Пошук по сайту


2. 1 Основа підготовки фінансово звітності

2. 1 Основа підготовки фінансово звітності

Сторінка1/5
  1   2   3   4   5

Примітки до ОКРЕМОЇ фінансової звітності

за рік, що закінчився 31 грудня 2012 р.


 1. Інформація про компанію

Публічне акціонерне товариство «КРАЇНА» (надалі – «Товариство») зареєстровано 08 серпня 1994 року відповідно до чинного законодавства України. Юридична адреса Товариства: вул. Електриків, 29А, м. Київ, 04176. Товариство є правонаступником Спільного українсько-російського акціонерного товариства відкритого типу «Страховий альянс «Меркурій-М».

Предметом діяльності Товариства є проведення страхування, перестрахування і здійснення фінансової діяльності, пов`язаної з формуванням, розміщенням страхових резервів та їх управлінням. ПАТ «СК «Країна» здійснює свою діяльність відповідно до отриманих ліцензій Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

Середньооблікова кількість працівників Товариства складає 414 чоловік.

 1. Облікова політика

Основні аспекти облікової політики, які застосовувались у процесі підготовки цієї фінансової звітності, наведено нижче.

2.1 Основа підготовки фінансово звітності

На виконання вимог ст. 12 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», фінансова звітність Товариства станом на 31.12.2012 р., була підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), які опубліковані на офіційному сайті Міністерства фінансів України.

За всі попередні звітні періоди та включаючи рік, що завершився 31 грудня 2011 р, Товариство готувало фінансову звітність у відповідності до національних загальноприйнятих принципів бухгалтерського обліку (національних П(С)БО). Дана звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2012 р., є першою фінансовою звітністю Товариства, що підготовлена у відповідності до МСФЗ. Порівняльна інформація підготовлена з урахуванням даних на початок на 2011 року. У примітці 2.3 наведена інформація про перехід Товариства на МСФЗ.

Облікова політика складена для розкриття принципів, основ, домовленостей, правил та методик, яких дотримується Товариство, при складанні та поданні фінансових звітів. Облікова політика Товариства може бути змінена тільки якщо: це вимагається стандартом або тлумаченням; або з метою підвищення інформативності звітності. Облікова політика застосовується з урахуванням принципу послідовності, що передбачає постійне (із року в рік) застосування прийнятої стабільної облікової політики. Помилки попереднього періоду виправляються шляхом ретроспективного перерахунку.

Дана фінансова звітність базується на таких принципах: правдивості подання, переважання сутності над формою, нейтральності, обачності, надійності та повноти, можливості перевірки, допущення безперервності діяльності підприємства, зрозумілості та доречності звітної інформації, своєчасність подання, єдиного грошового вимірника.

Фінансова звітність Товариства підготовлена у тисячах гривень - національній валюті України.

  1. Суттєві положення облікової політики

Облік інвестицій у дочірні, спільно контрольовані та асоційовані підприємства в окремій фінансовій звітності

При складанні окремої фінансової звітності Товариство обліковує інвестиції у дочірні і в асоційовані підприємства за собівартістю відповідно до параграфа 38а) МСБО 27 «Консолідована та окрема фінансова звітність».

Суб'єкт господарювання визнає дивіденди, отримані від дочірнього, спільно контрольованого або асоційованого підприємства в складі прибутку чи збитку у своїй окремій фінансовій звітності, коли встановлено його право отримати дивіденд.

Доходи

Доходи від страхової діяльності та від перестрахування обліковуються у відповідності до МСФЗ 4 «Страхові контракти».

До складу доходів від реалізації страхових послуг включаються:

 • зароблені страхові премії, в частині сум страхових платежів, що відповідають страховим ризикам, що минули цілком або частково на звітну дату;

 • комісійна винагорода за договорами, переданими в перестрахування;

 • комісійна винагорода за надання послуг для інших страховиків (посередницька діяльність щодо укладання договорів страхування інших страховиків, послуги щодо врегулювання страхових подій за договорами страхування інших страховиків);

 • частки страхових сум і страхових відшкодувань, сплачені перестраховиками;

 • суми, належні до отримання за правом вимоги до особи, відповідальної за заподіяний збиток;

 • повернуті суми з централізованих страхових резервних фондів;

 • результат зміни резервів, інших, ніж РНЗП.

Облік доходів (страхові платежі, зароблена премія) ведеться окремо за прямими укладеними договорами страхування та за прийнятими в перестрахування. Аналітичний облік страхових платежів здійснювати за правилами страхування Компанії та страхувальниками в розрізі дирекцій.

Порядок відображення в обліку доходів звітного періоду за укладеними договорами страхування залежить від визначених договором страхування умов, набрання чинності та сплати страхувальником страхових платежів.

Тарифи, зазначені в договорі страхування в цілях бухгалтерського обліку вважаються справедливими. Всі страхові продукти Компанії, які перелічені в Законі України «Про страхування» та на які Компанія має ліцензію, вважаються ризиковими договорами страхування.

Інші доходи Компанії обліковуються у відповідності до МСФО 18 «Дохід».

Інші доходи визнаються за справедливою вартістю за датою складення акта або іншого документа, оформленого відповідно до вимог чинного законодавства, який підтверджує виконання робіт або надання послуг.

Доходи та витрати по інвестиційній та фінансовій діяльності відображаються в звіті про сукупні прибутки та збитки відображаються згорнуто

Перерахунок іноземних валют

Операційна валюта та валюта представлення звітності

Об’єкти, включені до фінансової звітності Товариства, вимірюються з використанням валюти первинного економічного середовища, у якому функціонує компанія ("операційна валюта"). Фінансова звітність представлена в гривнях, яка є операційною валютою та валютою представлення звітності Товариства.

Операції та баланси

Операції в іноземних валютах перераховуються в операційну валюту за курсами обміну валют, які є домінуючими на дати вчинення операцій. Прибутки та збитки в іноземних валютах, що виникли внаслідок виконання таких операцій, а також в результаті перерахунку вартості грошових активів та пасивів, номінованих в іноземних валютах, за курсами обміну валют, що склалися наприкінці року (проміжного періоду), відображаються як прибутки чи збитки. Перерахунок різниці з фінансових активів, наявних для продажу, відображається в іншому сукупному прибутку, і далі включається до ринкової вартості резерву в капіталі.

Оподаткування

Поточний податок на прибуток розраховується відповідно до законодавства за ставками з податку на прибуток, які діяли станом на звітну дату.

Витрати Товариства визнаються і нараховуються відповідно до вимог ст. 138 та ст.156 р. ІІІ Податкового кодексу України. Витрати визнаються на підставі первинних документів, що підтверджують факт здійснення витрат.

Відкладений податок з отриманих авансів за договорами страхування розраховується за ставкою 3%, з інших авансів за ставкою відповідно до законодавства (в 2012 році - 21%).

Основні засоби

Облік основних засобів ведеться у відповідності до МСФО 16 «Основні засоби».

Основним засобом визнається актив, якщо очікуваний термін його корисного використання (експлуатації) більше року та якщо його утримують для надання послуг, для здавання в оренду або для адміністративних цілей. Вартісне обмеження не застосовується.

Об'єкт основних засобів, який відповідає критеріям визнання активу, зараховується на баланс підприємства за собівартістю.

Наступна оцінка основних засобів здійснюється по історичній вартості у відповідності до моделі собівартості МСФО 16 «Основні засоби».

Амортизацію активу починають з моменту, коли він стає придатним для використання, тобто коли він доставлений до місця розташування та приведений у стан, у якому він придатний до експлуатації, тобто с дати акту введення в експлуатацію основних засобів.

Амортизацію окремого об'єкта основних засобів для бухгалтерського обліку розраховується із застосуванням прямолінійного методу.

Нематеріальні активи

Визнання, оцінка і облік нематеріальних активів здійснюється у відповідності до МСФО 38 «Нематеріальні активи».

На балансі обліковуються ідентифіковані нематеріальні активи. Нематеріальними активами визнаються контрольовані активи, від яких використання мають надходити економічні вигоди та які можливо достовірно оцінити.

По нематеріальних активах, які не відповідають критеріям визнання, витрати визнаються у витратах поточного періоду.

Нематеріальний актив первісно оцінюється за собівартістю. Після первісного визнання нематеріальний актив відображається у відповідності до моделі собівартості, тобто відображається за собівартістю за вирахуванням амортизації та збитків від зменшення корисності. Амортизація окремого об'єкта нематеріальних активів розраховується із застосуванням прямолінійного методу. Безстрокові нематеріальні активи (наприклад, ліцензії) вважаються неамортизованими активам та по таким об'єктам нарахування зносу не проводиться.

Зменшення корисності активів

У відповідності до МСФО 36 «Зменшення корисності активів» проводиться нарахування резерву збитків від зменшення корисності активів. По основним засобам та нематеріальним активам проводиться тест на зменшення корисності активів. По активах, що мають ознаки зменшення корисності, розраховується сума очікуваного відшкодування такого активу.

Облік запасів

Запаси товарно-матеріальних цінностей Товариства визнаються, оцінюються і обліковуються згідно з МСФО 2 «Запаси». Одиницею запасів є кожне найменування цінностей, яке оприбутковується за ціною придбання.

Оцінка запасів при їx вибутті здійснюється за методом ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів.

Довгострокові фінансові інвестиції

Довгострокові фінансові інвестиції Компанії визнаються, оцінюються і обліковуються згідно з МСФО 27 «Консолідована та окрема фінансова звітність», МСФО 28 «Інвестиції в асоційовані підприємства».

Фінансові інструменти (фінансові активи)

Фінансові інструменти Товариством визнаються, оцінюються і обліковуються згідно з МСФО 32 «Фінансові інструменти: подання», МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка», МСФО 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації».

Компанія класифікує свої фінансові активи з метою обліку за такими категоріями:

 1. Фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через фінансовий результат (придбані або створені в основному з метою продажу або перепродажу в близькому майбутньому; є частиною портфеля ідентифікованих фінансових інструментів, якими управляють разом та щодо яких існують свідчення останньої фактичної схеми отримання короткострокового прибутку)

 2. Фінансові активи, що утримуються до погашення (якщо компанія має намір утримувати їх до погашення);

 3. Позики та дебіторська заборгованість;

 4. Фінансові інструменти наявні для продажу (всі, що не ввійшли в інші групи).

Віднесення фінансових інвестицій до певної категорії відбувається в момент здійснення інвестиції та під час регулярного перегляду відповідності інвестицій поставленим цілям. Дольові цінні папери (акції) відносяться до першої категорії фінансових активів. Первісно оцінюються та відображаються у бухгалтерському обліку за собівартістю. Подальше визнання на дату балансу здійснюється за справедливою вартістю. Перехід в інші категорії не допускається. Прибуток або збиток від переоцінки при визначенні справедливої вартості відображається у формі «Звіт про сукупні прибутки та збитки за звітний період». Сума збільшення або зменшення балансової вартості фінансових інвестицій на дату балансу відображається у складі інших доходів або інших витрат.

Цінні папери до погашення (облігації, векселі) відносяться до другої категорії фінансових активів та обліковуються за амортизованою вартістю з застосуванням ефективної ставки відсотка. Амортизація відображається в формі «Звіт про сукупні прибутки та збитки за звітний період».

Дебіторська заборгованість

Дебіторська заборгованість відноситься до третьої категорії фінансових активів. Сумнівна заборгованість не вважається фінансовим активом.

Дебіторська заборгованість від страхувальників

При зарахуванні на баланс дебіторська заборгованість по страхуванню оцінюється за первісною вартістю. Подальше визнання - в балансі дебіторська заборгованість визнається за мінусом резерву з сумнівних боргів дебіторської заборгованості. Резерв розраховується множенням суми дебіторської заборгованості на коефіцієнт сумнівності. Коефіцієнт сумнівності визначається відношенням середньої питомої ваги списаної впродовж періоду дебіторської заборгованості до суми дебіторської заборгованості на початок відповідного періоду за попередні 3 - 5 років.

Безнадійною заборгованістю вважається заборгованість за договорами, по якім минув строк позивної давності, або по термін дії яких закінчився. Безнадійна заборгованість списується з балансу на витрати поточного періоду.

Якщо умовами договору передбачено страхування не за календарними планами, а в розстрочку – то враховуючи поріг суттєвості, дебіторська заборгованість за такими договорами не дисконтується.

В фінансовій звітності до складу дебіторської заборгованості по страхуванню відноситься дебіторська заборгованість по перестрахуванню та по комісійній винагороді.

Дебіторська заборгованість співробітників за позиками.

При зарахуванні на баланс дебіторська заборгованість по позикам співробітникам оцінюється та визнається за первісною вартістю. Дисконтування заборгованості працівників по позикам не проводиться.

Дебіторська заборгованість та товари, роботи , послуги та інша

При зарахуванні на баланс дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги оцінюється за первісною вартістю. В балансі дебіторська заборгованість за роботи, товари та послуги визнається з урахуванням резерву сумнівних боргів . Нарахування резерву сумнівних боргів по дебіторській заборгованості іншій проводиться методом абсолютної суми сумнівної заборгованості на підставі аналізу платоспроможності окремих дебіторів.

Грошові кошти та їх еквіваленти

Грошові кошти у балансі включають грошові кошти в банках та у касі. Кошти, що перераховані у Моторно-Транспортне Страховому Бюро України до фонду захисту потерпілих в фінансовій звітності відображаються також у складі грошових коштів.

Аквізиційні витрати відстрочені

Аквізиційні витрати - це нарахована винагорода страховим посередникам (брокерам, страховим агентам) за роботу, пов’язану з підготовкою та укладанням договорів страхування, включаючи консультування та інформаційні послуги.

Відстрочені аквізиційні витрати - обсяг аквізиційних витрат, що мали місце протягом поточного або попередніх звітних періодів, але належать до доходів наступних звітних періодів (заробленої премії).

Віднесення аквізиційних витрат до складу відстрочених відбувається у відповідності до розрахунку незаробленої страхової премії на будь-яку звітну дату.

Зобов'язання

Зобов'язання довгострокові (непоточні) та поточні відображаються у балансі окремо.

Страхові зобов'язання (страхові резерви)

Вимогами МСФЗ 4 «Страхові контакти» передбачено надання інформації про страхові зобов'язання (страхові резерви), але не містить методики їх створення.

Для забезпечення виконання зобов'язань за договорами страхування Товариством створюються такі технічні резерви:

резерв незароблених премій;

резерв заявлених, але не виплачених збитків;

резерв збитків, які виникли, але не заявлені;

резерв коливань збитковості.

Величину резервів незароблених премій (по видам страхування, крім обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів) розраховується від 80 відсотків надходжень сум страхових платежів (страхових премій) за видам страхування.

Резерви незароблених премій за договорами обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів розраховуються за методом «1/365» (pro rata temporis) за кожним чинним договором окремо.

На кінець кожного звітного періоду проводиться оцінка адекватності своїх визнаних страхових зобов'язань, використовуючи для цього поточні оцінки майбутніх грошових потоків за своїми страховими контрактами. Якщо ця оцінка показує, що балансова вартість страхових зобов'язань є неадекватною в контексті очікуваних майбутніх грошових потоків, тоді нестачу необхідно повністю визнавати у звіті про прибутки та збитки.
  1   2   3   4   5

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Звітності. Головний офіс банку
України, затвердженої Постановою Правління нбу №480 від 27 грудня 2007 р та зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 18 січня...

План роботи івано Шийчинського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітнього...
Фінансово-го Фінансово господарська діяльність

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту буковинський державний...
Рекомендовано до друку на засіданні кафедри державної служби, історії та політології Буковинського державного фінансово-економічного...

І. Франко «Захар Беркут». Історична основа повісті — героїчна боротьба...
...

І. Франко «Захар Беркут». Історична основа повісті – героїчна боротьба...
...

Закриття періоду у фінансовій звітності (159)
Слова або символи на екрані. Включно з назвами полів, заголовками екранів, кнопками, назвами меню, шляхами та опціями

Примітки та розкриття інформації до фінансової звітності за 2015...
Повне найменування емітента: приватне акціонерне товариство «Агро-Спектр» (надалі по тексту – Товариство)

Програма вступних фахових випробувань для абітурієнтів, які вступають...
Програма є нормативним документом Луцького національного технічного університету, який розроблено кафедрою ктпн на основі освітньо-професійної...

Для теми : героїчні пісні й балади у світовій літературі
Легендарная история Киевской Руси как сюжетная основа былин. Воплощение в них представлений о патриотизме, героизме, идеальных народных...

Полтавська обласна державна адміністрація головне управління освіти І науки наказ
Миргородських міської та районної станцій юних туристів, Полтавського обласного центру туризму І краєзнавства учнівської молоді,...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

i.lekciya.com.ua
Головна сторінка