Пошук по сайту


Кандидат педагогічних наук, заступник директора з науково-методичної роботи ліцею «Престиж» м. Києва, вчитель-методист математики, відмінник освіти України

Кандидат педагогічних наук, заступник директора з науково-методичної роботи ліцею «Престиж» м. Києва, вчитель-методист математики, відмінник освіти України

Сторінка1/3
  1   2   3
Академія логіки

Логіка 5-9 кл.
(за програмою авторів Буковська О. І. - кандидат педагогічних наук, заступник директора з науково-методичної роботи ліцею «Престиж» м.Києва, вчитель-методист математики, відмінник освіти України; Васильєва Д. В. – аспірант інститут Педагогіки НАПН України, завідувач кафедри математики ліцею «Престиж» м. Києва)
Реформування освіти України передбачає модернізацію її змісту, методів і засобів навчання, перехід від уніфікованої шкільної моделі до урізноманітнення її типів. Розвиток сучасної педагогічної теорії та практики ґрунтується на відкритості і творчому характері навчання, особистісній спрямованості процесу навчання.

Основою ефективного навчання є формування та розвиток логічного мислення, творчої та пошукової діяльності особистості учня.

Профілізація школи, нові вимоги до освіти передбачають вміння учнями мислити. Необхідною умовою та важливою частиною такого вміння є логічна грамотність, тобто деякий мінімум логічних знань та вмінь, що необхідні для кожної інтелектуальної особистості. Логіка, як предмет, що навчає виконувати правильні міркувальні операції (методи пізнання), необхідна для вивчення математики, а взагалі для всіх загальноосвітніх предметів, підготовки до дорослого життя. Навчити учнів аналізу, синтезу, узагальненню, конкретизації, класифікації; індукції, дедукції, аналогії; роботі з поняттями та судженнями; методам доведення тверджень; формуванню гіпотез та побудові умовиводів та розвинути просторове мислення допомагає факультативний курс «Логіка». Всі ці знання є суттєвим доповненням профільного навчання математики.

Таким чином, актуальність введення факультативного курсу «Логіка 5-9» (за програмою авторів Буковська О. І. - кандидат педагогічних наук, заступник директора з науково-методичної роботи ліцею «Престиж» м.Києва, вчитель-методист математики, відмінник освіти України; Васильєва Д. В. – аспірант інститут Педагогіки НАПН України, завідувач кафедри математики ліцею «Престиж» м. Києва) зумовлена:

- змінами в умовах і цілях навчання та підвищенням якості підготовки до умов навчання у вищих навчальних закладах відповідно до вимог Болонського процесу, підготовки до неперервної освіти, що потребує формування в учнях пізнавального інтересу й самостійності відшукання шляхів його задоволення;

- відмінностями у: рівні навченості, успішності учнів; темпі навчальної діяльності, якості виконання завдань та глибині осмислення; вмінні самостійно працювати, вести самостійну проблемно-пошукову діяльність; темпі научуваності, працездатності для кращої підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання; пізнавальній активності, ступені дієвості інтересу до навчання, науково-дослідної діяльності; інтелектуальній, емоційній й вольовій сфері; нахилах до нетрадиційного мислення, здібностях до розв’язування творчих, евристичних задач, участі в олімпіадному русі;

- потребами учнів у знаннях логіки для повсякденного життя та практичної самостійної діяльності, подальшого навчання; потребами учнів, що мають відмінності в навчальних інтересах, мотивації навчальної діяльності;

- необхідністю розвивати творчі можливості, забезпечувати умови для розкриття індивідуальності учня з урахуванням його вікових особливостей на основі компетентісного підходу.

Викладання логіки є одним із кроків в системі допомоги учням основної школи у виборі профілю навчання. Профілізація школи, нові вимоги до освіти передбачають вміння учнями мислити. Необхідною умовою та важливою частиною такого вміння є логічна грамотність, тобто деякий мінімум логічних знань та вмінь, що необхідні для кожної інтелектуальної особистості.

Впровадження в школі нового факультативного курсу «Логіка» (за програмою авторів «Математична логіка 5-9» Буковська О. І., Васильєва Д. В.) за рахунок варіативного компоненту навчального плану сприятиме досягненню цілей: інтелектуального розвитку учнів, розвитку їх логічного мислення, пам’яті, уяви, інтуїції, умінь аналізувати, класифікувати, узагальнювати, робити умовиводи, отримувати наслідки з даних передумов шляхом несуперечливих міркувань тощо.

Для викладання цього курсу створено навчальний комплект «Академія логіки» (видавництво «Весна» м. Харків): Робочий зошит, Навчальний посібник, Методичні рекомендації вчителю.

Робочий зошит містить розминку, матеріал для вивчення нового матеріалу, задачі, що показують взаємозвязок математики та логіки.

У посібнику надається теоретичний матеріал та додатковий задачний матеріал, що диференційований за складністю на дві групи. Різні теми посібника мають цікавий додатковий матеріал: запитання на засипку, інтелектуальну ігротеку, цікавий історичний матеріал.

Методичні рекомендації вчителю містять широкі розробки уроків, рекомендації по здійсненню навчальних розвиваючих бесід, надано розвязання всіх завдань Робочого зошита та Посібника.

У результаті успішного засвоєння теоретичного матеріалу курсу і відпрацювання його на практиці учень зможе:

 • виявляти основні поняття в тексті, з'ясовувати їх структуру, встановлювати відношення між ними;

 • логічно правильно поділяти, класифікувати, визначати поняття;

 • знаходити помилки у поділах, класифікаціях, визначеннях, критикувати їх і не допускати в своїх міркуваннях;

 • виявляти логічну структуру висловлювань і на підставі цього витлумачувати їх;

 • міркувати відповідно до законів логіки; знаходити помилки в текстах і міркуваннях інших людей, пов'язані з їх порушенням;

 • аналізувати запитально-відповідні ситуації, логічно коректно задавати запитання і давати відповіді на них;

♦ виявляти міркування, вихідні положення і наслідки, що містяться в тексті;

 • виводити раціональні висновки за наявної інформації відповідно до правил і законів логіки;

 • логічно грамотно будувати свої міркування і знаходити помилки в міркуваннях опонентів;

 • конструювати коректну аргументацію;

 • переконливо критикувати аргументацію опонента;

 • уникати типових помилок в аргументацій та критиці;

 • розпізнавати прийоми маніпулювання співрозмовником і протистояти ним.

Оволодіння навичками логічного мислення має особливе значення для учнів, специфіка подальшого навчання та роботи яких полягає у постійному застосуванні логічних прийомів і методів: визначень, класифікацій, поділів, аргументацій, спростувань тощо.
5 клас (1 год. на тиждень, всього 35 год.)

К-ть год.

Зміст

Вимоги до рівня підготовки учня

5 год.

Тема: Поняття

Мета. Ознайомити учнів з поняттями та їх видами, суттєвими ознаками.
Поняття та його види. Зміст та обсяг поняття. Родове і видове поняття. Види понять: загальне та одиничне, конкретне та абстрактне, збірне та незбірне. Визначення поняття через найближчий рід та видову ознаку. Поняття конкретні та абстрактні. Відношення «більше», «менше», «стільки, скільки», «старший», «молодший».

Розпізнає: поняття та його ознаки; види понять: загальні, одиничні; конкретні, абстрактні; збірні і незбірні.

Наводить приклади: понять різних видів.

Дотримується правил: встановлення порядку розміщення предметів за певною властивістю, встановлення закономірностей.

Називає: визначення поняття через найближчий рід та видову ознаку.

Описує: загальні та одиничні, конкретні та абстрактні поняття, родові та видові поняття.

Знаходить: спільне, закономірності.

Записує і пояснює: зміст та обсяг поняття.

Розв'язує: логічні здачі на порівняння предметів за кольором, розміром, формою, кількістю; порівняння людей за віком; задачі, що розв’язуються методом єдиної схожості і єдиної відмінності.

6год.

Судження

Мета. розкрити зміст поняття «судження». Навчити розрізняти істинні і хибні судження, перетворювати істинні судження на хибні і навпаки. Розглянути загальні, часткові та одиничні судження і слова, що вживають при їх утворенні. Сформувати уявлення про заперечення суджень, навчити будувати заперечення до загальних, часткових суджень та до суджень існування. Створення умов для інтуїтивно застосування учнями індуктивних та дедуктивних міркувань.
Суть логічного судження. Істинні і хибні судження. Судження зі словами: «всі», «кожний», «завжди», «деякі», «принаймні один». Заперечення. Заперечна частка «не» в судженні. Заперечення загальних суджень. Заперечення часткових суджень. Заперечення суджень існування. Розв'язання логічних задач на припущення, на застосування методу вилучення, розвиваючих завдань.

Розпізнає: істинні та хибні; загальні, часткові та одиничні судження; судження існування.

Наводить приклади: істинних, хибних, загальних, часткових та одиничних суджень.

Дотримується правил: побудови загальних, часткових, істинних, хибних суджень.

Розрізняє: судження властивості, судження відношення, судження існування

Описує: спосіб розв'язування задач на припущення; метод вилучення.

Формулює: припущення, означення понять, заперечення загальних суджень, часткових суджень, суджень існування.

Розв'язує: логічні задачі на припущен­ня, на застосування методу вилучення.


11 год.

Множини

Мета. Ознайомити учнів з поняттям множини та операціями над множинами. Використання кіл Ейлера при розв'язуванні задач з множинами, поняттями.
Уявлення про множину та її елементи. Види множин та співвідношення між ними. Кола Ейлера. Підмножина, переріз множин, об'єднання множин. Зображення таких співвідношень за допомогою кіл Ейлера. Розв’язування задач за допомогою графічних схем. Розв'язування логічних задач за допомогою кіл Ейлера. Елементи комбінаторного мислення при розв’язуванні задач з множинами.

Розпізнає: множину та її елементи, символіку; порівнянні та непорівнянні поняття.

Наводить приклади: співвідношення між множинами на колах Ейлера,

Дотримується правил: дій над множинами; визначен­ня сумісності та порівнянності понять.

Називає: методи розв'язування задач за допомогою множин.

Описує: зображення множин та їх співвідношення, універсальну множину; порядок зображення сумісних та несумісних понять за допомогою кіл Ейлера.

Формулює: означення понять.

Записує і пояснює: співвідношення між множинами.

Розв'язує: завдання з множинами з використанням різних графічних схем та множин.


10 год.

Цікава геометрія

Мета: На наочно-інтуїтивному рівні ознайомити учнів з просторовими та плоскими фігурами, їх властивостями, розташуванням. Розвивати логічну культуру, мислення, мову, пізнавальні інтереси.
Задачі на розвиток просторової орієнтації та уяви. Задачі на побудову за допомогою сірників. Геометричні фігури. Симетрія фігур та її використання для розв’язування логічних задач.

Розпізнає: просторові та плоскі фігури.

Наводить приклади: основних геометричних фігур на площині та у просторі.

Дотримується правил: роботи з основними креслярськими інструментами, побудови фігур.

Називає: геометричні фігури та їх властивості.

Описує: методику розв’язування задач з сірниками.

Формулює: означення понять.

Записує і пояснює: розв’язання задачі на розташування предметів.

Розв’язує: найпростіші задачі на просторову уяву, побудову фігур за їх властивостями.


3год.

Повторення, систематизація й узагальнення вивченого за рік


Розпізнає: поняття, судження та їх види; множину та її елементи, символіку;

Наводить приклади: понять, суджень різних видів; співвідношення між множинами на колах Ейлера;

Дотримується правил: встановлення порядку розміщення предметів за певною властивістю, встановлення закономірностей; побудови суджень різних видів; дій над множинами; визначен­ня сумісності та порівнянності понять.

Називає: визначення поняття через найближчий рід та видову ознаку.

Описує: поняття різних видів; спосіб розв'язування задач на припущення; метод вилучення; зображення множин сумісних та несумісних понять, їх співвідношення, універсальну множину; порядок зображення за допомогою кіл Ейлера.

Знаходить: спільне, закономірності; судження властивості, судження відношення, судження існування

Записує і пояснює: зміст та обсяг поняття; співвідношення між множинами.

Розв'язує: логічні здачі на порівняння предметів за різними ознаками; порівняння людей за віком; задачі, що розв’язуються методом єдиної схожості і єдиної відмінності; логічні задачі на припущен­ня, на застосування методу вилучення; завдання з множинами з використанням різних графічних схем та множин.

Формулює: припущення, означення понять, заперечення суджень.Методичні рекомендації

5 клас

Тема: Поняття

Дуже важлива тема для початку роботи в 5 класі. Вона дає можливість учням вийти на дорогу всебічного і глибокого вивчення математики. Важливо, щоб учні правильно концентрували свою увагу та вміли виділити суттєві ознаки поняття. Створення умов для здійснення спостережень, виявлення спільних, індивідуальних, суттєвих та несуттєвих властивостей об'єктів, за якими проводять спостереження, можливе у процесі розв'язування відповідних вправ на знаходження закономірностей. Наступним методичним прийомом може бути введення ситуації, коли встановлена закономірність дає змогу раціоналізувати процес обчислень та перетворень або підказує стратегію пошуку розв'язання задачі. При цьому уміння порівнювати, висувати гіпотези, знаходити закономірності переходять на вищий рівень.

Логічною основою уміння встановлювати законо­мірності є правила Дж. Мілля, зокрема правила єдиної схожості і єдиної різниці.
Тема: Судження

При вивченні даної теми уточнюємо поняття судження. Діти знайомляться з різними видами суджень, вчаться обґрунтовувати та спростовувати їх. Так, необхідно звер­нути їх увагу на те, що при доведенні існування достатньо навести приклад, а для спростування судження загального виду — навести контрприклад. Вивчення матеріалу передбачає знайомство учнів із запереченням суджень як з реченням, в якому виражається протилежний погляд. Від найпростіших випадків заперечення учні повинні перейти до більш складних випадків - побудови заперечень загальних суджень, часткових суджень та суджень існування. Правильність побудови заперечення перевіряють за допомогою закону виключення третього.
  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з поглибленим...
Ю. Федьковича, кандидат філологічних наук; Цимбалюк Василь Іванович, учитель Сквирського ліцею-зош І-ІІ ступенів Київської області,...

Методичні рекомендації з виявлення, вивчення, узагальнення та поширення...
О. Глазова – заступник директора Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат...

«основи книжкової та мультимедійної культури» (9 клас) Хмельницький 2013
Колесник Ірина Василівна, заступник директора з науково- методичної роботи нво №9

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Програму підготували
М. П. Бондар, кандидат філологічних наук (Київ); О. М. Івасюк, кандидат філологічних наук (Чернівці); С. А. Кочерга, доктор філологічних...

Програма 1 для загальноосвітніх навчальних закладів Авторський колектив
Р. В. Мовчан, доктор філологічних наук (керівник групи); К. В. Таранік-Ткачук, кандидат педагогічних наук, головний спеціаліст Міністерства...

«Анкета для оцінювання вчителем своєї діяльності»
Відповідно до наказу по навчальному закладу від 07 вересня 2012 року №185 був проведений моніторинг ефективності науково методичної...

Програми підготували: кандидат педагогічних наук, старший науковий...
Программы курса «Литература» (русская, зарубежная) для школ с русским языком обучения разработаны в соответствии с Государственными...

Конкурси “Викладач року”, “Кращий керівник групи”
Ефективність науково-методичної роботи як важливої складової системи післядипломної освіти педагогічних кадрів значною мірою визначається...

Заступник директора з навчальної роботи
Особливості фінансової діяльності товариств з обмеженою та додатковою відповідальність

Програма для підготовки та складання кандидатського іспиту зі спеціальності
Данилевський А. О. – заступник начальника кафедри кримінального права, кандидат юридичних наукБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

i.lekciya.com.ua
Головна сторінка