Пошук по сайту


Сумської районної ради Сумської області

Сумської районної ради Сумської області

Басівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Сумської районної ради Сумської області

Сценарій

позакласного заходу з правознавства

« Конституційні права, свободи та обов΄язки громадян України»

Вчитель Фегер В.В.

Мета: збагатити і закріпити знання учнів з правознавства з даної теми, сприяти усвідомленню учнями відповідальності за майбутнє нашої країни, формувати активну життєву позицію;

спонукати учнів до самовиховання і самовдосконалення, виховувати високі морально-етичні якості, патріотизм і любов до своєї Батьківщини, бережливе ставлення до власного життя та інших людей, почуття власної гідності, відповідальності;

сприяти поширенню бажань поглиблювати свої знання, умінь мислити, висловлювати свою думку, розвивати навички практичного мислення.

Вступне слово вчителя: щороку в усіх школах Сумщини проходять тижні правових знань. Ми пропонуємо вам один з улюблених варіантів проведення заходу – турнір правознавців. Сьогодні змагаються команди 10 та 11 класів, і разом ми згадаємо, закріпимо та удосконалимо свої знання конституційних прав, свобод та обов’язків громадян України. Представлення журі – учителі шкіл району Слайди 1, 2,3

А створять нам хороший настрій і надихнуть команди на успіх наші другокласники. «Пісня про промінчик» , який обов’язково повинен сяяти на ваших устах. Тріо у складі: Василенко Улянки, Гулінок Діанки та Владислава Козака бажають вам успіху!

І конкурс «Презентації команд» – 2 хв

ІІ конкурс « Юридичний марафон» – кожній команді – по 1 хв

Вам необхідно по черзі відповідати на запитання. Часу на роздуми немає. Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал. Якщо немає відповіді – говоріть «далі».

Запитання для команд

І. Здатність особи своїми діями здійснювати права та обов'язки. (Діє­здатність.)

2.Школа — це юридична чи фізична особа? (Юридична.)

3. Адміністративне правопорушення — це проступок чи злочин? (Про­ступок.)

4. Стихійне лихо — це юридична дія чи подія? (Подія.)

5.Соціальні відносини, що регулюються нормами права, - це.. (Правовідносини.)

6.Правила поведінки, що встановлює церква для віруючих. (Релігійні норми.)

7.Нормативні акти правотворчих органів, що видаються на основі зако­ну. (Підзаконні.)

8. Держава, у якій забезпечені охорона та захист основних прав людини. (Правова держава.)

10.Захист суверенітету та незалежності належить до зовнішніх чи внут­рішніх функцій держави? (Зовнішніх.)

11. Здатність особи, групи людей, держави нав'язувати свою волю іншим людям. (Влада.)

12. Закріплена в законодавстві здатність особи мати юридичні трава і нести юридичні обов'язки. (Правоздатність.)

1З.Яка відповідальність настає в разі завдання матеріальних збитків? (Матеріальна.)

14.Федерація — це форма правління чи державного ... Що далі? (Ус­трою.)

15 Нормативні акти, що стосуються конкретного випадку, особи. (Індиві­дуальні.)

16.Чи настає відповідальність за правопорушення, скоєне через необе­режність? (Так.)

17. Конституційний принцип, за яким особа не вважається винною, доки її вина не буде доведена. (Презумпція невинуватості.)

18. Що регулює найбільш важливі суспільні відносини — норми права чи моралі? (Права.)

19.Як називаються закони, що вносять зміни та доповнення до Консти­туції? (Конституційні.)

1. Кожна людина від народження є фізичною чи юридичною особою? (Фізичною.)

2.Особливо небезпечний вид правопорушення. (Злочин.)

3.Будь-яке суспільно небезпечне протиправне, винне діяння чи без­діяльність, що спричиняє юридичну відповідальність. (Правопору­шення.)

4.Особа, що вчинила правопорушення. (Правопорушник.)

5. Спосіб систематизації законодавства, унаслідок чого створюються ко­декси. (Кодифікація.)

6.Нормативно-правовий акт вищого законодавчого органу влади, що приймається в особливому порядку. (Закон.)

7.Способи зовнішнього вираження та закріплення юридичних норм. (Джерела, форми права.)

8. Монархія належить до форм правління чи форм політичного режиму? (Правління.)

9. Яка влада здійснює в державі правосуддя? (Судова.)

10.Упорядкування чинних нормативних актів, приведення юридичних норм у єдину систему. (Систематизація.)

11. Як називається основний міжнародний документ про права дитини?

(Конвенція про права дитини.)

12.Чи є ознакою держави наявність податкової системи? (Так.)

1З.Яка галузь права регулює стосунки між дітьми та батьками? (Сімейна.) 14.Біпатриди — це особи без громадянства чи з подвійним громадянс­твом? (Особи з подвійним громадянством.)

1 5.Хто в Україні очолює виконавчу владу? (Кабінет Міністрів.)

16.Що має більшу суспільну небезпеку — злочин чи проступок? (Злочин.) 17.Яким є мінімальний вік призову на військову службу? (18років.)

18. Скільки областей в Україні? (24.)

19. Учинення правопорушення у стані алкогольного сп'яніння пом'як­шує чи обтяжує вину? (Обтяжує.)

20.Який вид відповідальності настає за порушення трудової дисципліни? (Дисциплінарна)

Запасні запитання

1. Основний Закон держави. (Конституція.)

2.Система загальнообов'язкових правил поведінки людей, що встанов­лені й охороняються державою. (Право.)

3Як називається служба для громадян, що за релігійними переконан­нями не можуть проходити військову службу? (Альтернативна.)

5.У якому році Україна стала незалежною державою? (У 1991 р.)

6.Апатрид — особа без громадянства чи з подвійним громадянством? (Без громадянства.)

7. Кримінальна відповідальність настає за проступок чи злочин? (За злочин.)

8. Із якого віку людина може брати участь у виборах? (Із 18 років.)

9.Які міста в Україні мають спеціальний статус? (Київ, Севастополь.)

10.Хто в Україні здійснює законодавчу владу? (Верховна Рада.)

1І.Як називається основний міжнародний документ, що захищає права людини? (Загальна декларація прав людини.)

12.Яка галузь права регулює майнові та деякі немайнові відносини? (Цивільне право.)

13. Особи, що мають стійкий правовий зв'язок із певною державою? (Гро­мадяни.)

14.Хто в Україні є головою держави? (Президент.)

15.Назвіть мінімальний вік, із якого настає кримінальна відповідаль­ність.

(14 років.)

16.Який вид відповідальності настає за порушення правил для пішо­ходів? (Адміністративна.)

17.Хто здійснює правосуддя в Збройних Силах України? (Військовий суд.)

18. Усенародне голосування з важливих питань загальнодержавного і місцевого значення. {Референдум.)

19. Особа, що вчинила злочин, — суб'єкт чи об'єкт злочину? (Суб'єкт.) 20.Право автора на опублікування, поширення твору під своїм ім'ям,

псевдонімом чи анонімно. (Авторське.)

2І.Коли відзначається День юриста? (8 жовтня.)

21.Угода двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну чи припинення цивільних прав чи обов'язків. (Договір.)

22. Мінімальний вік вступу до шлюбу жінок в Україні. (18 років.)

23. Яка галузь права регулює відносини, пов'язані із забрудненням ат­мосфери? (Екологічне право.)

24.Хто очолює Кабінет Міністрів України? (Прем'єр-міністр.)

25.Як називаються особи, яким не виповнилося 18 років? (Неповнолітні.)

26. Що таке державний Герб, Гімн, Прапор? (Державні символи.)

27. Чи можуть брати участь у виборах не громадяни України? (Ні.)

28 .Який вид відповідальності настає за ухилення від військової служби?

(Кримінальна.)

29.Чи можна виносити на референдум питання прийняття бюджету? (Ні.)

30 .Коли відзначається День прав людини? (10 грудня.)

31.Як називається вид угоди, у якій беруть участь дві чи більше сторін?

(Багатостороння.)

32.Чи можна в шлюбі мати роздільне майно? (Так.)

33.Назвіть основний закон, що регулює правовідносини в освіті. (Закон

«Про освіту».)

34. Хто автор музики Державного Гімну України? (М. Вербицький.)

35.Служба в Збройних силах України — право чи обов'язок?

(І те, й інше.)

36. Чи можна на референдум виносити питання внесення змін до Консти­туції України? (Так.)

37. Чи потрібна згода батьків нареченої для укладання шлюбу? (Ні.)

38.Як називається запізнення на роботу без поважної причини більше

ніж на три години? (Прогул.)

39.Яка відповідальність настає за порушення правил рибальства? (Ад­міністративна.)

40.Коли відзначається День Конституції України? (28 червня.)

41.Назвіть найвищу виборну посаду в Україні. (Президент.)

42 Який вид відповідальності настає за втягнення в злочинну діяльність неповнолітніх? (Кримінальна.)

43. Мінімальний вік вступу до шлюбу чоловіків. (18років.)

44. Який вигляд має Державний Герб України? (Тризуб.)

45 .Яким є термін служби в Збройних силах України? (1 рік.)

46 .До якого органу треба звертатися при порушенні прав людини? (Суд.)

47 .Як називається письмовий трудовий договір, що укладається на пев­ний термін? (Контракт.)

48 .Чи можна позбавити громадянства особу, що вчинила тяжкий зло­чин? (Ні.) 49 .Сукупність усіх нормативно-правових актів, що діють у певній де­ржаві. (Законодавство.)

50. «Птах», якого бояться: злочинці України. («Беркут».)

51. Грошове стягнення за рішенням суду. (Штраф.)

52. Державна служба економічного контролю на кордонах країни. (Мит­на служба.)

53. Державний озброєний орган виконавчої влади, який захищає життя, здоров'я, права і свободи громадян. (Міліція.)

54. Союзна держава, що складається з територій суб'єктів, які мають об­меження суверенітету (наприклад Росія). (Федерація.)

55. Документ необхідний для проведення арешту або обшуку. (Ордер.)

- Журі підраховує результати перших двох конкурсів, а ми подорожуємо у минуле.

«Подорож у минуле» ( слайди 4.5,6)

Вчитель - Український народ у часи княжої України-Русі не мав власного писаного закону конституційно-державного характеру.

Звичаєве право було єдиним джерелом правних норм у перед державну епоху, а також протягом першого періоду української державності.

У часи княжої України-Русі найважливішою пам’яткою , що зберегла давні норми звичаєвого права, була «Руська Правда» (термін «правда» означає - закон). Оригінал цього документу не зберігся. За їх змістом маємо три основні редакції. Крім права, у «Руській Правді» зібрані і «княжі устави».

Отже, шановні правознавці, згадуємо історію Київської Русі, бо для третього конкурсу це знадобиться

Слово журі

ІІІ конкурс: « Подорож у минуле» - по 20 карток у кожної команди. Половина з них – з термінами та поняттями, а інша половина розкриває зміст.

Ви маєте 2 хв на встановлення відповідності

1.Полюддя – збір данини

2.Данина –обов’язкове надання Київському князю хутра, меду, збіжжя залежним населенням

3.Устав – порядок стягнення данини

4. Урок – перелік повинностей та визначення розміру данини

5. Десятина – десята частина доходів. Яку сплачувало залежне від князя населення на користь церкви.

6.Боярини – знать, пов’язана службовими відносинами з князем

7.Віче –народні збори чоловіків –воїнів

8.Перший збірник законів Київської Русі – «Руська правда»

9.Монотеїзм – єдинобожжя

10.Літопис –хронологічний виклад подій «із року в рік»

Завдання ІІ команді:

1.Вотчина – феодальна земельна власність і пов’язані з нею права на залежних селян

2.Натуральне господарство – господарство, в якому продукти праці виготовляються не для продажу на ринку, а для власного споживання

3.Дружина – постійний збройний загін князя

4.Реформи – поступові зміни в державі

5.Групи людей, що мають свої права та обов’язки в державі, що передаються у спадок – верстви або стани

6.Мито – податок, який сплачують за перевезення товарів через кордон

7.Подимне – один з найдавніших прямих податків Київської Русі

8.Поплужне – земельний податок Київської Русі, який ішов на військові витрати, утримання княжого двору та дипломатичні місії.

9.Оброк – плата за користування знаряддями праці, земельними наділами

10.Баскак – татарський урядовець, намісник монгольського хана й збирач податків на Русі в часи монголо-татарської неволі.

Слайди № 7,8,9

Отже, команди працюють, а ми з вами разом з ансамблем «Козачата» заспіваємо козацьку пісню

Виступ «Козачат»

Результати роботи команди здають журі, а ми рухаємося далі

Слайди № 10,11,12,13, 14

Нині діюча Конституція прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996

У ній закріплені основні права, свободи і обов’язки громадян України – (зачитати текст слайду № 14)

Конкурс «Знавці Конституції України» складається з двох етапів :

І – прослухати музичну підказку від учнів 5 класу ( «Вивчайте, любіть рідну мову» та встановити, про які Конституційні права та обовязки у ній йдеться

( Статті КУ називати!) – максимальна оцінка – 5 балів

ІІ – прослухати музичну підказку від учнів 7 класу та створити проект змін до відповідної статті КУ – 5 хв

Виступ 7 класу «Пісня про школу»

- Команди працюють, а учениці 5 класу Діана Молочай та Анастасія Василенко розкажуть нам казки з правознавства

Казки + презентації до казок : « Ти сплатив податок?»

« Казка про Рябка та Омелька»

Презентація роботи команд по конкурсу « Знавці Конституції»

Останній конкурс - «Юридична консультація»

- Ми вже можемо уявити вас юридичними консультантами.

Отже, до вашої юридичної контори надійшли листи, у кожному з яких – по три прохання надати консультацію.

Час для підготовки – 1 хв.

Ситуації для І команди:

1. У родині Анни П. та Сергія Т. народилася донька. Обидва вони — громадяни України, але син народився в Празі, де вони працювали вже два роки. Визначте, чи отримає дитина громадянство України.

2. Визначте, які цивільно-правові угоди мають місце у кожному із зазначених випадків та чи є ці угоди правомірними:

а) хлопчик 12 років купив у магазині молоко (купівля–продаж, правомірна, бо має характер дрібної побутової угоди);

б) ) жінка взяла у борг у подруги п’ятдесят гривень, пообіцявши повернути їх протягом місяця (угода позики, правомірна).

3. Визначте, до якого виду відповідальності мають бути притягнуті порушники у таких випадках:

а) 17-річний хлопець, повертаючись з дискотеки напідпитку, відкрив дверцята чужої легкової машини та скористався нею (кримінальна);

б) водій через неуважність пошкодив автомобіль, на якому працює (матеріальна);

Ситуації для ІІ команди:

1. У пологовому будинку м. Суми народився хлопчик. Його мати — громадянка України, батько — громадянин Іраку, який навчається в Сумському аграрному університеті. Визначте, чи отримає дитина громадянство України.

2. Визначте, які цивільно-правові угоди мають місце у кожному із зазначених випадків та чи є ці угоди правомірними:

а) дівчинка 15 років подарувала подрузі на день народження фотоапарат, не повідомивши про це батьків (дарування, неправомірне);

б) 16-річний хлопець — учень профтехучилища — на отриману стипендію купив у свого друга магнітофон (купівля-продаж, угода правомірна);

3. Визначте, до якого виду відповідальності мають бути притягнуті порушники у таких випадках:

а) дівчинка перейшла дорогу на червоне світло світлофора (адміністративна);

б) школяр подряпав стіни у шкільному коридорі (цивільно-правова).

Підведення підсумків, вручення нагород

- На жаль, час вийшов, зустріч зупиняємо.

Журі поважне підрахує бали.

Старанно вчитись ми вас закликаємо,

Щоб перед труднощами ви не спасували.

Знання законів завжди допоможе,

Отож, вивчайте право, хто як зможе!


поділитися в соціальних мережахСхожі:

Даниленко Л.І. Ефективність управління загальноосвітньою школою: соціально-педагогічний аспект
Дата І місце народження: 19 вересня 1967 року, с. Слоут, Глухівського району Сумської області

Відділ освіти Криворізької районної державної адміністрації
Т. А. Ланчковська – директор Комунальної установи «Криворізький районний науково-методичний кабінет» Криворізької районної ради Дніпропетровської...

Робочий навчальний план Валківської загальноосвітньої школи І-ІІІ...
«Про структуру 2015/2016 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів», листа відділу освіти Валківської...

Тема роботи: ”Організація шкільного дозвілля у бібліотеці школи”
Комунальний заклад Острівська зош І-ІІІ ступенів Тернопільської районної ради Тернопільської області

Щорічне звітування керівника
Валківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Валківської районної ради Харківської області знаходиться за адресою: Україна 63001...

Щорічне звітування керівника
Валківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Валківської районної ради Харківської області знаходиться за адресою: Україна 63001...

Царедарівський навчально-виховний комплекс Лозівської районної ради Харківської області
План заходів з відзначення в Царедарівському навчально-виховному комплексі Дня Соборності та Свободи України

2. Закону України «Про освіту»
Березанської зош І – ІІІ ступенів Березанської районної ради Миколаївської області з українською мовою навчання на 2011-2012 навчальний...

Реалізація сучасних інноваційних технологій навчання на засадах компетентнісного...
Комунальна установа «Криворізький районний науково-методичний кабінет» Криворізької районної ради Дніпропетровської області

2012 Автор: Яцюк Інна Леонідівна
Яцюк Інна Леонідівна, вчитель Решнівецької зош І-ІІ ступенів Старокостянтинівської районної ради Хмельницької областіБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

i.lekciya.com.ua
Головна сторінка