Пошук по сайту


Примітки що містять стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснення та розкриття інформації. Примітка Загальні положення

Примітки що містять стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснення та розкриття інформації. Примітка Загальні положення

Сторінка1/5
  1   2   3   4   5
Примітки що містять стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснення та розкриття інформації.
Примітка 1. Загальні положення
Фінансова звітність ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД«БОГДАН-КАПІТАЛ » (надалі по тексту – Товариство) по результатам діяльності у 2014 році підготовлена відповідно Міжнародних стандартів фінансової звітності.

З 01 січня 2012 року Товариство прийняло Міжнародний стандарт фінансової звітності (IFRS) 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності». Перша фінансова звітність Товариства складалася на 31.12.2013.

Текст Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), включаючи Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), виданий Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, якими користувалось Товариство при підготовці фінансової звітності за звітний рік, офіційно оприлюднена на сайті Міністерства фінансів України www.minfin.gov.ua, що забезпечує формування державної фінансової політики. Ці Стандарти ґрунтуються на Міжнародних стандартах фінансової звітності та інших публікаціях Ради з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО). Авторське право на Міжнародні стандарти фінансової звітності та інші публікації РМСБО має Фонд Комітету з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (ФКМСБО). Текст, що міститься у цьому документі, може бути змінений задля сприяння його прийняття у відповідності з Національним законодавством. Затверджений текст Міжнародних стандартів фінансової звітності та інших публікацій ФКМСБО є текст англійською мовою, примірники якого можна отримати від ФКМСБО.

Міжнародні стандарти фінансової звітності є ефективним інструментом підвищення прозорості і зрозумілості інформації, яка розкриває діяльність суб’єктів господарювання, створює достовірну базу для визнання доходів і витрат, оцінки активів і зобов’язань, яка надає можливість об’єктивно розкривати і віддзеркалювати існуючі фінансові ризики у звітуючих суб’єктів, а також порівнювати результати їх діяльності з метою забезпечення адекватної оцінки їх потенціалу та ухвалення відповідних управлінських рішень. Крім того, МСФЗ якісно впливають на можливості керівництва в області управління організацією і надають значні переваги перед конкурентами. У суб’єктів, які складають звітність за МСФЗ, значно зростає можливість залучити додаткові джерела капіталу та бізнес-партнерів, які допоможуть забезпечити економічне зростання і стабільність. У свою чергу суб’єкти, використовуючи МСФЗ, мають доступ до інформації про фінансовий стан потенційних партнерів, що слугує додатковим інструментом при їх виборі.
Позитивні сторони застосування МСФЗ для Товариства, яке складає фінансову звітність, так і для зовнішніх користувачів є такими:

 • це можливість отримання необхідної інформації для прийняття управлінських рішень;

 • це забезпечення порівнянності звітності з іншими організаціями, незалежно від того, резидентом якої країни вони є і на якій території здійснюють господарську діяльність;

 • це можливість залучення іноземних інвестицій і позик, а також виходу на зарубіжні ринки; престижність, забезпечення більшої довіри з боку потенційних партнерів;

 • це прозорість інформації, що забезпечується шляхом дотримання правил її складання, а також поясненнями і численними примітками до звітності.Примітка 2. Перехід на нові та переглянуті стандарти та тлумачення, що забезпечують контекст, у якому слід читати стандарти

Примітка 2.1. Міжнародні стандарти фінансової звітності застосовані в Україні

Перелік МСФЗ, МСБО та тлумачень (КТМФЗ, ПКТ), які використано наведено нижче:

Міжнародні стандарти фінансової звітності:

МСФЗ 1 Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності

МСФЗ 2 Платіж на основі акцій

МСФЗ 3 Об’єднання бізнесу

МСФЗ 4 Страхові контракти

МСФЗ 5 Непоточні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність

МСФЗ 6 Розвідка та оцінка запасів корисних копалин

МСФЗ 7 Фінансові інструменти: розкриття

МСФЗ 8 Операційні сегменти

МСФЗ 9 Фінансові інструменти
МСФЗ 10 Консолідована фінансова звітність

МСФЗ 11 Спільна діяльність

МСФЗ 12 Розкриття інформації про частки участі в інших суб'єктах господарювання

МСФЗ 13 Оцінка справедливої вартості

Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку:
МСБО 1 Подання фінансових звітів

МСБО 2 Запаси

МСБО 7 Звіт про рух грошових коштів

МСБО 8 Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки

МСБО 10 Події після звітного періоду

МСБО 11 Будівельні контракти

МСБО 12 Податки на прибуток

МСБО 16 Основні засоби

МСБО 17 Оренда

МСБО 18 Дохід

МСБО 19 Виплати працівникам

МСБО 20 Облік державних грантів і розкриття інформації про державну допомогу

МСБО 21 Вплив змін валютних курсів

МСБО 23 Витрати на позики

МСБО 24 Розкриття інформації щодо зв’язаних сторін

МСБО 26 Облік та звітність щодо програм пенсійного забезпечення

МСБО 27 Консолідовані та окремі фінансові звіти

МСБО 28 Інвестиції в асоційовані підприємства

МСБО 29 Фінансова звітність в умовах гіперінфляції

МСБО 31 Частки у спільних підприємствах

МСБО 32 Фінансові інструменти: подання

МСБО 33 Прибуток на акцію

МСБО 34 Проміжна фінансова звітність

МСБО 36 Зменшення корисності активів

МСБО 37 Забезпечення, непередбачені зобов’язання та непередбачені активи

МСБО 38 Нематеріальні активи

МСБО 39 Фінансові інструменти: визнання та оцінка

МСБО 40 Інвестиційна нерухомість

МСБО 41 Сільське господарство
Тлумачення:

КТМФЗ 1 Зміни в існуючих зобов’язаннях щодо виведення з експлуатації, відновлення та в подібних зобов’язаннях

КТМФЗ 2 Частки членів кооперативних суб’єктів господарювання та подібні інструменти
КТМФЗ 4 Визначення, чи містить угода оренду

КТМФЗ 5 Права на частки, що виникають від фондів на виведення з експлуатації, відновлення та екологічну реабілітацію

КТМФЗ 6 Зобов’язання, що виникають внаслідок участі на специфічному ринку відходів електричного та електронного обладнання

КТМФЗ 7 Застосування методу перерахунку згідно з МСБО 29 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції»

КТМФЗ 10 Проміжна фінансова звітність і зменшення корисності

КТМФЗ 12 Послуги за угодами про концесію

КТМФЗ 13 Програми лояльності клієнта

КТМФЗ 14 МСБО 19: обмеження на активи з визначеною виплатою, мінімальні вимоги до фінансування та їхня взаємодія

КТМФЗ 15 Угоди про будівництво нерухомості

КТМФЗ 16 Хеджування чистих інвестицій в закордонну господарську одиницю

КТМФЗ 17 Виплати не грошових активів власникам

КТМФЗ 18 Передачі активів від клієнтів

КТМФЗ 19 Погашення фінансових зобов’язань інструментами власного капіталу

ПКТ 7 Введення євро

ПКТ 10 Державна допомога: відсутність конкретного зв’язку з операційною діяльністю

ПКТ 12 Консолідація: суб’єкти господарювання спеціального призначення

ПКТ 13 Спільно контрольовані суб’єкти господарювання: не грошові внески контролюючих учасників

ПКТ 15 Операційна оренда: заохочення

ПКТ 25 Податки на прибутки: зміни у податковому статусі підприємства або його акціонерів
ПКТ 27 Оцінка сутності операцій, які мають юридичну форму угоди про оренду ПКТ 29 Розкриття інформації: послуги за угодами про концесію

ПКТ 31 Дохід: Бартерні операції, пов’язані з рекламними послугами

ПКТ 32 Нематеріальні активи: витрати на сторінку в Інтернеті
Примітка 2.2. Зміни до стандартів, що прийняті до дати набуття їх чинності
Зміни до МСБО (IAS) 1 «Подання фінансових звітів», що була випущена в травні 2010 року як частина щорічного удосконалення міжнародних стандартів фінансової звітності. Ці зміни роз'ясняють вимоги до подання та змісту звіту про власний капітал. У звіті про власний капітал необхідно надавати звірку балансової вартості на початок та кінець періоду для кожного компоненту власного капіталу, в той самий час було спрощено структуру, тому що аналіз іншого сукупного доходу за окремими статтями кожного компоненту власного капіталу дозволено подавати в примітках до фінансової звітності.

Примітка 2.3. Нові стандарти та тлумачення, які обов’язковими для річних звітів, що починаються 1 січня 2011 року або після цієї дати.
Зміни до МСФЗ 24 «Розкриття інформації щодо зв'язаних сторін» (випущений в листопаді 2009 року і набуває чинності для річних періодів, що починаються 1 січня 2011 року або після цієї дати). МСБО (IAS) 24 був переглянутий в 2009 році, внаслідок чого: (а) було спрощене визначення пов’язаної сторони та уточнено його значення, а також усунені суперечності і (б) було надане часткове звільнення від застосування вимог до надання інформації для державних компаній.

Передоплата на мінімальні вимоги до фінансування – Зміни до КТМФЗ 14 (застосовуються для річних періодів, що починаються 1 січня 2011 року або після цієї дати). Ці зміни мають обмежену дію, оскільки застосовуються тільки до тих компаній, які зобов'язані здійснювати мінімальні внески для фінансування пенсійних планів зі встановленими виплатами. Ця зміна відміняє непередбачувані наслідки КТМФЗ 14, що відносяться до передоплати добровільних пенсійних планів, в тих випадках, коли є мінімальні вимоги до фінансування.

Обмежені виключення щодо надання порівняльної інформації відповідно до МСФЗ 7 для компаній, що вперше використовують МСФЗ – Зміни до МСФЗ 1 (застосовуються для річних періодів, що починаються 1 липня 2010 року або після цієї дати).
Компанії, які вже складають фінансову звітність за МСФЗ, були звільнені від надання порівняльних даних в рамках розкриття інформації, яке необхідне відповідно до змін до МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття», що були випущені в березні 2009 року. Ці зміни до
МСФЗ 1 надають компаніям, що вперше використовують МСФЗ, можливість використовувати ті ж перехідні положення, що включені до змін до МСФЗ 7.

МСФЗ 9 «Фінансові інструменти Частина 1: Класифікація та оцінка». МСФЗ 9, випущений у листопаді 2009 року, замінює розділи МСБО (IAS) 39, що відносяться до класифікації та оцінки фінансових активів. Згодом МСФЗ (IFRS) 9 був змінений у жовтні 2010 року. Переглянутий МСФЗ IFRS) 9 охоплює класифікацію та оцінку (фінансових зобов'язань.

Основні відмінності стандарту такі:
 Фінансові активи повинні класифікуватися за двома категоріями оцінки: оцінювані в подальшому за справедливою вартістю та оцінювані в подальшому за амортизованою вартістю. Рішення про класифікацію має ухвалюватися під час первісного визнання. Класифікація залежить від бізнес-моделі управління фінансовими інструментами компанії та від характеристик договірних потоків грошових коштів за інструментом.

 Інструмент в подальшому оцінюється за амортизованою вартістю тільки у тому випадку, коли він є борговим інструментом, а також , бізнес-модель компанії орієнтована на утримання даного активу для цілей отримання контрактних грошових потоків, та одночасно контрактні грошові потоки за цим активом є тільки платежами за основною сумою та процентами (тобто фінансовий інструмент має тільки «базові характеристики кредиту»). Вся решта боргових інструментів повинна оцінюватися за справедливою вартістю через рахунки прибутків і збитків.

 Всі пайові інструменти повинні в подальшому оцінюватися за справедливою вартістю. Пайові інструменти, що утримуються для торгівлі, оцінюватимуться та відображатимуться за справедливою вартістю через рахунки прибутків і збитків. Для решти пайових інвестицій під час первісного визнання може бути прийняте остаточне рішення про відображення нереалізованого та реалізованого прибутку або збитку від переоцінки за справедливою вартістю у складі іншого сукупного доходу, а не у складі прибутків або збитків. Доходи і витрати від переоцінки не переносяться на рахунки прибутків або збитків. Це рішення може прийматися індивідуально для кожного фінансового інструменту. Дивіденди мають відображатися у складі прибутків і збитків, оскільки вони характеризують прибутковістю інвестицій.

 Більшість вимог МСБО (IAS) 39 стосовно класифікації та оцінки фінансових зобов'язань були перенесені до МСФЗ (IFRS) 9 без змін. Основною відмінністю є вимога до компанії розкривати ефект змін власного кредитного ризику фінансових зобов'язань, віднесених до категорії, що відображаються за справедливою вартістю у складі прибутків та збитків, у складі іншого сукупного доходу.

 Розкриття – Передавання фінансових активів – Зміни до МСФЗ (IFRS) 7 (випущені в жовтні 2010 року та набувають чинності для річних періодів, що починаються 1 січня 2011 року або після цієї дати). Ці зміни вимагають додаткового розкриття розміру ризику, що виникає під час передавання фінансових активів. Зміни включають вимоги до розкриття інформації за класами фінансових активів, що передані контрагенту, але обліковуються на балансі компанії, а саме: характер, вартість, опис ризиків та вигод, пов'язаних з активом. Також необхідним є розкриття, що дозволяє користувачу зрозуміти розмір пов'язаного з активом фінансового зобов'язання, а також взаємозв'язок між фінансовим активом та пов'язаним з ним фінансовим зобов'язанням. Якщо визнання активу було припинено, але компанія все ще піддається певним ризикам та має можливість одержувати певні вигоди, пов'язані з переданим активом, потрібне додаткове розкриття інформації для розуміння користувачем розміру такого ризику.
Примітка 2.4. Удосконалення Міжнародних стандартів фінансової звітності (випущено в травні 2010 року і набуває чинності з 1 січня 2011 року).
Удосконалення є поєднанням суттєвих змін та роз'яснень таких стандартів та тлумачень: відповідно до переглянутого МСФЗ 1 «Перше застосування МСФЗ» балансова вартість відповідно до тих основних положень бухгалтерського обліку, що діяли раніше, використовується як умовно
розрахована вартість статті основних засобів або нематеріальних активів, якщо ця стаття

використовувалась за операціями, що підпадають під регулювання ставок;


 • переоцінка, що викликана певною подією, може бути використана як умовно розрахована вартість основних засобів, навіть якщо ця переоцінка проведена протягом періоду, включеного до першої фінансової звітності, підготовленої відповідно до МСФЗ; • компаній, що вперше застосовують МСФЗ, мають пояснити зміни в обліковій політиці або виключеннях з вимог МСФЗ 1, уведених між першою проміжною звітністю за МСФЗ та першою


фінансовою звітністю за МСФЗ, відповідно до переглянутого МСФЗ 3 «Об’єднання бізнесу» необхідно ;


 • здійснити оцінку за справедливою вартістю (у тому випадку, якщо інші стандарти МСФЗ не вимагають оцінки на іншій основі) не контролюючої частки участі, яка не є поточною участю або не дає утримувачу право на пропорційну частку чистих активів у разі ліквідації; • надати рекомендації щодо умов виплат на основі акцій у придбаній компанії, які не були змінені або були добровільно змінені в результаті об'єднання бізнесу;
 • вказати, що умовна винагорода під час об'єднання бізнесу, яке мало місце до дати набрання

чинності переглянутим МСФЗ 3 (випущеного в січні 2008 року), буде відображена відповідно до вимог колишньої версії МСФЗ 3, переглянутий МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації» уточнює деякі вимоги у частині розкриття інформації, зокрема особлива увага
приділяється взаємозв'язку якісного та кількісного розкриття інформації про характер та рівень фінансових ризиків; • відмінено вимогу про розкриття балансової вартості фінансових активів, умови яких були переглянуті, які в іншому разі були б простроченими або знеціненими;
 • вимога про розкриття справедливої вартості заставного забезпечення замінена більш загальною вимогою про розкриття його фінансового впливу;
 • роз'яснюється, що компанія повинна розкривати суму заставного забезпечення, на яке звернене

стягнення, на звітну дату, а не суму, отриману протягом звітного періоду, переглянутий МСБО (IAS) 27 «Консолідована та окрема звітність» уточнює перехідні правила відносно змін до МСБО (IAS) 21, 28 і 31, обумовлених переглядом МСБО (IAS) 27 (з урахуванням змін, внесених у січні 2008 року), переглянутий МСБО (IAS) 34 «Проміжна фінансова звітність» містить додаткові приклади суттєвих подій та операцій, що підлягають розкриттю в скороченій проміжній фінансовій звітності, включаючи перенесення між рівнями ієрархії оцінки справедливої вартості, зміни класифікації фінансових активів або зміни умов діяльності та економічної ситуації, що впливають на справедливу вартість фінансових інструментів компанії, переглянуто тлумачення КТМФЗ 13 «Програми лояльності клієнта» , уточнює метод оцінки справедливої вартості заохочувальних нарахувань.
 На сайті Міністерства фінансів України опубліковано офіційний переклад нових Міжнародних стандартів фінансової звітності: МСФЗ 10 «Консолідована фінансова звітність», МСФЗ 11 «Спільна діяльність», МСФЗ 12 «Розкриття інформації про частки участі в інших суб`єктах господарювання», МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості». Нові стандарти вступили в дію з 1 січня 2013 року.
Управлінський персонал Товариства не здійснював розрахунок впливу запровадження нових або переглянутих стандартів та тлумачень на його фінансовий стан на 31 грудня 2014 року та на результати його діяльності за 2014 фінансовий рік, тому що вважає, що ці зміни матимуть мінімальний вплив на бухгалтерський облік.
Примітка 3. Облікова політика
Примітка 3.1. Основна діяльність

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «БОГДАН КАПІТАЛ» є

юридичною особою – інститутом спільного інвестування закритого типу без зобов`язань щодо викупу емітованих ним цінних паперів до моменту його припинення. Товариство є інститутом спільного інвестування недиверсифікованого виду, створеним відповідно до Закону України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)» та інших законодавчих актів України.

Діяльність із спільного інвестування є його виключною діяльністю.

Код ЄДРПОУ: 36047620;

Місцезнаходження: 04176, м. Київ, вул. Електриків, 29-А;

- Відомості про державну реєстрацію:

виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Серії ААБ № 429906 від 30.05.2011 р.;

дата проведення державної реєстрації – 25.07.2008 р.,

місце проведення державної реєстрації – Подільська районна у м. Києві державна адміністрація,

номер запису про державну реєстрацію – 1071 102 0000 024912;

Внесено до Єдиного державного реєстру ІСІ 12.09.2008 р. за № 1331190.

Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій:

Свідоцтво ДКЦПФР: від 12.08.2008 р. № 1292 про випуск 700 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 1000 грн. 00 коп., на загальну суму 700000,00 грн., форма випуску бездокументарна. Свідоцтво ДКЦПФР від 12.08.2008 р. № 1292 – анульоване.

Свідоцтво ДКЦПФР: від 20.10.2008 р. № 1395 про випуск 300000 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 1000 грн. 00 коп., на загальну суму 300000000,00 грн., форма випуску бездокументарна. Свідоцтво ДКЦПФР від 20.10.2008 р. № 1395 – анульоване.

Свідоцтво ДКЦПФР: від 25.07.2011 р. № 2208 про випуск 300000 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 1000 грн. 00 коп., на загальну суму 300000000,00 грн., форма випуску бездокументарна.

Професійну депозитарну діяльність депозитарію цінних паперів Фонду здійснює Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України» (ЄДРПОУ 30370711, 01001, м. Київ, вул. Грінченка, 3) згідно договору від 08.08.2013 р. № Е-7416/д, на підставі ліцензії ДКЦПФР серія АВ № 581322 від 19.09.2006 р.

Професійну депозитарну діяльність зберігача цінних паперів Товариства здійснює АТ «Київська Русь» (ЄДРПОУ 24214088, 04071, м. Київ, вул. Хоріва,11-А), згідно договору № 3/А/11 від 17.06.11 р., на підставі ліцензії ДКЦПФР серія АВ № 581317 від 20.05.11 р.

Управління активами Фонду здійснює ТОВ «Компанія з управління активами «Ф’южн Капітал Партнерз», згідно ліцензії НКЦПФР серія АЕ № 185492 від 20.03.2013 р. у відповідності із Договором від 01.06.2011 р. № 1/КУА-11.
  1   2   3   4   5

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Додаток 38 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Примітки та розкриття інформації до фінансової звітності за 2015...
Повне найменування емітента: приватне акціонерне товариство «Агро-Спектр» (надалі по тексту – Товариство)

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
Це Національне положення (стандарт) визначає методологічні засади формування в бухгалтерському обліку та розкриття у фінансовій звітності...

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про...
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про...
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації,...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації,...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації,...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації,...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

i.lekciya.com.ua
Головна сторінка