Пошук по сайту


Україна Нікопольська Міська Рада Відділ освіти І науки Висновок про досвід роботи вчителя Комунального закладу,,Нікопольська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №8 Бойчук Тамари Іванівни

Україна Нікопольська Міська Рада Відділ освіти І науки Висновок про досвід роботи вчителя Комунального закладу,,Нікопольська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №8 Бойчук Тамари Іванівни

Сторінка1/11
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Україна

Нікопольська Міська Рада

Відділ освіти і науки


Висновок

про досвід роботи вчителя

Комунального закладу ,,Нікопольська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 8"

Бойчук Тамари Іванівни
Використання

інтерактивних технологій навчання на уроках української мови та літератури


Нікополь

2011р.


Висновок

про досвід роботи вчителя

КЗ ,,Нікопольська середня

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 8"

Бойчук Тамари Іванівни
,, Використання інтерактивних технологій навчання на уроках української мови та літератури”

Тамара Іванівна, вчитель вищої категорії, має звання ,,Старший вчитель" та звання ,,Вчитель-методист", працює в старшій ланці 24 роки. За цей час показала себе як вдумливий педагог, що добре володіє методикою викладання, використовує в своїй роботі інтерактивні технології, вивчає передовий досвід колег, сама ділиться своїм досвідом з молодими вчителями.

Вона розуміє, що ХХІ сторіччя – сторіччя високих комп’ютерних технологій. Нові технічні, інформаційні, поліграфічні, аудіо і відео засоби стають невід’ємним компонентом навчального процесу.

Вчитель добре володіє теоретичною і методичною підготовкою, використовує різні форми і методи роботи.

Цілеспрямована підготовка до уроків, чітка їх організація дозволяє вчителю проводити навчально-виховний процес на високому рівні.

Інтерактивні технології на уроках української мови та літератури є важливим складником особистісно-зорієнтованого розвивального навчання.

Найхарактернішою ознакою такого способу пізнання інтерактивних технологій є те, що активними співтворцями навчально-виховного процесу стають самі учні.

Узагальнений досвід роботи вчителя Бойчук Т.І. рекомендовано для вивчення в роботі вчителів української мови і літератури міста.

Завідуюча методичним кабінетом

відділу освіти і науки

Нікопольської міської ради: В.В. Сафонова


Методист: Л.О. Болгаріна

Схвалено :

м

етодичною радою методичного кабінету

відділу освіти і науки

Нікопольської міської ради

____________________________________

Рекомендовано на розгляд

методичної ради:

методист методичного кабінету

______________ Болгаріна Л.О.
Автор
1. Прізвище, ім’я, по-батькові: Бойчук Тамара Іванівна

2. Рік народження: 1963

3. Освіта: вища

4. Спеціальність за дипломом: вчитель української мови та літератури

5. Стаж безпосередньої педагогічної роботи: 24 років

6. Місце роботи: Комунальний заклад ,,Нікопольська середня загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 8"

7. Посада: вчитель української мови та літератури

8. Категорія: спеціаліст вищої категорії, старший вчитель, вчитель-методист

9. Форма та результати підвищення кваліфікації протягом 5-ти років за посвідченням: курсова перепідготовка 2007р.

Рецензія

до досвіду роботи

вчителя української мови та літератури

Комунальний заклад ,,Нікопольська середня

загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 8"

м. Нікополя

Бойчук Тамари Іванівни

Тамара Іванівна - це вчитель, який володіє сучасними педагогічними методами, втілює в свою роботу інноваційні форми роботи, наполегливо працює над самовдосконаленням своєї роботи вчителя.

Протягом останніх років учитель опановує складну педагогічну проблему: використання різнорівневого підходу на уроках української мови та літератури.

Вчитель вважає, що гуманізація освіти неможлива без врахування індивідуальних особливостей учня. Розумне поєднання справедливої вимогливості з урахуванням потреб вподобань учня забезпечує свідоме засвоєння учнями навчального матеріалу.

На уроках Тамари Іванівни немає бездіяльних учнів, бо кожен отримує завдання «по силі». Це значить, що на кожному уроці використовуються завдання, тести і питання різної складності: від простих репродуктивних до завдань підвищеної складності.

Використовуючи диференційний підхід, вчитель вміло поєднує теоретичний аспект тем з української мови та літератури з практичною спрямованістю вивченого матеріалу.
Роботу вчителя характеризує:

- творчий підхід до навчального процесу;

- систематичність та послідовність вивчення теми;

- вивчення науково-педагогічного досвіду вчителів-новаторів;

- власні методичні розробки уроків, виховних заходів;

- творчий пошук;

- виготовлення наочних посібників, дидактичного матеріалу;

  • робота над естетичним та методичним оформленням кабінету.


.

ВСТУП

Праця вчителя вимагає високого професійного рівня – знання фактичного матеріалу, дитячої психології, сучасної дидактики й методики і дає змогу постійно вдосконалювати в учнів потяг до знань, пробуджувати пізнавальні інтереси.

Для реалізації цих непростих завдань потрібно постійно дбати про піднесення свого авторитету як професіонала і як людини. Учитель має бути носієм і взірцем української духовності, в якій органічно поєднується інтелект з витонченою і щедрою душевністю. Інтерактивні технологи на уроках української мови і літератури є важливим складником особистісно-зорієнтованого розвивального навчання.

Найхарактернішою ознакою такого способу пізнання (інтерактивних технологій) є те, що активними співтворцями навчально-вихов­ного процесу стають самі учні. Вони є суб'єк­том пізнання. Кожен школяр долучається до співпраці в колективній, груповій діяльності. Учень і вчитель є рівноправними, рівнозначними суб'єктами навчально-виховного процесу. Вони спільно визначають мету ді­яльності, об'єкт, суб'єкт, засоби діяльності, результати навчання. Під час такого спільного пошуку здійснюється обмін думками, знан­нями, способами діяльності, внаслідок чого відбувається рефлексія, оцінювання здобутих результатів. Учні усвідомлюють, чого вони досягли на певній сходинці пізнання, що вони знають, уміють, як виражають своє емоційне ставлення до об'єкта навчання, як володіють оцінними судженнями, як збагатився їхній особистісний досвід творчої діяльності.

Активність учня як співтворця навчально-виховного процесу забезпечується (це обґрунтував видатний дидакт А.Хуторськой) на всіх його етапах.

  • На першому етапі учень, використову­ючи способи пізнання, вивчає певний об'єкт дійс­ності, знаходить і створює знання про нього, кон­струює суб'єктивні образи об'єктів, власне знання, одержує особистісний освітній продукт.

  • На другому етапі створюється мож­ливість кожному учневі зіставити власний освіт­ній продукт з освітніми продуктами своїх одно­класників та історико-культурними продуктами людства в певній галузі. З цією метою вчитель пропонує дітям на уроці різні форми й методи інтерактивного навчання (уявна екскурсія, огляд-конкурс творчих робіт, хвилинка ерудита, уявне засідання гуртка тощо).

  • Третій етап є узагальнювальним: він дає змогу кожному учневі на основі даних зіставлень, проведених на попередньому етапі, створити сукупний освітній продукт виучуваного.

Визначальною умовою ефективного за­стосування інтерактивного навчання на уро­ці рідної мови і мовлення є сукупність чо­тирьох методичних підходів, які програму­ють позицію учня як активного співтворця уроку (див. схему).

І. Через формування умінь висловлювати думку - уза­гальнених способів сприймання, відтворення та побудови тексту (азбуки мовлення)

IV. Якщо створюються умови для успішної інтелектуальної діяльності та словесної творчості через:

  1. трансформацію типології та структури уроку мови і мовлення;

2) оптимальне поєднання колективної парно-групової та індивідуальної діяльності.


Учень


активний співтворець

уроку

II. Якщо мова вивчаєть-ся не багатократним повторенням, а:

  1. через зіставлення, встановлення між понятійних зв’язків;

  2. способом розв’язання мовленнєвих завдань;

3) використанням систе-ми проблемних та пізнавальних завдань

III. Якщо формується здатність до інтелектуальної діяльності та словесної творчості шляхом розширення кругозору, збагачення словника і граматичної структури мовлення учнів:

1) створенням системи спостережень за довкіллям та дослідницької діяльності (методом проектів);

2) системним використанням міжпредметних зв'язків та міжпредметної інтеграції
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Наказ
України в галузі освіти та комплексного вивчення стану роботи комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа №117» Дніпропетровської...

Пояснювальна записка до робочого навчального плану Комунального закладу...
Комунального закладу освіти «Спеціалізована середня загальноосвітня школи №142 еколого-економічного профілю» Дніпропетровської міської...

Комунальний заклад «Андріївська середня загальноосвітня школа- загальноосвітній...
«Андріївська середня загальноосвітня школа- загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів»

Звичайні дроби
«Андріївська середня загальноосвітня школа- загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів»

Конспекти уроків до курсу „Історія України
Відділ освіти Синельниківської міської ради Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2

Комунальний заклад «Андріївська середня загальноосвітня школа- загальноосвітній...

Кзо «Жданівська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Солонянської...
Учитель. Дорогі діти! 20 листопада 2009року виповнилося 20 років з дня прийняття Генеральною Асамблеєю ООН конвенції про права дитини....

Міністерство освіти та науки україни управління освіти дніпропетровської...
Ще у стародавні часи вчені та філософи стверджували діалектичний характер усіх явиш дійсності: "Omnia mutabantur, mutantur et mutabuntur"...

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №7 харківської міської ради харківської області
Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №7 харьковского городского совета харьковской области

Сєвєродонецька міська рада відділ освіти вул. Вілєсова, 10, м. Сєвєродонецьк,...
Доводимо до Вашого відома для використання в роботі Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу у 5-х класах...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

i.lekciya.com.ua
Головна сторінка