Пошук по сайту


Програма факультативного курсу «Психологія спілкування»

Програма факультативного курсу «Психологія спілкування»

Сторінка1/4
  1   2   3   4
16. «Психологія спілкування» факультативний курс для учнів 8-х класів

Укладач:

Сасюк Наталія Юріївна,

практичний психолог Млинівської гуманітарної гімназії
Пояснювальна записка
Кожна людина зацікавлена в тому, щоб уміти правильно і вдало спілкуватися, оскільки це дає їй можливість встановлювати й підтримувати стосунки з оточуючими.

Якщо необхідних умінь не отримано на порозі дорослого життя, людина стає незахищеною перед труднощами, стресовими ситуаціями, терпить невдачу в неформальних стосунках, відчуває себе комунікативно некомпетентною і особистісно залежною.

Програма факультативного курсу «Психологія спілкування» розрахована на учнів 8-х класів, у яких саме в цей період відбуваються значні зміни у становленні особистості: потяг до самоствердження, бажання бути визнаним оточенням. Спілкування в цей час є особливо значущим, для формування навичкок взаємодії в групі.

Мета факультативу: формування здатності будувати стосунки на конструктивній основі, виховання культури поведінки та мовлення учнів, розвиток вміння керувати своїм емоційним станом, що зумовлюватиме майбутній успіх конкурентноспроможної особистості.

Програма «Психологія спілкування», розроблена на основі навчального посібника Є.І.Рогова «Психологія спілкування», призначена для проведення занять у 8 класі. Вона спрямована на вирішення найгостріших у підлітковому віці проблем: самопізнання, самоствердження та побудова конструктивного спілкування.

Необхідність упровадження програми «Психологія спілкування» продиктована запитами учнів та їх батьків, отриманими в результаті досліджень, проведених за час роботи в гімназії та численних індивідуальних консультацій.

Зважаючи на специфіку курсу (велика кількість практичних завдань) оптимальна кількість учнів у групі – 15-20, що дозволяє проводити заняття динамічно і передбачає активну участь усіх присутніх.

У змісті курсу «Психологія спілкування» основна увага приділена проблемам спілкування, його видам, прийомам, способам управління почуттями в гострих ситуаціях при взаємодії з іншими людьми.

Велика кількість практичних занять, активних форм роботи дозволять сформувати «зворотній зв'язок» з учнями, на практиці перевірити засвоєння теоретичного матеріалу, а також забезпечать атмосферу розуміння і взаємодії в навчальній групі, формуючи згуртований і дружний колектив, що складається з людей, які розуміють інших і себе.

Основними завданнями курсу є:

- допомогти учням опанувати психологічні методи досягнення мети;

- вчити налагоджувати дружні та ділові стосунки;

- розвивати вміння слухати та розуміти оточуючих;

- допомогти набути навичок психологічних правил ефективного спілкування;

- підвищити комунікативний рівень у сфері міжособистісних взаємин.

Зміст навчального курсу:

У розділі I «Основи психології спілкування» (11 год.) розкриваються сторони взаємодії між людьми в процесі спілкування, основні механізми впливу, бар’єри спілкування.

У розділі ІІ «Культура спілкування» (11 год.) вивчаються норми культури спілкування у міжособистісних взаєминах, веденні дискусії. Розкриваються особливості ораторського мистецтва: правила слухання один одного, схеми слухання, мова жестів, міміка та погляд, дистанція та голос у процесі спілкування.

У розділі ІІІ «Основи конфліктології» (13год.) аналізуються причини виникнення конфліктних ситуацій та способи їх попередження.

Учні повинні знати:

- основні правила і закони спілкування;

- види та етапи спілкування;

- сторони спілкування;

- механізми взаєморозуміння;

- особливості дискусії та публічного виступу;

- причини виникнення конфліктів.

Учні повинні вміти:

- формувати адекватне ставлення до себе та оточуючих;

- контролювати себе під час спілкування;

- визначати оптимальну дистанцію у спілкуванні;

- встановлювати зворотній зв’язок під час комунікативного процесу;

- використовувати механізми психологічного захисту;

- спілкуватися «без масок»;

- контролювати власну роздратованість у конфліктній ситуації.

Учні повинні мати уявлення про:

- соціальний статус у процесі спілкування;

- виявлення рис характеру у спілкуванні;

- зворотний зв’язок під час спілкування;

- емпатію та рефлексію як способи сприймання та розуміння один одного;

- способи вирішення конфліктів.
Змістовна частина програми «Психологія спілкування»


К-сть год.

Зміст навчального матеріалу

Опис навчальних досягнень учнів

11

Розділ І. Основи психології спілкування

1

Вступ до курсу спілкування. Поняття про спілкування. Спілкування як обмін інформацією.

Учень (учениця):

усвідомлює зміст і завдання курсу; дає загальну характеристику процесу спілкування; характеризує спілкування як обмін інформацією; оволодіває класифікацією видів та сторін спілкування, основними механізмами взаєморозуміння; усвідомлює власні психологічні бар`єри у спілкуванні, застосовує навички спілкування в групі;

аналізує значення рис характеру у спілкуванні; вміє отримувати і максимально використовувати зворотній зв'язок; розвиває навички емпатії та рефлексії; усвідомлює значення спілкування в житті і навчанні людини.

1

Види та етапи спілкування. Засоби комунікації.

1

Бар’єри спілкування. Способи впливу в процесі спілкування.

1

Соціальна роль. Суспільні та міжособистісні відносини.

1

Механізми взаєморозуміння.

1

«Вчимося порозумітися».

1

Комунікативний, перцептивний та інтерактивний напрямки спілкування.

1

Виявлення рис характеру у процесі спілкування.

1

Емпатія та рефлексія як способи сприйняття та розуміння людьми один одного.

1

Зворотній зв’язок під час спілкування. Спілкування «без масок».

1

Знаки уваги при спілкуванні.

11

Розділ ІІ. Культура спілкування

2

Міжособистісне спілкування. Культура спілкування. Позиції спілкування.

Учень (учениця):

володіє інформацією про основи міжособистісного спілкування, особливості ведення дискусії та публічного виступу; аналізує проблеми культури спілкування; має уявлення про основні компетенції, потрібні для успішної самопрезентації; відпрацьовує навички встановлення контакту за допомогою виразності, швидкості мовлення, інтонації, відкритої пози, ритмічних рухів та дистанції; розвиває навички ведення дискусії та ораторського мистецтва; усвідомлює важливість процесу слухання у міжособистісному спілкуванні.

1

Психологічні особливості ведення дискусії.

1

«Мені легко спілкуватися, коли…».

1

Психологічні особливості публічного виступу.

1

Мистецтво розмовляти. Уміння контролювати себе під час спілкування.

1

Дистанція і голос у спілкуванні.

1

«Я – оратор».

1

Процес слухання. Тритактова схема слухання.

2

Види слухання. Їх особливості, переваги та недоліки.

13

Розділ ІІІ. Основи конфліктології

2

Конфлікт. Причини його виникнення. Діагностика.

Учень (учениця):

оперує поняттям «конфлікт, досліджує і виявляє зони особистих і міжособистісних конфліктів; виявляє уміння створювати «карту конфлікту», характеризує основні і другорядні, наявні і приховані причини виникнення конфлікту, оцінює наслідки; формує й вдосконалює навички розв`язання конфлікту, формулює висновки про оптимальні способи розв’язання конфліктів.

2

Механізми психологічного захисту. Методи розв’язання конфліктів.

1

«Важливі уроки життя».

2

Стратегія співпраці в конфлікті. Посередництво в конфлікті.

2

Контроль власної роздратованості і страху в конфліктній ситуації.

2

Попередження конфліктів . Поради виходу з конфліктних ситуацій.

2

«Я – медіатор».

Навчально-тематичне плануванняТематика

К-сть годин

Форма проведення заняття
Розділ І. Основи психології спілкування

11
1

Вступ до курсу спілкування. Поняття про спілкування. Спілкування як обмін інформацією.

1

Лекція

2

Види та етапи спілкування. Засоби комунікації.

1

Навчально-практична

3

Бар’єри спілкування. Способи впливу в процесі спілкування.

1

Навчально-практична

4

Соціальна роль. Суспільні та міжособистісні відносини.

1

Навчально-практична

5

Механізми взаєморозуміння.

1

Навчально-практична

6

«Вчимося порозумітися».

1

Тренінг

7

Комунікативний, перцептивний та інтерактивний напрямки спілкування.

1

Лекція

8

Риси характеру та їх прояв у процесі спілкування.

1

Навчально-практична

9

Емпатія та рефлексія як способи сприйняття та розуміння людьми один одного.

1

Навчально-практична

10

Зворотній зв’язок під час спілкування. Спілкування «без масок».

1

Навчально-практична

11

Знаки уваги при спілкуванні.

1

Навчально-практична
Розділ ІІ. Культура спілкування

11
12

Міжособистісне спілкування. Культура спілкування. Позиції спілкування.

2

Навчально-практична

13

Психологічні особливості ведення дискусії.

1

Навчально-практична

14

«Мені легко спілкуватися, коли…».

1

Тренінг

15

Психологічні особливості публічного виступу.

1

Навчально-практична

16

Мистецтво розмовляти. Уміння контролювати себе під час спілкування.

1

Навчально-практична

17

Дистанція і голос у спілкуванні.

1

Навчально-практична

18

«Я – оратор».

1

Тренінг

19

Процес слухання. Тритактова схема слухання.

1

Лекція

20

Види слухання. Їх особливості, переваги та недоліки.

2

Навчально-практична
Розділ ІІІ. Основи конфліктології

13
21

Конфлікт . Причини його виникнення. Діагностика.

2

Лекція

22

Механізми психологічного захисту. Методи залагодження конфліктів.

2

Навчально-практична

23

Важливі уроки життя.

1

Тренінг

24

Стратегія співпраці в конфлікті. Посередництво в конфлікті.

2

Навчально-практична

25

Контроль власної роздратованості і страху в конфліктній ситуації.

2

Навчально-практична

26

Попередження конфліктів . Поради виходу з конфліктних ситуацій.

2

Навчально-практична

27

«Я – медіатор».

2

Тренінг
Всього

35


  1   2   3   4

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Програма факультативного курсу «Цікава психологія»
Чи потрібна сучасним учням практична психологія в школі та в житті? Питання на сьогоднішній день досить актуальне: розуміння самого...

Програма курсу «Психологія»
Школа стає місцем відкритого спілкування, соціально-психологічний клімат у закладі сприяє особистісному розвитку вихованців, учнів,...

Програма факультативного курсу «стилістика сучасної української мови»
...

Програма факультативного курсу «основи риторики»
Воно має розпочатися із введення елементів риторики до навчальних програм гуманітарних предметів, що вивчаються в загальноосвітніх...

Освітня програма: Психологія Запоріжжя 2017 рік І. Пояснювальна записка...
«бакалавр» спеціальності 053 Психологія / напряму підготовки 030102 Психологія в межах ліцензованого обсягу спеціальності

Освітня програма: Психологія Запоріжжя 2017 рік І. Пояснювальна записка...
«бакалавр» спеціальності 053 Психологія / напряму підготовки 030102 Психологія в межах ліцензованого обсягу спеціальності

Програма факультативного курсу «Розвиваючі ігри»
Пропонований курс розрахований на учнів 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів (2 години на тиждень, 70 аудиторних годин)

Програма факультативного курсу «фразеологія української літературної мови»
України зі світом, з бурхливими процесами творення світової культури, нашу прилученість до світової цивілізації

Програма факультативного курсу “
Збагачення активного словника учнів, удосконалення граматичної будови їхнього мовлення, оволодіння українським мовленнєвим етикетом...

Програма факультативного курсу «лексика сучасної української літературної мови»
Збагачення активного словника учнів, удосконалення граматичної будови їх мовлення, оволодіння українським мовленнєвим етикетом значною...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

i.lekciya.com.ua
Головна сторінка