Пошук по сайту


11 клас Контрольна робота з історії України №1

11 клас Контрольна робота з історії України №1

11 клас
Контрольна робота з історії України № 1
1. Вкажіть дату, яку пропущено в цьому тексті : «Успіхи німців на Каховському плацдармі створили загрозу бути оточеними і для захисників Одеси. Вони героїчно обороняли місто 73 дні : з 5 серпня по 16 жовтня…р. »

А) 1941 р.; Б) 1942 р.; В) 1943 р.; Г) 1944 р.
2. Коли визволено Київ від німецьких загарбників :

А) 6 листопада 1941 р.; В) січень 1942 р.;

Б) 6 листопада 1943 р.; Г) 6 листопада 1944 р. ?
3. Вкажіть, яке прізвище в цьому переліку є зайвим : С.Бандера, С.Ковпак, А.Мельник, Я.Стецько :

А) С.Ковпак; Б) А.Мельник; В) Я.Стецько; Г) С.Бандера;
4. Вкажіть коли розпочалося визволення України :

А) 6 листопада 1943 р.; В) 18 грудня 1942 р.;

Б) 8 вересня 1943 р.; Г) 23 серпня 1943 р.
5. Вкажіть, коли відбулася Східно-Карпатська військова операція , яка завершила вигнання гітлерівських військ з території УРСР :

А) 8 квітня - 12 травня 1944 р.; В) 20 – 24 серпня 1944 р.;

Б) 13 липня – 23 серпня 1944 р.; Г) 23 серпня 1943 р.
6. Яке визначення розкриває зміст поняття « депортація » :

А) вигнання, вислання з країни,примусове переселення окремих осіб, груп, народів;

Б) форма політичної організації суспільства, що характеризується участю народу в управлінні державними справами ;

В) процес зміни, розвитку, перетворення ;

Г) добровільне чи вимушене переміщення населення з країни постійного проживання в інші країни з економічних, політичних або інших причин.
7. Вкажіть, яке з наступних тверджень відображає нову тактику ОУН і УПА, визначену в 1944 р.:

А) основний ворог української держави – радянська влада.

Б )основний ворог української держави – німецька окупаційна влада.

В) основний ворог української держави – радянська та німецька окупаційна влада.

Г) основний ворог української держави – радянські партизани.
8 Вкажіть, яке з наведених визначень розкриває сутність поняття «геноцид» :

А) система поглядів, згідно з якою зовнішня політика держав визначається географічними чинниками (місцезнаходження країни, природними ресурсами, кліматом тощо);

Б) політично - ідеологічна течія, яка прагне поєднати зміни в суспільстві із збереженням традиційних, перевірених досвідом минулого цінностей, традицій і форм життя суспільства;

В) каральні заходи, покарання, застосовані державними органами;

Г) знищення окремих груп населення, окремих народів з расових, національних або релігійних мотивів.
9. Установіть відповідність між історичними подіями та датами :

1) вигнання нацистів з Києва А) 30 червня 1941р.

2) оборона Севастополя Б) 28 жовтня 1944 р.

3) « акт проголошення відновлення В) 30 червня 1941р. – 4 липня 1942 р.

Української держави» Г) червень 1944 р.

4) визволення Закарпаття від нацистів Д) 6 листопада 1943 р.
10 Установіть послідовність названих подій :

А) Львівсько – Сандомирська операція ; В) оборона Севастополя;

Б) початок визволення України; Г) пакт Молотова – Ріббентропа.
Середній рівень

1. Поясніть на прикладах поняття , пов’язані з характеристикою цих подій : анексія, возз’єднання, включення, окупація, пакт, радянізація, депортація.

2.Опишіть, як відбувався процес входження західноукраїнських земель до скаду СРСР та УРСР у хронологічній послідовності.
Достатній рівень

1. Порівняйте позиції Й.Сталіна та А.Гітлера під час підписання пакту про ненапад між СРСР та Німеччиною.

2. Схарактеризуйте процеси радянізації західноукраїнських земель.
Високий рівень

1. Як був пов’язаний процес радянізації західноукраїнських земель із підписання СРСР та Німеччиною пакту Молотова- Ріббентропа?

2. Проаналізуйте и порівняйте різні точки зору,висловлені у документі, дайте власну оцінку названих подій.

11 клас

Контрольна робота з історії України № 2
1. Вкажіть ,з якою метою було започатковано низку економічних реформ у середині 50-х – середині 60-х років :

А) розвитку ринкових відносин ;

Б) поліпшення управління економікою та прискорення науково - технічного прогресу

В) розвитку малого і середнього бізнесу ;

Г) ліквідація підсобного господарства на селі.
2. Визначте, яке з наведених тверджень щодо причини виникнення і формування культурницького опозиційного руху є правильним :

А) збереження сталінського тоталітарного режиму, гальмування чиновництвом національно- культурного розвитку ;

Б) монопольна влада компартійної верхівки, гальмування чиновництвом національно- культурного розвитку, сподівання на лібералізацію суспільного життя ;

В) політика « культурної революції » , спрямована на розвиток української мови і культури

Г) бюрократизація державного та партійного апарату, формування компартійної номенклатури.
3. Вкажіть на основі тексту, про діяльність яких сил в українському суспільстві під час «відлиги» йде мова: «На середину 60-х років в країні діяли гуртки, спілки, комітети, об’єднання, що мали статути, програми і були добре структуровані. Лідери й активісти руху чітко уявляли не тільки шляхи реалізації визначеної мети, а й теоретично обґрунтовували національно - визвольну боротьбу в Україні» :

А) комуністів; Б) дисидентів; В) колабораціоністів; Г) шовіністів.
4. Яке прізвище є зайвим у цьому переліку: М.Бажан , О Гончар, О.Корнійчук, П.Шелест:

А) М.Бажан; Б) О.Гончар; В) О.Корнійчук; Г) П.Шелест .
5. Визначте, яку з цих тверджень стосуються подій періоду«відлиги» :

А) нова польська влада почала розпалювати національну ворожнечу між поляками та українцями і готувати депортацію останніх ;

Б) лібералізація сприяла поверненню із забуття імен безвинно репресованих митців та діячів культури ;

В) у радянському суспільстві зміцнюється та розвивається нова форма духовної опозиції – дисиденства ;

Г) щоб підняти трудову та виконавчу дисципліни партійне та державне керівництво СРСР розгорнуло так звану антиалкогольну компанію.
6. Вкажіть дату, яку пропущено в цьому тексті: «За таких умов 19 лютого…. указом Президії Верховної Ради СРСР Крим було передано до складу УРСР»:

А) 1954р.; Б) 1955р.; В) 1956р.; Г) 1957р.
7. Вкажіть, яке слово є зайвим у цьому логічному ланцюжку: десталінізація, дисиденство, репресії, шістидесятники :

А) десталінізація; Б) дисиденство; В) репресії; Г) шістдесятнки.
8. Вкажіть, що передбачала економічна реформа 1957 р.:

А) створення союзно-республіканських міністерств;

В) створення раднаргоспів;

Б) створення МТС ;

Г) укріплення колгоспів.

9. Установіть послідовність названих подій :

А) V п‘ятирічка

Б) праця І.Дзюба «Інтернаціоналізм чи русифікація?»;

В) грошова реформа за часів «відлиги»;

Г) формування української робітничо- селянської спілки.
10 Встановіть відповідність між датами та подіями

1) 19 лютого 1954 р. А) праця І.Дзюба «Інтернаціоналізм чи русифікація?»;

2) лютий 1956 р. Б) реформа управління економікою, створення раднаргоспів;

3) 1957 р. В) сформувалася Українська робітничо-селянська спілка;

4) 1965 р. Г) ХХ з’їзд КПРС ;

Д) входження Криму до складу УРСР.
Середній рівень

1. Поясніть на прикладах поняття, пов’язані з характеристикою цих подій: культ особи, «відлига» , політичні реабілітації, лібералізації політичного режиму.

2. Опишіть процеси реабілітації і реформування політичного життя України.
Достатній рівень

1. Схарактеризуйте масштаби демократизації суспільного життя, ставлення суспільства й керівництва до діяльності М.Хрущова.

2. Порівняйте основні риси політичного режиму, який складався за часів «відлиги» , з політичним режимом в УРСР за часів Й.Сталіна.
Високий рівень

1. Визначте основні умови і рушійні сили процесів лібералізації суспільного життя в Україні та основні їх підсумки.

2. Оцініть наслідки і впливи періоду «відлиги» на подальший розвиток УРСР.


11 клас

Контрольна робота з історії України № 3
1. Вкажіть дату,яку пропущено в цьому тексті : «Безперечно, центральною подією у суспільному житті республіки цього періоду були вибори у березні… року народних депутатів Верховної Ради України… Вихід на політичну арену значної кількості нових громадських формувань суттєво змінив сам характер виборів, зробивши основний акцент на їхній альтернативності…»

А) 1989р.; Б) 1990 р.; В) 1991р.; Г) 1992р.
2. Вкажіть, з якою метою у листопаді 1986 р. був прийнятий Закон «Про індивідуальну трудову діяльність» :

А) посилити ефективність директивного планування;

Б) стимулювати розвиток державних підприємств;

В) стимулювати приватне підприємство;

Г) стимулювати розвиток кооперативів у сфері торгівлі, послуг, громадського харчування.
3. Вкажіть, на які верстви населення сучасної України в першу чергу орієнтована програма партії: «партія… підтримує розвиток орендних і фермерських господарств з наданням їм землі на тривалий чи безстроковий термін користування з правом передачі у спадщину, але без прав купівлі та продажу… »:

А) робітників; Б) селян; В) інтелегенцію: Г) підприємців.
4. Вкажіть рядок з датами, пов’язаними з політикою перебудови в Україні :

А) квітень 1985р.; квітень 1986р.; березень 1990р.;

Б) квітень 1978р.; квітень 1985 р.; квітень 1986р..;

В) серпень 1991р.; грудень 1991р.; лютий 1992р.;

Г) грудень 1991р.; лютий 1992 р.; березень 1994 р.
5. Вкажіть на основі тексту,яке явище у політичному житті України під час перебудови йде мова : «… - це якісне оновлення політичної системи СРСР на основі: планування закону, дотримання прав людини, забезпечення індивідуальної свободи особистості; скорочення бюрократичного управлінського апарату; зміцнення місцевого самоврядування та децентралізація влади»:

А) гласність; Б) лібералізація; В) федералізація: Г) свобода слова.
6. Визначте міста,назви яких пропущено в тексті : «21 січня 1990р. від… через… до … із нагоди відзначення роковин Акта злуки УНР та ЗУНР простягався «людський ланцюг» :

А) Івано-Франківськ;Суми;Донецьк; В) Луганськ;Київ;Тернопіль;

Б) Івано-Франківськ;Львів;Київ; Г) Ужгород;Львів;Дніпропетровськ.
7. Вкажіть, коли відбулося прийняття Декларації про державний суверенітет України:

А) березень 1990р.; Б) жовтень 1990р.; В) 16 липня 1990р.; Г) 24 серпня 1991р.
8. Вкажіть, яке з тверджень про тіньову економіку є правильним:

А) це сектор економіки,якому держава надає пільги,зокрема податкові;

Б) це сектор економіки,який підпадає під найбільший податковий тиск держави;

В) це сектор економіки,що пов’язаний з посередницьким бізнесом;

Г) це сектор економіки,який ухиляється від сплати податків.
9. Встановіть послідовність між датами та подіями:

1)Березень 1990р. А) Акт проголошення незалежності України;

2)Жовтень 1990р. Б) державний переворот;

3)1989-1991рр. В) скасування статті 6 Конституції УРСР;

4)19 серпня 11991р. Г) формування багатопартійної системи в Україні;

Д) перші альтернативні вибори у Верховну Раду УРСР .
Середній рівень

1. Поясніть на прикладах поняття,пов’язані з характеристикою цих подій: «перебудови» , людський фактор, Чорнобильська катастрофа,демократичні вибори, парламент.
Достатній рівень

1. Схарактеризуйте,яким бачило союзне керівництво зміст політики «перебудови» .

2. Поясніть,чому її запровадження в Україні супроводжувалось паданням авторитету Комуністичної партії.
Високий рівень

1. Визначте суперечливі тенденції політичного життя, що супроводжували початок «перебудови».

2. Чи вважаєте період початку «перебудови» «часом втрачених можливостей» ?Чому? Обґрунтуйте відповідь.

11 клас

Контрольна робота з історії України № 4
1. Вкажіть, кого у перші роки незалежності України стали називати «мішочниками» або «човниками»:

А) бізнесменів, які часто їздили за кордон;

Б) людей, які хотіли забезпечити свою родину всім необхідним для життя;

В) людей, які в умовах дефіциту скуповували споживчі товари за кордоном і перепродували в Україні;

Г) робітників-вантажників.
2. Вкажіть явище, яке є причиною для інших:

А) Україна проголошує незалежність;

Б) Україна стає членом НБСЄ;

В) грошова реформа в Україні;

Г) заснування Збройних Сил України.
3. Вкажіть демографічне явище, пропущене в цьому тексті: «У зв'язку з простоями підприємств, хронічними невиплатами зарплати робітники звільнялися й шукали інші шляхи заробляти гроші. Промисловість втрачала кваліфіковану робочу силу. В країні посилювалася... »:

А) депопуляція населення; В) соціальна диференціація;

Б) трудова міграція; Г) зменшення народжуваності.
4. Вкажіть, про яке явище йдеться в документі: «Населення України вважає масштаби ... дуже широкими. Згідно з результатами останніх соціологічних опитувань тільки 2% респондентів вважають, що «ніхто в країні не бере хабарів», більшість дотримується протилежної точки зору»:

А) деідеологізація; В) корупція;

Б) науково-технічна революція Г) інфляція.
5. Вкажіть, про яке явище в фінансовій системі України свідчить таблиця:
1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Вартість одного долара США в грн

1,89

1,90

3,13

5,21

5,75

5,15

5,35

5,30

5,33

5,05А) знецінення долара по відношенню до гривні;

Б) знецінення гривні по відношенню до долара;

В) стабілізація курсу гривні по відношенню до долара;

Г) перетворення гривні на тверду міжнародну валюту.

6 . Вкажіть, для якої політичної партії є характерним таке твердження: «….. Політичний союз однодумців, об'єднаних спільною з Україною долею і справою забезпечення кожній людині права на здоров'я, довголіття та життя в екологічно здоровому середовищі, союз громадян, що словом і ділом сприяють відродженню України як незалежної держави вільних людей» :

А) Комуністичної партії України;

Б) Соціалістичної партії України;

В) Партії зелених України;

Г) Конгресу українських націоналістів.
7. Вкажіть рядок з датами, пов'язаними зі здобуттям Україною незалежності:
А) квітень 1985 p.; квітень 1986 p.; березень 1990 p.;

Б) квітень 1978 p.; квітень 1985 p.; квітень 1986 p.;

В) липень 1990 p.; серпень 1991р.; грудень 1991р.;

Г) грудень 1991р.; лютий 1992 p.; березень 1994 р.
8. Вкажіть дату, яку пропущено в цьому тексті: «2 жовтня... року в Києві почалося голодування студентів, у якому брали участь 158 осіб з 24 міст України. Голодуючі студенти висунули серйозні політичні вимоги... відставка уряду і надання Декларації про державний суверенітет України конституційної сили» :

А) 1989 р. Б) 1990 р. В) 1991р. Г) 1992 р.

9. Вкажіть, яка серед перелічених подій є визначальною причиною для інших:
А) вступ України до Ради Європи;

Б) вступ України до ОБСЄ;

В) прийняття Конституції України;

Г) проголошення незалежності України.
10. Вкажіть, з програми якої партії 1993 р. взято цей фрагмент: «...Це партія робітничого класу, селянства, інтелігенції - всіх, хто своєю працею створює матеріальні багатства. Ми переконані у перемозі соціалізму... це - партія борців за комунізм...» :

А) Комуністичної партії; В) Ліберальної парті;

Б) Соціалістичної партії; Г) Конгресу українських націоналістів.

Середній рівень.

1. Поясніть на прикладах поняття, пов'язані з характеристикою цих подій: державотворчі процеси, державні символи України, держадміністрації, мажоритарна виборча система, лобіювання, адміністративний ресурс, приватизація майна державних підприємств, випуск приватизаційних паперів.

Достатній рівень.

1. Схарактеризуйте зміст політичних реформ та економічних перетворень і поясніть, в чому полягали об'єктивні та суб'єктивні причини різкого зниження виробництва, падіння життєвого рівня народу, зростання соціального протесту населення.

Високий рівень

1. Оцініть хід і результати державотворчого процесу в період незалежності. Відповідь обґрунтуйте.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

10 клас Контрольна робота №2 з теми «Провідні держави світу в 20...
...

9 клас – історія України Контрольна робота №1 культурне життя на...
Укажіть, навчальні заклади якого типу набули поширення в Україні в першій половині ХІХ ст

Контрольна робота №1
«Ми хочемо такої літературної обстановки, в якій будуть цінитися не маніфест, а робота письменника». Ці слова належать критикові

Контрольна робота
Участь українського козацтва в Кримських та Азовських походах. Початок Північної війни

Контрольна робота
Перше питання, яке було б цікаво розглянути, коли саме починається проникнення нової віри у Східну Європу та її розповсюдження серед...

Урок вивчення нового матеріалу, формування умінь І навичок. Форма...
Обладнання: підручник Власова В. С. «Історія України (Вступ до історії). 5 клас», настінна карта України, роздатковий матеріал (чисті...

Контрольна робота за I семестр. Тема”Історія Київської Русі”
Установіть хронологічну послідовність подій періоду виникнення та розвитку Київської Русі

1. Друга світова війна (1939-1945 рр.)
Паралельно-синхронний календарний план із всесвітньої історії та історії України. 11 клас

Методичні рекомендації для написання контрольної роботи з навчальної дисципліни „
Контрольна робота є самостійним видом роботи студента, передбачена учбовим планом вивчення дисципліни „Господарсько-процесуальне...

1. Друга світова війна (1939-1945 рр.)
Паралельно-синхронний календарний план із всесвітньої історії та історії України. 11 клас. (102 години)База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

i.lekciya.com.ua
Головна сторінка