Пошук по сайту


Методичні рекомендації щодо вивчення математики у 5-9 кла­сах подано в «Інформаційних збірниках мон»

Методичні рекомендації щодо вивчення математики у 5-9 кла­сах подано в «Інформаційних збірниках мон»

Сторінка1/4
  1   2   3   4
СЕРЕДНЯ ОСВІТА

Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін у основній та старшій школі у 2011/12 навчальному році (продовження)1

Математика

Шкільний курс математики у 2011/12 навчальному році у 10­11 класах загальноосвітніх навчальних закладів вивчатиметься за програмами, надрукованими у посібнику «Збірник програм з математики для допрофільної підготовки та профільного на­вчання (у двох частинах)», видавництва «Ранок», Харків, 2011 р. та розміщених на сайті Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України .

Розподіл годин на вивчення окремих розділів, кількість тема­тичних оцінювань, передбачених навчальними програмами для 10 класів, та методичні рекомендації щодо оцінювання навчаль­них досягнень учнів видрукувані в Інформаційному збірнику МОН, № 25-26-27, 2010 р., у журналі «Математика в школі» (№6 2011 р.) та «Математичній газеті» (№ 7-8, 2010 р.).

Навчання математики в 5-9 класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2011/12 навчальному році буде здійснюватися за програ­мами, надрукованими у збірнику «Програми для загальноосвітніх на­вчальних закладів. Математика. 5-12 класи», видавництво «Перун», Київ, 2005 р., у науково-методичному журналі «Математика в шко­лі» (№2, 2006 р.), «Математичній газеті» (№№ 9,10, 2009 р.).

У загальноосвітніх навчальних закладах, в яких на вивчен­ня математики у 5-7 класах відводиться більша кількість годин можуть вивчати математику за «Програмою з математики для учнів 5-7 класів загальноосвітніх навчальних закладів з класами фізико-математичного профілю» (автор Харік О.Є.).

Методичні рекомендації щодо вивчення математики у 5-9 кла­сах подано в «Інформаційних збірниках МОН» № 13-14 2005­2009 рр. , у журналі «Математика в школі» (№6 2005-2009 рр.) та у «Математичній газеті» № 6,7 2006-2009 рр.

У 2011/12 навчальному році учні 11 класів розпочнуть на­вчання за новими навчальними планами і програмами.

У старшій школі вивчення математики диференціюється за чотирма рівнями: рівнем стандарту, академічним, профільним та рівнем поглибленого вивчення математики. Кожному з них відповідає окрема навчальна програма.

Програма рівня стандарту визначає зміст навчання предмета, спря­мований на завершення формування в учнів уявлення про математи­ку як елемент загальної культури. При цьому не передбачається, що в подальшому випускники школи продовжуватимуть вивчати мате­матику або пов'язуватимуть з нею свою професійну діяльність.

Програма академічного рівня задає дещо ширший зміст і вищі вимоги до його засвоєння у порівнянні з рівнем стандарту. Ви­вчення математики на академічному рівні передбачається пере­дусім у тих випадках, коли вона тісно пов'язана з профільними предметами і забезпечує їх ефективне засвоєння. Крім того, за цією програмою здійснюється математична підготовка старшо­класників, які не визначилися щодо напряму спеціалізації.

Програма профільного рівня передбачає вивчення предмета з орієнтацією на майбутню професію, безпосередньо пов'язану з математикою або її застосуваннями.

Програма поглибленого вивчення математики розрахована на вивчення математики у 8-11 класах та передбачає поглиблене вивчення предмету.

Таблиця розподілу годин на вивчення математики за різними рівнями змісту освіти
Кількість годин на тиждень у класах

Навчальні предмети

Рівень стандарту

Академічний рівень

Профільний рівень

Рівень поглибленого вивчення
10

11

10

11

10

11

10

11

Математика

3

3

-

-

-

-

-

-

Алгебра та початки аналізу

-

-

2

3

5

5

5

5

Геометрія

-

-

2

2

4

4

4

4


В класах суспільно-гуманітарного напряму (крім економічно­го профілю), філологічного, художньо-естетичного, спортивного напрямів та технологічного профілю вивчається предмет «Ма­тематика» за програмою рівня стандарту.
В класах природничо-математичного напряму (крім фізико- математичного і математичного профілів), універсального, еко­номічного та інформаційно-технологічного профілів вивчаєть­ся два предмети «Алгебра і початки аналізу» та «Геометрія» за програмою академічного рівня.

В класах фізико-математичного та математичного профілів вивчається два предмети «Алгебра і початки аналізу» та «Гео­метрія» за програмою профільного рівня.

Учні класів з поглибленим вивченням математики продовжу­ють вивчення двох предметів «Алгебра і початки аналізу» та «Геометрія» за програмою поглибленого рівня.

У класах відповідних профілів, замість предмета «Математи­ка» можуть вивчатися окремі курси - «Алгебра та початки ана­лізу» (із розрахунку 2 години на тиждень в 10 класі і 3 години на тиждень в 11 класі) і «Геометрія» (із розрахунку 2 години на тиждень в 10 класі і 3 години на тиждень в 11 класі) за раху­нок часу, відведеного на профільне і поглиблене вивчення пред­метів, введення курсів за вибором, факультативів.

Зауважимо, що рішення про розподіл годин варіативної скла­дової, відповідно до Положення про загальноосвітній навчаль­ний заклад, приймає навчальний заклад, враховуючи профіль­не спрямування, регіональні особливості, кадрове забезпечення, матеріально-технічну базу та бажання учнів.

Водночас, учні класів фізичного, економічного та інформаційно-технологічного профілів можуть вивчати предме­ти «Алгебра і початки аналізу» та «Геометрія» за програмою профільного рівня.

Орієнтовне календарно-тематичне планування

Рівень стандарту. За навчальною програмою рівня стандар­ту на вивчення математики у 11 класах відводиться 105 годин. Програма передбачає як сумісне, так і роздільне вивчення гео­метрії та алгебри і початків аналізу.

У разі сумісного вивчення алгебри і початків аналізу та гео­метрії у 11 класі розподіл навчального часу на вивчення окре­мих тем та орієнтовна кількість контрольних робіт можуть бути такими:

Математика

№ теми

Назва теми

Кількість годин

Орієнтовна кількість контрольних робіт

I

Повторення курсу математики 10 класу

2
II

Показникова та логарифмічна функції

12

1

III

Координати і вектори

10

1

IV

Похідна та її застосування

14

1

V

Інтеграл та його застосування

10

1

VI

Геометричні тіла. Об'єми та площі поверхонь геометричних тіл

37

2

VIІ

Елементи комбінаторики, теорії ймо­вірностей і математичної статистики

10

1

VIІІ

Резервний час і повторення

10

1
Разом

105
У разі роздільного вивчення алгебри і початків аналізу та геоме­трії у 11класі доцільно розглядати теми у тому самому обсязі.

Орієнтовний тематичний план роздільного вивчення алгебри і початків аналізу і геометрії може бути таким:

Алгебра та початки аналізу

(54 год. I семестр — 16 год, 1 год на тиждень, II семестр — 38 год, 2 год на тиждень)теми

Назва теми

Кількість годин

Орієнтовна кількість контрольних робіт

I

Вступ

1

-

II

Показникова та логарифмічна функції

12

1

ІІІ

Похідна та її застосування

14

1

IV

Інтеграл та його застосування

10

1

V

Елементи комбінаторики, теорії ймо­вірностей і математичної статистики

10

1

VI

Резервний час і повторення

7

1
Разом

54

Геометрія

(51 година. I семестр — 32 год, 2 год на тиждень, II семестр — 19 год, 1 год на тиждень)

№ теми

Назва теми

Кількість годин

Орієнтовна кількість контрольних робіт

I

Вступ

1
II

Координати і вектори

10

1

ІІІ

Геометричні тіла. Об'єми та площі поверхонь геометричних тіл

37

2

IV

Резервний час і повторення

3Разом

51
Академічний рівень. Зміст навчання математики структурова- но за темами двох навчальних курсів „Алгебра і початки аналі­зу" та «Геометрія» із зазначенням кількості годин на їх вивчення. Такий розподіл змісту і навчального часу є орієнтовним. Вчи­телям і авторам підручників надається право коригувати його залежно від прийнятої методичної концепції та конкретних на­вчальних ситуацій.

Орієнтовний розподіл навчального часу на вивчення окремих тем та орієнтовна кількість контрольних робіт можуть бути такими:

  1   2   3   4

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Методичні рекомендації щодо вивчення світової літератури в загальноосвітніх...
Методичні рекомендації щодо вивчення світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2010–2011 навчальному році

Методичні рекомендації щодо вивчення фізики та астрономії у 2013-2014 навчальному році
Лист мон від 17. 07. 2013 №1/9-498 «Про використання Інструктивно-методичних матеріалів з питань розроблення інструкцій з безпеки...

Комунальна установа «Скадовський районний методичний кабінет» Скадовської...
Подано методичні рекомендації щодо реалізації науково – методичної проблеми області «Соціалізація дітей та учнівської молоді в сучасному...

Методичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу...
«Методичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу з української мови та літератури в 11-х класах у 2011/2012...

Центр методичної та соціально-психологічної служби Загальноосвітня...
Уроки містять інтерактивні вправи та завдання. В методичній розробці подано матеріали практичного характеру: конкретні прийоми І...

Методичні рекомендації щодо особливостей вивчення української мови...
Методичні рекомендації щодо особливостей вивчення української мови та літератури у 8-9, 10-11 класах загальноосвітніх навчальних...

Методичні рекомендації щодо викладання математики у 2015/2016 навчальному році
...

Методичні рекомендації щодо вивчення української літератури в 2010/2011Н. Р. І. Програми
У 5-9 класах здійснюватиметься за програмою, затвердженою Міністерством освіти І науки України

Методичні рекомендації щодо вивчення української мови та літератури...
У 2016/2017 навчальному році вивчення української мови здійснюватиметься за такими програмами

Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін...
України, загальнолюдських духовних цінностей, демократизму, патріотизму; підготовка учнів до свідомої активної участі в суспільному...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

i.lekciya.com.ua
Головна сторінка