

      48. Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Законом України «Про акціонерні товариства», цим Статутом або передані на вирішення Наглядовій раді Загальними зборами.

     

      ПРАВЛІННЯ

      Правління є виконавчим органом Банку, який очолює Голова Правління.

      Правління здійснює управління поточною діяльністю Банку. До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов’язаних з управлінням поточною діяльністю Банку, крім питань, що законодавством, Статутом або рішенням Загальних зборів віднесені до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

      До компетенції Правління належить:

      1. Визначення напрямків діяльності та розвитку Банку, підготовка та подання на затвердження Наглядовою радою проекту стратегічного плану розвитку Банку, затвердження оперативних планів роботи та контроль за їх виконанням, затвердження річних бізнес-планів (маркетингових та фінансових).

      2. Затвердження річного бюджету Банку з наступним поданням його на погодження Наглядовою радою, затвердження у разі необхідності піврічних та квартальних бюджетів Банку.

      3. Складання та надання на погодження Наглядовій раді квартальних та річних звітів Банку до їх оприлюднення та/або подання на розгляд Загальних зборів акціонерів.

      4. Організація господарської діяльності Банку, фінансування, ведення обліку та складання звітності.

      5. Попередній розгляд питань, що належать до компетенції Загальних зборів, підготовка цих питань для попереднього розгляду Наглядовою радою та/або Загальними зборами.

      6. Організаційне забезпечення (за рішенням Наглядової ради) скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборів.

      7. Здійснення формування фондів, необхідних для проведення Банком статутної діяльності.

      8. Прийняття рішення про створення постійно діючих рад/комітетів Банку, визначення порядку їх діяльності, призначення їх керівників та заступників керівників.

      9. Прийняття рішення про відкриття (створення) та припинення діяльності (ліквідацію) відділень Банку та затвердження положення про них, визначення переліку операцій відділень Банку.

      10. Прийняття рішення, в межах затвердженого Наглядовою радою ліміту повноважень Правління, про здійснення інвестицій у статутні (складені, пайові) капітали інших юридичних осіб шляхом вступу до складу учасників юридичних осіб, про припинення участі, вирішення усіх питань та реалізація усіх прав, що випливають з володіння цими корпоративними правами. Рішення щодо набуття Банком корпоративних прав внаслідок звернення стягнення на заставлене майно та реалізації цього заставленого майна або з метою наступного перепродажу їх протягом строку, що не перевищує одного року з дня їх придбання, приймається Правлінням самостійно в межах затвердженого Наглядовою радою ліміту повноважень Правління.

      11. Затвердження актів внутрішнього регулювання Банку, в тому числі тих, що визначають порядок та умови проведення банківських операцій, функції та діяльність структурних підрозділів Банку, а також регулюють поточну діяльність Банку, за винятком тих, що віднесені до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

      12. Щоквартальна підготовка звітів Правління для Наглядової ради щодо виконання основних напрямів розвитку Банку, стратегічного плану Банку, річних бюджетів, бізнес-плану, планів капіталізації та капітальних вкладень.

      13. Визначення організаційної структури Банку.

      14. Визначення засад оплати праці та матеріального стимулювання працівників Банку.

      15. Керівництво роботою структурних підрозділів та дочірніх підприємств Банку, забезпечення виконання покладених на них завдань.

      16. Прийняття рішення щодо пропозицій відповідального працівника Банку стосовно забезпечення виконання Банком вимог законодавства України у сфері запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

      17. Прийняття рішення, в межах затвердженого Наглядовою радою ліміту повноважень Правління, щодо визнання безнадійною та списання дебіторської заборгованості, що визнана Банком безнадійною відповідно до законодавства України, за рахунок резерву для відшкодування можливих втрат від дебіторської заборгованості.

      18. Прийняття рішення, в межах затвердженого Наглядовою радою ліміту повноважень Правління, щодо визнання безнадійною та списання заборгованості за цінними паперами, що визнана Банком безнадійною відповідно до законодавства України, за рахунок резерву, сформованого для відшкодування можливих втрат від операцій з цінними паперами.

      19. Прийняття рішення, в межах затвердженого Наглядовою радою ліміту повноважень Правління, щодо визнання безнадійною та списання заборгованості за кредитними операціями Банку та за нарахованими Банком доходами (процентами), якщо така заборгованість визнана Банком безнадійною відповідно до законодавства України, за рахунок резерву, сформованого для відшкодування можливих втрат від зазначених операцій.

      20. Визначення переліку відомостей, що складають комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Банку, визначення порядку їх використання та охорони.

      21. Забезпечення виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради.

      22. Прийняття рішень щодо укладення Банком угод з інсайдерами у випадках та в порядку, передбачених чинним законодавством України.

      23. Вирішення інших питань, за винятком тих, що належать до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради.

      Компетенція Правління може бути змінена шляхом внесення змін до Статуту або прийняття відповідного рішення Загальними зборами або Наглядовою радою.

      Правління може прийняти рішення про передачу частини належних йому прав до компетенції Голови Правління або керівників структурних підрозділів.

      Голова та члени Правління обираються Наглядовою радою строком не більше як на 5 (п’ять) років. Кількість членів Правління разом з Головою Правління має бути не менше 5 (п’яти) осіб. Кількісний склад Правління визначається Наглядовою радою.

     

      РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ

      Ревізійна комісія здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Банку. Ревізійна комісія підзвітна Загальним зборам.

      Ревізійна комісія:

      1. Контролює дотримання Банком законодавства України і нормативно-правових актів Національного банку України.

      2. Розглядає звіти внутрішніх і зовнішніх аудиторів та готує відповідні пропозиції Загальним зборам.

      3. Щонайменше раз на рік виносить на розгляд Загальних зборів звіт та висновок про результати перевірки фінансово-господарської діяльності та достовірності фінансової звітності Банку за підсумками попереднього (звітного) року.

      4. Вносить на Загальні збори або Наглядовій раді пропозиції щодо будь-яких питань, віднесених до компетенції Ревізійної комісії, які стосуються фінансової безпеки і стабільності Банку та захисту інтересів клієнтів.

      Члени Ревізійної комісії обираються з числа акціонерів Банку (фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або юридичних осіб) або їх представників виключно шляхом кумулятивного голосування строком на 3 (три) роки у кількості 3 (три) особи. Ревізійна комісія здійснює свої повноваження до обрання нового складу Ревізійної комісії.

     

      СЛУЖБА ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ БАНКУ

      Банк створює службу внутрішнього аудиту, яка є органом оперативного контролю Наглядової ради та здійснює перевірки діяльності Банку (його структурних підрозділів).

      Служба внутрішнього аудиту виконує такі функції:

      – наглядає за поточною діяльністю Банку;

      – контролює дотримання законів, нормативно-правових актів Національного банку України та рішень органів управління Банку;

      – перевіряє результати поточної фінансової діяльності Банку;

      – аналізує інформацію та відомості про діяльність Банку, професійну діяльність його працівників, випадки перевищення повноважень посадовими особами Банку;

      – надає Наглядовій раді висновки та пропозиції за результатами перевірок;

      – інші функції, пов’язані з наглядом та контролем за діяльністю Банку.

      Керівник служби внутрішнього аудиту призначається і звільняється з посади за погодженням з Наглядовою радою. Кандидатура керівника служби внутрішнього аудиту погоджується з Національним банком України.

     

      7.2. Інформація про внесені за звітний рік зміни та доповнення до статуту чи інших внутрішніх документів емітента.

      Рішенням загальних зборів АБ «Укргазбанк» (протокол від 28.04.2011р. №1) внесено зміни до:

      - Статуту АБ «Укргазбанк» шляхом викладення його у новій редакції;

      - Положення про Загальні збори АБ «Укргазбанк» шляхом викладення його у новій редакції;

      - Положення про Наглядову раду АБ «Укргазбанк» шляхом викладення його у новій редакції;

      - Положення про Правління АБ «Укргазбанк» шляхом викладення його у новій редакції;

      - Положення про Ревізійну комісію АБ «Укргазбанк» шляхом викладення його у новій редакції;

      - Положення про акції та дивідендну політику АБ «Укргазбанк» шляхом викладення його у новій редакції;

      - Кодексу корпоративного управління АБ «Укргазбанк» шляхом викладення його у новій редакції.

      http://ukrgasbank.com/ukr/about/ - адреса веб-сторінки, на якій у вільному доступі розміщений повний текст чинної редакції статуту емітента і внутрішніх документів, які регулюють діяльність органів емітента.

 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29

Схожі:

Нака з
Сокаль, вул. М. Шашкевича,86, ☎ (8-03257) 7-20-73. e-mail: код єдрпоу 02144789

Україна
Шевченка, 34, м. Чернігів, 14013, тел. (046-22) 3-33-37, факс (046-2) 67-57-54,, код єдрпоу 02147351

У країна дніпропетровська обласна державна адміністрація управління преси та інформації
Кірова,1, м. Дніпропетровськ, 49004, тел./факс (056)742-70-70, e-mail:, код єдрпоу 33717066

Загальні відомості про Банк. Повне офіційне найменування
Україна, 36020, місто Полтава, вулиця Паризької Комуни, 40-а, мфо 331489, код єдрпоу 09807595, e-mail:, телефон (05322) 2-78-63,...

Карта Теофіпольського району (міста)
...

Опитувальник клієнта юридичної особи резидента
Наявність рахунків в інших банках (вказати № рахунку, код банку та найменування банку)

План напряму підготовки 130102 «Соціальна допмога» Галузь знань(код)
Сертифікати зно : історія України; українська мова та література; географія або іноземна мова

Розділ I. Основні відомості про емітента
...

Примітки та розкриття інформації до фінансової звітності за 2015...
Повне найменування емітента: приватне акціонерне товариство «Агро-Спектр» (надалі по тексту – Товариство)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

i.lekciya.com.ua
Головна сторінка