Пошук по сайту


Опитувальник клієнта юридичної особи резидента

Опитувальник клієнта юридичної особи резидента

Опитувальник клієнта - юридичної особи резидента
1. Назва:2. Місцезнаходження:
3. Адреса електронної пошти , контактний телефон, факс:4. Наявність рахунків в інших банках (вказати № рахунку, код банку та найменування банку):5. Ідентифікаційні дані осіб, які мають право розпоряджатися рахунками та майном та/або уповноважених діяти від імені юридичної особи (право підпису платіжних документів):


6. Відомості про органи управління та їх склад:

Вищий орган:
Виконавчий орган:
Наглядова (Спостережна) Рада, Дирекція, Ревізійна комісія:
7. Відомості про власників істотної участі в юридичній особі (особи які мають 10% і більше статутного капіталу) із зазначенням їх частки в капіталі юридичної особи(прізвище, ім`я, по-батькові; серія та номер паспорту, дата та місце народження, ким і коли виданий; місце прописки та проживання; ідентифікаційний номер):
8. Відомості про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) (фізична особа, яка незалежно від формального володіння має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи безпосередньо або через інших осіб, що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значною часткою, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування, а також вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов’язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління, або яка має можливість здійснювати вплив шляхом прямого або опосередкованого (через іншу фізичну чи юридичну особу) володіння однією особою самостійно або спільно з пов’язаними фізичними та/або юридичними особами часткою в юридичній особі у розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі. При цьому кінцевим бенефіціарним власником (контролером) не може бути особа, яка має формальне право на 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі, але є агентом, номінальним утримувачем (номінальним власником) або є тільки посередником щодо такого права):
9. Інформація про осіб, уповноважених представляти інтереси акціонерів (учасників) клієнта, які володіють істотною участю (особи які мають 10% і більше статутного капіталу):

10. Інформація про належність вищезазначених осіб до національних публічних діячів, іноземних публічних діячів, діячів, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях, або до пов’язаних з ними осіб (Національними публічними діячами є фізичні особи, які виконують або виконували протягом останніх трьох років визначені публічні функції в Україні, а саме: Президент України, Прем’єр-міністр України, члени Кабінету Міністрів України; перші заступники та заступники міністрів, керівники інших центральних органів виконавчої влади, їх перші заступники і заступники; народні депутати України; Голова та члени Правління Національного банку України, члени Ради Національного банку України; голови та судді Конституційного Суду України, Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судів; члени Вищої ради юстиції, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, члени Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів; Генеральний прокурор України та його заступники; Голова Служби безпеки України та його заступники; Голова Антимонопольного комітету України та його заступники; Голова та члени Рахункової палати; члени Національної ради з питань телебачення і радіомовлення України; надзвичайні і повноважні посли; Начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних Сил України, начальники Сухопутних військ України, Повітряних Сил України, Військово-Морських Сил України; державні службовці, посади яких віднесені до першої або другої категорії посад; керівники обласних територіальних органів центральних органів виконавчої влади, керівники органів прокуратури, керівники обласних територіальних органів Служби безпеки України, голови та судді апеляційних судів; керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних та казенних підприємств, господарських товариств, державна частка у статутному капіталі яких перевищує 50 відсотків; керівники керівних органів політичних партій та члени їх центральних статутних органів.

Іноземними публічними діячами є фізичні особи, які виконують або виконували протягом останніх трьох років визначені публічні функції в іноземних державах, а саме: глава держави, керівник уряду, міністри та їх заступники; депутати парламенту; голови та члени правлінь центральних банків; члени верховного суду, конституційного суду або інших судових органів, рішення яких не підлягають оскарженню, крім оскарження за виняткових обставин; надзвичайні та повноважні посли, повірені у справах та керівники центральних органів військового управління; керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних підприємств, що мають стратегічне значення; керівники керівних органів політичних партій, представлених у парламенті.

Діячами, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях, є посадові особи міжнародних організацій, що обіймають або обіймали протягом останніх трьох років керівні посади в таких організаціях (директори, голови правлінь або їх заступники) або виконують будь-які інші керівні функції на найвищому рівні, в тому числі в міжнародних міждержавних організаціях, члени міжнародних парламентських асамблей, судді та керівні посадові особи міжнародних судів.

Пов’язаними особами національних публічних діячів, іноземних публічних діячів, діячів, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях, їх близькими особами, є особи, з якими члени сім’ї національних, іноземних публічних діячів та діячів, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях мають ділові або особисті зв’язки, а також юридичні особи, кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) яких є такі діячі чи їх члени сім’ї або особи, з якими такі діячі мають ділові або особисті зв’язки. Під близькими особами розуміються особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом і мають взаємні права та обов'язки із суб'єктом (крім осіб, взаємні права та обов'язки яких із суб'єктом не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі, а також - незалежно від зазначених умов - чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням згаданого суб'єкта):


11. Інформація про материнську компанію, корпорацію, концерн, консорціум, холдингову групу, промислово-фінансову групу або інше об’єднання, членом якого є клієнт-юридична особа, а також дочірні підприємства:

12. Інформація про наявність ліцензій (дозволи) на право здійснення певних операцій (найменування, серія, номер, ким видана, термін дії):

13. Інформація про наявність відокремлених підрозділів (філії, представництва) юридичної особи:14. Історія діяльності клієнта, (інформація про реорганізацію, зміни в діяльності, колишні фінансові проблеми, репутація на вітчизняному та іноземному ринках, частка на ринку):


15. Характеристика фінансового стану

Розмір зареєстрованого статутного фонду
Розмір сплаченого статутного фонду
Інформація про фінансовий стан підприємства

прибуткове/не прибуткове

Прибуток (збиток), який одержало підприємство за останній

Півроку_______________,

1 рік_____________________,

2 роки_____________________

Обсяг реалізації продукції або послуг в цілому по підприємству(тис.грн за рік)
Кількість співробітників
Чи є у підприємства заборгованість перед бюджетом та позабюджетними фондами
Чи займається Ваше підприємство зовнішньоекономічною діяльністю
Наявність рухомого-нерухомого майна (основні засоби (будинки), автомобілі, комп’ютерна техніка, меблі та інше).

16. Характеристика суті діяльності клієнта(історія, основні види діяльності):

17. Характеристика джерел надходження коштів та інших цінностей на рахунки клієнта (які очікує клієнт) :

Очікувані обсяги надходжень грошових коштів та інших цінностей на Ваш рахунок за квартал:

до 1 000 000 грн.
від 1 000 000 до 10 000 000 грн.
від 10 000 000 до 20 000 000 грн.
більше 20 000 000 грн.
18. Мета і причини встановлення клієнтом відносин з банком(перелік банківських продуктів, якими бажає скористатися клієнт):19. Дата внесення останніх змін до установчих документів ______________________
20. Дата внесення останніх змін до складу акціонерів, (учасників) ________________
На виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних» даю згоду на обробку та використання наших персональних даних у базах даних банку.
Дата заповнення ___________________________

Керівник ______________________________

(ПІБ) особистий підпис
Гол. бухгалтер _____________________________

(ПІБ) особистий підпис

М.П.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Програми ідентифікації та вивчення клієнтів пат акб «Львів» Опитувальник клієнта-юридичної особи

Анкета опитувальник клієнта юридичної особи/ questionnaire of the...
Роз’яснення до питань, позначених *, знаходяться у примітках в кінці цього опитувальника

Анкета-опитувальник юридичної особи
Вас надати наступні відомості стосовно очолюваної Вами юридичної особи, дійсні на дату надання, засвідчені Вашим підписом та печаткою...

Анкета опитувальник клієнта представництва юридичної особи нерезидента...
Роз’яснення до питань, позначених *, знаходяться у примітках в кінці цього опитувальника

Пат акб «Львів» Опитувальник клієнта-фізичної особи
Характеристика джерел надходження коштів та інших цінностей на рахунки клієнта (які очікує клієнт, що раніше не обслуговувався)

Кримінальне провадження щодо юридичної особи: історичні витоки та...

Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження №8-нк (річна) “Звіт
Ця Інструкція призначена для використання музеями, розташованими на території України, які мають статус юридичної особи, при заповненні...

Проблема особистих немайнових прав особи, громадянина є однією з...
Особисті права людини нерозривно пов’язані з такими поняттями, як рівність, свобода, недоторканість особи. І це природно, тому що...

Анкета клієнта
Дата, місце та країна народження, серія, номер паспорта, дата видачі, ким виданий, громадянство

Згода фізичної особи суб’єкта кредитної історіїБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

i.lekciya.com.ua
Головна сторінка