Пошук по сайту


Список публікацій доцента кафедри англійської мови факультету іноземних мов Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Бочана Петра Олеговича

Список публікацій доцента кафедри англійської мови факультету іноземних мов Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Бочана Петра Олеговича

Список публікацій

доцента кафедри англійської мови факультету іноземних мов

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Бочана Петра Олеговича

 1. Бочан П.О. Функціонально-семантичні характеристики Слова “one” у тексті // Матеріали студентської наукової конференції, присвяченої 2000-літтю християнства і 125-й річниці Чернівецького університету (11-12 травня 2000 р.). Кн. 1. Гуманітарні науки. Ч. 2. – Чернівці: Рута, 2000. – С.127-128.

 2. Бочан П.О. Про-форми в системі частин мови // Матеріали конференції TESOL. – Вінниця, 2001. – С.16.

 3. Бочан П.О. Функціональні характеристики дейктичних маркерів // Матеріали студентської наукової конференції, присвяченої 10-й річниці незалежності України (11-12 травня 2001 р.). Кн. 1. Гуманітарні науки . – Чернівці: Рута, 2001. – С.497-498.

 4. Брицький П., Бочан П. Відомості німецьких мандрівників і послів – важливе джерело історії українського народу // Пам’ять століть. – 2003. – №6. – С.4-10.

 5. Бочан П.О. Особливості Про-форми «one» у тексті оригіналу та тексті перекладу // Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції «Наука і освіта ‘2004» (10-25 лютого 2004 року). Т. 26. Мова, мовлення, мовна комунікцація – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004. – С.3-4.

 6. Бочан П.О. Про-форма “one”: алгоритм перекладу // Тези Міжнародної науково-практичної конференції “Соціокультурні аспекти навчання іноземних мов” (25-26 березня 2004 року) – Тернопіль: ТДПУ, 2004. – С.197-199.

 7. Bochan P.O. Functional-semantic characteristics of pro-forms in contemporary English // Сучасні дослідження з іноземної філології. Збірник наукових статей. Випуск 2. – Ужгород: ТОВ “Борнео”, 2004. – С.111-117.

 8. Брицький П., Бочан П. Етнографія Слобідської України у щоденнику німецького вченого Йоганна Коля // Р.Ф.Кайндль і українська історична наука. Матеріали Міжнародного наукового семінару “Кайндлівські читання”, 22-23 травня 2004 р. Частина 2. – Вижниця: Черемош, 2004. – С.154-159.

 9. Бочан П.О. Історичні Відомості про Етнографію Буковини та Галичини у Щоденнику Німецького Мандрівника Йоганна Георга Коля // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології: Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, кафедра етнології, античної та середньовічної історії. – Чернівці: Прут, 2004. – Т. 1 (17). – С.102-108.

 10. Bochan P.O. On the typology of grammar // Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції “Наука і освіта ‘2005” (7-21 лютого 2005 року). Т. 6. Мова, мовлення, мовна комунікація – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2005. – С.3-5.

 11. Bochan P.O. Pro-units in different types of discourse // Матеріали VII Міжнародної конференції “Стратегії та методи навчання мовам для спеціальних цілей” (науково методичні семінари) (7-8 квітня 2005 року). – Київ: ІМВ, 2005. – С.147.

 12. Bochan P. Online learning: Taking a leap // Сучасні тенденції комп’ютеризації процесу навчання іноземних мов (3-4 червня 2005 року) – Луганськ: Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, 2005. – С.33-35.

 13. Bochan P.O. Empowering eLearning // Сучасні проблеми лінгвістики та навчання іноземних мов у контексті Болонського процесу (3-4 листопада 2005 року) – Хмельницький: ХНУ, 2005. – С.22-23.

 14. Бочан П.О. Відображення Історії України XVII-XIX століть у працях французьких авторів // Materiály II Miezinárodni vědecko – praktická konference “Perspektivní novinky vědy a technici – 2005” (21-29 listopadu 2005 roku). Dil 2. – Praha: Publishing House “Education and Science s.r.o”, 2005. – C.5-12.

 15. Бочан П. Історія України у працях французьких авторів XVII-XIX ст. // Питання історії України: Збірник наукових статей. – Чернівці: Зелена Буковина, 2005. – Т. 8. – С.257-264.

 16. Bochan P.O. Pro-forms in English and Ukrainian translations. // Науковий щорічний журнал “Мова і культура”. Вип.8. – Т.ІІІ. Ч.2. Лінгвокульторологічна інтерпретація тексту. Теорія і практика перекладу. – Київ: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2005. – С.324-329.

 17. Bochan P.O. Macromedia Flash Media Server 2: A new paradigm for Communication // Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні наукові дослідження – ‘2006» (20-28 лютого 2006 року). Т. 46. Сучасні інформаційні технології – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2006. – С.3-8.

 18. Bochan P.O. eLearning: virtual classrooms // Тези доповідей міжнародної конференції, присвяченої 40-річчю Тернопільського державного економічного університету «Іноземномовна комунікація: здобутки та перспективи» (25-26 травня 2006 року) – Тернопіль: НВП «Еліком» ЛТД, 2006. – С.215-216.

 19. Bochan P.O. X-oriented programming defined // Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції «Дні науки – ‘2006» (17-28 квітня 2006 року). Т. 30. Сучасні інформаційні технології – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2006. – С.3-5.

 20. Petro O. Bochan Do you speak Lingo? // Комп’ютерні науки та інженерія: Матеріали 1-ї Міжнародної конференції молодих науковців CSE-2006 (11-13 жовтня 2006 р.). Комп’ютерна та прикладна лінгвістика – Львів: Видавництво національного університету «Львівська політехніка», 2006. – С.124-125.

 21. Bochan P.O. Macromedia Captivate: A savvy e-learning rebel // Збірник наукових праць “Сучасні тенденції комп’ютеризації процесу навчання іноземних мов” – Луганськ: Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, 2006. – С.36-38.

 22. Petro O. Bochan Macromedia CF: The new shell for database implementation // Комп’ютерні науки та інженерія: Матеріали 2-ї Міжнародної конференції молодих науковців CSE-2007 (4-6 жовтня 2007 р.). Інформаційні Системи – Львів: Видавництво національного університету «Львівська політехніка», 2007. – С.33-36.

 23. Bochan P.O. Technology and science in the learning process // Збірник наукових праць. Випуск 327. «Педагогіка та психологія» – Чернівці: Рута, 2007. – С.28-33.

 24. Петро Бочан. Відображення історії України у творі Вольтера “Історія Карла XII” // Буковинський журнал, №4 – Глибока: Глибоцька районна друкарня, 2007. – С.139-145.

 25. Петро Бочан. Німецький професор про Україну в середині ХІХ століття // Пам’ять століть, №4-5, – Київ, 2007. – С.52-59.

 26. Брицький П., Бочан П. Німецький вчений Йоган Коль про Буковину і Галичину. – Чернівці: Золоті Литаври, 2007.  – 135 с.

 27. Кушнерик В.І., Петро О. Бочан. Сучасні освітні інформаційні технології. – Чернівці: Книги ХХІ, 2007. – 95 с.

 28. Petro O. Bochan Using design pattern compositions to improve software development workflow // Матеріали 3-ї Міжнародної конференції “Комп’ютерні науки та інформаційні технології” CSIT’2008 (25-27 вересня 2008 р.). – Львів: Видавництво ПП “Вежа і Ко”, 2008. – С.95-99.

 29. Petro O. Bochan Rich media and instructional methods in the learning process // Наукові записки. Випуск 9. Серія “Філологічна”. – Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2008. – С.494-499.

 30. Брицький П.П., Бочан П.О. Німецький історик Йоган-Християн фон Енгель про українських козаків та їх визвольну боротьбу // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції присвяченої 360-річчю битви під Пилявцями “Пилявецька битва 1648 року в історії України” (19 вересня 2008 р.). – Хмельницький: ПП Мельник А.А., 2008. – С.78-88.

 31. Микитюк І.М., Петро О. Бочан Machine technologies of knowledge discovery (Машинні технології пошуку інформації). – Чернівці: Рута, 2008. – 100 с.

 32. Petro O. Bochan Using Macromedia Authorware information technology methodologies for e-learning // Наукові записки. Випуск 11. Серія “Філологічна”. – Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2009. – С.465-468.

 33. Бочан П. Німецький вчений Йоган Коль про Україну і український народ в середині ХІХ століття // Збірник наукових праць. Серія “Історія та географія”. Випуск 35. – Харків: Планета-Прінт, 2009. – С.62-66.

 34. Bochan P.O. Elearning solutions for higher education // Актуальні проблеми германської філології. Збірник наукових праць. Випуск 439-440: Германська філологія. – Чернівці: ЧНУ, 2009. – С.51-55.

 35. Петро Бочан. Переклади творів іноземців про Україну – додаткове джерело знань // Матеріали Буковинської міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 140-річчю заснування першого українського культурно-освітнього товариства на Буковині “Руська бесіда” (27-28 листопада 2009 р.). – Чернівці: Рута, 2009. – С.268-270.

 36. Бочан П.О. Інтерпретація тексту. – Чернівці: Рута, 2010. – 112 с.

 37. Bochan Petro. Web editing for education // Наукові записки. Серія “Психологія і педагогіка”. Вип. 15. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Міжнародна комунікація: мова – культура – особистість” (22-23 квітня 2010 р.). – Острог: Видавництво Національного університету “Осторозька академія”, 2010. – С.32-35.

 38. Bochan P.O. Functioning of Pro-Forms in English Discourse // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. №9. Матеріали IV міжнародної наукової конференції “Пріоритети германського і романського мовознавства” (4-6 червня 2010 р.). – Луцьк: Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2010. – С.90-95.

 39. Бочан П.О. Історія перекладацької думки в Україні. – Чернівці: Книги ХХІ, 2010. – 320 с.

 40. Бочан П.О. Історія машинного перекладу: стислий огляд. – Чернівці: Рута, 2010. – 48 с.

 41. Бочан П.О. Практикум з перекладознавчого аналізу художнього тексту. – Чернівці: Книги ХХІ, 2010. – 90 с.

 42. Bochan P.O. Pro-forms in a literary discourse: contrastive analysis // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Випуск 22, – Том 1. – Чернівці: Книги ХХІ, 2010. – С.44-47.

 43. Кушнерик В.І., Петро О. Бочан. Сучасні технології презентації даних. – Чернівці: Книги ХХІ, 2010. – 128 с.

 44. Петро О. Бочан. Комп’ютерна обробка тексту в Microsoft Office Word. – Чернівці: Книги ХХІ, 2010. – 116 с.

 45. Петро О. Бочан. Комп’ютерна обробка тексту в Microsoft Office Excel, Outlook та PowerPoint. – Чернівці: Книги ХХІ, 2010. – 120 с.

 46. Бочан П.О. Іноземні джерела про історію України // Питання історії України: Збірник науковий статей. – Чернівці: Технодрук, 2010. – С. 24-29.

 47. Бочан П. Історія та етнографія України у щоденникових записах німецького вченого-мандрівника Йогана Коля // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник науковий статей. Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010. – Вип.514-515. – 216 с. – С.137-140.

 48. Брицький П.П., Бочан П.О. Німці, французи і англійці про Україну та український народ у XVII-XIX століттях. – Чернівці: Технодрук, 2011. – 306 с.

 49. Petro O. Bochan. Digital Natives // Наукові записки. Випуск 19. Серія “Філологічна”. – Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2011. – С.420-423.

 50. Петро О. Бочан. Сучасні технології викладання іноземних мов у вищій школі. – Чернівці: Технодрук, 2011. – 108 с.

 51. Петро О. Бочан. Комп’ютерна обробка тексту в Microsoft Office Access. – Чернівці, 2011. – 104 с.

 52. Petro O. Bochan. Unified communications with Adobe Connect // Наукові записки. Випуск 30. Серія “Філологічна”. – Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2012. – С.184-186.

 53. Petro Bochan. Learning objects: the next generation of e-learning // Наукові записки. Випуск 119. Серія “Філологічні науки (мовознавство)”. – Кіровоград: Видавництво РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. – С.250-253.

 54. Petro Bochan. E-portfolios in secondary and higher education // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. №20. Матеріали VII міжнародної наукової конференції “Пріоритети германського і романського мовознавства” (7-9 червня 2013 р.). – Луцьк: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2013. – С.123-126.

Автор Петро О. Бочан
поділитися в соціальних мережахСхожі:

Першої половини ХХ століття
В. Бичко – доктор філософських наук, професор кафедри історії філософії філософського факультету Київського національного університету...

Асистент з мовних питань, Організація з Безпеки та Співробітництва в Європі (обсє)
Чернівецький Національний Університет, факультет іноземних мов, спеціаліст, викладач англійської мови, вчитель французької мови

Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів
Мацько Любов Іванівна – завідувач кафедри стилістики української мови Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова,...

Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів
Мацько Любов Іванівна – завідувач кафедри стилістики української мови Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова,...

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Дисертаційна робота виконана на кафедрі фізіології та екології рослин біологічного факультету Київського національного університету...

Навчально-методичний посібник до курсу «Новітні технології в управлінні освітою»
Затверджено на засіданні Вченої ради геолого-географічного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна...

Методика навчання іноземних мов у загальноосвітніх закладах підручник...
Значення письма у навчанні іноземних мов. Цілі навчання письма в середній школі 186

Уроку
Жовтоводської гуманітарної гімназії імені Лесі Українки з поглибленим вивченням іноземних мов при Дніпропетровському національному...

Методичні рекомендації щодо підготовки І написання наукових досліджень...
Автор: Ісаєва О. О., доктор педагогічних наук, доцент кафедри методики викладання російської мови та світової літератури Національного...

З 24 по 28 червня 2016 р відбулася Всеукраїнська літня школа "національні...
Київським національним університетом імені Тараса Шевченка та Одеським національним університетом імені І.І. Мечникова за підтримки...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

i.lekciya.com.ua
Головна сторінка