Пошук по сайту


Баланс ВАТ АБ "Укргазбанк" - Інформація про випуск облігацій відкритого акціонерного товариства акціонерний банк "укргазбанк"

Інформація про випуск облігацій відкритого акціонерного товариства акціонерний банк "укргазбанк"

Сторінка6/8
1   2   3   4   5   6   7   8


Баланс ВАТ АБ "Укргазбанк"

за станом на 31 грудня 2004 року (тис. грн.)

Рядок

Найменування статті


2004 рік

2003 рікАКТИВИ
1

Грошові кошти та залишки в НБУ

135 766

115 108

2

Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та цінні папери, емітовані Національним банком України

4 728

4

3

Кошти в інших банках

189 087

150674

4

Цінні папери в торговому портфелі банку

0

0

5

Цінні папери на продаж

46 178

272

6

Кредити та заборгованість клієнтів

926 062

688 210

7

Цінні папери в портфелі банку до погашення

0

10 194

8

Інвестиції в асоційовані та дочірні компанії

150

115

9

Основні засоби та нематеріальні активи

94 438

62 608

10

Нараховані доходи до отримання

17 199

26 986

11

Інші активи

13 518

26 843

12

Усього активів

1 427 126

1 081 014
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ13

Кошти банків

153 706

91 075

13.1

У тому числі кредити, які отримані від НБУ

7 000

19 340

14

Кошти клієнтів

1 050 161

865 291

15

Ощадні (депозитні) сертифікати емітовані банком

0

0

16

Боргові цінні папери, емітовані банком

0

0

17

Нараховані витрати до сплати

14 974

6 332

18

Інші зобов’язання

57 860

12 052

19

Усього зобов’язань

1 276 701

974 750
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ20

Статутний капітал

120 000

90 000

21

Капіталізовані дивіденди

0

0

22

Власні акції (частки, паї), що викуплені в акціонерів (учасників)

(60)

(2 057)

23

Емісійні різниці

2 025

2 025

24

Резерви та інші фонди банку

14 266

10 959

25

Результати переоцінки, у тому числі:

303

319

25.1

Результати переоцінки необоротних активів

303

319

25.2

Результати переоцінки інвестицій в асоційовані й дочірні компанії

0

0

26

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) минулих років

1 733

1711

27

Прибуток / збиток за звітний рік

12 158

3 307

28

Усього власного капіталу

150 425

106 264

29

Усього пасивів

1 427 126

1 081 014Звіт про фінансові результати

ВАТ АБ "Укргазбанк" на 31 грудня 2004р. (тис. грн.)

Рядок

Найменування статті

За 2004р.

За 2003р.

1

Чистий процентний дохід

47 127

33 998

1.1

Процентний дохід

148 621

83 322

1.2

Процентні витрати

(101 494)

(49 324)

2

Чистий комісійний дохід

31 006

22 056

2.1

Комісійний дохід

37 070

25 574

2.2

Комісійні витрати

(6 064)

(3 518)

3

Торговельний дохід

9 183

6 749

4

Дохід у вигляді дивідендів

5

186

5

Прибуток/збиток від інвестиційних цінних паперів

0

5 052

6

Дохід від участі в капіталі

102
7

Інший дохід

29 044

1 099

8

Операційний дохід

116 467

69 140

9

Загальні адміністративні витрати

(36 741)

(26 912)

10

Витрати на персонал

(28 638)

(19 679)

11

Втрати від участі в капіталі

(38)

0

12

Інші витрати

(16 231)

(14 892)

13

Прибуток від операцій

34 819

7 657

14

Чисті витрати на формування резервів

(22 885)

(1 218)

15

Прибуток до оподаткування

11 934

6 439

16

Витрати на податок на прибуток

255

(3 132)

17

Прибуток після оподаткування

12 189

3 307

18

Непередбачені доходи/витрати

(31)

0

19

Чистий прибуток/збиток банку

12 158

3 307

20

Чистий прибуток на одну просту акцію (грн.)

0,13

0,05

21

Скоригований чистий прибуток на одну просту акцію (грн.)

0,13

0,05

Звіт про рух грошових коштів ВАТ АБ "Укргазбанк"

станом на 31 грудня 2004 року

(прямий метод) (тис. грн)

Рядок

Найменування статті

2004 рік

2003 рік
І. Операційна діяльність1

Процентні доходи, що отримані

156 351

67 385

2

Процентні витрати, що сплачені

(92 853)

(45 576)

3

Комісійні доходи, що отримані

37 070

25 574

4

Комісійні витрати, що сплачені

(6 064)

(3 518)

5

Дивіденди від довгострокових інвестицій в асоційовані компанії, що отримані

5

186

6

Інші доходи, що отримані

2 214

1 099

7

Інші витрати, що сплачені

(43 276)

(33 183)

8

Реалізовані результати від торговельних операцій

9 034

5 790

9

Повернення раніше списаних активів

846

2

10

Виплати працівникам банку

(28 635)

(19 679)

11

Податок на прибуток, що сплачений

285

(151)

12

Чистий грошовий прибуток від поточних операцій банку

34 977

(2 471)

13

Зменшення (збільшення) коштів, які розміщені в інших банках, кредитів та передоплата іншим банкам

(35 695)

(23 503)

14

Зменшення (збільшення) кредитів, які надані клієнтам

(264 381)

(428 438)

15

Зменшення (збільшення) інших активів

16 809

(7 305)

16

Збільшення (зменшення) коштів, які отримані від Національного банку України

(12 340)

19 340

17

Збільшення (зменшення) коштів інших банків

74 972

(11 078)

18

Збільшення (зменшення) поточних та депозитних рахунків

185 065

564 945

19

Збільшення (зменшення) коштів, залучених під ощадні (депозитні) сертифікати

0

0

20

Збільшення (зменшення) інших зобов’язань

(2 492)

1 528

21

Реалізація (придбання) цінних паперів у торговому портфелі, у портфелі банку на продаж

(20 414)

(203)

22

Чисте збільшення (зменшення) активів та зобов’язань від операційної діяльності

(58 476)

115 286

23

Чистий приплив (відплив) грошових коштів від операційної діяльності

(23 499)

112 815
ІІ. Інвестиційна діяльність24

Погашення (придбання) цінних паперів у портфелі банку до погашення

10 235

(1 577)

25

Зменшення (збільшення) інвестицій в асоційовані компанії

30

118

26

Зменшення (збільшення) інвестицій у дочірні установи

0

0

27

Зменшення (збільшення) основних засобів та нематеріальних активів

(46 263)

(25 359)

28

Чистий приплив (відплив) грошових коштів від інвестиційної діяльності

(35 998)

(26 818)
ІІІ. Фінансова діяльність29

Збільшення (зменшення) цінних паперів власного боргу

0

0

30

Збільшення (зменшення) субординованих зобов’язань

50 000

0

31

Збільшення (зменшення) сплаченого акціонерного капіталу

35 327

26 153

32

Дивіденди, що сплачені протягом звітного періоду

(8)

(849)

33

Чистий приплив грошових коштів від фінансової діяльності

85 319

25 304

34

Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів

25 822

111 301

35

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок року

180 371

68 111

36

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець року

206 342

180 371

IV

Вплив змін курсів валют

(149)

(959)


Баланс ВАТ АБ "Укргазбанк"

за станом на 31 грудня 2005 року (тис.грн.)

Рядок

Найменування статті

За 2005р.

За 2004р.
АКТИВИ1

Кошти в Національному банку України та готівкові кошти банку

299 693

135 766

2

Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, і цінні папери, емітовані Національним банком України

957

4 728

3

Кошти в інших банках

567 008

189 087

4

Цінні папери в торговому портфелі банку

0

0

5

Цінні папери в портфелі банку на продаж

214 258

46 178

6

Кредити та заборгованість клієнтів

1 137 415

926 062

7

Цінні папери в портфелі банку до погашення

0

0

8

Інвестиції в асоційовані й дочірні компанії

0

150

9

Основні засоби та нематеріальні активи

143 040

94 438

10

Нараховані доходи до отримання

9 874

17 199

11

Відстрочений податковий актив 

0

1 648

12

Інші активи

15 020

11 870

13

Усього активів

2 387 265

1 427 126
ЗОБОВ`ЯЗАННЯ14

Кошти банків:

531 527

153 706

14.1

У тому числі кредити, які отримані від Національного банку України

0

7 000

15

Кошти клієнтів

1 531 795

1 050 161

16

Ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком

4 382

0

17

Боргові цінні папери, емітовані банком

0

0

18

Нараховані витрати до сплати

28 055

14 974

19

Відстрочені податкові зобов'язання 

3 624

3 998

20

Інші зобов’язання

70 899

53 862

21

Усього зобов`язань

2 170 282

1 276 701
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ22

Статутний капітал

170 000

120 000

23

Капіталізовані дивіденди

0

0

24

Власні акції (частки, паї), що викуплені в акціонерів (учасників)

(184)

(60)

25

Емісійні різниці

2 025

2 025

26

Резерви та інші фонди банку

26 425

14 266

27

Резерви переоцінки, у тому числі:

302

303

27.1

Резерви переоцінки необоротних активів

302

303

27.2

Резерви переоцінки цінних паперів 

0

0

28

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) минулих років

1 733

1 733

29

Прибуток/збиток звітного року, що очікує затвердження

16 682

12 158

30

Усього власного капіталу

216 983

150 425

31

Усього пасивів

2 387 265

1 427 126Звіт про фінансові результати

ВАТ АБ "Укргазбанк" на 31 грудня 2005р. (тис. грн.)

Рядок

Найменування статті

За 2005р.

За 2004р.

1

Чистий процентний дохід

81 376

47 127

1.1

Процентний дохід

243 446

148 621

1.2

Процентні витрати

(162 070)

(101 494)

2

Чистий комісійний дохід

38 067

31 006

2.1

Комісійний дохід

46 514

37 070

2.2

Комісійні витрати

(8 447)

(6 064)

3

Торговельний дохід

10 310

9 183

4

Дохід у вигляді дивідендів

3

5

5

Дохід від участі в капіталі

0

102

6

Інший дохід

28 620

29 044

7

Усього доходів 

158 376

116 467

8

Загальні адміністративні витрати

(50 603)

(36 741)

9

Витрати на персонал

(49 392)

(28 638)

10

Втрати від участі в капіталі

0

(38)

11

Інші витрати

(13 600)

(16 262)

12

Прибуток від операцій

44 781

34 788

13

Чисті витрати на формування резервів

(25 780)

(22 885)

14

Прибуток до оподаткування

19 001

11 903

15

Витрати на податок на прибуток

(2 319)

255

16

Прибуток після оподаткування

16 682

12 158

17

Чистий прибуток на одну просту акцію (грн.)

0,12

0,13

18

Скоригований чистий прибуток на одну просту акцію (грн.)

0,12

0,13Звіт про рух грошових коштів ВАТ АБ "Укргазбанк"

станом на 31 грудня 2005 року

(прямий метод) (тис. грн)

Рядок

Найменування статті

2005 рік

2004 рік
І. Операційна діяльність1

Процентні доходи, що отримані

242 531

156 351

2

Процентні витрати, що сплачені

(148 988)

(92 853)

3

Комісійні доходи, що отримані

46 514

37 070

4

Комісійні витрати, що сплачені

(8 447)

(6 064)

5

Дивіденди від довгострокових інвестицій в асоційовані компанії, що отримані

3

5

6

Інші доходи, що отримані

2 547

2 214

7

Інші витрати, що сплачені

(51 144)

(43 276)

8

Реалізовані результати від торговельних операцій

10 346

9 034

9

Повернення раніше списаних активів

23

846

10

Виплати працівникам банку

(49 389)

(28 635)

11

Податок на прибуток, що сплачений

121

285

12

Чистий грошовий прибуток від поточних операцій банку

44 117

34 977

13

Зменшення (збільшення) коштів, які розміщені в інших банках, кредитів та передоплата іншим банкам

(246 557)

(35 695)

14

Зменшення (збільшення) кредитів, які надані клієнтам

(238 614)

(264 381)

15

Зменшення (збільшення) інших активів

(2 855)

16 809

16

Збільшення (зменшення) коштів, які отримані від Національного банку України

(7 000)

(12 340)

17

Збільшення (зменшення) коштів інших банків

384 821

74 972

18

Збільшення (зменшення) поточних та депозитних рахунків

484 380

185 065

19

Збільшення (зменшення) коштів, залучених під ощадні (депозитні) сертифікати

0

0

20

Збільшення (зменшення) інших зобов’язань

11 174

(2 492)

21

Реалізація (придбання) цінних паперів у торговому портфелі, у портфелі банку на продаж

(126 854)

(20 414)

22

Чисте збільшення (зменшення) активів та зобов’язань від операційної діяльності

258 495

(58 476)

23

Чистий приплив (відплив) грошових коштів від операційної діяльності

302 612

(23 499)
ІІ. Інвестиційна діяльність24

Погашення (придбання) цінних паперів у портфелі банку до погашення

0

10 235

25

Зменшення (збільшення) інвестицій в асоційовані компанії

150

30

26

Зменшення (збільшення) інвестицій у дочірні установи

0

0

27

Зменшення (збільшення) основних засобів та нематеріальних активів

(56 071)

(46 263)

28

Чистий відплив грошових коштів від інвестиційної діяльності

(55 921)

(35 998)
ІІІ. Фінансова діяльність29

Збільшення (зменшення) цінних паперів власного боргу

0

0

30

Збільшення (зменшення) субординованих зобов’язань

0

50 000

31

Збільшення (зменшення) сплаченого акціонерного капіталу

49 876

35 327

32

Дивіденди, що сплачені протягом звітного періоду

0

(8)

33

Чистий приплив грошових коштів від фінансової діяльності

49 876

85 319

34

Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів

296 567

25 822

35

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок року

206 342

180 371

36

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець року

502 873

206 342

IV

Вплив змін курсів валют

36

(149)
1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Загальна інформація про діяльність Банку
Найменування Банку: Публічне акціонерне товариство акціонерний банк “Укргазбанк”, скорочена назва – аб “Укргазбанк”

Загальна інформація про діяльність Банку
Найменування Банку: Публічне акціонерне товариство акціонерний банк “Укргазбанк”, скорочена назва – аб “Укргазбанк”

2. 1 Основа підготовки фінансово звітності
«Товариство» зареєстровано 08 серпня 1994 року відповідно до чинного законодавства України. Юридична адреса Товариства: вул. Електриків,...

Публічне акціонерне товариство акціонерний банк «Укргазбанк»
Місцезнаходження: Україна, м. Київ, Солом'янський район, вул. Єреванська, 1, індекс 03087

Проспект емісії акцій публiчного акцiонерного товариства банку «меркурiй»,...
Надалi публічне акціонерне товариство банк «меркурій» також згадується як Банк, або Емітент

Звіт незалежного аудитора
Публічного Акціонерного Товариства „Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд

Примітки та розкриття інформації до фінансової звітності за 2015...
Повне найменування емітента: приватне акціонерне товариство «Агро-Спектр» (надалі по тексту – Товариство)

Примітки що містять стислий виклад суттєвих облікових політик та...
Фінансова звітність публічного акціонерного товариства «закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд«богдан-капітал»...

Правила надання та обслуговування кредитів за програмою «Еко оселя» в аб "укргазбанк"
НК» (кредитний договір) (надалі – Договір), інформацією про сукупну вартість кредиту є договором про надання банківських послуг між...

Всесвітня мережа Інтернет надає можливість науковцям зробити результати...
Науковець може розмістити примірник своєї статті в архіві чи репозитарії відкритого доступу або опублікувати її в журналі відкритого...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

i.lekciya.com.ua
Головна сторінка