Пошук по сайту


Тема: Предмет, структура І функції соціології

Тема: Предмет, структура І функції соціології

ТЕМи і зміст семінарських занять
СЕМІНАР І. (матеріал з двох тем!)

Тема: Предмет, структура і функції соціології.

План.

 1. Місце соціології в системі наук [2, § 1.6; 3].

 2. Основні функції соціології [1, § 1.4; 2, § 1.5; 3].

Література:

 1. Лукашевич М.П., Туленков М.В. Соціологія. Загальний курс: Підручник. – К.: Каравела, 2004.

 2. Соціологія: Курс лекцій. Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти. За редакцією В.М.Пічі. друге видання, виправлене і доповнене. Львів: «Новий світ-2000», 2002.

 3. Соціологія. Посібник для студентів вищих навчальних закладів /Під ред. проф. В.Г. Городяненка. – К., 2006.


Тема: Суспільство як складний соціальний феномен.

План.

  1. Поняття та сутність суспільства, його основні ознаки. [1, с. 81-83; 2, Гл. ХХІ, § 1; 3, с.116-121; 4, с. 74-75].

  2. Суспільство як соціальна система [1, с. 86-97; 2, Гл. ХХІ, § 2-3; 4, с. 75-76].

  3. Механізми функціонування суспільства як цілісності [2, Гл. ХХІІ, § 1].

Література:

   1. Лукашевич М.П., Туленков М.В. Соціологія. Загальний курс: Підручник. – К.: Каравела, 2004.

   2. Общая социология: Учебное пособие / Под общ. ред. проф. А.Г.Эфендиева. – М.: ИНФРА-М, 2000, С. 504-516; 517-523. (електронний варіант)

   3. Соціологія. Посібник для студентів вищих навчальних закладів /Під ред. проф. В.Г. Городяненка. – К., 2006.

   4. Соціологія: Курс лекцій. Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти. За редакцією В.М.Пічі. друге видання, виправлене і доповнене. Львів: «Новий світ-2000», 2002.СЕМІНАР ІІ. (матеріал з двох тем!)

Тема: Культура в системі соціальних відносин.

План.

 1. Поняття, соціальні властивості і функції культури. Культурні універсалії та різноманіття культур [1, § 19.2; 3, гл. XІV, § 1-4; 4, с. 231-234 ].

 2. Основні структурні елементи культури (цінності, мова, знання, ідеологія) [2; 3, гл. XV, § 1, 3].

Література:

  1. Лукашевич М.П., Туленков М.В. Соціологія. Загальний курс: Підручник. – К.: Каравела, 2004.

  2. Общая социология: Учебное пособие / Под общ. ред. проф. А.Г.Эфендиева. – М.: ИНФРА-М, 2000, С. 328-453. (електронний варіант)

  3. Основы социологии. Курс лекций. Ответственный редактор доктор философских наук А.Г.Эфендиев. М.: Об-во «Знание» России, 1993, С. 163-166. (електронний варіант)

  4. Соціологія. Посібник для студентів вищих навчальних закладів /Під ред. проф. В.Г. Городяненка. – К., 2008.Тема: Девіантна поведінка і соціальний контроль.

План.

 1. Типологія соціальних відхилень [3, § 2; 4, § 6.2.].

 2. Соціальний контроль [3, § 4, § 5; 4, § 6.1.].

Література:

 1. Общая социология: Учебное пособие / Под общ. ред. проф. А.Г.Эфендиева. – М.: ИНФРА-М, 2000, С. 523-526. (електронний варіант)

 2. Социальная теория и социальная структура / Роберт Мертон. – М.: АСТ: АСТ МОСКВА: ХРАНИТЕЛЬ, 2006, С. 282-322. (електронний варіант)

 3. Соціологія: Підручник / Н.П.Осипова, В.Д.Воднік, Г.П.Клімова та ін.; За ред.. Н.П. Осипової. – К.: Юрінком Інтер, 2003, С. 149-166. (електронний варіант)

 4. Фролов С.С. Основы социологии: Учебное пособие. – М.: Юрист, 1997, С. 95-108. (електронний варіант)


СЕМІНАР ІІІ. (матеріал з двох тем!)

Тема: Соціальні інститути.

План.

 1. Соціальний інститут: поняття, основні ознаки, типологія. Система соціальних інститутів [1, с. 187-194; 2, с. 214-222, 231-236; 3, с. 143-153, 157-161].

 2. Функції та дисфункції соціальних інститутів [1, с. 187-194; 2, с. 236-242; 3, с. 153-157].

Література:

 1. Соціологія. Посібник для студентів вищих навчальних закладів /Під ред. проф. В.Г. Городяненка. – К., 2006.

 2. Общая социология: Учебное пособие / Под общ. ред. проф. А.Г.Эфендиева. – М.: ИНФРА-М, 2000. (електронний варіант)

 3. Фролов С.С. Основы социологии: Учебное пособие. – М.: Юрист, 1997, С. 95-108. (електронний варіант)


Тема: Соціальні організації.

План.

 1. Природа і сутність та зовнішнє середовище соціальної організації [1, с. 17-21, 134-147].

 2. Бюрократія в соціальних організаціях [1, с. 194-201].

Література:

 1. Фролов С. С. Социология организаций: Учебник. – М.: Гардарики, 2001. (електронний варіант)СЕМІНАР ІV. (матеріал з двох тем!)

Тема: Соціальна структура і стратифікація.

План.

  1. Соціальна структура суспільства [2; 3].

  2. Теорії соціальної стратифікації [1; 2].

  3. Соціальна мобільність [2; 3].

Література:

 1. Радаев В.В., Шкаратан О.И. Социальная стратификация: Учеб. пособие. – М.: Аспект Пресс, 1996, – 318 с. (електронний варіант)

 2. Соціологія. Посібник для студентів вищих навчальних закладів /Під ред. проф. В.Г. Городяненка. – К., 2006.

 3. Соціологія: Курс лекцій. Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти. За редакцією В.М.Пічі. друге видання, виправлене і доповнене. Львів: «Новий світ-2000», 2002.


Тема: Громадська думка.

План.

 1. Поняття, суб’єкти, об’єкти і предмет громадської думки [1; 2].

 2. Функції громадської думки: вертикальний і горизонтальний виміри [1; 2].

Література:

  1. Лукашевич М.П., Туленков М.В. Соціологія. Загальний курс: Підручник. – К.: Каравела, 2004.

  2. Соціологія. Посібник для студентів вищих навчальних закладів /Під ред. проф. В.Г. Городяненка. – К., 2006.СЕМІНАР V.

Тема: Сім’я як об’єкт соціологічного аналізу.

План.

 1. Особливості соціологічного підходу до вивчення сім’ї. Сім’я як соціальний інститут.

 2. Типологія сімейних структур.

 3. Сім’я як мала соціальна група. Типи і фази розвитку сім’ї.


Підведення підсумків щодо вивчення курсу «Соціологія».
Література:

 1. Гіденс Е. Соціологія /Пер. з англ. В.Шовкун, А.Олійник. – К., 1999.

 2. Лукашевич М.П., Туленков М.В. Соціологія. Загальний курс: Підручник. – К.: Каравела, 2004.

 3. Піча В.М. Соціологія сім’ї: Матеріали до лекцій з курсу «Соціологія». – Львів, 1995.

 4. Соціологія: Курс лекцій. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів освіти. За редакцією В.М.Пічі. Друге видання, виправлене і доповнене. Львів: «Новий світ-2000», 2002.

 5. Соціологія: Підручник / За ред. Н.П.Осипової. – К.: Юрінком Інтер, 2003.

 6. Соціологія. Посібник для студентів вищих навчальних закладів /Під ред. проф. В.Г. Городяненка. – К., 1999.

 7. Черниш Н.Й. Соціологія. Курс лекцій. – Львів: Кальварія, 2003.СЕМІНАР VІ.

Модульна контрольна робота
завдання для самостійної роботи

Самостійна робота студента передбачає наступне:

 • підготовку до семінарських занять;

 • підготовку до написання модульної контрольної роботи;

 • самостійне опрацювання окремих тем та питань курсу.


Теми і питання курсу, що виносяться на самостійне опрацювання студентом
Тема: Особистість і соціалізація.

План.

 1. Соціалізація особистості [1, с.128-143; 2, с.162-165; 3, с. 221-226].

 2. Взаємодія особи і суспільства. Соціальна типологія особистості [1, с. 205-208; 2, с. 175, 177-178].


Література:

 1. Лукашевич М.П., Туленков М.В. Соціологія. Загальний курс: Підручник. – К.: Каравела, 2004.

 2. Соціологія: Курс лекцій. Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти. За редакцією В.М.Пічі. друге видання, виправлене і доповнене. Львів: «Новий світ-2000», 2002.

 3. Соціологія. Посібник для студентів вищих навчальних закладів /Під ред. проф. В.Г. Городяненка. – К., 2006.Тема: Соціальні спільноти та соціальні групи.

План.

 1. Соціальні спільноти: поняття і класифікація [2, с. 272-289].

 2. Соціальні групи: їх сутність та різновиди (особлива увага малим та первинним групам) [1, с. 328-333; 2, с. 291-327].


Література:

 1. Американская социологическая мысль: Тексты / Под ред. В.И.Добренькова. – М.: Издание Международного Университета бизнеса и Управления, 1996. (с. 328-333) (електронний варіант)

 2. Общая социология: Учебное пособие / Под общ. ред. проф. А.Г.Эфендиева. – М.: ИНФРА-М, 2000. (електронний варіант)

 3. Огаренко В.М., Малахов Ж.Д. Соціологія Малих груп: Підручник. – К.: Центр навчальноїТема: Історія соціології.

План.

 1. Історія розвитку теоретичної соціології (фундаментальне знання і «середні» теорії) – персоналії, основні напрями, наукові школи (за періодами).

 2. Соціологічна думка в Україні:

  • становлення вітчизняної академічної соціології (від 60-х рр. ХІХ ст. до 20-х рр. ХХ ст.);

  • криза соціології радянського періоду. Наукова і педагогічна діяльність українських соціологів в еміграції (20-60 рр ХХ ст.);

  • відродження української соціології (розпад СРСР). Проблеми розвитку сучасної соціологічної думки.

.

Література:
 1. Гофман А. Б. Семь лекций по истории социологии: Учебное пособие для вузов. - 5-е изд. - М.: Книжный дом «Университет», 2001. - 216 с., ил. Лекция первая


 2. Захарченко М.В., Бурлачук В.Ф., Молчанов М.О. та ін. Соціологічна думка України. – К., 1996.

 3. Захарченко М.В., Погорілий О.І. Історія соціології: від античності до поч. ХХст. – К., 1993.

 4. Соціологія: Курс лекцій. Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти. За редакцією В.М.Пічі. Друге видання, виправлене та доповнене. Львів: «Новий світ-2000», 2002. – 312 с.

 5. Хто є хто в західній та вітчизняній соціології. Навчальний соціологічний словник для студентів /Наук. ред. В.М.Піча, Львів, 1999.

 6. Черниш Н.Й. Соціологія. Курс лекцій. – Львів: Кальварія, 2003.
 7. Эмпирические находки / История зарубежной социологии Добреньков В.И., Кравченко А.И.Тема: Емпіричне соціологічне дослідження. (2 год.)

План.

 1. Поняття і структура емпіричного соціологічного дослідження. Типологія соціологічного дослідження.

 2. Програма емпіричного соціологічного дослідження: поняття, структура, функції.

 3. Основні методи збору первинної соціологічної інформації:

 • аналіз документів;

 • масове опитування;

 • спостереження;

 • соціальний експеримент.


Література:

  1. Паніна Н.В. Технологія соціологічного дослідження. – К., 1996.

  2. Рабочая книга социолога / Под общ. ред. и с предисл. Г.В.Осипова. Изд-е 3-е. – М.: Едиториал УРСС, 2003.

  3. Соціологія: Курс лекцій. Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти. За редакцією В.М.Пічі. Друге видання, виправлене та доповнене. Львів: «Новий світ-2000», 2002. – 312 с.

  4. Соціологія: Навч. посібник /За редакцією С.О.Макеєва. – 2-ге вид., випр. і доп. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2003.

  5. Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, понимание социальной реальности. – М.: Добросвет, 2001.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Всеукраїнський студентський архів
Соціологія Городяненко Структура І функції соціології як наукиСтруктура соціологічної науки

1. Предмет та об`єкт вивчення соціології. Наукові дискусії навколо...
Предмет та об`єкт вивчення соціології. Наукові дискусії навколо предмету соціології

Методичний посібник Автор Марусич Н. Ю. 2012 зміст культура фахового...
Мова як генетичний код нації, засіб пізнання, мислення, спілкування, як показник рівня культури людини

Всеукраїнський студентський архів
Предмет та об`єкт вивчення соціології. Наукові дискусії навколо предмету соціології

1. 1 Предмет та об`єкт вивчення соціології. Наукові дискусії навколо предмету соціології
Предмет та об`єкт вивчення соціології. Наукові дискусії навколо предмету соціології

1. 1 Предмет та об`єкт вивчення соціології. Наукові дискусії навколо предмету соціології
Предмет та об`єкт вивчення соціології. Наукові дискусії навколо предмету соціології

Тема Вступ до соціології
Якщо об'єктом науки є певна сфера об'єктивно-суб'єктивної реальності, на яку спрямовує вона своє пізнання, то предмет – це ті аспекти...

4. Законність, доцільність та обґрунтованість правозастосовної діяльності...
Основні структурні елементи дисциплін “державна служба”: предмет, методи, категорії, принципи, функції

4. Законність, доцільність та обґрунтованість правозастосовної діяльності...
Основні структурні елементи дисциплін “державна служба”: предмет, методи, категорії, принципи, функції

1 Предмет, метод, функції політології. Політика – як суспільне явище
Хх ст всі інші сучасні науки, які мають відношення до політичного знання, від математики, статистики І кібернетики до демографії,...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

i.lekciya.com.ua
Головна сторінка