Пошук по сайту


План напряму підготовки 130102 «Соціальна допмога» Галузь знань(код)

План напряму підготовки 130102 «Соціальна допмога» Галузь знань(код)

ПЛАН НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ – 6.130102 «Соціальна допмога»

Галузь знань(код)

1301 Соціальне забезпечення

Напрям підготовки(код)

6.130102 Соціальна робота

Спеціалізація

Медико-соціальна допомога людям похилого віку та інвалідам

Освітній рівень

Базова вища освіта

Кваліфікація

Соціальний працівник

ОКР

бакалавр

Термін навчання

4 роки на базі повної середньої освіти

Форма навчання

Денна (вечірня, заочна, дистанційна)

2. Сертифікати ЗНО : історія України; українська мова та література; географія або іноземна мова.

3.Бакалавр з напряму «Соціальна робота» має професійне спрямування «Соціальне забезпечення» і підготовлений до роботи за одним чи кількома з видів і найменувань соціальної діяльності з Державним класифікатором видів і соціальної діяльності ДК 009-96, затвердженим наказом Держстандарту України від 22.10.96. р. №441 (кодифікація і конкретні галузі діяльності зазначаються у варіативних компонентах).

Бакалавр з соціальної роботи здатен виконувати зазначену професійну роботу (професійні назви робіт, коди і назви класифікаційних угрупувань професій за Державним класифікатором професій наведено вище).

Узагальнення об’єму діяльності: сприяння розвитку дітей, підлітків, сімї і молоді, людей с обмеженими можливостями засобами соціально-виховної, реабілітаційної та корекційної роботи в різних соціумах.

Первинна посада – посада, професійну діяльність за якою здатен виконувати випускник відповідного кваліфікаційного рівня відразу після закінчення закладу освіти, якість виконання задач цієї посади гарантує заклад освіти.

Бакалавр може займати відповідні первинні посади, а також посади заступників у тих видах діяльності, які зазначено у таблиці. Назви інших первинних посад визначаються у варіативних компонентах згідно з галузевими нормативними документами або штатними розкладами установ галузі(ей) з урахуванням принципів формування назв посад, викладених у нормативних документах сфери праці.

Професійна діяльність бакалавра з соціальної роботи на первинних посадах полягає у:

Основні напрями професійної діяльності – соціально-виховна, інформаційно-аналітична, організаційно-корекційна, адміністративно-господарська, науково-методичнаБакалавр соціальної роботи за умов набуття відповідного досвіду може адаптуватися до таких напрямів суміжної професійної діяльності: дослідницька, консультативна, обліково-контрольна та ін. Цей стандарт встановлює:

Стандарт є обов’язковим для вищих навчальних закладів, що готують бакалаврів з напряму «Соціальна робота» зі спеціальності „Соціальна робота”. Установи, організації, навчальні заклади повинні забезпечити необхідні умови для використання фахівців відповідно до здобутих ними у вищому навчальному закладі кваліфікації та спеціальності згідно з чинним законодавством.

4.Фахівець підготовлений до соціальної роботи і може займати посади (згідно з ДК-003-95):

5. Після отримання ОКР «бакалавр» за напрямом підготовки «Соціальна робота» можна вступити на ОКР «спеціаліст» та ОКР «магістр» за напрямом підготовки «Соціальна робота».

6. Діаграма структури окремого напряму підготовки із зазначенням ЕСТS:

п/п

Назва дисципліни

Рік навчання

Семестр, у якому вивчають дисципліну

КредитиЕСТS

38
1.1 Нормативна частина:18
Історія України

1

1

3
Українська мова (за проф.спрямуванням)

1

1

3
Іноземна мова (за проф.спрямуванням)

2

3

7
Філософія


1

2

3
Історія української культури

3

5

2
Фізичне виховання*

1234

24671.3 За вибором студ-та для формування індивідуального навчального плану:20
Дисципліни 1

2

3

2
Дисципліни 2

2

4

3
Дисципліни 3

3

5

3
Дисципліни 4

2

4

3
Дисципліни 5

3

5

3
Дисципліни 6

3

6

3
Дисципліни 7

4

7

3
2. Цикл природничо-наукової підготовки33,5
2.1 Нормативна частина:31,5
Етнографія

1

1

2
Демографія

1

1

2
Основи екології

1

2

1,5
Нові інформаційні технології

1

2

2
Основи медичних знань

2

4

4
Загальна психологія

1

2

4
Вікова та педагогічна психологія

2

3

3
Соціальна психологія

3

5

5
Основи психоконсультації та психокрекції

4

7

3
Соціально-педагогічний патронаж

3

6

3
Соціально-педагогічна діагностика

3

6

3
2.2 За вибором ВНЗ:2
Підготовка до роботи в дитячих оздоровичих таборах

2

4

2
2.3 За вибором студ-та для формування індивідуального навчального плану:

3. Цикл підготовки за фахом168,5
3.1 Нормативна частина:97,5
Вступ до спеціальності

1

1

2
Соціалізація особистості

1

2

2
Деонтологія

1

1

2,5
Самоорганізація особистості

1

1

2,5
Персонологія

1

2

2
Соціальне партнерство

1

12

5
Теорія соціальної роботи

12

23

9
Соціальна робота з різними групами клієнтів

2

3

2,5
Соціальна педагогіка

2

34

8,5
Соціальна робота у сфері зайнятості

2

3

2,5
Технологія ведення документації в соціальній сфері

2

3

2
Методологія та методи соціально-педагогічних досліджень

2

4

3
Соціальна робота у сфері дозвілля

2

4

3,5
Рекламно-інформаційні технології в соціальній роботі

3

6

3,5
Прикладні методики в соціальній роботі

3

5

3
Історія соціальної роботи

3

5

3
Технології соціальної роботи

3

56

7
Діяльність соціальних служб

3

5

3
Економічні основи соціальної роботи

3

6

3
Основи соціально-педагогічних комунікацій

4

7

3
Технології соціальної роботи в зарубіжних країнах

4

7

3
Соціальна політика в Україні

4

7

3
Основи професійної майстерності соціального працівника

4

78

5
Менеджмент соціальної роботи

4

8

5
Теорія соціального забезпечення

4

8

4
Технології соціального забезпечення

4

8

5
3.2 За вибором ВНЗ:23
Пропедевтика (Університетська освіта. Робота в мережі Інтернет. Робота з пошуковими бібліотечними системами).

1

2

2
Загальна педагогіка

1

12

4,5
Історія цивілізацій

1

2

2
Соціально-педагогічна етика сімейного життя

2

3

2,5
Історія педагогіки

3

5

3
Право соціального забезпечення

3

6

3
Сімейне право

4

7

2
Безпека життєдіяльності (безпека життєдіяльності, основи охорони праці)

1

1

2
Трудове право

4

7

2
3.3 За вибором студ-та для формування індивідуального навчального плану:9
Соціально-педагогічна профілактика девіантної поведінки або Соціально-педагогічна профілактика правопорушень

3

6

3
Теорія та методика роботи з дитячими та молодіжними організаціями або Педагогіка сімейного віиховання

4

7

3
Людина в сучасному соціумі або Системи організації соціального забезпечення в Україні

4

7

3
3.4 Практики36
Ознайомча практика (навчальна)

1

1

3
Соціально-обслуговуюча практика (навчальна)

1

2

3
Соціально-виховна практика (навчальна)

2

3

3
Практика в дитячих оздоровчих таборах (виробнича)

2

4

6
Профілактично-попереджувальна практика (навчальна)

3

5

3
Корекційно-реабілітаційна практика (виробнича)

3

6

3
Соціально-підтримуюча практика (навчальна)

4

7

3
Проектувально-менеджерська практика (виробнича)

4

8

12
3.5 Курсові роботи3
Курсова робота з соціальної педагогіки

3

5

1
Курсова робота з історії та теорії соціальної роботи

3

6

1
Курсова робота з технології соціальної роботи

4

7

1
* — інші види занять з фізичної культури по 2 год/тиж  за рахунок вільного часу студентів.


7.

Національна шкала

Відсоток

Шкала ЕСТS

відмінно

90 – 100%

А – відмінно – відмінне виконання роботи з незначною кількістю помилок

добре

83 – 89%

В – дуже добре – вище середнього рівня з кількома помилками

добре

75 – 82%

С – добре – загалом правильна робота з кількома грубими помилками

задовільно

63 – 74%

D задовільно – посередньо, зі значною кількістю недоліків

задовільно

50 – 62%

Е достатньо – виконання задовольняє мінімальні критерії оцінки

незадовільно

21 – 49%

незадовільно – для одержання кредиту потрібне деяке доопрацювання

незадовільно

0 – 20%

F незадовільно – необхідне повторне вивчення дисципліни.

8.Підсумковий контроль (державна атестація) на освітньо-кваліфікаційному рівні  „бакалавр” здійснюється у формі комплексного кваліфікаційного екзамену з фахових дисциплін. Студентові, який успішно витримав підсумковий контроль, рішенням Державної комісії присвоюється кваліфікація з вищої освіти й видається відповідний Диплом державного зразка, а також Додаток до диплома.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Програма вступних фахових випробувань для абітурієнтів, які вступають...
Програма є нормативним документом Луцького національного технічного університету, який розроблено кафедрою ктпн на основі освітньо-професійної...

Сутність соціальної роботи
Сучасна практична соціальна робота розвивається на основі науково обґрунтованих підходів, засади яких почали формуватися на початку...

Блок схема ступеневої підготовки фахівців галузі 03. 05. „Економіка...
Блок – схема ступеневої підготовки фахівців галузі 03. 05. „Економіка та підприємництво” напряму 030504 „економіка підприємство”

Державного вищого навчального закладу
Напрям підготовки: «Фінанси», «Бухгалтерський облік», «Розробка програмного забезпечення», «Організація виробництва», «Туристичне...

Робоча навчальна програма педагогічна творчість галузь знань
Педагогічна творчість. Програма навчальної дисципліни. – К. Київський університет імені Бориса Грінченка, 2011. – 26 с

Навчальна програма курсу за вибором для учнів профільних класів. 10-11 кл
Перелік навчальних програм курсів за вибором для суспільно-гуманітарного напряму допрофільної підготовки та профільного навчання

Освітня програма: Психологія Запоріжжя 2017 рік І. Пояснювальна записка...
«бакалавр» спеціальності 053 Психологія / напряму підготовки 030102 Психологія в межах ліцензованого обсягу спеціальності

Освітня програма: Психологія Запоріжжя 2017 рік І. Пояснювальна записка...
«бакалавр» спеціальності 053 Психологія / напряму підготовки 030102 Психологія в межах ліцензованого обсягу спеціальності

План роботи Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №73...
Найвищий відсоток якості знань у класах: 2-а-80 %, 2-б-74%, 2-в-68%, 3-в-60%, 4-в-64%, 5-б-41%, 11-б-58%. Найнижчий відсоток якості...

Пояснювальна записка Мета І завдання навчального курсу Галузь «Технології»
Галузь «Технології» в інтеграції з іншими освітніми галузями є базовою для успішного оволодіння молоді практичними навичками користування...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

i.lekciya.com.ua
Головна сторінка