Пошук по сайту


Звіт про фінансові результати ВАТ АБ "Укргазбанк" на 31 грудня 2003р - Інформація про випуск облігацій відкритого...

Інформація про випуск облігацій відкритого акціонерного товариства акціонерний банк "укргазбанк"

Сторінка5/8
1   2   3   4   5   6   7   8


Звіт про фінансові результати ВАТ АБ "Укргазбанк" на 31 грудня 2003р. (тис. грн.)

Рядок

Найменування статті

За 2003р.

За 2002р.

1

Чистий процентний дохід

33 998

29 492

1.1

Процентний дохід

83 322

63 146

1.2

Процентні витрати

(49 324)

(33 654)

2

Чистий комісійний дохід

22 056

22 422

2.1

Комісійний дохід

25 574

24 098

2.2

Комісійні витрати

(3 518)

(1 676)

3

Дохід у вигляді дивідендів

186

2 118

4

Чистий торговельний дохід

6 593

4 759

5

Прибуток/збиток від інвестиційних цінних паперів

5 052

0

6

Прибуток від інвестицій в асоційовані та дочірні компанії

0

0

7

Інший дохід

1 099

1 305

8

Операційний дохід

68 984

60 096

9

Збиток від інвестицій в асоційовані та дочірні компанії

0

0

10

Загальні адміністративні витрати

(26 912)

(19 782)

11

Витрати на персонал

(19 679)

(14 826)

12

Інші витрати

(14 892)

(17 487)

13

Прибуток від операцій

7 501

8 001

14

Чисті витрати на формування резервів

(1 062)

(6 656)

15

Прибуток до оподаткування

6 439

1 345

16

Витрати на податок на прибуток

(3 132)

(77)

17

Прибуток після оподаткування

3 307

1 268

18

Непередбачені доходи/витрати

0

0

19

Чистий прибуток/збиток банку

3 307

1 268

20

Чистий прибуток на одну просту акцію (грн.)

0,05

0,02

21

Скоригований чистий прибуток на одну просту акцію (грн.)

0,05

0,02

Звіт про рух грошових коштів ВАТ АБ "Укргазбанк"

станом на 31 грудня 2003 року

(тис. грн.)

Рядок

Найменування статті

2003 рік

2002 рік
І. Операційна діяльність1

Процентні доходи, що отримані

67385

53066

2

Процентні витрати, що сплачені

(45576)

(32419)

3

Комісійні доходи, що отримані

25574

24098

4

Комісійні витрати, що сплачені

(3518)

(1676)

5

Дивіденди від довгострокових інвестицій в асоційовані компанії, що отримані

186

2118

6

Інші доходи, що отримані

1099

1305

7

Інші витрати, що сплачені

(33183)

(31826)

8

Реалізовані результати від торговельних операцій

5790

3548

9

Повернення раніше списаних активів

2

249

10

Виплати працівникам банку

(19679)

(14722)

11

Податок на прибуток, що сплачений

(551)

(334)

12

Чистий грошовий прибуток від поточних операцій банку

(2471)

3407

13

Зменшення (збільшення) коштів, які розміщені в інших банках, кредитів та передоплата іншим банкам

(23503)

(39720)

14

Зменшення (збільшення) кредитів, які надані клієнтам

(428438)

(18429)

15

Зменшення (збільшення) інших активів

(7305)

218

16

Збільшення (зменшення) коштів, які отримані від Національного банку України

19340

0

17

Збільшення (зменшення) коштів інших банків

(11078)

(6284)

18

Збільшення (зменшення) поточних та депозитних рахунків

564945

103658

19

Збільшення (зменшення) інших зобов’язань

1528

298

20

Реалізація (придбання) цінних паперів у портфелі банку на продаж

(203)

63

21

Чисте збільшення (зменшення) активів та зобов’язань від операційної діяльності

115286

39804

22

Чистий приплив (відплив) грошових коштів від операційної діяльності

112815

43211
ІІ. Інвестиційна діяльність23

Реалізація (придбання) інвестиційних паперів

(1577)

6908

24

Зменшення (збільшення) вкладень в асоційовані компанії

118

622

25

Зменшення (збільшення) вкладень у дочірні установи

0

0

26

Зменшення (збільшення) основних засобів та нематеріальних активів

(25359)

(25619)

27

Чистий приплив грошових коштів від інвестиційної діяльності

(26818)

(18089)
ІІІ. Фінансова діяльність28

Збільшення (зменшення) цінних паперів власного боргу

0

(10058)

29

Збільшення (зменшення) субординових зобов’язань

0

0

30

Збільшення (зменшення) сплаченого акціонерного капіталу

26153

(2637)

31

Дивіденди, що сплачені протягом звітного періоду

(849)

(926)

32

Чистий приплив грошових коштів від фінансової діяльності

25304

(13621)

33

Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів

111301

11501

34

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок року

68111

55642

35

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець року

180371

68111

IV

Вплив змін курсів валют

(959)

(1148)
1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Загальна інформація про діяльність Банку
Найменування Банку: Публічне акціонерне товариство акціонерний банк “Укргазбанк”, скорочена назва – аб “Укргазбанк”

Загальна інформація про діяльність Банку
Найменування Банку: Публічне акціонерне товариство акціонерний банк “Укргазбанк”, скорочена назва – аб “Укргазбанк”

2. 1 Основа підготовки фінансово звітності
«Товариство» зареєстровано 08 серпня 1994 року відповідно до чинного законодавства України. Юридична адреса Товариства: вул. Електриків,...

Публічне акціонерне товариство акціонерний банк «Укргазбанк»
Місцезнаходження: Україна, м. Київ, Солом'янський район, вул. Єреванська, 1, індекс 03087

Проспект емісії акцій публiчного акцiонерного товариства банку «меркурiй»,...
Надалi публічне акціонерне товариство банк «меркурій» також згадується як Банк, або Емітент

Звіт незалежного аудитора
Публічного Акціонерного Товариства „Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд

Примітки та розкриття інформації до фінансової звітності за 2015...
Повне найменування емітента: приватне акціонерне товариство «Агро-Спектр» (надалі по тексту – Товариство)

Примітки що містять стислий виклад суттєвих облікових політик та...
Фінансова звітність публічного акціонерного товариства «закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд«богдан-капітал»...

Правила надання та обслуговування кредитів за програмою «Еко оселя» в аб "укргазбанк"
НК» (кредитний договір) (надалі – Договір), інформацією про сукупну вартість кредиту є договором про надання банківських послуг між...

Всесвітня мережа Інтернет надає можливість науковцям зробити результати...
Науковець може розмістити примірник своєї статті в архіві чи репозитарії відкритого доступу або опублікувати її в журналі відкритого...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

i.lekciya.com.ua
Головна сторінка