Пошук по сайту


З досвіду роботи - Уроках математики

Уроках математики

Сторінка6/7
1   2   3   4   5   6   7

З досвіду роботи

ГРУПОВА ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ

О.П.Воробканич – викладач математики

ДПТНЗ «Білківський професійний аграрний ліцей»

Хочеш зробити світ кращим – почни зі своїх уроків!

Внаслідок різних причин зі зростанням ролі природничо-математичних наук у всьому світі престиж їх вивчення у нашій країні неухильно падає. Наші учні прагматичні, вони знають, в яких умо­вах виживають їхні батьки, тому не мріють стати вченими, винахідниками інженерами.

Саме тому й падає престиж природничо-математичних наук.

Як же зробити так, щоб учні зрозуміли, що математика — наука моло­дих і вони зможуть сказати своє слово для її розвитку? Як зробити так щоб учні зрозуміли необхідність вивчення математики і, врешті-решт зацікавилися нею?

Для того, щоб учні вчились із захопленням, кожен урок, як цікавий спектакль, повинен мати гарний вступ, який розкриває учням цінність матеріалу, що вивчається, відкриє їм нові знання про життя або таємниць: буття природи, людини, суспільства. Важливою є позитивна установка на урок, мотивація діяльності учнів,

Це можна зробити кількома реченнями, від яких у кожного потеплі­шає на душі, або створити проблемну ситуацію, заінтригувати учнів так що їм захочеться знайти під час роботи відповіді на питання викладача..

Наприклад, свій урок я можу розпочати словами Анатоля Франса: «Вчитись можна тільки весело. Щоб перетравити знання, треба поглинати їх з апетитом». Цей вислів задасть тон роботи групи під час уроку.

Або створити проблемну ситуацію: під час вивчення показникових рівнянь запропонувати учням кілька рівнянь і з легкістю вказати їх корені, не розв'язуючи рівняння. Пообіцяти учням, що до кінця уроку ко­жен з них так само усно зможе знаходити корені показникових рівнянь, не розв'язуючи їх. Учні з нетерпінням візьмуться до роботи, тому що зрозуміють, що розв’язування показникових рівнянь є не так вже і складно.

Проблемною темою, над якою я працюю «Удосконалення уроку шляхом особистісно -орієнтованої освіти. Творчий розвиток викладача та учнів», тому намагаюсь впроваджувати нові підходи у навчанні, вдосконалювати свої уроки засобами особистісно -зорієнтованої освіти, акти­візувати навчання математики через впровадження активних і інтерактивних методів.

Для того, щоб учні вчилися з цікавістю, навчаючи один одного, на багатьох своїх уроках я використовую групову форму роботи.

Об’єднуючи учнів у групи змінного складу, я забезпечую їм почуття власної безпеки, адже тепер не учень особисто відповідає за результати роботи, а вся група. Тому сильні учні ще краще розкривають свої можливості щодо розв’язання різнорівневих завдань, організаторські здібності. Поряд з цим, слабкі учні вже не пригнічені «комплексом неуспішності», вони відчувають підтримку однодумців, вільніше і впевненіше почуваються, включаються в роботу своєї групи.

Учні всієї групи об’єднанні спільною метою і знають, що успіх роботи залежить від праці кожного – тільки тоді можна досягти особистої мети, коли товариші по групі також досягнують успіху.

Групи працюють за такою схемою :

- одержують від викладача чітку інструкцію щодо виконання певного завдання;

- виконують своє завдання доти, поки всі учні групи не готові дати від­повідь на поставлене запитання;

- обмінюються інформацією з членами іншої групи, створюючи нові гру­пи з представниками, що мали інше завдання, тобто вчаться, навчаючи один одного;

- об’єднуються в коло однодумців з метою перевірки виконання завдань, поставлених перед ними;

Під час перевірки виконання завдань груп відбувається як індивідуальна, так і групова звітність, коли учні делегують представника для захисту своїх результатів і за його виступом оцінюється робота групи або вибираю сама учня, який буде знайомити з роботою своєї групи.

Групову форму роботи застосовую на уроках різних типів і відбувається таким чином:

Алгебра, І курс «Корінь п-го степеня. Дії над коренями»

На початку уроку учні повторюють відомості про квадратний корінь (технологія «Асоціативний кущ»).Пропоную учням указати слова (словосполучення) , які асоціюються зі словами «квадратний корінь з числа а », а далі більш детально повторюються всі відомості, згадані учнями.

Оголошую тему і мету уроку, пропоную учням, об’єднавшись у групи, вивчити самостійно означення кореня п-го степеня та властивості.

І група (парти 1,3,5) одержує завдання: скласти «юридичну шпаргалку» (коротку наочну таблицю-схему), в якій відобразити всі відомості про корінь п –го степеня з числа а, умови його існування, арифметичний корінь п-го степеня та властивості коренів. Учні працюють самостійно з підручником.

ІІ група (парти 2,4,6) працюють з текстом підручника в тому обсязі, однак завдання у них таке: скласти запитання до означення та властивостей кореня п-го степеня, тобто створити так званий «опитувальник».

Через певний час учні І і ІІ груп об’єднуються в новостворені групи і демонструють один одному свої схеми та «опитувальники», разом знаходячи відповіді на всі запитання.

Долі пропоную представникам груп відповісти на запитання з теми біля дошки.

Прикладом «юридичної шпаргалки» є така схема, створена учнями:На етапі рефлексії разом з учнями ще раз наголошую на нових етапах, частинах вивченого матеріалу. Учні дають відповіді на зі питання та наводять приклади.

Що нового ви дізнались на уроці?

Що називається коренем п -го степеня з числа а?

Який знак має корінь непарного степеня з додатного числа? З від'ємного числа?

За якої умови існує корінь парного степеня з числа?

Що називається арифметичним коренем п -го степеня з числа?

Уроки закріплення та застосування знань, умінь і навичок

На таких уроках працюють 5—6 груп постійного складу (залежно її кількості учнів групи) під керівництвом учня-консультанта. Це учень з високим рівнем навчальних досягнень з предмета, здатний до самостійної творчої праці, має організаторські здібності. До уроку консультанти готуються заздалегідь, одержавши від мене додаткове завдання та продемонструвавши вміння виконувати його на високому рівні. Я повинна бути впевнена у знаннях та вміннях консультанта.

Після етапу актуалізації знань, консультанти працюють індивідуально і розв'язують завдання підвищеного рівня складності, решта учнів розв'язують задачі усно або письмово на дошці або коментують їх з місця під моїм керівництвом.

Далі учні об'єднується в групи, і консультанти, які розв'язали свої завдання, здають зошити на перевірку і працюють на чолі груп з розв’язування задач з теми для закріплення знань, умінь, навичок. В цей час маю змогу перевірити виконання завдань сильними учнями, після чого можу
контролювати і проконсультувати роботу в групах.

На етапі рефлексії вибірково перевіряю зошити учнів або збираю їх від всіх учнів групи після уроку.

Геометрія, І курс. Урок закріплення та застосування знань, умінь, навичок з теми «Взаємне розміщення прямих і площин у просторі».Після актуалізації знань учнів (написання графічного диктанту) усі учні розділяються на дві групи: перша — учні-консультанти, які працюють ідивідуально та розв'язують два типи задач:

1. Точки А,В,С,В D не лежать у площині паралело­грама

КLMN точка К — середина АВ, точка

Lсередина ВС, М — середина СD. Чи є точка

N серединою відрізка АD.?

2. Через кожну пару протилежних бічних ребер

куба проведено площини. Довести, що ребро

DD1 паралельно площині:

а) АА1СС1;

б) АВВ1;

в)ВСС1;

г) площині, що проходить через середини ребер

А 1В1 , АВ,ВС.

Друга група учнів — розв'язують разом з викладачем задачі за готовими рисунками (усно з місця).

1. АВСВ — прямокутник, АВСІ D — ромб, які лежать у різних площинах.

Довести, що ССІ DD1, — паралелограм.

2. Точка К не належить площині паралелограма АВСВ. Через середини

відрізів АК і ВК проведено пряму т. Довести: т II СD3. ABСD — трапеція, АВ є α. Яке взаємне розміщення ВС і α.?

4. Ппощина β паралельна гіпотенузі АВ прямокутного трикутника АВС. Катети дорівнюють відповідно 3 і 4 см.Площина перетинає АС у точці М – середині АС, ВС – у точці N. Знайти MN.

Учні, які працювали з картками, здають свої розв'язання для перевірки і стають консультантами для груп учнів. У групах розв'язують задачі, схожі на ті, що виконували консультанти.

Після обговорення і складання плану розв'язування задачі консультанти готують на дошці рисунки до задач, а групу представляє будь-який учень, крім, консультанта. Він пояснює спосіб розв'язання задачі біля дошки, а всі інші записують у зошитах план її розв’язання.

Доцільність використання групової форми роботи підтверджена результатами. Це, перш за все, підвищення якості знань учнів, а по-друге, підвищення інтересу учнів до вивчення математики, зміцнення кожного учня як повноправної особистості, здатної до самореалізації.

Зрозуміло, що така форма роботи має і свої недоліки. Не завжди можу на 100% проконтролювати роботу всіх груп, іноді виникають проблеми щодо адекватного оцінювання групою та мною своєї роботи. Однак вдале поєднання пасивної, активної і інтерактивної форм роботи учнів на уроках математики дають свої результати, а недоліки кожної з таких форм стають незначними.

ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ

О.П. Воробканич, викладач математики

ДПТНЗ «Білківський професійний

аграрний ліцей»

Сьогодні перед усіма викладачами математики стоїть проблема підвищення ефективності уроку, піднесення його до рівня, який би відповідав завданням розвитку країни на сучасному етапі.

Ми педагоги на долю яких випало вчити учнів без відбору і більшість яких основні завдання з математики здобуває на уроках. Прийоми, форми і методи такого навчання в спадщину ми не отримали, нам їх виробляти самим. Я задумалась над цією проблемою. І на мій погляд, щоб розв’язати цю проблему насамперед необхідно, щоб уроки були творчими, життєстверджуючими, несли великий заряд оптимізму. На уроках завжди повинна бути доброзичлива робоча атмосфера, яка допомогла б учням оволодіти складним матеріалом.

Сьогодні уміннями, діями, уважним відношенням до учнів я викликаю у них почуття впевненості в своїх знаннях, повагу до математики. Я вважаю, що цим самим досягаю хороших результатів в одержанні учнями міцних і глибоких знань. Проведені мною уроки переконують в тому, що застосування ТЗН не порушують плану проведення уроку, а й інтенсифікують його, допомагають більш раціонально використати кожну хвилину навчального часу, урізноманітнити форми роботи, допомагають максимально чітко і дохідливо подати складний матеріал, забезпечити швидке і свідоме його засвоєння, викликають в учнів підвищений інтерес до математики. Справжнього успіху можна досягти, якщо використовувати ТЗН в комплексі і лише тоді, коли вони справді справляють розумінню учнями програмного матеріалу. В ході уроку на екранах появляються необхідні записи, графіки, рисунки геометричних фігур, питання для учнів. Для ілюстрації пояснення нового матеріалу включають світлові табло, засвідчуються електрифіковані графіки функцій, що вивчаються. Використовую на уроках кіноапарат, діапроектор, епіпроектор, графопроектор, які дистанційно включаються з пульта управління. Але щоб ефективно використати всі названі ТЗН, добре вивчала їх можливості і особливості, володію методикою і технікою їх використання, навчилась сама виготовляти діапозитиви, транспаранти для графопроектора, виготовляти діапозитив для епіпроектора.

В даний час значно збільшився потік інформації від викладача до учня. При цьому зростає значення зворотного зв’язку: викладач-учень-викладач. Я можу ефективно навчати тільки тоді, коли постійно маю дані про знання своїх учнів, тобто наскільки учні розуміють мене. Для цього я проводжу фронтальне опитування знань учнів за обмежений проміжок часу, використовуючи ТЗН. На графотранспортирі написані питання і декілька варіантів відповідей. Виконавши завдання, учні сигналізують цифровим веєром про вибір відповіді під певним номером. І так одержую оперативну інформацію про виконання завдань кожним учнем. Для уроків геометрії виготовлені таблиці з геометричними тілами, на яких цифрами позначено їх елементи. Я називаю елемент, а учні на цифровому веєрі набирають номер відповідного елементу.

На уроках математики доцільно показувати навчальні кінофільми, так як вони передають інформацію динамічно, явища і процеси показуються в русі, в розвитку. Використовують їх у трьох варіантах.

По-перше: як вступ до вивчення навчального матеріалу, тобто коли учні ще не мають чіткого уявлення про тему, яку вивчатимуть, тут фільм допомагає їм познайомитися з фактичним матеріалом, виявляє інтерес, створює необхідний емоційний настрій до його вивчення. Найбільш доцільно показувати фрагмент кінофільму протягом 4-5 хвилин. Перед початком демонстрації фрагменту повідомляю учням на що їм необхідно звернути увагу, ставлю до них питання на які відповісти після перегляду. Наприклад, вивчення теми геометрії на І курсі доцільно розпочати з показу фрагменту кінофільму «Із історії геометрії /постулат/», в якому розповідається про зародження геометрії в Стародавній Греції, про вклад в розвиток науки, внесений Фалесом, Піфагором, Платоном і т. д. Цей фрагмент є початком вступної бесіди викладача.

По-друге: при закріпленні знань. Тут хочу декілька слів сказати про кінофільм «Стереометрія». Фільм застарілий, не відповідає сьогоднішній програмі, однак він не суперечить їй. Тому можна з успіхом використовувати його фрагменти при закріпленні знань учнів про паралельність прямих і площин, перпендикулярність прямих і площин, похилої і її проекції. Проектую графопроектором на екран питання на які учні повинні відповісти після перегляду фрагментів.

По-третє: при перевірці знань. Учні коментують побачене на екрані без дикторського тексту; виконання самостійної роботи після переглянутого фрагменту / написання реферату, твору мініатюри/.

На уроках математики все частіше використовую діафільми та діапозитиви. Діафільм дозволяє фіксувати кадр на екрані необмежений час, що дає можливість вибрати необхідний темп демонстрації і зміни кадрів в залежності від ситуацій, які виникли в ході проведення уроку. Демонстрація діафільму повинна бути зв’язана з логічним ходом уроку, з його структурними елементами /при вивченні нового матеріалу, закріпленні і контролю знань/. Перед демонстрацією переглядаю діафільм, обмірковую, як і коли його краще демонструвати учням, які зауваження зробити під час демонстрування. Адже аналіз показує, що не всі діафільми бездоганні з наукової і методичної точки зору.

В процесі вивчення нового матеріалу показ діафільму доцільно поєднувати з іншими наочними посібниками /таблицями, моделями/. Титрова інформація не завжди розкриває необхідного змісту, тому вона служить доповнення до пояснення. Іноді її взагалі виключаю, а це дає можливість створити проблемну ситуацію, активізую пізнавальну діяльність учнів. Використання діафільмів і діапозитивів дає можливість більш раціонально використати час на уроці.

Наприклад, при вивченні теми «Циліндр» необхідно розглянути з учнями означення циліндра і його елементи, дотична площина циліндра, теорема про переріз циліндра площиною, перпендикулярною його осі, означення призми, вписаної в циліндр і описаної навколо циліндра. Матеріалу багато, а часу відведено недостатньо, тому в раціональному викладі допомагає діафільм «Геометричні фігури і тіла». Використовую кадри №19, де зображено циліндр і його елементи, №22, №30 – застосування циліндричних форм. На цьому ж уроці використовую кадри діафільму «Устройство и техническое обслужуване автомобилей», по кадрах якого вияснюю з учнями, де зустрічаються циліндричні форми а автомобілях ГАЗ-53-А, ЗИЛ-130 і цим самим здійснюю професійну направленість математики. Під час перегляду діафільму учні роблять записи в зошитах, креслять прості схеми або графіки. Викладачу легше організувати фронтальне обговорення побаченого.

Закріплення знань учнів за допомогою діафільмів можна проводити в формі бесіди або самостійної роботи. Бесіда за змістом діафільму допомагає учням побачити нове, втримати в пам’яті факти з якими вони щойно познайомились. При закріпленні властивостей тригонометричних функцій використовую діафільм»Тригонометричні функції» і діапозитиви з серії «Геометричне перетворення графіків». Показавши кадр, на якому різними кольорами зображено графіки тригонометричних функцій y = sinx,y = cosx, учні швидко і легко дають відповідь на питання: - Яка область визначення даних функцій?
1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Уроках математики
Елементи українознавства на уроках математики Збірник вправ. Зош і-іііст с. Маяки, 2016- 76с

Уроках математики
Формування компетентностей учнів зумовлене не тільки реалізацією відповідного оновленого змісту освіти, але й адекватних методів...

Уроках математики
Освітні системи в будь-якій країні світу повинні сприяти організації основних завдань соціально-економічного та культурного розвитку...

Організація навчально-виховного процесу з математики
Фахівці з методики викладання математики, які складають навчальні програми для шкіл різного профілю,часто ставлять запитання про...

Уроках математики
«Народна математика може дати школі цінний матеріал для пізнання свого рідного краю, розвинути любов до рідного краю І цим допомогти...

Методичні рекомендації щодо вивчення математики у 5-9 кла­сах подано...
«Збірник програм з математики для допрофільної підготовки та профільного на­вчання (у двох частинах)», видавництва «Ранок», Харків,...

Значення міжнародних конгресів математиків для становлення математики як науки
Гільберта. І дійсно, міжнародне співтовариство математиків потратило протягом цього сторіччя великі зусилля в пошуках розв’язків...

Г. М. Микитюк Критичність мислення та формування компетенцій
У пропонованому посібнику розглядаються можливості уроків критичного мислення з використанням методів навчання математики у формуванні...

Кандидат педагогічних наук, заступник директора з науково-методичної...
Буковська О. І. кандидат педагогічних наук, заступник директора з науково-методичної роботи ліцею «Престиж» м. Києва, вчитель-методист...

Тема «Історія математики»
Готуючись до гри, учні опрацьовують літературу І знаходять відповіді на запитання з темБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

i.lekciya.com.ua
Головна сторінка