Пошук по сайту


Звіт незалежного аудитора

Звіт незалежного аудитора

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «М.Р.АУДИТ»

Свідоцтво про включення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності №4429,

Видане на підставі рішення №229/4 від 31.03.2011 р. Аудиторською Палатою України

Адреса:04071 м. Київ, вул. Нижній Вал, 13/15 телефон (044)361-79-48

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)

щодо фінансової звітності

Публічного Акціонерного Товариства „Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд

БОГДАН- КАПІТАЛ”

ЗА 2012 РІК

22 квітня 2013 року м. Київ
Цей аудиторський висновок адресується:

 • Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку;

- Керівництву ТОВ «Компанія з управління активами «Ф`южн Капітал Партнерз»;

- Наглядовій раді ПАТ „Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд „БОГДАН- КАПІТАЛ

Аудиторський висновок щодо фінансової звітності
Ми провели аудит фінансової звітності ПАТ „Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд „ БОГДАН-КАПІТАЛ ”(далі – Фонд), яка включає баланс станом на 31 грудня 2012 року, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал та примітки до фінансової звітності за рік, що минув на зазначену дату.

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність

Управлінський персонал несе відповідальність за складання та достовірне подання першої фінансової звітності відповідно до Міжнародного стандарту фінансової звітності 1 (МСФЗ 1) «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності» та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає, як необхідний для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилок.

Відповідальність аудитора

Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення нашої думки.

Умовно-позитивний висновок

Підставою для висловлювання умовно-позитивного висновку є той факт, що вимоги, визначені нормативними документами по впровадженню в 2012 р. міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності, не виконані в повному обсязі.

На нашу думку, за винятком питання описаного вище, фінансова звітність Фонду за рік, що закінчився на зазначену дату, складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку із застосуванням окремих елементів міжнародних стандартів і відображає дійсний стан фінансово-господарської діяльності Фонду.


Аудиторський висновок

згідно вимог до аудиторського висновку, що подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затверджених рішеннями ДКЦПФР

від 19.12.2006 р. № 1528 та від 29.09.2011 р. № 1360

Основні відомості емітентента

Повна назва: Публічне акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «БОГДАН-КАПІТАЛ»;

Код ЄДРПОУ: 36047620;

Місцезнаходження: 04176, м. Київ, вул. Електриків, 29-А;

Відомості про державну реєстрацію:

- виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Серії ААБ № 429906 від 30.05.2011 р.;

- дата проведення державної реєстрації – 25.07.2008 р.,

- місце проведення державної реєстрації – Подільська районна у м. Києві державна адміністрація,

- номер запису про державну реєстрацію – 1071 102 0000 024912;

Внесено до Єдиного державного реєстру ІСІ 12.09.2008 р. за № 1331190.

Види діяльності за КВЕД-2010:

64.30 Трасти,фонди та подібні фінансові субєкти

Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій:

Свідоцтво ДКЦПФР: від 12.08.2008 р. № 1292 про випуск 700 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 1000 грн. 00 коп., на загальну суму 700000,00 грн., форма випуску бездокументарна. Свідоцтво ДКЦПФР від 12.08.2008 р. № 1292 – анульоване.

Свідоцтво ДКЦПФР: від 20.10.2008 р. № 1395 про випуск 300000 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 1000 грн. 00 коп., на загальну суму 300000000,00 грн., форма випуску бездокументарна. Свідоцтво ДКЦПФР від 20.10.2008 р. № 1395 – анульоване.

Свідоцтво ДКЦПФР: від 25.07.2011 р. № 2208 про випуск 300000 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 1000 грн. 00 коп., на загальну суму 300000000,00 грн., форма випуску бездокументарна.

Професійну депозитарну діяльність дипозитарію цінних паперів Фонду здійснює ПрАТ «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» (ЄДРПОУ 35917889, 04107, м. Київ, вул. Тропініна, 7-Г) згідно договору від 26.01.2010 р. № Е236/10, на підставі ліцензії ДКЦПФР серія АВ № 498004 від 19.11.2009 р.

Професійну депозитарну діяльність зберігача цінних паперів Товариства здійснює АТ «Київська Русь» (ЄДРПОУ 24214088, м. Київ, вул. Хоріва,11-А), згідно договору від 22.01.10 р., на підставі ліцензії ДКЦПФР серія АВ № 493261 від 21.10.09 р.

Управління активами Фонду здійснює ТОВ «Компанія з управління активами «Ф’южн Капітал Партнерз», згідно ліцензії ДКЦПФР від 14.03.2008 р. серія АВ № 393982 у відповідності із Договором від 01.06.2011 р. № 1/КУА-11.

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО КОМПАНІЮ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ:Повна назва: Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Ф’южен Капітал Партнерз»;

Код ЄДРПОУ: 35363845;

Місцезнаходження: м. Київ, вул. Електриків, будинок 26, корп. 42, офіс 46;

Відомості про державну реєстрацію:

- свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серія А01 № 095231;

- дата проведення державної реєстрації - 23.08.07 р.,

- місце проведення державної реєстрації – Подільська районна у м. Києві державна адміністрація,

- номер запису про державну реєстрацію – 1 071 102 0000 023493;

Основні види діяльності за КВЕД:

66.30 Управління фондами

66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення

Опис обсягу аудиторської перевірки

ТОВ «М.Р.Аудит» проведено аудиторську перевірку фінансової звітності Публічне акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «БОГДАН-КАПІТАЛ» станом на 31 грудня 2012 року складеною відповідно до П(С)БО:

- «Баланс» (ф.№ 1);

- «Звіт про фінансові результати» ( ф. № 2);

- «Звіт про рух грошових коштів» (ф.№ 3);

- «Звіт про власний капітал» ( ф.№ 4);

- «Примітки до річної фінансової звітності» (ф.№ 5);

Крім того, перевірено тотожність даних фінансової звітності, по якій проведено аудит, та інформації за 2012 р., що розкривалась та подавалась в НКЦПФР, згідно рішення Комісії від 01.08.02 р. № 216 в документах, які містять дані фінансової звітності.

Масштаб проведення аудиту визначався відповідно до Законів України «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», «Про аудиторську діяльність», «Про господарські товариства», «Про акціонерні товариства», на підставі вимог «Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до ДКЦПФР при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку», затверджених рішенням ДКЦПФР від 19.12.06 р. № 1528 та «Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики)», затверджених рішенням ДКЦПФР від 29.09.2011 р. № 1360. Крім того, керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 N 1223 «Про внесення змін до Порядку подання фінансової звітності» на підставі роз’яснення НКЦПФР від 09.02.2012 р. N 1 «Про порядок застосування частини шостої статті 40 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» щодо розкриття інформації публічними акціонерними товариствами з 01.01.2012 р. відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, при перевірці стану бухгалтерського обліку та звітності використані Міжнародні стандарти фінансової звітності та Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку, а також лист Мiнiстерства фiнансiв України про форми фінансової звітності вiд 04.01.2013 року № 31-08410-06-5/188.

Аудиторська перевірка базувалась на Міжнародних стандартах контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг видання 2010 року, згідно рішенням АПУ від 31.03.2011 р. № 229/7.

Аудит заплановано і проведено в відповідності з МСА 315 «Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб’єкта господарювання і його середовища», МСА 320 «Суттєвість при плануванні та проведення аудиту», МСА 330 «Дії аудитора у відповідь на оцінені ризики» для забезпечення обґрунтованої впевненості в тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.

Управлінський персонал несе відповідальність за складання та достовірне подання першої фінансової звітності відповідно до Міжнародного стандарту фінансової звітності 1 (МСФЗ 1) «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності», а також за повноту наданої інформації в документах, які містять дані фінансової звітності та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає, як необхідний для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилок.

Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо фінансової звітності та інформації, яка надавалась в НКЦПФР в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність, на основі МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора», МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність», МСА 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора», МСА 240 «Відповідальність аудитора що стосується шахрайства при аудиті фінансової звітності».
ОПИС СТАНУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ФОНДУ ТА ЗАСТОСУВАННЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ

Організація і методологія бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності Фонду здійснюється у відповідності із:

 • Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996 – XIV;

 • Постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 р. № 419 «Про порядок представлення фінансової звітності» та інструктивними документами Міністерства Фінансів України про порядок формування звітності;

 • Національними стандартами бухгалтерського обліку (П(С)БО), затвердженими Міністерством Фінансів України.

 • Рішенням ДКЦПФР № 362 від 07.07.2005 р. «Про затвердження Положення про особливості бухгалтерського обліку операцій інститутів спільного інвестування».


На виконання вимог ст.12 «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. № 996-XIV, розділу V Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.06 р. № 3480-ІV, Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.08 р. № 514-VІ, керуючись роз’ясненням НКЦПФР від 09.02.2012 р. N 1 «Про порядок застосування частини шостої статті 40 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» щодо розкриття інформації публічними акціонерними товариствами, Товариством, згідно з наказом №7/Ф-1704 від 17 квітня 2012 року, розпочато роботу по вивченню та впровадженню в бухгалтерський облік та фінансову звітності міжнародних стандартів.

Аудитом встановлено, що на момент перевірки, вимоги, визначені нормативними документами по впровадженню міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності, не виконані в повному обсязі.

Так, не виконані вимоги МСФЗ 1 «Перше застосування міжнародних стандартів фінансової звітності»:

- не складено початковий баланс на дату переходу (на 01.01.2012 р.) за МСФЗ;

- не проведено коригування даних за національними стандартами у кореспонденції з нерозподіленим прибутком на дату переходу на МСФЗ;

- не розкрита інформація про те, як перехід від національних стандартів до МСФЗ вплинув на показники доходів, витрат та результатів в раніше складеній по П(С)БО фінансовій звітність.

- не затверджений план рахунків та субрахунків по МСБО(МСФЗ)

- не завершена розробка Положення про облікову політику по МСБО(МСФЗ).

- фінансової звітності Товариства за 2012 р., складеної по МСБО(МСФЗ), проведена тільки перекласифікація (перенесення суми однієї статті до іншої). Валюта балансу, як і показники інших форм звітності, не змінились (тобто, коригувань, пов’язаних з переходом на МСБО(МСФЗ) на дату їх першого застосування у кореспонденції з нерозподіленим прибутком, не проводилось), в той час як умовою здійснення трансформації є визначення розбіжностей між національними П(С)БО та МСФЗ і викладення їх в Примітках.

Отримані докази свідчить про те, що Товариством в 2012 році тільки розпочато застосування окремих елементів обліку за міжнародними стандартами, що є підставою для висловлювання умовно-позитивної думки аудитора при складанні аудиторського висновку.

Зважаючи на вищевикладене, аудит достовірності даних фінансовій звітності за 2012 рік та її відповідність даним бухгалтерських регістрів та первинної облікової документації проведений по фінансовій звітності, складеній згідно П(С)БО.

В відповідності з Положенням про облікову політику Фонду, згідно національних стандартів, що враховує п. 2 ст.11 Закону № 996 – XIV та п. 8 П(С)БО 1, в склад річної фінансової звітності за П(С)БО входить:

- «Баланс» (ф.№1), в відповідності з П(С)БО 2;

- «Звіт про фінансові результати» ( ф. №2), в відповідності з П(С)БО 3;

- «Звіт про рух грошових коштів» (ф.№3), в відповідності з П(С)БО 4;

- «Звіт про власний капітал» ( ф.№4), в відповідності з П(С)БО 5;

- «Примітки до річної фінансової звітності» (ф.№5), в відповідності з наказом МФУ № 302.

ОПИС ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

ТА ІНШОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО ДІЯЛЬНОСТІ ФОНДУ

Для отримання аудиторських доказів, які будуть основою для формування думки аудитора про фінансову звітність та достовірність інформації щодо фінансових показників діяльності Фонду за рік що минув, управлінським персоналом компанії з управління активами представлені додатково реєстраційні документи, бухгалтерські регістри та первинна облікова документація, а також матеріали роботи внутрішнього аудиту.

Під час аудиторської перевірки проаналізовано бухгалтерські принципи, що використовувались в фінансово-господарській діяльності та застосування концептуальної основи фінансової звітності, складеної згідно П(С)БО, затвердженої Положенням про облікову політику Фонду, розглянуто принципи оцінки статей балансу і звітності в цілому. Перевірено взаємозв’язок звітних даних з даними первинної облікової документації. Зроблено оцінку відповідності бухгалтерського обліку нормативним вимогам по організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні, та відповідність фактичної діяльності Фонду законодавчим актам.

Крім того, згідно МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність», перевірено відповідність між фінансовою звітністю, по якій проведено аудит, та інформацією, що розкривалась компанією з управління активами та надавалась в НКЦПФР за 2012 рік, згідно рішення Комісії від 01.08.02 р. № 216.

Виконуючи вимоги МСА 240 «Відповідальність аудитора що стосується шахрайства при аудиті фінансової звітності», проведено тестування прийнятності бухгалтерських записів та пояснень управлінського персоналу компанії з управління активами для встановлення дій посадових осіб, які можуть призвести до погіршання фінансового стану Товариства.

З метою ідентифікації та оцінки ризиків суттєвого викривлення в наслідок шахрайства на рівні фінансової звітності та на рівні тверджень для класів операцій, залишків на рахунках і розкриття інформації, при проведенні перевірки, розроблені та виконані аудиторські процедури:

- тестування тотожності даних карток, оборотно-сальдових відомостей комп’ютерної програми 1-С.7.7 даним фінансової звітності;

- огляд облікових оцінок на наявність упередженості та оцінки, чи являють собою обставини, що спричиняють упередженість, якщо вона є, ризик суттєвого викривлення внаслідок шахрайства;

- оцінка комерційного обґрунтування значних операцій, які виходять за межі звичайного ходу бізнесу;

- інші процедури.

Крім того, розглянуто інформацію у вигляді тверджень (роз’яснень) управлінського персоналу компанії з управління активами та одержані письмові пояснення по суті питання. Відповідно до пояснень та отриманої власної інформації аудитор дійшов висновку, що ризик суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства відсутній.

Вищенаведений висновок підтверджується і даними про систему внутрішнього аудиту, яка спрямована на упередження, виявлення і виправлення суттєвих помилок, забезпечення захисту і збереження активів, повноти і точності облікової документації, а також включає адміністративний та бухгалтерський контроль.

Внутрішній аудит здійснюється компанією з управління активами згідно з Положенням про службу внутрішнього аудиту (контролю), затвердженим протоколом від 28.12.12 р., в відповідності з «Положенням про особливості організації та проведення внутрішнього аудиту (контролю) в професійних учасниках фондового ринку, затверджено Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.07.2012 N 996, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20 вересня 2012 р. за N 1628/21940. Вимоги до служби внутрішнього аудиту (контролю) викладені у новій редакції Статуту компанії з управління активами, зареєстрованій Подільською районною у м. Києві державною адміністрацією 23.01.2013 р. № 10711010012023493.

Аудитом фінансової звітності та її відповідності інформації щодо фінансових показників Фонду за 2012 рік, згідно рішення Комісії від 01.08.02 р. № 216, встановлено:

Розкриття інформації за видами активів відповідно до національних стандартів (положень) бухгалтерського обліку та Міжнародних стандартів фінансової звітності:

-Нематеріальні активи

Станом на 31.12.2012 року нематеріальних активів на балансі Фонду немає.

- Основні засоби

Станом на 31.12.2012 року основних засобів на балансі Фонду немає.

- Фінансові інвестиції

Довгострокові фінансові інвестицій (акції) станом на 31.12.2012 року на балансі Фонду складають 39297 тис.грн . Поточні фінансові інвестиції(акції) станом на 31.12.2012 року на балансі Фонду складають 50299 тис.грн.. ”. Фінансові інвестиції відображені в балансі Фонду за собівартістю.

Облік фінансових інвестицій ведеться в відповідності з П(С)БО 12 «Фінансові інвестиції» із застосуванням окремих елементів міжнародних стандартів і достовірно відображений в Примітках до річної фінансової звітності та відповідають даним річної інформації з діяльності Фонду, що подавалась в НКЦПФР.

- Дебіторська заборгованость

Станом на 31.12.2012 року дебіторська заборгованість на балансі Фонду складає :

Дебіторська заборгованість за товари.роботи.послуги 5214тис.грн.

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

 • за виданими авансами 44 тис.грн.

 • з нарахованих доходів 31483 тис.грн.

Інша поточна дебіторська заборгованість 536543 тис.грн.

Розкриття інформації за 2012рік відповідає вимогами П(С)БО№10 “Дебіторська заборгованість» . Сумнівних боргів та безнадійної дебіторської заборгованості Фонд не має, резерв сумнівних боргів у 2012 році не нараховувався.

- грошові кошти

Станом на 31.12.2012 року грошові кошти в національній валюті на балансі Фонду складають 45 тис.грн..
розкриття інформації про зобов’язання відповідно до національних стандартів (положень) бухгалтерського обліку та Міжнародних стандартів фінансової звітності
В процесі аудиторської перевірки аудитором було отримано достатньо доказів, які дозволяють зробити висновок про достатню належність правильності відображення та розкриття інформації щодо зобов’язань, згідно з П(С)БО №1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”, П(С)БО №2 “Баланс та П(С)БО №11 “Зобов’язання”.

Станом на 31.12.2012 року довгострокові зобов’язання відсутні. Сума поточних зобов’язань становить 1756 тис.грн. в тому числі

 • кредиторська заборгованість за товари,роботи,послуги 1756 тис.грн.


розкриття інформації про власний капітал відповідно до національних стандартів (положень) бухгалтерського обліку та Міжнародних стандартів фінансової звітності
В процесі аудиторської перевірки аудитором було отримано достатньо свідчень, які дозволяють зробити висновок про достатню належність правильності відображення та розкриття інформації щодо власного капіталу, згідно з П(С)БО №1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”, П(С)БО №2 “Баланс та П(С)БО №5 “Звіт про власний капітал” .

 1. Статутний капітал

Станом на 31.12.2012 року розмір статутного капіталу становить 300000 тис. грн. Статутний капітал поділяється на 10000 простих іменних акцій номінальною вартістю 1 000,00 грн., форма випуску документарна. Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій корпоративного інвестиційного фонду з метою здійснення спільного інвестування видано Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 25.07.2011 р. на загальну суму 300 000 000 ( Триста мільйонів) гривень. 00 копійок, номінальною вартістю 1000(одна тисяча) гривень 00 копійок кожна, в кількості 300 000 (триста тисяч) штук. Дата закінчення розміщення акцій фонду 11.09.2028 року. Формування статутного капіталу здійснюється у відповідності до діючого законодавства.

 1. Додатковий вкладений капітал

Додатково вкладений капітал( еммісійний доход ) станом на 31.12.2012 року складає 186640тис.грн..

 1. Інший додатковий капітал

Інший додатковий капітал відсутній.

 1. Резервний капітал

Резервний фонд не створювався.

 1. Неоплачений капітал

Станом на 31.12.2012 року складає 33697 тис.грн.

6.Нерозподілений прибуток 208156 тис.грн.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО ОБСЯГУ ЧИСТОГО ПРИБУТКУ

За 2012 рік сума інших фінансових доходів становить 37130 тис.грн. , інших доходів 159996тис.грн. (дохід від реалізації фінансових інвестицій). Облік доходів відповідає вимогам П(С)БО № 15 «Доход».

Сума адміністративних витрат становить 304 тис. грн.,,інші операційні витрати 2 тис.грн., інші витрати становлять 224438 тис.грн . Облік витрат проводився відповідно П(С)БО № 16 «Витрати»

Сума чистого збитку за 2012 рік становить 27618 тис. грн.
ВІДПОВІДНІСТЬ ВАРТОСТІ ЧИСТИХ АКТИВІВ ВИМОГАМ ЗАКОНОДАВСТВА

Станом на 31.12.2012р. вартість чистих активів Публічного акціонерного товариства „Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «БОГДАН-КАПІТАЛ» визначено у відповідності до вимог діючого законодавства (ч.3 ст.155 Цивільного кодексу України). Станом на 31.12.2012р. вартість активів фонду становить 662855тис. грн., зобов’язання становлять 1756тис. грн. Вартість чистих активів становить 661099тис. грн., що більше розміру статутного капіталу та відповідає вимогам діючего законодавства.
Інформація про значні правочини (10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності) відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»

Згідно зі Статутом Товариства, рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається Наглядовою радою. Якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про вчинення такого правочину приймається Загальними зборами за поданням Наглядової ради. Значні правочини за 2012 рік:

1.Договір купівлі – продажу цінних паперів №БВ-02-290512 від 29.05.2012р. на суму84 000 000,00грн.

2. Договір позики №П-130/12 від 11.06.2012р. на суму84 000 000,00грн.

3. Договір позики №П-139/12 від 16.06.2012р. на суму84 620 000,00грн.

4. Договір позики №П-155/12 від 19.09.2012р. на суму 251 612 000,00грн.

5.Договір позики №П-136/12 від 26.09.2012р. на суму 67 387 000,00грн

6.Договір купівлі – продажу цінних паперів №БВ-02-290512 від 29.05.2012р. на суму84 000 000,00грн.

Значні правочини проводились керівництвом у межах повноважень, закріплених в установчих документах.

Стан корпоративного управління, в т.ч. система внутрішнього аудиту

Корпоративне управління Товариством здійснюється згідно Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. № 514-VІ.

 • Вищий орган Товариства - Загальні збори акціонерів, порядок скликання, проведення та прийняття рішень яких визначаються чинним законодавством та Статутом Товариства;

 • Загальні збори акціонерів Товариства обирають Наглядову раду та контролюють її дії;

 • Голова Наглядової ради Товариства є Виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, який обирається Наглядовою радою.

За результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного управління можна зробити висновок про відповідність корпоративного управління Фонду вимогам законодавства. Ідентифікація та оцінка аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства

За результатами проведених нами процедур аудитором не ідентифіковані ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства.
Наявність суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю

Наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Національної Комісії з цінних паперів та фондового ринку разом з фінансовою звітністю (МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність»), не виявлено.

Аналіз фінансового стану

В результаті аналізу фінансового стану фонду на підставі статей балансу та звіту про фінансові результати визначені показники платоспроможності та фінансової стабільності, а саме:

Показник

Формула розрахунку

Нормативне зачення


Станом на

31.12.2011


Станом на 31.12.2012

Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття)

Оборотні активи /Поточні зобов’язання

2,0-2,5

22,11

355,10

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

Грошові кошти та швидколіквідні фінансові інвестиції /Поточні зобов’язання

0,2-0,25

14,38

28,63

Коефіцієнт покриття зобовязань власним капіталом

Зобов’язання / Власний капітал

1, зменш.

0,04

0,002

Коефіцієнт фінансової стійкості

Власний капітал /вартість майна

0,5

0,96

0,69

Коефіцієнт рентабельності активів

Чистий прибуток/середньорічна вартість активів

0, ріст

0,19

-


Таким чином, на думку аудиторів, фінансовий стан Товариства є задовільним.

 Дані показники, що характеризують фінансовий стан та платоспроможність Товариства станом на 31.12.2012 року, свідчать про подальшу можливість безперервного функціонування Товариства як суб’єкта господарювання.

Аудитором не виявлено існування подій або умов та відповідних ділових ризиків, які можуть поставити під сумнів здатність суб’єкта господарювання продовжувати свою діяльність на безперервній основі ( МСА 570 «Безперервність»).
Основні відомості про аудиторську фірму


Повне найменування

юридичної особи

Товариство з обмеженою відповідальністю “М.Р.Аудит”

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

37569947

Місцезнаходження:

04071, м. Київ, вул. Нижній Вал, 13/15

Реєстраційні дані :

Зареєстроване Подільською районною в м. Києві Державною адміністрацією 22 лютого 2011 р. за №10711020000027955

Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які надають аудиторські послуги

Свідоцтво № 4429 видане за рішенням Аудиторської палати України від 31 березня 2011 р. за № 229/4;чинне до 31.03.2016 р.

Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що надають послуги на ринку цінних паперів:

Свідоцтво серії АБ № 001414 видане рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 469 від 28.04.2011 р., Строк дії свідоцтва з 28.04.2011 р. до 31.03.2016 р.

Керівник

Єрмак Марина Володимирівна

Інформація про аудитораСертифікат аудитора – Серія “А” № 002801, виданий на підставі рішення Аудиторської палати України від 02 липня 1996 р. № 46, продовжено на підставі рішення Аудиторської палати України від 20 травня 2010 р. № 215/3 термін дії – до 02 липня 2015 р.

Контактний телефон

(044) 361-79-48

Дата видачі висновку та умови договору

Перевірка проводилась з 01 квітня 2013 року по 22 квітня 2013 року. Дата видачі висновку 22квітня 2013 року. Перевірка проведена згідно договору до № 1/АУД від 20.06.2011р.


року та додаткової угоди №2 від 01.04.2013 року.

Директор ТОВ «М.Р.Аудит» Єрмак М.В.

Сертифікат (серія А № 002801

Від 02.07.1996 року продовжено Рішенням№215/3 АПУ

від 20.05.2010р.до 02.07.2015р)

Аудиторський висновок складено у 3-х примірниках. До висновку додається фінансова звітність Публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «БОГДАН-КАПІТАЛ» станом на 31.12.2012року

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Висновок незалежного аудитора
«Страхова компанія «Країна» (далі – Товариство), що включають баланс станом на кінець дня 31 грудня 2006 року, звіт про прибутки...

Програма зовнішнього незалежного оцінювання з всесвітньої історії пояснювальна записка
Метою зовнішнього незалежного оцінювання із всесвітньої історії є виявлення, рівня сформованості історичної компетентності випускника...

Програма зовнішнього незалежного оцінювання з історії україни
Метою зовнішнього незалежного оцінювання з історії України є оцінювання рівня сформованості історичної компетентності випускника...

Про затвердження Календарного плану підготовки та проведення в 2016...
Міністерстві юстиції України 28 вересня 2015 року за №1152/27597, з метою організованого проведення в 2016 році зовнішнього незалежного...

Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження №8-нк (річна) “Звіт
Ця Інструкція призначена для використання музеями, розташованими на території України, які мають статус юридичної особи, при заповненні...

Правила проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання у...
...

Звіт керівника про свою діяльність перед педагогічним колективом...
Звіт керівника про свою діяльність перед педагогічним колективом та громадськістю

Звіт Луцького міського голови перед територіальною громадою міста...
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» пропоную вашій увазі звіт про роботу за 2014 рік

Алгоритм роботи в закладах освіти з питань підготовки учнів до державної...

С тартує основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання!
України. Як І попереднього року, запрошення-перепуски поштою надсилатися не будутьБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

i.lekciya.com.ua
Головна сторінка