Пошук по сайту


Програми для 5-10 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих учнів

Програми для 5-10 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих учнів

Сторінка1/12
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Міністерство освіти і науки України


Програми для 5-10 класів

спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для

розумово відсталих учнів

Я і Україна
Природознавство
Географія
Основи здоров’я
Образотворче мистецтво

Київ

2009

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

(Лист Міністерства освіти і науки України №1/11-6901 від 17.08.2009)

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

(Лист Міністерства освіти і науки України №1/11-6902 від 17.08.2009)
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

(Лист Міністерства освіти і науки України №1/11-6903 від 17.08.2009)
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

(Лист Міністерства освіти і науки України №1/11-5572 від 15.07.2009)
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

(Лист Міністерства освіти і науки України №1/11-6910 від 17.08.2009)


Відповідальний за випуск :


Програми підготували: Я і Україна – Трикоз С.В., Географія – Липа В.О., Одинченко Л.К., Природознавство – Блеч Г.О., Основи здоров»я – Вдовіченко І.В., Образотворче мистецтво – Дмитрієва І.В.


© Міністерство освіти

і науки України, 2009

Я і Україна
Пояснювальна записка

Новим навчальним планом для спеціальних навчальних закладів ( II ступінь) для розумово відсталих дітей подовжено термін вивчення предмету «Я і Україна» в 6 класі. У зв’язку цим, існуюча програма для 5 класу змінена і створена нова програма «Я і Україна» для 5-6 класів.

Інтегрований навчальний предмет «Я і Україна» (підготовчий, 1-6 класи) у загальноосвітніх навчальних закладах для розумово відсталих дітей є складовою освітньої галузі «Людина і світ».

Навчальний предмет «Я і Україна» посідає одне з пріоритетних місць у системі освіти дітей з розумовою відсталістю, оскільки його зміст виступає інтегруючою основою для набуття дитиною цілісного уявлення про навколишній світ, для формування необхідних практичних умінь і навичок, для підвищення рівня готовності учнів до засвоєння природничо-географічного та суспільствознавчого матеріалу в наступних класах шляхом уточнення, розширення і систематизації уявлень про окремі явища природи, про життя і працю людей, про культурні та історичні традиції України. Засвоєння учнями систематичних знань про природу та суспільство сприяє загальному розвитку дітей: формує їх образне та аналітичне мислення, сприяє розширенню кругозору, виховує зацікавленість та бережливе ставлення до навколишнього.

Метою вивчення змісту навчального предмету «Я і Україна» є усвідомлення школярами своєї приналежності до природи і суспільства, створення елементарної бази для засвоєння учнями, відповідно до їх вікових особливостей, різних видів соціального досвіду, морально - правових норм, традицій.

Завдання навчального предмета “ Я і Україна” полягають у:

- формуванні в розумово відсталих школярів системи уявлень та елементарних понять про об’єкти неживої та живої природи, соціальні норми, традиції українського народу, культурні і статево-рольові стандарти поведінки;

- формуванні практичних умінь і навичок поведінки у природі і соціальному середовищі;

- забезпеченні первинними ціннісними орієнтаціями щодо природи, природоохоронної діяльності, культурної спадщини України, регіону, сім’ї;

- підвищенні рівня готовності учнів до засвоєння природничо-географічного матеріалу в наступних класах шляхом уточнення, розширення і систематизації уявлень про окремі явища природи, про життя і працю людей.

Основне завдання предмета в 5 – 6 класах полягає в тому, щоб спираючись на уявлення та знання школярів про навколишній світ, які були набуті у попередніх класах, уточнити, вивчити нові об’єкти та явища, сформувати цілісне уявлення про природу, суспільство та людину.

При вивченні змісту предмета «Я і Україна» основним критерієм є розвиток уявлень про цілісність світу, уміння бачити зв’язки між живим та неживим, між світом рослин, тварин, людини. Перш за все важливо намагатися розуміння цих зв’язків, що можливо не шляхом заучування та повторення повідомлень вчителя, а безпосередньо в процесі спостережень та практичних дій.

Програма «Я і Україна» побудована за концентричним принципом: зміст кожного року навчання розширює та заглиблює набуті знання, доповнюючись новою інформацією.

Матеріал для кожного року навчання не розписано чітко за семестрами, що надає можливість вчителю планувати його у відповідності з рівнем розвитку учнів, у доступному для них викладені.

Програма розроблена та оформлена відповідно вимог до програм для спеціальних навчальних закладів за новою структурою. Специфіка програми полягає у структуруванні її змісту у таблицю, основні колонки: «Кількість годин», «Зміст навчального матеріалу», «Навчальні досягнення учнів», «Спрямованість корекційно-розвивальної роботи».

Добір змісту навчального матеріалу відбувається з урахуванням специфіки пізнавальних можливостей і діяльності розумово відсталих школярів. Матеріал, що подається, не вимагає складних узагальнень, що відповідає реальним можливостям учнів даної категорії шкіл. Програмою передбачено поступове розширення змісту і виконання прийомів узагальнення набутого досвіду у наступних класах. Зміст програми має такі напрямки: природничо-географічний та суспільствознавчий, зміст яких має на меті надати розумово відсталим школярам інтегровані знання про світ, людину, природу і суспільство.

Зміст «Навчальних досягнень учнів» орієнтований на достатній рівень засвоєння знань, у зв'язку з чим вимоги можна збільшувати, якщо учень спроможній досягти вищого рівня, або зменшуватися.

Істотним компонентом структури навчальної програми є «Спрямованість корекційно-розвивальної роботи». Тут, враховуючи конкретний матеріал змісту навчальної програми, сформульовані напрями корекційно-розвивальної роботи. Отже, корекційно-розвивальна спрямованість змісту навчання буде поступово реалізуватися на основі застосування спеціальних вправ, завдань, практичних робіт різної складності у навчальному процесі за змістовим матеріалом теми чи розділу предмету, що вивчається.

Суспільствознавчий зміст

Суспільствознавча складова навчального предмету «Я і Україна» спрямовується на соціалізацію особистості молодшого школяра, його громадянське зростання.

Вивчення змісту даного напрямку програми сприяє формуванню у учнів потреби до пізнання світу та людини в ньому як соціальної і біологічної істоти; засвоєнню істотних цінностей у різноманітних сферах; вихованню свідомого бажання зробити свій внесок у становлення України як демократичної заможної держави.

Вивчаються наступні теми: «Людина»; «Людина – серед людей», «Громадянські права і обов’язки», «Твоя країна - Україна» - вивчення яких сприяє, на доступному для цієї категорії дітей рівні, формуванню уявлень та елементарних понять про соціальні норми, традиції українського народу, культурні і статево-рольові стандарти поведінки; формуванню навичок поведінки у соціальному середовищі; усвідомленню зв’язків між власними вчинками та їх наслідками, відповідальністю; вихованню зацікавленості та поваги до народних звичаїв, мистецтва, пам’ятників культури, особливостям життя людей у різних регіонах України.

Застосування інтерактивних моделей навчання: рольові ситуації, проблемні питання, творчі завдання, ігри, робота в малих групах, тематичні малюнки, розробка групових проектів, тощо, пробуджують зацікавленість, емоційні переживання, спонукатимуть до формування позитивних життєвих позицій. Активна позиція учнів в процесі засвоєння навчального матеріалу сприяє формуванню суспільствознавчих понять, удосконалює вчинки, звички, вміння належно поводитись у соціальному оточенні.

Природничо-географічний зміст

Вивчення природничо-географічного змісту 5-6 класах на уроках «Я і Україна» реалізується через тему «Рідний край». Під час вивчення даного змісту розглядаються питання: «Рослинний і тваринний світ рідного краю», «Населення рідного краю», «Форма землі», «Земля – наш космічний дім», «Корисні копалини», «Ґрунти», «Вода», «Повітря», «Природні угрупування рідного краю», «Господарство твого краю», - вивчення яких сприяє розширенню та уточненню попередньо набутих знань на матеріалі рідного краю.

Вивчення даного змісту передбачає організацію пізнання природних явищ у їх причинному зв’язку та постійній взаємодії, що сприяє розвитку наочно-дійового та наочно-образного мислення учнів. Корекційні ефекти досягаються за допомогою методів, які є характерними для природничих наук: проведення спостережень, екскурсій, дослідів, практичних робіт, демонстрація натуральних об’єктів.

Спостереження проводяться на уроках, під час екскурсій, прогулянок, практичних занять у куточку живої природи, на шкільній навчально-дослідній ділянці. Змістом спостережень можуть бути зміни у неживій природі, сезоні зміни у розвитку рослин та зміни у поведінці тварин у різні пори року; праця людей у різні пори року в саду, на полі, городі.

Важливе значення для вивчення даної теми мають екскурсії до лісу, парку, в поле, на річку, тваринницьку ферму, у музей, бібліотеку, магазин, під час яких предмети та явища розглядаються у природних умовах. Програмою не визначено обов’язкові екскурсії, вчитель сам пропонує тематику екскурсій. Під час екскурсій необхідно проводити виховну роботу, в процесі якої розкривати багатства і красу рідного краю, звертати увагу учнів на бережливе ставлення до природи, пояснювати правила поведінки у громадських місцях.

Проведення дослідів передбачає виникнення у учнів проблемних запитань та вирішення пізнавальних завдань, що сприяє корекції та активізації пізнавальної діяльності школярів. Систематичне проведення дослідів сприяють розвитку пізнавальної зацікавленості розумово відсталих учнів.

Цілеспрямована практична діяльність на уроках допоможе школярам опанувати вмінням виділяти суттєві ознаки, об’єднувати і класифікувати предмети, знаходити у них подібні і відмінні риси, робити висновки та узагальнення, а також використовувати набутий досвід.

При організації практичної діяльності (робота на пришкільній ділянці, посильна участь у справах дорослих, проведення свят, малювання, складання композицій з природничого матеріалу, сюжетно-рольова гра) необхідно залучати учнів до самостійного пошуку необхідної інформації, формувати у них прийоми навчальної діяльності, на основі завдань на порівняння, класифікацію, виділення головного, встановлення причинно–наслідкових зв’язків.

Використання на уроках «Я і Україна» натуральної наочності найбільш повно та точно створює уявлення про розмір, форму, особливості об’єкта, що вивчається. Це можуть бути живі об’єкти а також муляжі, чучела, моделі, колекції. В процесі розглядання натурального об’єкта у розумово відсталих учнів формуються навички його аналізу.

Зміст предмета «Я і Україна» є близькими до соціального і практичного досвіду розумово відсталих учнів. Опанування навчальним матеріалом даного предмета буде сприяти соціалізації та інтеграції розумово відсталих учнів у соціальне та природне оточення.
Програма

5 клас

(70 год., 2 год. на тиждень )з/п

К-сть

годин

Зміст навчального матеріалу

Навчальні досягнення

Спрямованість

корекційно-розвивальної

роботи

1

15

Людина

Людина – частина природи.

Правила життя людини у природі. Відношення українського народу до природи рідного краю. Людина член суспільства.

Людські чесноти українського народу: ввічливість, делікатність, працелюбство, акуратність. Добро і зло. Щедрість і жадібність. Правила життя людини у суспільстві.

Держава, конституція, закон. Правопорушення: на можна чинити злочин собі, іншим людям, природі.

Учень:

За запитаннями вчителя пояснює

- завдяки чому людина є частиною природи;

- що людина є членом суспільства;

За малюнками наводить приклади та пояснює сутність понять:

- «добро» і «зло»;

- «щирість» та «жадібність»;

- «ввічливість», «делікатність», «працелюбство» тощо.

За малюнками та запитаннями вчителя пояснює

- що таке держава; конституція, закон;

- правопорушення;

Формування уявлень про державу, конституцію, закон, правопорушення, на основі усвідомлення сутності понять.

Формування причинно-наслідкових зв’язків у процесі вивчення місця людини у природі, у суспільстві.

Збагачення, уточнення активного словника лексикою, що позначає моральні категорії: добро, зло, щедрість тощо.

Виховання любові до України, моральних якостей: добро, зло, жадібність, щирість тощо.

2

15

Твоя країна – Україна

Державні та народні символи України. Українська мова - державна мова України. Культурна спадщина українського народу: мистецтво, література, традиції, обряди, звичаї, народні свята.

Місто та село. Господарська діяльність міста. Господарська діяльність села.

Видатні міста України.

Господарська діяльність людей у деяких містах України. Славетні українці.

Київ - столиця України. Сучасний промисловий, освітньо-культурний центр.


Учень

Називає

- столицю України;

- головну вулицю міста;

- основні культурні та промислові осередки столиці;

- видатні міста України;

за допомогою малюнків та запитань вчителя розповідає про

- культурно-історичні традиції України;

- господарську діяльність міст України;

- особливості господарської діяльності міста і села;

- видатних діячів України.

Розвиток пам’яті на основі збереження інформації про культурно історичні традиції, видатних українців. Розвиток наочно-образного мислення на основі розподілу господарської діяльності людей на міську та сільську.

Розвиток усного мовлення в процесі складання розповіді про Україну за планом.

Виховання любові до Батьківщини.

3

15

Рідний край

Рідний край на території України.

Минуле рідного краю. Твій родовід. Реліквії роду, народу. Дім твого життя, буття. Затишок, тепло батьківського дому. Назви міст, сіл, рік, озер.

Довкілля, природа. Рідна хата, рідне місто, село. Рідна школа, рідна земля. Джерела знань про рідний край.

Історичні традиції, обрядові свята, промисли, будівлі, страви рідного краю.

Учень


за допомогою вчителя визначає

положення рідного краю на політичній карті України;

за допомогою вчителя та малюнками наводить приклади

- історичних традицій,

- обрядових свят рідного краю;

- промислів, страв, будівель рідного краю тощо.

за запитаннями вчителя розповідає про

- минуле рідного краю;

- джерела знань про рідний край

Розвиток просторової орієнтації в процесі визначення своєї місцевості на карті України .

Формування уявлень про рідний край, історичні традиції, обряди тощо. Розширення та уточнення лексики іменниками та прикметниками, що означають обрядові свята, промисли, страви.

Виховання любові до рідного краю.

4

8

Рослинний і тваринний світ рідного краю

Назви і використання найхарактерніших рослин рідного краю.

Різноманітність рослин у природі.

Якими бувають дерева, кущі, трави.

Пристосування рослин у природі.

Свійські і дикі тварини рідного краю. Назви, використання.

Різноманітність тварин у природі, їх довкілля.

Як тварини добувають корм, як захищаються.

Червона книга України.

Охорона рослин і тварин.

Учень

називає характерні рослини і тварини рідного краю;

за малюнками наводить приклади використання рослин у своїй місцевості;

за малюнками наводить приклади тваринництва рідного краю;

розуміє значення охорони рослинного і тваринного світу.


Розширення та уточнення стійких понять про характерні рослини і тварини рідного краю.

Розвиток мислення шляхом формування причинно-наслідкових зв’язків між охороною живої природи та її існуванням.


5

3

Населення рідного краю

Національний склад.

Видатні діячі.

Основні пам’ятні місця (дати) і освітньо-культурні заклади міста, села: пам’ятники, парки, бібліотеки, музеї, театри, та інше .

Учень

називає

- основний національний склад своєї місцевості;

- видатних діячів своєї місцевості;

наводить приклади освітньо культурних закладів міста.

Розвиток пам’яті на основі відтворення та збереження інформації про видатних діячів, освітньо-культурні заклади рідного краю.

Формування уявлень про національність, національний склад країни.

6

4

Форма землі

Різноманітність форм поверхні України, своєї місцевості.
Кримські гори. Рослинний та тваринний світ кримських гір.
Карпатські. Рослинний та тваринний світ карпатських гір.
Поверхня своєї місцевості (гори, рівнини).

Екскурсії: для ознайомлення з формами рельєфу навколишньої місцевості.


Учень

знає якою є форма землі;

розуміє що складає рельєф України;

за запитаннями вчителя та фізичною картою України малюнком пояснює

- де розташовані Карпатські гори, кримські гори;

за малюнками називає та

пояснює пристосування

- характерних рослини та тварин гір Криму та Карпат;.

Розширення та уточнення уявлень про рельєф своєї держави, місцевості, на основі усвідомлення їх постійних ознак. Формування причинно-наслідкових зв’язків у процесі вивчення різних форм земної поверхні та флори, фауни українських гір.

Формування любові, бережного ставлення до природи України. Збагачення, уточнення активного словника лексикою, що позначає гірський рослинний та тваринний світ.

7

2

Корисні копалини

Корисні копалини рідного краю.

Визначення, склад, походження, використання. Охорона земних надр і поверхні суші.

Учень

називає

- корисні копалини своєї місцевості;

за допомогою запитань вчителя та малюнків пояснює походження оточуючих предметів з мінералів та гірських порід;

за малюнками наводить приклади

- використання корисних копалин;

- охорони земних надр і поверхні суші.

Формування уявлень про корисні копалини рідного краю. Формування стійких понять про корисні копалини на основі усвідомлення їх постійних ознак. Розширення та уточнення лексики іменниками та прикметниками, що позначають корисні копалини.

8

2

Ґрунти

Ґрунти рідного краю.

Їх використання і охорона.

Учень

називає ґрунти своєї місцевості;

за допомогою запитань вчителя пояснює

використання ґрунту у сільському господарстві рідного краю;

за малюнками наводить приклади заходів з охорони ґрунтів.

Розширення та уточнення понять про значення ґрунту. Розвиток мислення шляхом формування причинно-наслідкових зв’язків між складом ґрунтів та живою природою.

9

3

Вода

Води рідного краю.

Вода в найближчому оточені: джерело, колодязь, струмок, річка.

Промислове значення води для людей, тварин, рослин у вашій місцевості.

Охорона води від забруднення.

Учень

називає водні ресурси своєї місцевості;

за допомогою вчителя пояснює

промислове значення води;

за малюнками наводить приклади охорони водних ресурсів.

Розширення та уточнення понять про водні ресурси своєї місцевості. Розвиток мислення шляхом формування причинно-наслідкових зв’язків між водою та живою природою.

10

2

Повітря

Погода.

Метеорологічні служби і прогноз погоди.

Стихійні явища.

Погодні явища характерні для рідного краю.

Учень

називає погодні явища характерні для своєї місцевості.

за малюнками наводить приклади стихійних явищ;

розуміє для чого складається прогноз погоди.


Формування уявлень про стихійні явища. Формування понять про погодні явища своєї місцевості. Розширення та уточнення лексики іменниками та прикметниками, що позначають стихійні явища, роботу метеорологічних служб.

11

3

Природні угрупування рідного краю

Ліс – природне угрупування.

Луки – природне угрупування.

Прісна водойма – природне угрупування.

Болото – природне угрупування.

Формування уявлень про основні природні угрупування. Розвиток мислення на основі порівняння, класифікації та узагальнення постійних та змінних ознак природних угрупувань.

Розвиток мовлення шляхом розширення лексики.

12

3

Господарство твого краю

Промисловість рідного краю.

Сільське господарство рідного краю.

Транспорт і шляхи сполучення міста, села рідного краю.


Учень

називає основні промислові підприємства та галузі сільського господарства;

наводить приклади транспортних сполучень;

розуміє значення промисловості та сільського господарства для держави.

Розширення уявлень про зміст промислової і сільськогосподарської діяльності людини. Розвиток усного мовлення в процесі складання розповіді про галузь промисловості, сільського господарства за планом.

6 клас

(35 год., 1 год. на тиждень )

1

8

Людина

Людина частина природи і суспільства.

Життя – найвища цінність.

Людське „Я”. Характер людини. Риси характеру притаманні українському народу. Гартування характеру.

Історія досягнень людини.

Відомі Українці.

Як досягти успіху.

Зовнішність людини. Акуратність.

Учень розуміє

взаємні зв’язки людини та суспільства;

за запитаннями вчителя

наводить приклади

позитивних рис характеру людини;

відомих людських досягнень;

визначає та пояснює

значення охайної зовнішності людини; акуратності у зовнішності та у веденні справ людини.

за допомогою малюнків та запитань вчителя розповідає про видатних діячів України.

Розвиток наочно-образного мислення у процесі вивчення місця людини у природі та суспільстві.

Формування уявлень та понять про індивідуальні характерологічні особливості людей. Розширення та уточнення лексики іменниками та прикметниками, що позначають характер людини.

Запам’ятовування та відтворення інформації про вчинки відомих людей.

Виховання акуратності у зовнішньому вигляді та у веденні справ.

2

8

Людина – серед людей

Людські чесноти.

Ввічлива людина.

Правила поведінки у сім'ї.

Ти і твої друзі: правила товаришування, спільної гри, праці, навчання у класі, групі.

Повага до старших.

Правила поведінки у громадських місцях. Правила гостинності та поведінки у гостях.

Людська гідність.

Правда і неправда у людському житті.

Як уникнути конфліктів.

Учень

розуміє та пояснює

- що людина є членом суспільства;

За малюнками наводить приклади та пояснює сутність правил поведінки:

- в сім'ї;

- в школі;

- в громадських місцях;

За малюнками та запитаннями вчителя пояснює

- що є чеснотами людини;

- як уникати конфліктів і чому це необхідно.

Формування уявлень про складові вихованості.

Виховання правил поведінки в сім'ї, школі, громадських місцях. Збагачення, уточнення активного словника лексикою, що позначає моральні категорії.


3

5

Громадянські права і обов’язки

Держава і закон.

Взаємні права і обов’язки батьків і дітей.

Права і обов’язки громадян.

Ти маєш право. Ніхто не має права.

Основні правопорушення, поширені серед дітей. Відповідальність за правопорушення.

Поведінка в різних життєвих ситуаціях.

Вчинки та їх наслідки.

Твої життєві правила.

Учень

розуміє сутність понять

- «держава»; «конституція», «закон»;

- «правопорушення»; «відповідальність».

Називає та розуміє права і обов’язки

- дітей; - батьків; - учнів; громадян.

Дотримується правил поведінки.

Розширення та уточнення уявлень про державу, конституцію, закон, правопорушення, на основі усвідомлення сутності понять.

Розвиток причинно-наслідкових зв’язків в процесі розв’язання пошукових завдань на тему «відповідальність та правопорушення» Розширення словника новою лексикою.

Виховання довільних дій та волі.

4

2

Земля – наш космічний дім

Сонячна система.

Земля - планета сонячної системи.

Обертання землі: доба, пори року.

Зображення поверхні землі на карті, глобусі.

Материки, океани Землі.

Населення Землі.

Охорона природи на Землі.

Учень

Має уявлення про

- кулясту форму Землі;

- материки та океани;

За малюнками та запитаннями вчителя пояснює

- зміну дня і ночі;

- зміну пір року;

За малюнками наводить приклади охорони природи Землі.

Формування уявлень про сонячну систему та Землю, як зірку. Розвиток причинно-наслідкових зв’язків на основі усвідомлення знань про обертання Землі. Формування уявлень про материки та океани Землі. Розвиток лексичної складової мовлення. Виховання любові та бережного ставлення до природи.

5

7

Твоя країна – Україна

Україна на планеті Земля.

Подорож картою України.

Найбільші міста України.

Назви міст, сіл, рік, озер України (походження і значення).

Багатства України.

Як жили наші предки в минулому.

Шанування предків, повага до стародавніх українських звичаїв, традицій та реліквій. Народні пісні, легенди, перекази, прислів’я, загадки, ігри.

Українське мистецтво.

Державні, релігійні та народні свята.

Погляд у майбутнє України.

Учень

за допомогою вчителя визначає

положення України на глобусі, політичній карті Європи;

Називає

- видатні міста України;

- міста, села, ріки, озера України тощо;

за допомогою малюнків та запитань вчителя розповідає про

- культурно-історичні традиції України;

- господарську діяльність міст України;


Формування понять про регіони України, ознайомлення з назвами міст, сіл, рік тощо. Розвиток пам’яті на основі збереження інформації про культурно історичні традиції, видатних українців. Розвиток наочно-образного мислення на основі вивчення культурно-історичного минулого України.

Розвиток усного мовлення в процесі складання розповіді про Україну за планом.

Виховання любові до Батьківщини.

6

5

Твій рідний край

Рідний край на території України.

Природа рідного краю.

Рослинництво в рідному краї.

Тваринництво в рідному краї.

Охорона природи в рідному краї.

Культурно-історичні пам’ятки рідного краю. Народні промисли.

Учень


за допомогою вчителя визначає

положення своєї місцевості на політичній карті України;

за малюнками розповідає про

- історичні традиції,

- обрядові свята рідного краю;

- промисли, страви, будівлі рідного краю тощо.

за запитаннями вчителя розповідає про

- минуле рідного краю;

- джерела знань про рідний край

наводить приклади використання рослин у своїй місцевості;

за малюнками наводить приклади тваринництва рідного краю;

розуміє значення охорони рослинного і тваринного світу

Розвиток просторової орієнтації в процесі роботи з картою.

Розширення та уточнення понять про історичні традиції, обряди рідного краю тощо. Розширення та уточнення лексики іменниками та прикметниками, що означають обрядові свята, промисли, страви.

Виховання любові до рідного краю. Розширення та уточнення знань про господарство рідного краю.

Формування причинно-наслідкових зв’язків між охороною живої природи та її існуванням.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Програми з географії для 6-9 класів спеціальних загальноосвітніх...
Основним завданням викладання географії в спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих дітей є ознайомлення...

Програми для 5-6 класів спеціальних загальноосвітніх
Новим навчальним планом для спеціальних навчальних закладів ( II ступінь) для розумово відсталих дітей подовжено термін вивчення...

Програма з історії для 5-9 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних...
Основними компонентами програми є: зміст історичного навчального матеріалу, перелік державних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки...

Підручники для учнів 4 класів № з/п Назва підручника Автор(и) Видавництво 1 «Математика»
Перелік підручників для учнів 4 та 7 класів загальноосвітніх навчальних закладів

Програми для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів інтенсивної педагогічної корекції
Нова освітня система в Україні вимагає суттєвих змін у підході до викладання, оновлення змісту та методів навчання іноземних мов...

Програми з читання для 5 10 класів загальноосвітніх навчальних закладів для дітей
Програми з читання підготувала Кравець Ніна Павлівна – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник Інституту спеціальної...

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів "Історія України....
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів "Історія України. 10-11 (історичний профіль)" (авт. Кульчицький С. В., Лебедєва...

Програма спецкурсу "Основи журналістики" для учнів 8-11 класів
Програма спецкурсу "Основи журналістики" для учнів 8-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням української...

Програма І навчально-тематичне планування для загальноосвітніх навчальних закладів
Програма призначена для 10-11 класів історичного профілю загальноосвітніх навчальних закладів в її основу покладено вимоги Закону...

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 5-9 класи
Програма з української літератури для 5—9 класів загальноосвітніх навчальних закладів розроблена відповідно до Державного стандарту...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

i.lekciya.com.ua
Головна сторінка