Пошук по сайту


Ідентифікаційний код за єдрпоу емітента - Сторінка 9

Ідентифікаційний код за єдрпоу емітента

Сторінка9/29
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   29
      Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається персонально листом з повідомленням про вручення кожному акціонеру, зазначеному в переліку (зведеному обліковому реєстрі) акціонерів, що мають право брати участь у Загальних зборах, особою, яка скликає Загальні збори, у строк не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати їх проведення.

      Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Банку – у разі скликання Загальних зборів акціонерами.

      У разі скликання Загальних зборів акціонерами повідомлення про це та інші матеріали розсилаються всім акціонерам Банку особою, яка веде облік прав власності на акції Банку.

      Якщо цього вимагають інтереси Банку, Наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових Загальних зборів та порядок денний відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту не пізніше ніж за 15 (п’ятнадцять) днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного.

      Рішення про проведення позачергових Загальних зборів приймається Наглядовою радою (простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні):

      - з власної ініціативи;

      - на вимогу Правління – в разі порушення провадження про визнання Банку банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;

      - на вимогу Ревізійної комісії;

      - на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Банку;

      Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі Правлінню на адресу за місцезнаходженням Банку із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових Загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають. Правління протягом одного робочого дня з дати одержання вимоги про скликання позачергових Загальних зборів зобов’язане передати цю вимогу Наглядовій раді для прийняття відповідного рішення.

      Банк зобов’язаний щороку скликати Загальні збори (річні Загальні збори). Річні Загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Конкретну дату проведення Загальних зборів визначає Наглядова рада. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими. Рішення про проведення позачергових Загальних зборів приймається Наглядовою радою. Позачергові Загальні збори мають бути проведені протягом 45 (сорока п’яти) днів з дати отримання Банком вимоги про їх скликання. Якщо цього вимагають інтереси Банку, Наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових Загальних зборів та порядок денний відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту не пізніше ніж за 15 (п’ятнадцять) днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного.

      Кожний акціонер має право вносити пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Банку. Порядок внесення пропозицій до порядку денного Загальних зборів встановлюється Законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом АБ «Укргазбанк», зокрема:

      Пропозиції до порядку денного вносяться не пізніше ніж за 20 днів до проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Банку - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиція до порядку денного подається в письмовій формі із зазначенням визначеної чинним законодавством інформації про акціонера, який її вносить. Пропозиція подається Наглядовій раді (або акціонерам, які у визначених чинним законодавством випадках скликають позачергові Загальні збори) за адресою місцезнаходження Банку. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов’язковому включенню до порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог Статуту АБ «Укргазбанк».

      Акціонер до дати проведення Загальних зборів за запитом має можливість в порядку, визначеному Законом України «Про акціонерні товариства», ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Банк має надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Банку у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення.

      Банк (або акціонери, які у визначених чинним законодавством випадках самостійно скликають позачергові Загальні збори) не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів мають повідомити акціонерів про зміни у порядку денному, а також надіслати повідомлення про зміни у порядку денному Загальних зборів фондовій біржі (біржам), на якій Банк пройшов процедуру лістингу (незалежно від того, чи залишаються акції Банку у лістингу цієї фондової біржі (бірж) на момент здійснення розсилки відповідного повідомлення). Повідомлення про зміни у порядку денному Загальних зборів обов’язково має бути опубліковане у офіційному друкованому органі, тому ж самому, в якому було опубліковане повідомлення про скликання Загальних зборів. Банк не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет відповідну інформацію про зміни у порядку денному Загальних зборів.

      Порядок проведення Загальних зборів встановлюється Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом та рішенням Загальних зборів. Головує на Загальних зборах Голова Наглядової ради, член Наглядової ради чи інша особа, уповноважена Наглядовою радою. Загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Банку, крім випадків, коли на день скликання Загальних зборів 100 відсотками акцій Банку володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації. Загальні збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку (зведеного облікового реєстру) акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку (зведеного облікового реєстру) акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій, а також Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах. При відсутності кворуму для проведення річних Загальних зборів Наглядова рада зобов’язана призначити дату проведення повторних річних Загальних зборів. При відсутності кворуму для проведення позачергових Загальних зборів Наглядова рада має право призначити дату проведення повторних Загальних зборів. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів (50% плюс один голос) акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, передбачених нижче. У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.

      Після перерви Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів. Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів не може перевищувати трьох. Голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування (випадків проведення заочного голосування не передбачено). Загальні збори акціонерів обирають лічильну комісію у складі не менше ніж три особи (але не більше ніж сім осіб, при цьому кількість членів лічильної комісії має бути непарною). Лічильна комісія здійснює підрахунок голосів акціонерів за результатами голосування з питань порядку денного, надає роз’яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах.

      За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Банку, які брали участь у підрахунку голосів. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування, який додається до протоколу Загальних зборів.

      З питання, винесеного на голосування, право голосу для вирішення якого мають акціонери-власники простих та привілейованих акцій, голоси підраховуються разом за всіма голосуючими з цього питання акціями. Рішення Загальних зборів, що приймається за участю акціонерів-власників привілейованих акцій, які у випадках, передбачених Статутом, мають право голосу, вважається прийнятим у разі, якщо за нього віддано більш як три чверті голосів акціонерів-власників привілейованих акцій, які брали участь у голосуванні з цього питання.

      Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома осіб, включених до переліку (зведеного облікового реєстру) акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, протягом 10 робочих днів після складання протоколу про підсумки голосування шляхом розміщення в мережі Інтернет на офіційній веб-сторінці Банку. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується головуючим і секретарем Загальних зборів.

     

      12.2.2. Інформація про кількість чергових та позачергових зборів вищого органу емітента, які було проведено товариством за три останні роки, дата і місце проведення, кворум зборів.

      За 2011 рік було проведено: 1 чергові та 3 позачергових загальних зборів.

      Чергові загальні збори за 2011 рік були проведені 28.04.2011р., місце проведення – 04071, м. Київ, вул. Межигірська, 11, каб.760, кворум зборів - 98,65% .

      Перші позачергові загальні збори за 2011 рік були проведені 30.05.2011р., місце проведення - 04071, м. Київ, вул. Межигірська, 11, каб.760, кворум зборів - 98,18%.

      Другі позачергові загальні збори за 2011 рік були проведені 01.07.2011р., місце проведення - 04071, м. Київ, вул. Межигірська, 11, каб.760, кворум зборів - 88,67%.

      Треті позачергові загальні збори за 2011 рік були проведені 20.10.2011р., місце проведення - 04071, м. Київ, вул. Межигірська, 11, каб.760, кворум зборів - 93,01%.

     

      За 2010 рік було проведено: 1 чергові та 2 позачергових загальних зборів.

      Чергові загальні збори за 2010 рік були проведені 17.06.2010р., місце проведення - 04071, м. Київ, вул. Межигірська, 11, каб.760, кворум зборів - 87,77%.

      Перші позачергові загальні збори за 2010 рік були проведені 21.01.2010р., місце проведення – м. Київ, вул. Госпітальна, 12, Президент –готель «Київський», Актовий зал, кворум зборів - 99,7754 %.

      Другі позачергові загальні збори за 2010 рік були проведені 17.09.2010р., місце проведення - 04071, м. Київ, вул. Межигірська, 11, каб.760, кворум зборів - 87,72%.

     

      За 2009 рік було проведено: 1 чергові та 4 позачергових загальних зборів.

      Чергові загальні збори за 2009 рік були проведені 20.03.2009р., місце проведення - м. Київ, вул. Госпітальна, 12, Президент –готель «Київський», Актовий зал, кворум зборів - 94,2286%.

      Перші позачергові загальні збори за 2009 рік були проведені 13.03.2009р., місце проведення – м. Київ, вул. Курортна, 6, кворум зборів - 96,6207%.

      Другі позачергові загальні збори за 2009 рік були проведені 29.05.2009р., місце проведення - м. Київ, вул. Курортна, 6, кворум зборів - 96,3998%.

      Треті позачергові загальні збори за 2009 рік були проведені 30.11.2009р., місце проведення - м. Київ, вул. Госпітальна, 12, Президент –готель «Київський», Актовий зал, кворум зборів - 99,7720%.

      Четверті позачергові загальні збори за 2009 рік були проведені 25.12.2009р., місце проведення - м. Київ, вул. Госпітальна, 12, Президент –готель «Київський», Актовий зал, кворум зборів - 99,4089%.

     

      12.2.3. Інформація про чергові та позачергові збори вищого органу емітента, які відбулися у звітному році, включаючи також порядок денний та результати розгляду питань порядку денного.

     

      Чергові загальні збори в 2011 році були проведені 28.04.2011р.

      Порядок денний чергових загальних зборів:

 1. Про обрання Лічильної комісії АБ «Укргазбанк».

 2. Про звіт Наглядової ради АБ «Укргазбанк» за 2010 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.

 3. Про звіт Правління АБ «Укргазбанк» за 2010 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.

 4. Про звіт та висновок Ревізійної комісії АБ «Укргазбанк» за результатами діяльності АБ «Укргазбанк» у 2010 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновку Ревізійної комісії АБ «Укргазбанк».

 5. Про затвердження річних результатів діяльності (річного звіту) АБ «Укргазбанк» за 2010 рік та висновків зовнішнього аудитора.

 6. Про розподіл прибутку АБ «Укргазбанк» за підсумками роботи в 2010 році.

 7. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради АБ «Укргазбанк».

 8. Про встановлення кількісного складу Наглядової ради АБ «Укргазбанк».

 9. Про обрання членів Наглядової ради АБ «Укргазбанк».

 10. Про обрання Голови Наглядової ради АБ «Укргазбанк».

 11. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради АБ «Укргазбанк», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради АБ «Укргазбанк».

 12. Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії АБ «Укргазбанк».

 13. Про обрання членів Ревізійної комісії АБ «Укргазбанк».

 14. Про обрання Голови Ревізійної комісії АБ «Укргазбанк».

 15. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії АБ «Укргазбанк», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради АБ «Укргазбанк».
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   29

Схожі:

Нака з
Сокаль, вул. М. Шашкевича,86, ☎ (8-03257) 7-20-73. e-mail: код єдрпоу 02144789

Україна
Шевченка, 34, м. Чернігів, 14013, тел. (046-22) 3-33-37, факс (046-2) 67-57-54,, код єдрпоу 02147351

У країна дніпропетровська обласна державна адміністрація управління преси та інформації
Кірова,1, м. Дніпропетровськ, 49004, тел./факс (056)742-70-70, e-mail:, код єдрпоу 33717066

Загальні відомості про Банк. Повне офіційне найменування
Україна, 36020, місто Полтава, вулиця Паризької Комуни, 40-а, мфо 331489, код єдрпоу 09807595, e-mail:, телефон (05322) 2-78-63,...

Карта Теофіпольського району (міста)
...

Опитувальник клієнта юридичної особи резидента
Наявність рахунків в інших банках (вказати № рахунку, код банку та найменування банку)

План напряму підготовки 130102 «Соціальна допмога» Галузь знань(код)
Сертифікати зно : історія України; українська мова та література; географія або іноземна мова

Розділ I. Основні відомості про емітента
...

Примітки та розкриття інформації до фінансової звітності за 2015...
Повне найменування емітента: приватне акціонерне товариство «Агро-Спектр» (надалі по тексту – Товариство)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

i.lekciya.com.ua
Головна сторінка