Пошук по сайту


Навчально-методичний посібник з курсу “історія україни”

Навчально-методичний посібник з курсу “історія україни”

Сторінка1/9
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК

З КУРСУ “ІСТОРІЯ УКРАЇНИ”

Матеріали до самостійної роботи студентів

І курсу денної та вечірньої форм навчання всіх спеціальностей

ОДЕСА ОДЕУ 2007

ПЕРЕДМОВА.

Шановні студенти! Вашій увазі пропонується навчально-методичний посібник з курсу “Історія України”. Він містить тематичний план курсу, програму з курсу “Історія України”, яка укладена з урахуванням програми курсу “Історія України для вищих навчальних закладів економічного профілю. Навчально-методичний посібник містить також тематику семінарських занять, завдання для першої та другої рейтнигової контрольної роботи, питання до самостійної та індивідуальної роботи студентів, теми рефератів та літературу до них, тестові завдання з курсу, карту самостійної роботи, тематику індивідуальних завдань з проблеми “Історія України в іменах”, програмні питання до іспиту з курсу. Студентам також пропонується завдання та запитання для індивідуальних занять і самостійної роботи в контексті тїєї чи іншої теми – проблеми, персоналій тощо. Крім того, у посібнику вказана рекомендована література для вивчення даної навчальної дисципліни.

Історія України втілює в собі етапи історичного шляху українського народу, який вносив значний вклад у розвиток світової цивілізації. Історичний розвиток українського суспільства переконливо свідчить, що український народ протягом декількох століть мав свою державність, відстоював її, боровся за її відродження та збереження. В сучасних умовах розбудови української держави значне місце набуває зростання інтересу до проблеми вітчизняної історії, витоків українського народу, формування його державності та використання кращих історичних традицій у практичній діяльності.

Курс “Історія України” є складовою гуманітарної підготовки студентів, він має на меті сприяти формуванню національної свідомості майбутніх фахівців -економістів, виробити навички студентами самостійного аналізу та оцінки історичних подій.

Глибоке і всебічне вивчення історії України неможливе без опанування документально-джерельної бази, літератури, наукових досліджень вчених, енциклопедій, довідників, що відображають політичний, економічний та культурний розвиток українського народу з найдавніших часів до сьогодення.
Тематичний план.
Тема

Кількість годин


Форма

контролю
Усього

з них

лекції

практичні

та

семінарські

Індивідуаль-на

самостійна

А

1

2

3

4

5

6

7
Вступ.Витоки українського народу.

51

4Тема 1. Київська Русь, її піднесення. Втрата політичної єдності Київської Русі та державності.

12

2

4

2

4

К
О
Н
Т
Р
О
Л
Ь
Н
А


Р
О
Б
О
Т
А

Тема 2. Українські землі у складі іноземних держав (XIV-XVI ст.). Козацтво та його місце в системі соціально-економічних та політичних відносин в Україні (XV-I пол.XVII ст.)

10

2

2

2

4Тема 3. Національно-визвольна війна українського народу під проводом Б.Хмельницького.Формування української держави в ході української національної революції XVII ст.

12

2

2

2

6Тема 4. Україна у другій половині XVII ст.”Руїна”:її соціально-політична суть та наслідки.

9

2

2

1

4Тема 5. Гетьманщина у складі Російської імперії. Остаточна ліквідація української державності XVII-XVIII ст.

12

2

2

2

6Тема 6. Капіталістична еволюція в Україні у складі Австро-Угорської та Російської імперії, її особливості у ХІХ ст.

10

2

2

2

4Тема 7. Україна на початку ХХ ст. Українська національно-демократична революція 1917-1920 рр.

14

4

4

2

4

К

О

Н

Т

Р

О

Л

Ь

Н

А
Р

О

Б

О

Т

А
Тема 8. Розвиток України в умовах утвердження тоталітарного режиму (1920-1939 рр.)

12

2

2

2

6Тема 9. Україна в роки Другої світової війни (1939-1945 рр.)

10

2

2

2

4Тема 10. Становище України в повоєнний період (1946-1953 рр.)

10

2

2

2

4Тема 11. Соціально-економічний розвиток України в умовах “відлиги” та в період загострення кризи радянської системи (1954-1985 рр.).

10

2

2

2

4Тема 12. Відродження незалежності України. Суспільно-політичний розвиток України в умовах незалежності.

20

6

8

2

4ВСЬОГО

144

30

34

20

60

іспитПрограма

з курсу “Історія України”

Курс “Історія України” у вищих навчальних закладах спрямований на те, щоб дати студентам всебічну, глибоку підготовку при вивченні історичних процесів, що відбувались на шляху українського державотворення; сприяти їх розумінню складних процесів сучасного суспільного життя в державі та країнах світу; підвищити їх загальну і політичну культуру і накінець – сформувати національно-свідому особистість фахівця-державотворця.

Програма курсу передбачає дослідження та вивчення соціально-політичного та духовного життя українського народу в контексті економічних, соціальних, політичних міжнародних подій в історії світової цивілізації. При вивченні історії України важливо виважено підходити до оцінок історичних подій, виключаючи політизацію характеристик, явищ та історичних діячів.
Вступ. Витоки українського народу

Предмет і завдання курсу “Історія України”. Історія як наука. Періодизація світового історичного процесу та історії України. Джерела вивчення історії України, їх класифікація та загальна характеристика. Історіографія курсу. Провідні науковці та характеристика їх найважливіших досліджень з історії України.

Дослов’янський етап державотворення на території України у найдавніші часи.

Східні слов’яни у давнину. Основні концепції щодо формування території слов’ян. Етапи формування слов’янських народів. Етногенез східних слов’ян, їх суспільна організація та економічний розвиток. Світогляд давніх слов’ян. Зародження праукраїнського етносу.
Тема. Київська Русь, її піднесення. Втрата політичної єдності

Київської Русі та державності
Передумови виникнення Київської Русі. Роль праслов’янської спільноти у формуванні територіально-політичних об’єднань східних слов’ян. Русь за часів династії Києвичів. Джерела та література про хронологічні рамки та основні періоди історії Київської Русі, походження терміну “Русь”, “Україна”.

Політичний та соціально-економічний розвиток Київської держави за часів династії Рюриковичів.Утвердження Київської Русі як європейської раньофеодальної держави. Роль київських князів Олега, Ігоря, Ольги, Святослава, Володимира Великого, Ярослава Мудрого, Володимира Мономаха в державотворчих процесах. Запровадження християнства. “Руська правда” – перший письмовий звід законів Київської Русі. Міжнародні зв’язки Київської Русі.

Етнокультурні процеси у ХІІ-ХІІІ ст. Проблема феодальної роздробленості та її причини. Князівства Середнього Подніпров’я: особливості їх політичного та економічного становища.

Піднесення Галицького та Волинського князівств, їх об’єднання. Суспільні відносини та зовнішня політика Галицько-Волинського князівства. Визначні постаті в історії Галицького і Волинського князівств (Ярослав Осмомисл, Роман Мстиславич, Данило Романович та ін.). Галицько-Волинська держава – спадкоємиця Київської Русі. Боротьба за українські землі у другій половині ХІІІ – середині ХIV століття.

Значення Київської Русі та Галицько-Волинського князівства в історії українського народу .
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Навчально-методичний комплекс курсу «філософія»
Навчально-методичний комплекс курсу. Кіровоградський державний педагогічний університет імені В. Винниченка. 2009 р с. 47

Навчально-методичний комплекс курсу «філософія»
Навчально-методичний комплекс курсу. Кіровоградський державний педагогічний університет імені В. Винниченка. 2012 р с. 50

Навчально-методичний посібник до курсу «Новітні технології в управлінні освітою»
Затверджено на засіданні Вченої ради геолого-географічного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна...

Велосипедний туризм
Навчально-методичний посібник розрахований на керівників профільних гуртків загальноосвітніх шкіл області, позашкільних навчально-виховних...

Соціологія Навчально-методичний посібник для студентів всіх напрямків
Мирський Р. Я., доктор філософських наук, професор Національного університету “Львівська політехніка”

Соціологія Навчально-методичний посібник для студентів всіх напрямків
Мирський Р. Я., доктор філософських наук, професор Національного університету “Львівська політехніка”

Навчально-методичний комплекс курсу
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри філософії та політології Кіровоградського державного педагогічного університету...

Рекомендації щодо проведення уроків історії у 6 класі, при відсутності...
Програма інтегрованого курсу «Всесвітня історія. Історія України. 6 клас» розрахована на 70 годин (2 години на тиждень), з яких резерв...

Навчально-методичний комплекс курсу «Релігієзнавство»
Рецензенти: (профільна кафедра іншого внз та два рецензенти: з установи, в якій викладається навчальний курс, та з іншого внз або...

Навчально-методичний комплекс курсу «Соціологія»
Рецензенти: (профільна кафедра іншого внз та два рецензенти: з установи, в якій викладається навчальний курс, та з іншого внз або...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

i.lekciya.com.ua
Головна сторінка