Пошук по сайту


7. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ - Інформація про випуск облігацій відкритого акціонерного товариства акціонерний банк "укргазбанк"

Інформація про випуск облігацій відкритого акціонерного товариства акціонерний банк "укргазбанк"

Сторінка2/8
1   2   3   4   5   6   7   8

7. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ

7.1. Загальні збори учасників - вищий орган управління БАНКУ.

У Загальних зборах учасників мають право брати участь усі акціонери, незалежно від кількості та класу акцій, власниками яких вони є, брати участь у Загальних зборах учасників з правом дорадчого голосу можуть і члени Правління БАНКУ, які не є акціонерами. Голосування на Загальних зборах учасників проводиться за принципом: одна акція - один голос. Акціонери (їх представники), які беруть участь у Загальних зборах учасників, реєструються із зазначенням кількості голосів, яку має кожний із них. Реєстрація акціонерів (їх представників), які прибули для участі у Загальних зборах учасників, здійснюється згідно з реєстром акціонерів у день проведення Загальних зборів учасників Правлінням БАНКУ або реєстратором на підставі укладеного з ним договору. Представник акціонера може бути постійним або призначеним на певний строк. Акціонер вправі в будь-який час замінити свого представника на Загальних зборах учасників БАНКУ, повідомивши про це Правління та реєстратора.

Передача акціонером своїх повноважень іншій особі здійснюється відповідно до законодавства. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах учасників може бути посвідчена реєстратором або Правлінням БАНКУ.

Акціонери, які володіють у сукупності більш як 10% голосів, та/або Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначати своїх представників для контролю за реєстрацією акціонерів для участі у Загальних зборах учасників, про що вони до початку реєстрації письмово повідомляють Правління БАНКУ.

Привілейовані акції дають власникові переважне право на одержання дивідендів, а також на пріоритетну участь у розподілі майна БАНКУ у разі його ліквідації. Власники привілейованих акцій не мають права брати участь в управлінні БАНКОМ.

Привілейовані акції можуть випускатися із фіксованим у процентах до їх номінальної вартості щорічно виплачуваним дивідендом. Виплата дивідендів провадиться у розмірі, зазначеному в акції, незалежно від розміру одержаного БАНКОМ прибутку у відповідному році. У тому разі, коли прибуток відповідного року є недостатнім, виплата дивідендів по привілейованих акціях провадиться за рахунок резервного фонду. Якщо розмір дивідендів, що виплачуються акціонерам, по простих акціях перевищує розмір дивідендів по привілейованих акціях, власникам останніх може провадитися доплата до розміру дивідендів, виплачених іншим акціонерам.

Привілейовані акції не можуть бути випущені на суму, що перевищує 10% статутного капіталу БАНКУ.

Порядок здійснення переважного права на одержання дивідендів визначається Загальними зборами учасників.

7.2. Загальні збори учасників визнаються правомочними, якщо в них беруть участь акціонери, що мають більш як 60 відсотків голосів.

7.3. Рішення Загальних зборів учасників приймаються більшістю у 3/4 голосів акціонерів, які беруть участь у зборах, з таких питань:

- зміна Статуту БАНКУ;

  • прийняття рішення про припинення діяльності БАНКУ.

З решти питань рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах учасників.

7.4. Загальні збори учасників (чергові) скликаються Правлінням не рідше одного разу на рік і не пізніше, ніж через три місяці після закінчення операційного року БАНКУ.

Позачергові Загальні збори учасників скликаються у разі неплатоспроможності БАНКУ, а також для вирішення питань, що виходять за межі компетенції Спостережної ради та Правління БАНКУ, якщо цього вимагають інтереси БАНКУ.

Позачергові Загальні збори учасників повинні бути також скликані Правлінням БАНКУ на письмову вимогу Спостережної ради БАНКУ або Ревізійної комісії. Правління БАНКУ зобов'язане протягом 20 днів з моменту отримання письмової вимоги прийняти рішення про скликання позачергових зборів з порядком денним, запропонованим Спостережною радою БАНКУ або Ревізійною комісією.

Акціонери, які володіють у сукупності більш як 10 відсотками голосів, мають право вимагати скликання позачергових Загальних зборів учасників у будь-який час і з будь-якого приводу. Якщо протягом 20 днів Правління БАНКУ не виконало зазначеної вимоги, вони мають право самі скликати Загальні збори учасників.

7.5. Про проведення Загальних зборів учасників держателі іменних акцій повідомляються персонально шляхом направлення запрошення будь-якими засобами зв'язку, крім того, загальне повідомлення дається в друкованих засобах масової інформації в порядку, визначеному чинним законодавством. Повідомлення повинно бути зроблено не менш як за 45 днів до скликання Загальних зборів учасників.

Будь-який з акціонерів вправі вносити свої пропозиції щодо порядку денного Загальних зборів учасників не пізніше як за 30 днів до їх скликання. Рішення про включення цих пропозицій до порядку денного приймається Правлінням БАНКУ. Пропозиції акціонерів, які володіють більш як 10 відсотками голосів, вносяться до порядку денного обов'язково. Рішення про зміни в порядку денному доводяться до відома всіх акціонерів не пізніше як за 10 днів до проведення Загальних зборів учасників в порядку, визначеному в абзаці першому цього пункту.

До скликання Загальних зборів учасників акціонерам повинна бути надана можливість ознайомитись з документами, пов'язаними з порядком денним зборів.

Загальні збори учасників не вправі приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.

Протокол Загальних зборів учасників підписується Головою і секретарем зборів і не пізніш як через три робочих дні після закінчення зборів передається Правлінню БАНКУ.

Рішення Загальних зборів учасників з усіх питань, крім питань про внесення змін та доповнень до Статуту БАНКУ, набирають сили з моменту їх прийняття.


  1. Предмет та мета діяльності Емітента

Мета діяльності Емітента – одержання прибутку від здійснення діяльності у відповідності із Законом України "Про банки і банківську діяльність".

Діяльність Емітента відповідає виду діяльності за КВЕД:

      1. – Комерційні банки.

Предмет діяльності Емітента – здійснення банківських операцій, передбачених чинним законодавством, на фінансовому, грошовому, фондовому та інших ринках відповідно до отриманих ліцензій та дозволів.

На підставі банківської ліцензії Емітент здійснює такі банківські операції:

1. приймання вкладів(депозитів) від юридичних і фізичних осіб;

2. відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів і банків-кореспондентів, в тому числі переказ грошових коштів з цих рахунків за допомогою платіжних інструментів та зарахування коштів на них;

3. розміщення залучених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик.

4. операції з валютними цінностями;

5. емісію власних цінних паперів;

6. організацію купівлі та продажу цінних паперів за дорученням клієнтів;

7. здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого імені (включаючи андеррайтинг);

8. надання гарантій і поручительств та інших зобов'язань від третіх осіб, які передбачають їх виконання у грошовій формі;

9. придбання права вимоги на виконання зобов'язань у грошовій формі за поставлені товари чи надані послуги, приймаючи на себе ризик виконання таких вимог та прийом платежів (факторинг);

10. лізинг;

11. послуги з відповідального зберігання та надання в оренду сейфів для зберігання цінностей та документів;

12. випуск, купівлю, продаж і обслуговування чеків, векселів та інших оборотних платіжних інструментів;

13. випуск банківських платіжних карток і здійснення операцій з використанням цих карток;

14. надання консультаційних та інформаційних послуг щодо банківських операцій.

15. здійснення інвестицій у статутні фонди та акції інших юридичних осіб;

16. здійснення випуску, обігу, погашення (розповсюдження) державної та іншої грошової лотереї;

17. перевезення валютних цінностей та інкасацію коштів;

18. операції за дорученням клієнтів або від свого імені:

- з інструментами грошового ринку;

- з інструментами, що базуються на обмінних курсах та відсотках;

- з фінансовими ф'ючерсами та опціонами;

19. довірче управління коштами та цінними паперами за договорами з юридичними та фізичними особами;

20. депозитарну діяльність і діяльність з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів.

Емітент має право здійснювати інші угоди згідно із законодавством України, в тому числі:

- надання послуг та виконання робіт з оцінки майна відповідно до вимог Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні", які спрямовані на здійснення банківських операцій, визначених Законом України "Про банки і банківську діяльність";

- здійснення реалізації дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння відповідно до чинного законодавства України.

Види діяльності та здійснення інших угод, що підлягають ліцензуванню або вимагають отримання дозволу на їх провадження, провадяться Емітентом після одержання відповідної ліцензії або дозволу.

  1. Розмір Статутного фонду Емітента

Статутний капітал БАНКУ становить 200 000 000 (двісті мільйонів) гривень і сформований за рахунок власних коштів акціонерів, одержаних від реалізації 477 078 штук акцій іменних привілейованих (що становить 0,24 % від розміру статутного капіталу) та 199 522 922 штук акцій іменних простих (що становить 99,76 % від розміру статутного капіталу) номінальною вартістю 1 (одна) гривня.

  1. Чисельність штатних працівників Емітента

Чисельність штатних працівників Емітента (з філіями) станом на 31 березня 2006 року становить 1986 осіб.

  1. Чисельність акціонерів Емітента

Станом на 31 березня 2006 року загальна кількість акціонерів становить 1654 осіб.
2. Дані про посадових осіб органів управління Емітента


Прізвище, ім`я, по батькові

Рік народ-ження

Освіта

Кваліфікація

Загальний виробничий стаж

Стаж роботи на посаді у Емітента

Посада, яку особа займає на основному місці роботи

Посада на попередніх місцях роботи за останні п'ять років

Ляшко

Вадим

Петрович

09.05.1969

Вища


Економіст

12р. 5м.

1р. 7м.

Голова Правління ВАТ АБ "Укргазбанк"

З 2000 року - ВАТ АБ "Укргазбанк" - начальник Управління внутрішнього аудиту, заступник Голови Правління – начальник фінансово-бюджетного управління , з 10.08.2004р. В.о. Голови Правління, з 25.11.2004р. – Голова Правління ВАТ АБ "Укргазбанк"

Дейнега Юрій Петрович

02.09.1952

Вища

Економіст

30р. 4м.

3м.

Заступник Голови Правління – член Правління

З 1998р - ВАТ АБ "Укргазбанк" - заступник Голови Правління- начальник Управління касових операцій, з 01.01.2006р. – заступник Голови Правління.

Бонч-Бруєвич Людмила Вікторівна

16.02.1963

Вища

Юрист

25р. 5м.

3м.

Заступник Голови Правління – член Правління

З 1997р. ВАТ АБ "Укргазбанк" - заступник Голови Правління - начальник Юридичного управління, з 01.01.2006р. – заступник Голови Правління

Русин Єгор Гавриїлович

27.10.1972

Вища

Економіст

12р.4м.

3м.

Заступник Голови Правління – член Правління

З 2000 р.- ВАТ АБ "Укргазбанк"- заступник начальника Управління внутрішнього аудиту - начальник відділу аудиторських перевірок, з 2002 р. -начальник Управління внутрішнього аудиту, з 20.09.2004р. -заступник Голови Правління – директор Кредитно-інвестиційного Департаменту, з 01.01.2006 року – заступник Голови Правління.

Науменко Сергій Геннадійович

03.10.1972

Вища

Економіст з обліку і аудиту

12р. 7м.

1р. 6м.

Заступник Голови Правління – член Правління

З 2000р. - ВАТ АБ "Укргазбанк" – начальник відділу платіжних карток Валютного управління, з 2002р. - начальник Управління платіжних карток, з 2004р. - заступник Голови Правління – начальник Управління платіжних карток, з 20.09.04р. заступник Голови Правління.

Ткаліч Ігор Олександрович

14.09.1962

Вища

Юрист

26р. 5м.

3м.

Заступник директора Департаменту банківської безпеки – начальник Управління фінансового моніторингу – член Правління

З 2000 року - ВАТ АБ "Укргазбанк" - начальник відділу безпеки, начальник Управління безпеки, з 01.01.2006року – заступник директора Департаменту банківської безпеки – начальник Управління фінансового моніторингу.

Маломуж Сергій Володимирович

27.11.1971

Вища

Бакалавр з управління бізнесом загальний бізнес;

Магістр з банківської справи

10р. 8м.

3м.

Директор Київської регіональної дирекції – член Правління

З 1996-2001рр. – АКБ "Сос’єте Женераль Україна" – співробітник відділу підтримки ресурсних операцій, керівник відділу ресурсних операцій, з 2002р. – ВАТ АБ "Укргазбанк" – начальник Управління розрахунків та міжбанківських відносин, директор Департаменту забезпечення банківських операцій, з 01.01.2006 року – директор Київської регіональної дирекції

Дмітрієва Олена Михайлівна

05.08.1972

Вища

Прикладна математика;

Банківська справа

9р. 4м.

9м.

Директор Департаменту ризик -менеджменту – член Правління

З 2001-2004рр. – "АБ "Експрес-Банк" – начальник відділу планування бюджету Управління планування та економічного аналізу, начальник Управління планування та економічного аналізу, начальник Управління планування, економічного аналізу та фінансових ризиків, з 2004р. – ВАТ АБ "Укргазбанк" – начальник Управління ризиками та кредитного аналізу, з 01.06.2005р. –директор Департаменту ризик-менеджменту

Лечехліб Руслана Василівна

12.02.1967

Вища

Економіст

17 років

4м.

Головний бухгалтер ВАТ АБ "Укргазбанк" – член Правління

З 1997-2004рр. - Перший Український Міжнародний Банк – головний бухгалтер, з 2004р. - ВАТ АБ "Укргазбанк" - головний бухгалтер – начальник Бухгалтерського управління, з 01.12.2005р. – Головний бухгалтер ВАТ АБ "Укргазбанк"

Горбаль Олег Михайлович

16.10.1974

Вища

Магістр з банківської справи

8р. 8м.

2р.8м.


Голова Спостережної Ради – заступник директора Департаменту клієнтської політики

З 03.2000-07.2002рр. – Львівська філія АБ "Укргазбанк" – провідний економіст відділу валютних операцій, начальник відділу неторговельних операцій;

З 09.2002-10.2002рр. – ЗАТ "Єврокар" – економіст фінансового відділу;

З 28.10.2002р.- по т. ч. – ВАТ АБ "Укргазбанк" – завідуючий сектором з обслуговування зарплатних проектів відділу по роботі з клієнтами та маркетингу Управління платіжних карток, начальник відділу по роботі з клієнтами та маркетингу Управління платіжних карток, начальник Управління платіжних карток, заступник директора Департаменту клієнтської політики

Поліщук Геннадій Миколайович

14.01.1972

Вища

Економіст

12 р.

1р. 4м.

Член Спостережної Ради

25.12.1999р. – 09.08.2004р. – ВАТ АБ "Укргазбанк"

Заступник Голови Правління, Голова Правління ВАТ АБ "Укргазбанк"

Омельяненко Олексій Анатолійович

24.04.1973

Вища

Економіст

12 р.

2р.

Член Спостережної Ради

25.11.1997р – 29.03.2004р ВАТ АБ "Укргазбанк"

Начальник відділу операцій з цінними паперами, заступник Голови Правління –начальник Управління операцій з цінними паперами та акціонерного капіталу банку, Заступник Голови Правління - начальник Управління інвестиційної діяльності та операцій на фондовому ринку, Заступник Голови Правління ВАТ АБ "Укргазбанк"

Обштир Валентин Віталійович

09.11.1973

Вища

Економіст

13 р.

2р.

Член Спостережної Ради

20.09.1996р. – 29.03.2004р. ВАТ АБ "Укргазбанк"

Начальник казначейства, Заступник Голови Правління – начальник Казначейства ВАТ АБ "Укргазбанк"

Федотов Сергій Володимирович

05.08.1972

Вища

Економіст з обліку і аудиту

17 р.

2р.

Член Спостережної Ради

03.01.1996р. – 29.03.2004р. ВАТ АБ "Укргазбанк"

Начальник відділу внутрішнього аудиту, начальник Управління внутрішнього аудиту, начальник валютного Управління , Заступник Голови Правління ВАТ АБ "Укргазбанк"

Коломієць Семен Олександрович

20.04.1949

Вища

Економіст

38 р.

1 р.

11 м.

Голова Ревізійної комісії

З 1994р. директор Аудиторської фірми "Кодекс"

1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Загальна інформація про діяльність Банку
Найменування Банку: Публічне акціонерне товариство акціонерний банк “Укргазбанк”, скорочена назва – аб “Укргазбанк”

Загальна інформація про діяльність Банку
Найменування Банку: Публічне акціонерне товариство акціонерний банк “Укргазбанк”, скорочена назва – аб “Укргазбанк”

2. 1 Основа підготовки фінансово звітності
«Товариство» зареєстровано 08 серпня 1994 року відповідно до чинного законодавства України. Юридична адреса Товариства: вул. Електриків,...

Публічне акціонерне товариство акціонерний банк «Укргазбанк»
Місцезнаходження: Україна, м. Київ, Солом'янський район, вул. Єреванська, 1, індекс 03087

Проспект емісії акцій публiчного акцiонерного товариства банку «меркурiй»,...
Надалi публічне акціонерне товариство банк «меркурій» також згадується як Банк, або Емітент

Звіт незалежного аудитора
Публічного Акціонерного Товариства „Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд

Примітки та розкриття інформації до фінансової звітності за 2015...
Повне найменування емітента: приватне акціонерне товариство «Агро-Спектр» (надалі по тексту – Товариство)

Примітки що містять стислий виклад суттєвих облікових політик та...
Фінансова звітність публічного акціонерного товариства «закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд«богдан-капітал»...

Правила надання та обслуговування кредитів за програмою «Еко оселя» в аб "укргазбанк"
НК» (кредитний договір) (надалі – Договір), інформацією про сукупну вартість кредиту є договором про надання банківських послуг між...

Всесвітня мережа Інтернет надає можливість науковцям зробити результати...
Науковець може розмістити примірник своєї статті в архіві чи репозитарії відкритого доступу або опублікувати її в журналі відкритого...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

i.lekciya.com.ua
Головна сторінка