Пошук по сайту


Звіт про фінансові результати - Інформація про випуск облігацій відкритого акціонерного товариства акціонерний банк "укргазбанк"

Інформація про випуск облігацій відкритого акціонерного товариства акціонерний банк "укргазбанк"

Сторінка8/8
1   2   3   4   5   6   7   8Звіт про фінансові результати

ВАТ АБ "Укргазбанк" за I квартал 2006 р. (тис. грн.)

Рядок

Найменування статті

На звітну дату кварталу


На 31.03.2006р.

На 31.03.2005р.

1

Чистий процентний дохід

23 157

16 528

1.1

Процентний дохід

75 429

49 289

1.2

Процентні витрати

(52 272)

(32 761)

2

Чистий комісійний дохід

9 207

7 381

2.1

Комісійний дохід

11 974

9 106

2.2

Комісійні витрати

(2 767)

(1 725)

3

Торговельний дохід

9 636

2 020

4

Дохід у вигляді дивідендів

0

3

5

Дохід від участі в капіталі

0

0

6

Інший дохід

2 294

8 890

7
Усього доходів

44 294

34 822

8

Загальні адміністративні витрати

(16 277)

(10 151)

9

Витрати на персонал

(14 895)

(9 035)

10

Витрати від участі в капіталі

0

0

11
Інші витрати

(4 042)

(3 285)

12
Прибуток від операцій

9 080

12 351

13

Чисті витрати на формування резервів

(1 394)

(11 055)

14

Дохід/Збиток від довгострокових активів, призначених для продажу

0

0

15

Прибуток до оподаткування

7 686

1 296

16

Витрати на податок на прибуток

(553)

0

17

Прибуток після оподаткування

7 133

1 296

18

Чистий прибуток/збиток від продажу довгострокових активів, призначених для продажу

0

0

19

Чистий прибуток/збиток банку

7 133

1 296


11. Рівень кредитного рейтингу випуску облігацій, дата його визначення або останнього поновлення та найменування уповноваженого рейтингового агентства

Рейтинг Банку:

Випуску облігацій ВАТ АБ "Укргазбанк" 23 червня 2006 року Національним рейтинговим агентством ТОВ "Кредит-Рейтинг" був присвоєний рейтинг uaBBB.
12. Дані про випуск облігацій
12.1. Дата і номер рішення (протоколу) про випуск облігацій

Рішення про випуск облігацій було прийнято 28 квітня 2006 року на засіданні Правління ВАТ АБ "Укргазбанк", На засіданні Правління ВАТ АБ "Укргазбанк" було присутньо 6 (шість) членів Правління, які мають 6 (шість) голосів із 9 (дев'яти) членів Правління, які мають 9 голосів. Рішення приймалось більшістю голосів: за – 6 (100 %); проти – 0 (0,00 %); утрималось – 0 (0,00 %); не приймали участь у голосуванні – 0 (0,0 %). Рішення оформлено протоколом № 280406 і затверджено рішенням Загальних зборів учасників 26 травня 2006р. У Загальних зборах учасників, що відбулися 26 травня 2006 року, було присутньо (зареєстровано) 16 акціонерів та їх представників, які володіють 145 983 835 голос ами, що становить 73,2334% від загальної кількості акціонерів та їх представників, які мають право голосу на Загальних зборах учасників з усіх питагнь порядку денного. Питання про затвердження рішення Правління ВАТ АБ "Укргазбанк" про випуск облігацій у порядку денному розглядалось за номером 7. З цього питання було вирішено затвердити рішення Правління ВАТ АБ "Укргазбанк" про випуск облігацій, прийняте 28 квітня 2006р., протокол №280406. Рішення Загальних зборів учасників оформлено протоколом №2.
12.2. Найменування органу, який прийняв рішення

Рішення про випуск облігацій ВАТ АБ "Укргазбанк" прийнято Правлінням ВАТ АБ "Укргазбанк".
12.3. Загальна номінальна вартість облігацій, що пропонуються до продажу

100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень.

12.4. Мета використання фінансових ресурсів, залучених від продажу облігацій

Метою використання фінансових ресурсів, залучених від продажу облігацій у розмірі 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень є кредитування фізичних та юридичних осіб для придбання нерухомості та/або під заставу нерухомості.

В подальшому збільшення розміру портфеля таких кредитів досягне рівня, коли розмір іпотечних активів буде достатнім для емісії іпотечних облігацій та зможе надати банку можливість рефінансування таким чином кредитів, право вимоги за якими забезпечено іпотекою.

Джерелами погашення та виплати процентного доходу є кошти Банку, отримані від банківських операцій, що залишаються після розрахунків з бюджетом і сплати інших обов'язкових платежів.
12.5. Наявність та вид забезпечення

Облігації забезпечуються всім належним Емітенту майном відповідно до чинного законодавства України. Облігації мають часткове забезпечення. Емітентом укладено з ЗАТ СК "Українська страхова група" договір №75-0101-0006 від 28 квітня 2006 р. на страхування ризиків непогашення Емітентом основної суми боргу та не виплати доходу за облігаціями на загальну суму 165 000 000,00 грн. Цей договір укладено на користь власників облігацій.

Страховик: Закрите акціонерне товариство Страхова компанія "Українська страхова група"

Код за ЄДРПОУ:  30859524

Свідоцтво про реєстрацію: № 18737  видане  Солом`янською  районною  в м. Києві державною адміністрацією  02.08.2002 року.

Юридична адреса:  03087, Україна, м. Київ, вул. Єреванська 1.

Фактична адреса:  03065, Україна, м. Київ, бульвар Івана Лепсе, 16-А.

Телефон, факс:  (044) 206-65-45,   206-36-42,  206-36-44

Електронна пошта: office@ukringroup.com.ua
12.6. Зобов’язання Емітента щодо невикористання коштів, залучених від випуску облігацій, для покриття збитків Емітента

Емітент зобов’язується не використовувати кошти, залучені від випуску облігацій, для покриття власних збитків.
12.7. Кількість та характеристика облігацій (вид та категорія)

100 000 (сто тисяч) іменних процентних облігації з додатковим забезпеченням, що вільно обертаються протягом всього терміну обігу.
12.8. Форма випуску облігацій

Бездокументарна.
12.9. Права, що надаються власникам облігацій


  • Купувати та продавати облігації на вторинному ринку;

  • Отримувати процентний доход та номінальну вартість облігацій у встановлені терміни;

  • Подавати Емітенту облігації для дострокового викупу у встановлені терміни за визначеною цією Інформацією процедурою;

  • Здійснювати інші операції, що не суперечать чинному законодавству України.


12.10. Можливість та умови обміну облігацій на акції

Обмін облігацій на акції Емітента не передбачена.
12.11. Номінальна вартість облігацій

Номінальна вартість однієї облігації становить 1 000,00 (одна тисяча) гривень.
12.12. Серії та номери облігацій

Облігації випускаються однією серією А.

В зв’язку з випуском облігацій у бездокументарній формі, облігації не мають порядкових номерів.


13. Порядок розміщення облігацій
Адреси місць, дати початку та закінчення розміщення облігацій

Період первинного розміщення облігацій – з 20 липня 2006 року по 14 червня 2011 року.
Перед початком первинного розміщення облігацій ВАТ АБ "Укргазбанк" приймає від осіб, що бажають придбати облігації (далі – Покупці), конкурентні пропозиції на купівлю облігацій. Конкурентні пропозиції на придбання облігації подаються за адресами:

ВАТ АБ "Укргазбанк": код ЄДРПОУ 23697280, МФО 320478, адреса: 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1, тел./факс: (044) 239-28-30, 594-11-48, e-mail: dglinsky@ukrgasbank.com
Запланований курс продажу облігацій

Первинне розміщення облігацій відбувається на позабіржовому ринку.

Запланований курс продажу облігацій складає 100% від номінальної вартості облігацій. Фактична ціна продажу облігацій визначатиметься попитом та ринковими умовами під час первинного розміщення облігацій, яка буде вказана в договорі купівлі-продажу облігацій.

Конкурентні пропозиції мають містити дані про назву юридичної особи (П.І.Б. – для фізичних осіб); П.І.Б. уповноваженої особи та вказівку на документ, що підтверджує повноваження особи укладати такі угоди (Статут підприємства, довіреність тощо); код за ЄДРПОУ; платіжні реквізити; поштову та юридичну адресу; контактні телефони, факси, адреси електронної пошти (за наявністю); вид зв'язку та реквізити для надсилання офіційної інформації від Емітента; номер рахунку покупця в цінних паперах, номер рахунку в ВАТ "МФС" та назву зберігача цінних паперів, що обслуговує рахунок покупця в цінних паперах; серію, кількість облігацій та мінімальну доходність, за якою покупець має намір придбати облігації. Надане замовлення на купівлю облігацій вважається гарантією придбати визначену кількість облігацій з доходністю, що є не меншою, ніж вказана в замовленні.

Прийом конкурентних пропозицій від потенційних покупців здійснюється з 17 липня 2006 р. до 17.00 18 липня 2006 р. Дата початку первинного розміщення облігацій – 20 липня 2006 р.

За один робочий день до дати початку первинного розміщення облігацій, на підставі отриманих від потенційних покупців конкурентних пропозицій Емітент визначає єдину доходність розміщення облігацій, яка діє у перший день первинного розміщення (20 липня 2006р.)

Ціна продажу облігацій визначається за формулою:N – Номінал, 1000 грн.;

Сі – процентний дохід, який сплачується кожний квартал;

Y – єдина доходність розміщення;

d – кількість днів в процентному періоді;

А – кількість днів з дати продажу до дати виплати процентів.

Емітент повідомляє про єдину доходність розміщення та фактичну ціну продажу станом на дату початку первинного розміщення облігацій. Дане повідомлення здійснюється за реквізитами, наданими потенційними покупцями в конкурентних пропозиціях. Покупці, умови конкурентних пропозицій яких дорівнюють або менші ніж оголошена єдина доходність облігацій, здійснюють купівлю облігацій в об'ємі, вказаному в цій конкурентній пропозиції. Якщо обсяг конкурентних пропозицій перевищує обсяг емісії облігацій, то конкурентні пропозиції, які містять доходність нижчу від встановленої остаточної єдиної доходності, задовольняються в першочерговому порядку. Конкурентні пропозиції з доходністю, що дорівнює єдиній доходності, задовольняються пропорційно в обсязі, що залишився.

Ціна продажу облігацій у перший день первинного розміщення (20 липня 2006 р.) розраховується відповідно до визначеної єдиної доходності. У наступні дні ціна продажу облігацій визначається Емітентом з урахуванням попиту та ринкових умов розміщення. Ціна продажу облігацій визначається до однієї копійки. На вторинному ринку облігації продаються за договірною ціною.

Первинне розміщення облігацій триває по 14 червня 2011 року.

Продаж облігацій відбувається на позабіржовому ринку.


Умови та термін обігу облігацій

Облігації вільно обертаються протягом всього терміну їх обігу. Термін обігу облігацій триває з 20 липня 2006 року по 13 липня 2011 року.
Докладний опис порядку оплати облігацій.

При розміщенні облігацій їх оплата здійснюється покупцем у повному обсязі відповідно до договору купівлі-продажу облігацій, укладеного з Емітентом, з повною оплатою на рахунок ВАТ АБ "Укргазбанк" № 36419001, МФО 320478, код ЄДРПОУ 23697280.

Первинний продаж облігацій здійснюється ВАТ АБ "Укргазбанк". Оплата за облігації здійснюється у гривнях шляхом перерахування безготівкових коштів юридичними особами за рахунок коштів, що знаходяться у їх розпорядженні після сплати податків та обов'язкових платежів, фізичними особами – за рахунок особистих коштів.

Потенційні покупці для придбання облігацій повинні мати рахунок у цінних паперах у ліцензованого Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку зберігача, який має рахунок в депозитарії ВАТ "МФС". Рахунок у цінних паперах потенційний покупець може відкрити також і в ВАТ АБ "Укргазбанк" - ліцензованого Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку зберігача.

Після повної 100% оплати облігацій покупцем Емітент надає розпорядження депозитарію ВАТ "МФС" на переказ облігацій на рахунки у цінних паперах покупців. Облігації від Емітента передаються покупцю шляхом зарахування облігацій на рахунок в цінних паперах покупця у зберігача. Право власності на придбані облігації покупець набуває з моменту їх зарахування на його рахунок у цінних паперах у зберігача та підтверджується випискою з цього рахунку, яку надає зберігач. Власниками облігацій можуть бути фізичні та юридичні особи, резиденти та нерезиденти. Покупець повинен на вимогу Емітента надавати документи для своєї ідентифікації, згідно з вимогами чинного законодавства України щодо запобігання легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Найменування андеррайтера.

Емітент не користується послугами андеррайтера.
Ідентифікація

Емітент здійснює ідентифікацію осіб, які мають наміри придбати облігації, та власників облігацій, яким здійснюється виплата процентів, виплата грошових коштів від дострокового викупу та погашення облігацій. Ідентифікація здійснюється відповідно чинного законодавства України та нормативно-правових актів Національного банку України з питань запобігання та протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. У разі ненадання документів для ідентифікації особи, що передбаченні чинним законодавством, Емітент має право депонувати кошти, належні для виплати, до надання документів Емітенту. Проценти на депоновані кошти не нараховуються і не виплачуються.
Порядок повернення коштів при відмові від випуску облігацій:

Відмова від випуску облігацій не передбачена. Випуск вважається таким, що відбувся при розміщенні будь-якої кількості облігацій.
14. Порядок виплати доходу за облігаціями

Адреси місць виплати доходу за облігаціями

Виплати процентного доходу здійснюються Емітентом в національній валюті України (гривні) за адресою: Україна, 03087, м. Київ, вул. Єреванська,1, на підставі зведеного облікового реєстру, який надається на дату такої виплати депозитарієм ВАТ "МФС", складеного на кінець робочого (операційного) дня, що передує даті такої виплати.

Дати початку і закінчення виплати доходу за облігаціями

Процентний

Період

Початок періоду

Кінець періоду

Дата виплати доходу

Тривалість, днів

Процентна ставка для виплати процентного доходу ( % річних)

Сума процентної виплати на одну облігацію

(грн.)

1

20.07.06

18.10.06

19.10.06

91

12,75

31,79

2

19.10.06

17.01.07

18.01.07

91

12,75

31,79

3

18.01.07

18.04.07

19.04.07

91

12,75

31,79

4

19.04.07

18.07.07

19.07.07

91

12,75

31,79

5

19.07.07

17.10.07

18.10.07

91

На 5-6 процентний період встановлюється Емітентом виходячи з ринкової кон’юнктури не пізніше ніж за 30 календарних днів до початку 5 процентного періоду

Розраховується виходячи із встановленої процентної ставки

6

18.10.07

16.01.08

17.01.08

91

7

17.01.08

16.04.08

17.04.08

91

На 7-8 процентний період встановлюється Емітентом виходячи з ринкової кон’юнктури не пізніше ніж за 30 календарних днів до початку 7 процентного періоду

Розраховується виходячи із встановленої процентної ставки

8

17.04.08

16.07.08

17.07.08

91

9

17.07.08

15.10.08

16.10.08

91

На 9-10 процентний період встановлюється Емітентом виходячи з ринкової кон’юнктури не пізніше ніж за 30 календарних днів до початку 9 процентного періоду

Розраховується виходячи із встановленої процентної ставки

10

16.10.08

14.01.09

15.01.09

91

11

15.01.09

15.04.09

16.04.09

91

На 11-12 процентний період встановлюється Емітентом виходячи з ринкової кон’юнктури не пізніше ніж за 30 календарних днів до початку 11 процентного періоду

Розраховується виходячи із встановленої процентної ставки

12

16.04.09

15.07.09

16.07.09

91

13

16.07.09

14.10.09

15.10.09

91

На 13-14 процентний період встановлюється Емітентом виходячи з ринкової кон’юнктури не пізніше ніж за 30 календарних днів до початку 13 процентного періоду

Розраховується виходячи із встановленої процентної ставки

14

15.10.09

13.01.10

14.01.10

91

15

14.01.10

14.04.10

15.04.10

91

На 15-16 процентний період встановлюється Емітентом виходячи з ринкової кон’юнктури не пізніше ніж за 30 календарних днів до початку 15 процентного періоду

Розраховується виходячи із встановленої процентної ставки

16

15.04.10

14.07.10

15.07.10

91

17

15.07.10

13.10.10

14.10.10

91

На 17-18 процентний період встановлюється Емітентом виходячи з ринкової кон’юнктури не пізніше ніж за 30 календарних днів до початку 17 процентного періоду

Розраховується виходячи із встановленої процентної ставки

18

14.10.10

12.01.11

13.01.11

91

19

13.01.11

13.04.11

14.04.11

91

На 19-20 процентний період встановлюється Емітентом виходячи з ринкової кон’юнктури не пізніше ніж за 30 календарних днів до початку 19 процентного періоду

Розраховується виходячи із встановленої процентної ставки

20

14.04.11

13.07.11

14.07.11

91Заплановані проценти

Процентна ставка за облігаціями на 1-4 процентні періоди складає 12,75% річних в гривні. Процентні ставки на 5-6, 7-8, 9-10, 11-12, 13-14, 15-16, 17-18, 19-20 процентні періоди встановлюється Емітентом виходячи з ринкової кон’юнктури. Рішення щодо нової процентної ставки приймає Правління Емітента не пізніше, ніж за 40 календарних днів до початку відповідного процентного періоду.

Емітент зобов'язується опубліковувати процентні ставки на 5-6, 7-8, 9-10, 11-12, 13-14, 15-16, 17-18, 19-20 процентні періоди в тому самому виданні, в якому буде опубліковано Інформацію про випуск облігацій або в іншому офіційному виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, не пізніше ніж за 30 календарних днів до початку відповідного процентного періоду. Дізнатися про процентну ставку, яка діє у поточному процентному періоді та/ або встановлена на майбутні процентні періоди, можна за наступними телефонами: 239-28-30; 594-11-48, або надіславши запит по факсу: 239-28-30.
Метод обчислення процентного доходу

Процентний дохід обраховується відповідно до процентних періодів. Кожний процентний період складає 91 (дев’яносто один) календарний день.

Сума процентного доходу (щоквартальний дохід), що підлягає виплаті за облігаціями, обчислюється за формулою, (грн.):

,

де: Доході – розмір процентного платежу в гривнях з першого по двадцятий процентний період, i=1..20;

1000 - номінальна вартість однієї облігації (в гривнях);

%Ставкаі – процентна ставка (відсотків річних) у і-му процентному періоді, яка по 1-4 процентних періодах облігацій встановлена в розмірі 12,75% річних.

91 – тривалість процентного періоду (в днях);

365 – умовна кількість днів у році (в днях).

Сума процентів визначається на одну облігацію з точністю до 0,01 грн. (1 копійки) за правилами математичного округлення.
Порядок виплати процентного доходу, здійснення операцій і депонування

На дату виплати процентів по облігаціям Емітент отримує в депозитарії ВАТ "МФС" зведений обліковий реєстр власників облігацій, складений на кінець дня, що передує даті виплати процентного доходу по облігаціям. На підставі зведеного облікового реєстру Емітент розраховує суми виплати процентів для кожного власника облігацій та на день такої виплати перераховує власникам облігацій належний їм процентний дохід на їх поточні рахунки, згідно з вимогами діючого законодавства України. Якщо дата виплати процентного доходу припадає на неробочий (вихідний) день, встановлений чинним законодавством України, виплата процентного доходу здійснюється, починаючи з наступного за неробочим (вихідним) робочого дня. Проценти на суму процентного доходу за облігаціями за вказані неробочі (вихідні) дні не нараховуються та не виплачуються.

У разі відсутності в зведеному обліковому реєстрі облігацій даних щодо грошових рахунків власника облігацій, або якщо цей реєстр містить помилкові банківські реквізити власника облігацій, належна сума депонується на рахунку в ВАТ АБ "Укргазбанк" до особистого звернення власників. Проценти по депонованим сумам за час, що минув з дати їх виплати Емітентом, не нараховуються та не виплачуються.

В заяві власника до Емітента про отримання задепонованих коштів повинно бути зазначено грошовий рахунок, на який має бути виплачено процентний дохід, назву власника (прізвище, ім’я, по батькові (повністю)), прізвище, ім’я, по батькові (повністю) уповноваженої особи та вказівку на документ, що підтверджує повноваження особи надавати таку заяву (Статут підприємства, довіреність тощо), адресу та телефон власника, така заява повинна бути засвідчена власником або уповноваженою особою.

У разі ненадання власником облігацій заяви про отримання відповідної суми (або, якщо надана заява не відповідає вищезазначеним вимогам або чинному законодавству України) належна сума депонується на відповідному рахунку Емітента до особистого звернення власника. Проценти на ці кошти не нараховуються.

Власники облігацій – фізичні особи повинні протягом п'яти днів до дати виплати процентного доходу надати Емітенту дані про реєстрацію за місцем проживання та ідентифікаційний код.

Оподаткування доходів фізичних осіб здійснюється згідно з діючим законодавством України.

Виплата процентного доходу за облігаціями, власником яких є нерезидент, проводиться на рахунки його постійного представництва або резидента, який працює від імені, за рахунок та за дорученням такого нерезидента та несе відповідальність за повне та своєчасне нарахування та внесення до бюджету податків, утриманих при виплаті нерезиденту доходів. У разі якщо зведений обліковий реєстр не містить інформації щодо постійного представництва або уповноваженого резидента, то виплата доходу проводиться на користь нерезидента виключно після надання нерезидентом Емітенту документів, що свідчать про набуття прав на облігації, та документів необхідних для утримання податків з отриманого нерезидентом доходу.
15. Порядок погашення облігацій

Адреси місць погашення облігацій

Погашення облігацій здійснюється Емітентом в національній валюті України (гривні) за адресою: 03087, м. Київ, вул. Єреванська,1, на підставі зведеного облікового реєстру, який надається на дату погашення депозитарієм ВАТ "МФС".

Дата погашення облігацій

Облігації погашаються 14 липня 2011 року.

Емітент має право на дострокове погашення облігацій, якщо ним буде викуплений весь об’єм випуску облігацій.

Порядок погашення, здійснення операцій і депонування.

Процедура проведення погашення облігацій
На дату погашення облігацій Емітент отримує в депозитарії ВАТ "МФС" зведений обліковий реєстр власників облігацій, складений на кінець робочого дня, що передує даті погашення облігацій. Згідно зведеного облікового реєстру Емітент розраховує суми до погашення для кожного власника облігацій.

Для пред’явлення облігацій до погашення власники облігацій переводять належні їм облігації з особистих рахунків у цінних паперах у зберігачів на рахунок Емітента в депозитарії ВАТ "МФС" з 9 години до 13 години дати погашення облігацій. Погашення облігацій проводиться за адресою: 03087, м. Київ, вул. Єреванська,1.

Якщо дата погашення припадає на неробочий (вихідний) день, встановлений чинним законодавством України, погашення здійснюється, починаючи з наступного за неробочим (вихідним) робочого дня. Проценти на суму погашення за облігаціями за вказані неробочі (вихідні) дні не нараховуються та не виплачуються.

Емітент перераховує власникам облігацій суму погашення на їх поточні рахунки згідно з вимогами діючого законодавства України.

Виплата коштів за облігаціями, власником яких є нерезидент, проводиться на рахунки його постійного представництва або резидента, який працює від імені, за рахунок та за дорученням такого нерезидента та несе відповідальність за повне та своєчасне нарахування та внесення до бюджету податків, утриманих при виплаті нерезиденту доходів. У разі якщо зведений обліковий реєстр не містить інформації щодо постійного представництва або уповноваженого резидента, то виплата коштів за облігаціями проводиться на користь нерезидента виключно після надання нерезидентом Емітенту документів, що свідчать про набуття прав на облігації, та документів необхідних для утримання податків з отриманого нерезидентом доходу.
Дії, які проводяться у разі несвоєчасного подання облігацій для погашення

У разі, якщо власник облігацій не перерахував на дату погашення належні йому облігації зі свого особистого рахунку у цінних паперах на рахунок Емітента в депозитарії ВАТ "МФС" або, якщо наданий депозитарієм ВАТ "МФС" обліковий реєстр не містить реквізитів поточного рахунку власника облігацій, на який повинна бути проведена оплата, то належні кошти депонуються на відповідному рахунку Емітента до особистого звернення власників. Проценти по депонованим коштам не нараховуються та не виплачуються.

В заяві власника до Емітента про отримання задепонованих коштів повинно бути зазначено грошовий рахунок, на який має бути виплачено процентний дохід, назву власника (прізвище, ім’я, по батькові (повністю)), прізвище, ім’я, по батькові (повністю) уповноваженої особи та вказівку на документ, що підтверджує повноваження особи надавати таку заяву (Статут підприємства, довіреність тощо), адресу та телефон власника, така заява повинна бути засвідчена власником або уповноваженою особою.

У разі ненадання власником облігацій заяви про отримання задепонованих коштів (або, якщо надана заява не відповідає вищезазначеним вимогам або чинному законодавству України) належна сума депонується на відповідному рахунку Емітента до особистого звернення власника. Проценти на ці кошти не нараховуються.
16. Подання облігацій для дострокового викупу
За бажанням власник облігацій має право надати облігації Емітенту, а Емітент зобов’язується їх прийняти, для дострокового викупу. Викуп здійснюється Емітентом за адресою: 03087, м. Київ, вул. Єреванська,1.

Достроковий викуп облігацій здійснюється Емітентом після закінчення 4, 8, 12, 16 процентних періодів в наступні строки:

Процентний період, після закінчення якого здійснюється Емітентом достроковий викуп Облігацій

Дата дострокового викупу

4

19.07.07

8

17.07.08

12

16.07.09

16

15.07.10


Також достроковий викуп облігацій здійснюється Емітентом у разі зміни Емітентом розміру процентної ставки на 7-8, 11-12, 15-16, 19-20 процентні періоди в наступні строки:

Процентний період, після закінчення якого здійснюється Емітентом достроковий викуп Облігацій

Дата

дострокового викупу

Примітки

6

17.01.08

Достроковий викуп здійснюється у разі зміни Емітентом розміру процентної ставки на 7-8 процентні періоди

10

15.01.09

Достроковий викуп здійснюється у разі зміни Емітентом розміру процентної ставки на 11-12процентні періоди

14

14.01.10

Достроковий викуп здійснюється у разі зміни Емітентом розміру процентної ставки на 15-16 процентні періоди

18

13.01.11

Достроковий викуп здійснюється у разі зміни Емітентом розміру процентної ставки на 19-20 процентні періоди

Якщо дата дострокового викупу припадає на неробочий (вихідний) день, встановлений чинним законодавством України, достроковий викуп здійснюється, починаючи з наступного за неробочим (вихідним) робочого дня.

При цьому ціна дострокового викупу облігацій дорівнює їх номінальній вартості.

Для здійснення дострокового викупу облігацій власник облігацій або належним чином уповноважена ним особа (далі - Продавець) має подати Емітенту повідомлення про намір здійснити такий викуп (надалі - Повідомлення). Повідомлення Продавця – юридичної особи має містити повну назву Продавця відповідно до його установчих документів, прізвище, ім’я, по батькові (повністю) уповноваженої особи Продавця, яка від імені Продавця підписує Повідомлення та відомості про документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи надавати Повідомлення (Статут підприємства, довіреність тощо), кількість облігацій, запропонованих до викупу, згоду з умовами дострокового викупу, які викладені в зареєстрованій Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку Інформації про випуск облігацій, юридичну адресу та адресу фактичного місцезнаходження Продавця із зазначенням контактного номеру телефону Продавця, ідентифікаційний код, реквізити грошового рахунку Продавця та реквізити рахунку в цінних паперах Продавця. Повідомлення Продавця – фізичної особи має містити прізвище, ім’я, по батькові (повністю), реквізити документа, що посвідчує особу Продавця, адресу проживання Продавця, кількість облігацій, що запропоновані до дострокового викупу, реквізити грошового рахунку Продавця, реквізити рахунку в цінних паперах Продавця, ідентифікаційний код, згоду з умовами дострокового викупу, які викладені в зареєстрованій Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку Інформації про випуск облігацій. Повідомлення має бути засвідчене особисто Продавцем або уповноваженою особою Продавця та надане Емітенту в наступні строки:

Строки подання Повідомлень

Дата

дострокового викупу

Примітки

29.06.07 - 09.07.07


19.07.07
28.12.07 - 07.01.08


17.01.08

Достроковий викуп здійснюється у разі зміни Емітентом розміру процентної ставки на 7-8 процентні періоди

27.06.08 - 07.07.08


17.07.08
26.12.08 - 05.01.09


15.01.09

Достроковий викуп здійснюється у разі зміни Емітентом розміру процентної ставки на 11-12процентні періоди

26.06.09 - 06.07.09


16.07.09
25.12.09 - 04.01.10


14.01.10

Достроковий викуп здійснюється у разі зміни Емітентом розміру процентної ставки на 15-16 процентні періоди

25.06.10 - 05.07.10


15.07.10
24.12.10 - 03.01.11


13.01.11

Достроковий викуп здійснюється у разі зміни Емітентом розміру процентної ставки на 19-20 процентні періоди

Подання повідомлень здійснюється рекомендованим листом або особисто Продавцем за адресою: 03087, м. Київ, вул. Єреванська,1. Повідомлення, які були надані до або після вказаних періодів, вважаються недійсними.

Протягом 3 (трьох) робочих днів, що передують даті початку дострокового викупу, Емітент укладає угоди купівлі-продажу облігацій із Продавцями, які належним чином подали повідомлення про достроковий викуп облігацій.

Для пред’явлення облігацій до дострокового викупу, власник облігацій до 15 години дати дострокового викупу перераховує облігації в кількості, що вказана в Повідомленні, на рахунок Емітента в депозитарії ВАТ "МФС". Після чого Емітент, протягом 4 (чотирьох) робочих днів виплачує Продавцю грошові кошти відповідно до вимог чинного законодавства України.

Оплата за викуплені облігації здійснюється Емітентом в національній валюті України (гривні) у відповідності із чинним законодавством України.

Виплата коштів за облігаціями, власником яких є нерезидент, проводиться на рахунки його постійного представництва або резидента, який працює від імені, за рахунок та за дорученням такого нерезидента та несе відповідальність за повне та своєчасне нарахування та внесення до бюджету податків, утриманих при виплаті нерезиденту доходів. У разі якщо Повідомлення не містить інформації щодо постійного представництва або уповноваженого резидента, то достроковий викуп облігацій у нерезидента проводиться виключно після надання нерезидентом Емітенту документів, що свідчать про набуття прав на облігації, та документів необхідних для утримання податків з отриманого нерезидентом доходу.

Емітент має право придбавати облігації на вторинному ринку за договірною ціною в будь-яку іншу дату протягом строку обігу облігацій при зверненні власників облігацій до Емітента, здійснювати подальшу реалізацію придбаних облігацій, укладати цивільно-правові угоди відносно викуплених облігацій, зберігати облігації на рахунку у цінних паперах до погашення випуску та здійснювати по відношенню до облігацій цього випуску інші дії, що відповідають чинному законодавству України.

У разі викупу всього об’єму випуску облігацій ВАТ АБ "Укргазбанк" серії А, у сумі 100 000 000 (сто мільйонів) гривень, Емітент може прийняти рішення про дострокове погашення облігацій цього випуску.
17. Перелік і результати попередніх випусків облігацій
Емітент раніше не випускав облігацій.
18. Кількість акцій, що перебувають у власності членів виконавчого органу Емітента
Станом на 31.03.2006 року у власності членів виконавчого органу перебуває 548 315 акцій, що становить 0,3225 % статутного фонду ВАТ АБ "Укргазбанк".
19. Перелік осіб, що мають у статутному фонді Емітента частку, що перевищує 10 %
Перелік осіб, які станом на 31.03.2006 року мають у статутному фонді Емітента частку, що перевищує 10 %:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Новітні газові технології", код за ЄДРПОУ 30302374, кількість акцій – 24 534 636 штук (14,432 %).
20. Відомості про депозитарій

Відкрите акціонерне товариство "Міжрегіональний Фондовий Союз", розташоване за адресою: 01032, м. Київ, вул. Вєтрова, 7Б. Ліцензія Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 604008 серія АА видана ДКЦПФР 28 листопада 2003 року на здійснення професійної депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів. Код ЄДРПОУ 24917996, тел.238-61-92, 238-61-93, 238-61-94, 238-61-95.
21. Дані про осіб, відповідальних за інформацію про випуск цінних паперів
Ляшко Вадим Петрович – резидент України, Голова Правління ВАТ АБ "Укргазбанк".

Лечехліб Руслана Василівна – резидент України, Головний бухгалтер ВАТ АБ "Укргазбанк".

Аудиторська фірма - Товариство з обмеженою відповідальністю "Грант Торнтон Україна" (Свідоцтво № 002166, видане рішенням Аудиторської палати України № 98 від 26.01.01р., адреса: м. Київ, вул. Фролівська, 3/34) та Закрите акціонерне товариство "Делойт енд Туш ЮСК" (Свідоцтво № 1973, видане рішенням Аудиторської палати України № 102 від 22.06.01р.).

22. Дані щодо бірж або позабіржових торгівельно - інформаційних систем, на яких продавались або продаються цінні папери Емітента

Угоди з акціями ВАТ АБ "Укргазбанк" здійснювались і здійснюються на позабіржовому ринку цінних паперів. ВАТ АБ "Укргазбанк" не має відомостей про біржі або позабіржові торговельно-інформаційні системи, на яких продавались або продаються його акції.
23. Інформація про організаторів торгів, з якими укладено договір на проведення розміщення облігацій

Договорів з організаторами торгів на проведення розміщення облігацій не укладено.

Застереження

Реєстрація випуску облігацій та інформації про випуск облігацій, що проводиться Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, не може розглядатися як гарантія вартості цих облігацій.

Я, Голова Правління ВАТ АБ "Укргазбанк", Ляшко Вадим Петрович, підтверджую достовірність наведених в цій інформації відомостей.
Голова Правління ВАТ АБ "Укргазбанк" В.П. Ляшко

Я, Головний бухгалтер ВАТ АБ "Укргазбанк", Лечехліб Руслана Василівна, підтверджую достовірність наведених в цій інформації відомостей.

Головний бухгалтер ВАТ АБ "Укргазбанк" Р.В. Лечехліб
Я, партнер з аудиту ТОВ "Грант Торнтон Україна" І.Л. Константінов, підтверджую достовірність фінансових даних, що містяться у цій інформації

Партнер з аудиту

ТОВ "Грант Торнтон Україна" І.Л. Константінов1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Загальна інформація про діяльність Банку
Найменування Банку: Публічне акціонерне товариство акціонерний банк “Укргазбанк”, скорочена назва – аб “Укргазбанк”

Загальна інформація про діяльність Банку
Найменування Банку: Публічне акціонерне товариство акціонерний банк “Укргазбанк”, скорочена назва – аб “Укргазбанк”

2. 1 Основа підготовки фінансово звітності
«Товариство» зареєстровано 08 серпня 1994 року відповідно до чинного законодавства України. Юридична адреса Товариства: вул. Електриків,...

Публічне акціонерне товариство акціонерний банк «Укргазбанк»
Місцезнаходження: Україна, м. Київ, Солом'янський район, вул. Єреванська, 1, індекс 03087

Проспект емісії акцій публiчного акцiонерного товариства банку «меркурiй»,...
Надалi публічне акціонерне товариство банк «меркурій» також згадується як Банк, або Емітент

Звіт незалежного аудитора
Публічного Акціонерного Товариства „Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд

Примітки та розкриття інформації до фінансової звітності за 2015...
Повне найменування емітента: приватне акціонерне товариство «Агро-Спектр» (надалі по тексту – Товариство)

Примітки що містять стислий виклад суттєвих облікових політик та...
Фінансова звітність публічного акціонерного товариства «закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд«богдан-капітал»...

Правила надання та обслуговування кредитів за програмою «Еко оселя» в аб "укргазбанк"
НК» (кредитний договір) (надалі – Договір), інформацією про сукупну вартість кредиту є договором про надання банківських послуг між...

Всесвітня мережа Інтернет надає можливість науковцям зробити результати...
Науковець може розмістити примірник своєї статті в архіві чи репозитарії відкритого доступу або опублікувати її в журналі відкритого...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

i.lekciya.com.ua
Головна сторінка