Пошук по сайту


Примітки та розкриття інформації до фінансової звітності за 2015 рік приватного акціонерного товариства

Примітки та розкриття інформації до фінансової звітності за 2015 рік приватного акціонерного товариства

Сторінка1/3
  1   2   3
Примітки та розкриття інформації до фінансової звітності за 2015 рік

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«Агро-Спектр»

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Агро-Спектр» (надалі по тексту – Товариство).

Товариство є емітентом простих іменних акцій і має право здійснювати емісію власних цінних паперів.

Ідентифікаційний код юридичної особи: 20270701.

Дата державної реєстрації: 29.02.1996р.

Місцезнаходження: 49059, Дніпропетровська область, місто Дніпропетровськ, вул.Будiвельникiв, буд.34, корп.94Д.

Міжміський код, телефон та факс: +38 (056) 781-17-65

Офіційний сайт Товариства: www.agrospektr.com

Середня кількість працівників протягом звітного періоду (осіб): 6.

Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та згідно вимог національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку(надалі - П(С)БО) ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Агро-Спектр» дотримувалося основних принципів ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності. Товариством використовується автоматизована форма ведення бухгалтерського облiку за допомогою прикладного програмного забезпечення, відповідно вимогам закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансовузвiтнiсть в Українi» № 996-XIV вiд 16.07.1999р. із змінами та доповненнями. Під час ведення бухгалтерського обліку та підготовки фінансової звітності використовувались тi професіональні судження та положення систем облiку, котрi дозволяють однозначно тлумачити iнформацiюфiнансовоїзвiтностi.

Метою діяльності Товариства є задоволення суспільних потреб у продукції виробничо-технічного призначення, товарах народного споживання, роботах, послугах, а також отримання прибутку і задоволення на його основі соціальних та економічних інтересів акціонерів та членів трудового колективу.
Основні види діяльності за КВЕД:

46.74 Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткованням і приладдям до нього

46.39 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування. Напоями та тютюновими виробами

46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами

46.90 Неспеціалізована оптова торгівля

49.41 Вантажний автомобільний транспорт
Товариство не має ліцензій.

Основним видом діяльності Товариства у звітному році була оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткуванням і приладдям до нього та отримання прибутку. Товариство також отримувало інші операційні доходи від операційної оренди основних засобів.

У звітному періоді Товариством проведено щорічну інвентаризацію майна, коштів, розрахунків та зобов’язань станом на 31.12.2015р., згідно наказу директора Товариства №17-075-01инв від 01.10.2015р.
ОСНОВИ ПІДГОТОВКИ, ПОДАННЯ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Річна фінансова звітність Товариства є фінансовою звітністю загального призначення, яка сформована з метою достовірного подання фінансового стану, фінансових результатів та руху грошових коштів Товариства для задоволення інформаційних потреб користувачів при прийнятті ними економічних рішень.

При формуванні фінансової звітності Товариство керувалось також вимогами національних законодавчих та нормативних актів щодо організації і ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні.

Фінансова звітність Товариства не становить комерційної таємниці, крім випадків, передбачених законодавством України.
Основа та принципи обліку та складання фінансової звітності

Річна фінансова звітність підготовлена на основі національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні (надалі - П(С)БО).

Товариство забезпечує бухгалтерський облік та формує фінансову звітність з дотриманням таких принципів:

історичної (фактичної) собівартості, що визначає пріоритет оцінки активів, виходячи з витрат на їх виробництво та придбання;

автономності, за яким Товариство розглядається як юридична особа, що відокремлена від власників, тому особисте майно і зобов’язання власників не відображаються у фінансовій звітності;

безперервності діяльності, що передбачає оцінку активів і зобов’язань, виходячи з припущення, що діяльність Товариства триватиме далі;

періодичності, що припускає розподіл діяльності на певні періоди з метою складання фінансової звітності;

нарахування та відповідності доходів і витрат, за яким для визначення фінансового результату звітного періоду порівнюються доходи звітного періоду з витратами, які були здійснені для отримання цих доходів (при цьому доходи і витрати відображаються в обліку і звітності у момент їх виникнення, незалежно від часу надходження і сплати грошей);

повного висвітлення, згідно з яким фінансова звітність містить всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки операцій та подій, що можуть вплинути на рішення, які приймаються користувачами на її основі;

послідовності, який передбачає постійне (із року в рік) застосування обраної облікової політики, і, якщо відбулася зміна облікової політики, вона повинна бути обґрунтована і розкрита у фінансовій звітності;

обачності, згідно з яким методи оцінки, що застосовуються в бухгалтерському обліку, запобігають заниженню оцінки зобов’язань та витрат, і завищенню оцінки активів і доходів;

превалювання сутності над формою, за яким операції обліковуються відповідно до їх сутності, а не лише виходячи з юридичної форми;

єдиного грошового вимірника, який передбачає вимірювання та узагальнення всіх операцій у фінансовій звітності в єдиній грошовій одиниці.

Якісні характеристики фінансової звітності

- дохідливість і зрозумілість її користувачам за умови, що вони мають достатні знання та заінтересовані у сприйнятті цієї інформації;

- достовірність (інформація, є достовірною, якщо вона не містить помилок та перекручень, які здатні вплинути на рішення користувачів звітності);

- доречність (інформація, яка впливає на прийняття рішень користувачами, і дає змогу вчасно оцінити минулі, теперішні та майбутні події, підтвердити та скоригувати їхні оцінки, зроблені у минулому).

Функціональна валюта та валюта подання

Фінансова звітність представлена в українській гривні, що є функціональною валютою Товариства. Вся фінансова інформація, представлена в українських гривнях, округляється до найближчої тисячі. Гривня не є вільноконвертованою валютою за межами України.

Рішення про затвердження фінансової звітності

Фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2015 року, затверджена до випуску (з метою оприлюднення) керівництвом Товариства 26 лютого 2016 року. Ні акціонери, ні керівництво, ні інші особи не мають права вносити зміни до цієї фінансової звітності після її затвердження до випуску.

Звітний період фінансової звітності

Звітним періодом, за який формується фінансова звітність, вважається 2015 календарний рік, тобто період з 01 січня по 31 грудня 2015 року.

Припущення щодо функціонування Товариства в найближчому майбутньому, ризики та невизначеності

Фінансова звітність Товариства підготовлена на основі припущення, що воно функціонуватиме невизначено довго в майбутньому. Це припущення передбачає реалізацію активів i виконання зобов'язань в ході звичайної діяльності. Досвід, історія розвитку та напрацьована база постійних корпоративних клієнтів Товариства дозволяє чекати притоку грошових коштів. При цьому слід зазначити, що на діяльність Товариства впливають такі фактори:

- політичні, фінансові та економічні фактори нестабільності в державі Україна, а також кризові явища у світовій економіці,

- нестабільність правового поля, особливо у регуляторній сфері та оподаткуванні,

- досить високий рівень оподаткування, неоднозначне тлумачення нормативних актів щодо оподаткування контролюючими органами, а також вагомі санкції за несвоєчасне виконання платіжних зобов’язань у сфері оплати нарахованих податків.

В результаті виникає невизначеність, яка може вплинути на майбутні фінансово-господарські операції, можливість відшкодування вартості активів та здатність Товариства обслуговувати і платити за своїми зобов’язаннями в міру настання термінів їх погашення.

Проте керівництво впевнене, що не зважаючи на існуючі ризики, Товариство зможе продовжувати свою діяльність у найближчому майбутньому. Також Товариство не має наміру і потреби ліквідовуватись, або припиняти свою фінансово-господарську діяльність. Планується в подальшому працювати та одержувати прибутки за рахунок активізації продаж та розвитку нових напрямів бізнесу у рамках дозволених видів діяльності. Фінансова звітність не містить будь-яких коригувань відображених сум, які були б необхідні, якби Товариство було неспроможним продовжувати свою діяльність в майбутньому, i якби воно реалізовувало свої активи не в ході звичайної діяльності. Про такі коригування буде повідомлено, якщо вони стануть відомі і зможуть бути оцінені.
ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ

Облікова політика – це конкретні принципи, основи, домовленості, правила та практика, застосовані Товариством при складанні та поданні фінансової звітності. На протязiзвiтного періоду облiковаполiтика залишалася незмiнною.

Основним критерієм вибору облікової політики щодо класифікації, оцінки активів, зобов’язань та власного капіталу встановлено норми П(С)БО в Україні.

Дохід

Дохід визнається Товариством під час збільшення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлює зростання власного капіталу, за винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників (акціонерів), за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена.

Оцінка ступеня завершеності операції з надання послуг проводиться способом вивченням виконаної роботи. Дохід відображається за методом нарахування.

Визначений дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) не повинен коригуватись на величину пов'язаної з ним сумнівної та безнадійної дебіторської заборгованості. Сума такої заборгованості визнається витратами.

Витрати

Витрати відображаються в бухгалтерському обліку одночасно зі зменшенням активів або збільшенням зобов'язань. Витратами звітного періоду визнаються або зменшення активів, або збільшення зобов'язань, що призводить до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу внаслідок його вилучення, або розподілу акціонерами), за умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені. Витрати визнаються витратами певного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здійснені. Витрати, які неможливо прямо пов'язати з доходом певного періоду, відображаються у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені.

Витрати відображаються за методом нарахування.У виробництві використовується простий метод обліку витрат на виробництво та калькулювання фактичної виробничої собівартості продукції.

Податок на прибуток

Товариства є платником податку на прибуток на загальних підставах.

Витрати з податку на прибуток включають в себе податок на прибуток поточного періоду та відстрочений податок. Поточний та відстрочений податки на прибуток відображаються у складі прибутку або збитку за період, за винятком тієї їх частини, яка відноситься до угоди з об'єднання бізнесу або до операцій, визнаним безпосередньо у складі власного капіталу або в іншому сукупному прибутку. Поточний податок на прибуток являє собою суму податку, що підлягає сплаті або отриманню стосовно оподатковуваного прибутку чи податкового збитку за рік, розрахованих на основі чинних або в основному введених в дію станом на звітну дату податкових ставок, а також всі коригування величини зобов'язання по сплаті податку на прибуток за минулі роки, який підлягає стягненню податковими органами або виплату їм.

Основні засоби

Основні засоби – це матеріальні активи, які Товариство утримує з метою використання їх у процесі виробничої діяльності або постачання готової продукції,товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік).

У Звіті про фінансовий стан (балансі) Товариство відображає залишкову вартість основних засобів яка розраховується як різниця між первісною вартістю та сумою амортизації.

Капіталізовані витрати включають основні витрати на модернізацію і заміну частин активів, які збільшують термін їх корисної експлуатації або покращують їх здатність генерувати доходи. Витрати на ремонт і обслуговування основних засобів, які не відповідають приведеним вище критеріям капіталізації, відображаються в звіті про фінансові результати (звіті про сукупний дохід) в тому періоді, в якому вони були понесені.

Амортизацію основних засобів Товариство розраховує за прямолінійним методом за яким річна сума амортизації визначається діленням вартості, яка амортизується, на строк корисного використання. Ліквідаційна вартість основних засобів вважається несуттєвою і рівною нулю.
Мінімальні строки корисного використання та групи обліку основних засобів:

Група

Найменування групи основних засобів

років

1

Земельні ділянки

-

3

Будівлі

20

3

Споруди

15

3

Передавальні пристрої

10

4

Машини та обладнання

5
З них: електронно-обчислювальні машини, машини для автоматичного оброблення інформації, пов'язані з ними засоби зчитування або друку інформації, пов'язані з ними комп'ютерні програми, інші інформаційні системи, комутатори, модеми, маршрутизатори, джерела безперебійного живлення та засоби їх підключення до телекомунікаційних мереж, телефони (в тому числі стільникові) мікрофони і рації вартість яких перевищує 2500 гривень.2

5

Транспортні засоби

5

6

Інструменти, прилади, інвентар (меблі)

4

9

Інші основні засоби

12

10

Бібліотечні фонди

-

11

Малоцінні необоротні матеріальні активи

-

Амортизація поліпшення орендованих основних засобів здійснюється протягом найменшого з двох строків: або строку оренди, або строку корисної експлуатації.

Товариство може переоцінювати об'єкт основних засобів, якщо залишкова вартість цього об'єкта суттєво відрізняється від його справедливої вартості на дату балансу (не менш як на 10%). У разі переоцінки об'єкта основних засобів на ту саму дату здійснюється переоцінка всіх об'єктів групи основних засобів, до якої належить цей об'єкт.

Інші необоротні матеріальні активи

Активи, строк корисного використання яких більше одного року і вартістю менше 2500 гривень (в тому числі бібліотечні фонди) відносяться до складу малоцінних необоротних матеріальних активів. Зміна вартісних ознак предметів, що входять до складу малоцінних необоротних матеріальних активів, розглядається як зміна облікових оцінок. У зв’язку із зміною вартісних ознак зміни в бухгалтерському обліку щодо основних засобів, зарахованих на баланс в попередніх періодах, не проводились.

Амортизацію інших необоротних матеріальних активів Товариство нараховує за прямолінійним методом. Амортизацію малоцінних необоротних матеріальних активів і бібліотечних фондів нараховується у першому місяці використання об’єкта 100 відсотків його вартості. При цьому слід забезпечується кількісний оперативний облік таких активів у розрізі матеріально-відповідальних осіб на відповідних балансових рахунках.

Такі малоцінні необоротні матеріальні активи і бібліотечні фонди, не підлягають переоцінці.

Нематеріальні активи

Нематеріальний актив – це немонетарний актив, який не має фізичної субстанції та може бути ідентифікований.

У Звіті про фінансовий стан (балансі) Товариство відображає залишкову вартість основних засобів яка розраховується як різниця між первісною вартістю та сумою амортизації та сумою будь-яких накопичених збитків від зменшення корисності. По всіх об’єктах нематеріальних активів встановлено ліквідаційну вартість рівною нулю. Строк корисного використання (експлуатації) об'єкта переглядається в разі зміни очікуваних економічних вигід від його використання.
Мінімальні строки корисного використання та групи обліку нематеріальних активів:

Найменування групи нематеріальних активів

Строк дії права користування

група 1 - права користування природними ресурсами (право користування надрами, іншими ресурсами природного середовища, геологічною та іншою інформацією про природне середовище);

відповідно до правовстановлюючого документа

група 2 - права користування майном (право користування земельною ділянкою, крім права постійного користування земельною ділянкою, відповідно до закону, право користування будівлею, право на оренду приміщень тощо);

відповідно до правовстановлюючого документа

група 3 - права на комерційні позначення (права на торговельні марки (знаки для товарів і послуг), комерційні (фірмові) найменування тощо), крім тих, витрати на придбання яких визнаються роялті;

відповідно до правовстановлюючого документа

група 4 - права на об'єкти промислової власності (право на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, сорти рослин, породи тварин, компонування (топографії) інтегральних мікросхем, комерційні таємниці, в тому числі ноу-хау, захист від недобросовісної конкуренції тощо) крім тих, витрати на придбання яких визнаються роялті;

відповідно до правовстановлюючого документа, але не менш як 5 років

група 5 - авторське право та суміжні з ним права (право на літературні, художні, музичні твори, комп'ютерні програми, програми для електронно-обчислювальних машин, компіляції даних (бази даних), фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій мовлення тощо) крім тих, витрати на придбання яких визнаються роялті;

відповідно до правовстановлюючого документа, але не менш як 2 роки

група 6 - інші нематеріальні активи (право на ведення діяльності, використання економічних та інших привілеїв тощо)

відповідно до правовстановлюючого документа

Облік вартості нематеріального активу яка амортизується вести за кожним з об’єктів, що входить до складу окремої групи. Якщо відповідно до правовстановлюючого документа строк дії права користування нематеріального активу не встановлено, такий строк повинен становити 10 років безперервної експлуатації, за умови, що його використання пов’язане з господарською діяльністю підприємства. Нематеріальні активи з невизначеним строком корисного використання амортизації не підлягають.

Необоротні активи, які утримуються для продажу

Необоротний актив та група вибуття визнаються утримуваними для продажу у разі, якщо: 

- економічні вигоди очікується отримати від їх продажу, а не від їх використання за призначенням;

- вони готові до продажу у їх теперішньому стані;

- їх продаж, як очікується, буде завершено протягом року з дати визнання їх такими, що утримуються для продажу;

- умови їх продажу відповідають звичайним умовам продажу для подібних активів;

- здійснення їх продажу має високу ймовірність, зокрема якщо керівництвом підприємства підготовлено відповідний план або укладено твердий контракт про продаж, здійснюється їх активна пропозиція на ринку за ціною, що відповідає справедливій вартості.

Необоротні активи і групи вибуття, класифіковані як утримувані для продажу оцінюються по найменшій вартості - або балансовій вартості, або справедливій вартості за вирахуванням витрат на продаж. Необоротні активи, які утримуються для продажу не підлягають амортизації.

Фінансові інвестиції:

Фінансові інвестиції первісно оцінюються та відображаються у бухгалтерському обліку за собівартістю. Собівартість фінансової інвестиції складається з ціни її придбання, комісійних винагород, мита, податків, зборів, обов'язкових платежів та інших витрат, безпосередньо пов'язаних з придбанням фінансової інвестиції. Якщо придбання фінансової інвестиції здійснюється шляхом обміну на інші активи, то її собівартість визначається за справедливою вартістю цих активів. Дивіденди, відсотки, що підлягають отриманню за фінансовими інвестиціями, відображаються як фінансовий дохід інвестора, крім випадків, коли такі надходження не відповідають критеріям визнання доходу, встановленим П(С)БО 15«Дохід». Фінансові інвестиції на дату балансу відображаються за справедливою вартістю. Інвестиції справедливу вартість яких достовірно визначити неможливо, відображаються на дату балансу за їх собівартістю з урахуванням зменшення корисності інвестиції.

Запаси

Запаси – це активи Товариства, які відповідають таким критеріям:

1) утримуються для продажу у звичайній господарській діяльності;

2) перебувають у процесі виробництва для такого продажу або,

3) існують у формі основних чи допоміжних матеріалів для споживання у виробничому процесі або при наданні послуг.

Запаси включають в себе сировину (матеріали), готову продукцію, напівфабрикати, паливо, запасні частини, незавершене виробництво, товари.

Одиницею бухгалтерського обліку запасів вважається кожне найменування цінностей (у розрізі номенклатурних номерів, замовлень, товарних актів). Первісна вартість запасів, придбаних за плату, визначається за собівартістю запасів, яка складається з таких понесених підприємством фактичних витрат. Транспортно-заготівельні витрати (в тому числі суми мита і зборів нарахованих митними органами) повинні включаються до первісної вартості конкретних найменувань, груп, видів запасів при їх оприбуткуванні у разі, якщо можна достовірно визначити суми таких витрат, які безпосередньо відносяться до придбаних запасів.

Оцінку запасів (матеріалів, комплектуючих виробів, МШП та інших ) при придбані Товариство здійснює по фактичній собівартості.

При вибутті запасів (відпуску запасів у виробництво, з виробництва, продажу та іншому вибутті) Товариством обрано метод оцінки середньозваженої собівартості.

Для всіх одиниць бухгалтерського обліку запасів, що мають однакове призначення та однакові умови використання, застосовується тільки один метод.

Вартість малоцінних та швидкозношуваних предметів, що передані в експлуатацію, виключається зі складу активів (списується з балансу) з подальшою організацією оперативного кількісного обліку таких предметів за місцями експлуатації і відповідними особами протягом строку їх фактичного використання.

Грошові кошти та їх еквіваленти.

Грошові кошти та їх еквіваленти включають готівкові кошти в касі та кошти на рахунках у банках. Грошові кошти на рахунках у банках включають грошові кошти на поточних рахунках та депозити в банках. Депозити в банках обліковуються за амортизованою вартістю за вирахуванням резерву на знецінення. Операцiї в iноземних валютах перераховуються у вiдповiднуфункцiональну валюту, за курсом обмiну, встановленим на дату операції. Монетарні активи i зобов'язання, деноміновані в iноземних валютах на дату звітності, перераховуються у функцiональну валюту за курсами обмiну, встановленим на цю дату. Прибуток або збиток вiд курсових рiзниць за монетарними статтями представляє собою рiзницюмiж амортизованою вартiстю в функцiональнiй валюті на початок перiоду, скориговану з урахуванням ефективної процентної ставки i платежiв протягом звiтногоперiоду, та амортизованою вартiстю в iноземнiйвалютi, перерахованою за курсом обмiну на кiнецьзвiтногоперiоду.

Перерахунок іноземної валюти

Операції в іноземній валюті обліковуються Товариством в національній валюті України — гривні по курсу Національного банку України на дату операції. Монетарні активи і зобов'язання, виражені в іноземній валюті, перераховуються по курсу Національного банку України на звітну дату. Всі курсові різниці включаються у звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід).

Товариство використовувало такі офіційні курси обміну валют на кінець року під час підготовки цієї фінансової звітності:

Співвідношення валют

Офіційний курс НБУ на 31.12.2015р.

Офіційний курс НБУ на 31.12.2014р.

Гривень до 1 долара США

24,000667

15,768556

Гривень до 1 євро

26,223129

19,232908

Гривень до 1 рубля Росії

0,32931

0,30304

Дебіторська заборгованість

Дебіторську заборгованість визнається активом, якщо існує ймовірність отримання підприємством майбутніх економічних вигід та може бути достовірно визначена її сума.

Поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги визнається активом одночасно з визнанням доходу від реалізації продукції, товарів, робіт і послуг та оцінюється за первісною вартістю. У разі відстрочення платежу за продукцію, товари, роботи, послуги з утворенням від цього різниці між справедливою вартістю дебіторської заборгованості та номінальною сумою грошових коштів та/ або їх еквівалентів, що підлягають отриманню за продукцію, товари, роботи, послуги, така різниця визнається дебіторською заборгованістю за нарахованими доходами (відсотками) у періоді її нарахування.

Обчислення резерву сумнівних боргів визначається за методом застосування абсолютної суми сумнівної заборгованості. За цим методом величина резерву визначається на підставі аналізу платоспроможності окремих дебіторів. Нарахування суми резерву сумнівних боргів відображається у складі інших операційних витрат.

Виключення безнадійної дебіторської заборгованості з активів здійснюється з одночасним зменшенням суми резерву сумнівних боргів. У випадку недостатності сум нарахованого резерву сумнівних боргів безнадійна дебіторська заборгованість списується з активів на інші операційні витрати. Суми сплати раніше списаної безнадійної дебіторської заборгованості включаються до складу інших операційних доходів.

Списання безнадійної заборгованості за рахунок сформованого резерву здійснюється за рішенням керівництва на підставі подання документів від керівників підрозділів, які ініціюють активні операції Товариства та в подальшому супроводжують їх, та відомостей про стан заборгованості від головного бухгалтера. Визначена на основі класифікації дебіторської заборгованості величина сумнівних боргів на дату балансу становить залишок резерву сумнівних боргів на ту саму дату. Залишок резерву сумнівних боргів на дату балансу не може бути більшим, ніж сума дебіторської заборгованості на ту саму дату.

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом включає заборгованість фінансових і фіскальних органів, а також авансові платежі, переплату за податками і зборами, іншими платежами до бюджету, та відображається в балансі із виділенням заборгованості з податку на прибуток.Це поточна дебіторська заборгованість, щодо якої створення резерву сумнівних боргів не передбачено

Зобов’язання та забезпечення

Зобов`язання відображається в балансі, якщо його оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигід в майбутньому внаслідок його погашення. Якщо на дату балансу раніше визнане зобов'язання не підлягає погашенню, то його сума включається до складу доходу звітного періоду. Кредиторська заборгованість за основною діяльністю та інша кредиторська заборгованість нараховується, коли контрагент виконав свої зобов'язання за договором, і обліковується за сумою погашення.

З метою бухгалтерського обліку зобов'язання поділяються на: довгострокові; поточні; непередбачені зобов'язання; доходи майбутніх періодів.

Поточними зобов'язаннями визнаються зобов'язання, які будуть погашені протягом операційного циклу Товариства або повинні бути погашені протягом дванадцяти місяців, починаючи з дати балансу.

Довгостроковими зобов'язаннями визнаються всі зобов'язання, які не є поточними.

Непередбачені зобов'язання відображаються в обліку на позабалансових рахунках за обліковою оцінкою.    

Забезпеченням вважаються зобов’язання з невизначеними сумою або часом погашення на дату балансу. Забезпечення створюються товариством для відшкодування наступних (майбутніх) операційних витрат в разі необхідності. Суми створених забезпечень визнаються витратами. Заборонено створювати забезпечення для покриття майбутніх збитків від діяльності Товариства. Забезпечення використовується для відшкодування лише тих витрат, для покриття яких воно було створено.

В Товаристві створюються забезпечення на виплату відпусток працівникам.
Умовні зобов’язання та умовні активи

Умовні зобов'язання не визнаються у фінансовій звітності. Такі зобов'язання розкриваються у примітках до фінансової звітності, за винятком тих випадків, коли ймовірність від от відтоку ресурсів, що втілюють економічні вигоди, є незначною.

Власний капітал

Зареєстрований капітал:

Зареєстрований капітал Товариства представлено у звіті про фінансовий стан (балансі) статутним капіталом, який відображає суми заявлених та повністю сплачених часток засновників (акціонерів).

Резервний капітал:

Відповідно до вимог законодавства та статуту, за рахунок чистого прибутку що залишається у розпорядженні Товариства, створюється та поповнюється резервний капітал. Він призначений для покриття можливих збитків.

Додатковий капітал:

В додатковому капіталі відображається сума дооцінки основних засобів.

Витрати на персонал та відповідні відрахування

Заробітна плата, єдиний соціальний внесок, щорічні відпускні виплати та виплати за лікарняними листками, преміальні і негрошові пільги нараховуються у тому періоді, в якому відповідні послуги надаються працівниками. Товариство не має жодних правових чи таких, що випливають зі сформованої ділової практики, зобов’язань з виплати пенсій або аналогічних виплат.

Дивіденди

Дивіденди акціонерам Товариства визнаються в момент, коли їхня виплата є юридично обґрунтованою. Право на отримання частини прибутку (дивідендів) мають особи, які є акціонерами Товариства на дату прийняття рішення про виплату дивідендів. Дивіденди по акціях виплачуються після ухвалення відповідного рішення, і в строк визначений Загальними зборами акціонерів.

Звітність за сегментами

Товариства не виділяє та не складає звітність за сегментами.

Операції з пов'язаними сторонами

Пов'язані сторони - особи, стосунки між якими обумовлюють можливість однієї сторони контролювати іншу або здійснювати суттєвий вплив на прийняття фінансових і оперативних рішень іншою стороною. Пов'язаними сторонами вважаються:

- підприємства, які перебувають під контролем або суттєвим впливом інших осіб;

- підприємства і фізичні особи, які прямо або опосередковано здійснюють контроль над підприємством або суттєво впливають на його діяльність, а також близькі члени родини такої фізичної особи.

Перелік пов'язаних сторін визначається Товариством враховуючи сутність відносин, а не лише юридичну форму (превалювання сутності над формою).

До операцій пов'язаних сторін, зокрема, належать:

- придбання або продаж готової продукції (товарів, робіт, послуг);

- придбання або продаж інших активів;

- операції за агентськими угодами;

- орендні операції;

- операції за ліцензійними угодами (передача об'єктів промислової власності тощо);

- фінансові операції;

- надання та отримання гарантій та застав;

- операції з провідним управлінським персоналом та з його близькими членами родини.

Податкове законодавство

Податкове, валютне та мите законодавство України може тлумачитись по-різному і часто змінюється. Відповідні органи можуть не погодитися з тлумаченнями цього законодавства керівництвом Компанії у зв’язку з діяльністю Компанії та операціями в рамках цієї діяльності.

Податкові органи можуть перевіряти податкові питання у фінансових періодах протягом трьох календарних років після їх закінчення. За певних обставин перевірка може стосуватися довших періодів. В результаті можуть бути нараховані додаткові суттєві суми податків, штрафи та пені.
РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЄ СТАТТІ У ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ,

ТА ІНШЕ РОЗКРИТТЯ

Нематеріальні активи

В балансі Товариствавідображено нематеріальних активів (права на об'єкти промислової власності, авторське право та суміжні з ним права, інші нематеріальні активи, сайт в мережі Інтернет), що забезпечують ведення загальної фінансово - господарської діяльності Товариства. Ця вартість розрахована як різниця між первісною вартістю та сумою нарахованої амортизації.

Аналітичні дані стосовно структури та вартості нематеріальних активів:

Групи нематеріальних активів

На 01.01.2015р.

Надійшло за 2015р.

Вибуло за 2015р.

Нараховано амортизації за 2015р.

На 31.12.2015р.

первісна вартість

накопичена амортизація

первісна вартість

накопичена амортизація

первісна вартість

накопичена амортизація

Інші нематеріальні активи

79,7

52,9

-

-

-

11,3

79,7

64,2

Разом

79,7

52,9

-

-

-

11,3

79,7

64,2

Товариство не проводило переоцінку вартості наявних нематеріальних активів у зв’язку з відсутністю інформації щодо активного ринку на подібні активи. На звітну дату нематеріальні активи не були надані у будь-яку заставу, та не обмежені у розпорядженні та використанні Товариством.

Капітальні інвестиції

Вартість незавершених капітальних інвестицій складається з ціни придбання сировини та матеріалів, комісійних винагород, мита, податків, зборів, обов'язкових платежів та інших витрат безпосередньо пов'язаних з придбанням капітальних інвестицій.

Аналітичні дані стосовно структури та вартості капітальних інвестицій:

Найменування показника

Зміни за 2015р.

Вартість на 31.12.2015р.

Придбання (виготовлення) основних засобів

0,1

-

Придбання (виготовлення) інших необоротних

0,5

0,4

матеріальних активів

Разом

0,6

0,4

Станом на звітну дату капітальні інвестиції відображено за первісною вартістю (собівартістю придбання).

Основні засоби:

В балансі Товариствавідображено вартість основних засобів (які технічно забезпечують господарську діяльність Товариства) розраховану як різниця між первісною (переоціненою) вартістю та сумою нарахованої амортизації.

Аналітичні дані стосовно структури та вартості основних засобів:

Групи основних засобів

Залишок на 01.01.2015р.

Надійшло

за 2015р.

Вибуло за 2015р.

Нараховано амортизації за 2015р.

Залишок на 31.12.2015р.

первісна вартість

знос

первісна вартість

знос

первісна вартість

знос

Будинки, споруди та передавальні пристрої

24,2

22,6

-

7,4

7,1

0,8

16,8

16,3

Машини та обладнання

105,5

87,2

-

-

-

0,5

105,5

87,7

Транспортні засоби

6,0

6,0

-

-

-

-

6,0

6,0

Інструменти, прилади, інвентар (меблі)

94,4

90,7

-

1,3

1,0

2,1

93,1

91,8

Бібліотечні фонди

0,5

0,5

-

0,3

0,3

-

0,2

0,2

Малоцінні необоротні матеріальні активи

82,0

78,2

1,5

3,0

3,0

1,7

80,5

76,9

Разом

312,6

285,2

1,5

12,0

11,4

5,1

302,1

278,9


Товариство не проводило переоцінку основних засобів на звітну дату. У результаті вивчення цін щодо аналогічних основних засобів (відносно яких така інформація доступна), керівництво дійшло висновку, що справедлива вартість об’єктів основних засобів не суттєво відрізняється від їх справедливої вартості.

На звітну дату основні засоби не були надані у будь-яку заставу, та не обмежені у розпорядженні та використанні Товариством.

Фінансові інвестиції:

Товариство фінансових інвестицій не має

Запаси:
  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Примітки що містять стислий виклад суттєвих облікових політик та...
Фінансова звітність публічного акціонерного товариства «закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд«богдан-капітал»...

2. 1 Основа підготовки фінансово звітності
«Товариство» зареєстровано 08 серпня 1994 року відповідно до чинного законодавства України. Юридична адреса Товариства: вул. Електриків,...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Звітності. Головний офіс банку
України, затвердженої Постановою Правління нбу №480 від 27 грудня 2007 р та зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 18 січня...

Додаток 38 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

i.lekciya.com.ua
Головна сторінка