Пошук по сайту


3.4 (Наказ Укрзалізниці від 03.01.2006 р. № 001-Ц „Про заходи щодо забезпечення безпеки руху в структурі Укрзалізниці”)

Регламентують роботу господарства

Сторінка4/37
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37

3.4 (Наказ Укрзалізниці від 03.01.2006 р. № 001-Ц „Про заходи щодо забезпечення безпеки руху в структурі Укрзалізниці”).

„Головною метою системи управління безпекою руху поїздів є забезпечення безпеки процесу перевезення пасажирів та вантажів залізничним транспортом, а головним її завданням – систематизація роботи з безпеки руху, підвищення її ефективності та цілеспрямованості шляхом раціонального й планомірного використання всіх організаційних, економічних та технічних можливостей Укрзалізниці.”

„п.1.1. Постійно забезпечувати підвищення рівня безпеки руху, як одного з найбільш важливих якісних показників роботи залізничного транспорту, проводити постійну роботу щодо попередження і усунення причин, які призводять до порушень безпеки руху поїздів. Установити особистий контроль за приведенням рухомого складу та елементів інфраструктури залізничного транспорту до вимог Правил технічної експлуатації залізниць України.”

„п.1.5. Особливу увагу приділяти постійному підвищенню технічних знань працівників галузі та їх кваліфікації.”

Забезпечувати:

п.1.6. „Своєчасний перегляд нормативних документів та приведення їх у відповідність до вимог чинних нормативних актів з безпеки руху.

п.2.8. Щорічні перевірки технологічних процесів, технічно-розпорядчих актів станцій, своєчасний перегляд та коригування їх, особливо розділів, які регламентують приймання, пропускання та відправлення пасажирських поїздів. Розробку та впровадження технічних та організаційних заходів щодо забезпечення безпечного руху пасажирських поїздів, і, в першу чергу, щодо виключення можливості виходу рухомого складу на маршрути прямування пасажирських поїздів.

п.2.10. Щоденний аналіз графіка руху поїздів, розгляд причин його невиконання та порушень чинних правил, допущених під час пропускання та проходження пасажирських поїздів на станціях і дільницях.

п.3.1. „Організацію злагодженої експлуатаційної роботи залізниць України з метою забезпечення внутрішніх та зовнішніх транспортно-економічних зв'язків України і населення в перевезеннях. Організацію управління процесом перевезень, регулювання у сфері організації та забезпечення цього процесу, вирішення питань ефективного використання рухомого складу залізниць України. Удосконалення процесу перевезень на основі досягнень науково-технічного прогресу, застосування передових форм організації праці, електронно-обчислювальної техніки, прогресивних технологій і автоматизованих систем управління. Чітке виконання операцій, пов'язаних із прийманням, відправленням, пропусканням, формуванням поїздів та виконанням маневрової роботи, особливо у випадках несправності пристроїв СЦБ або їх ремонту, з узгодженням дій працівників суміжних служб; виконанню правил закріплення вагонів, правильному веденню поїзної та технічної документації, дотриманню установленого регламенту переговорів чергових по станціях з локомотивними бригадами та керівниками маневрів.”
3.5 (Методичні вказівки про проведення перевірок щодо забезпечення безпеки руху у господарстві перевезень залізниць України, ЦД-0064, наказ УЗ від 11.08.06 № 299/Ц).

„п.4.1 Безпека руху на залізничному транспорті забезпечується шляхом здійснення комплексу профілактичних заходів.”

„п.4.2 Профілактичну роботу щодо підвищення безпеки руху необхідно здійснювати:

п.4.2.1 У Головному управлінні перевезень, службах перевезень, відділах перевезень дирекцій залізничних перевезень – відповідно до річних планів, складених на основі аналізу стану безпеки руху на місцях та особистої участі кожного керівника у вирішенні питань забезпечення безпеки руху.

п.4.2.2 На станціях – відповідно до річних планів, узгоджених з річними планами служб перевезень, дорожніх центрів управління перевезеннями, відділів перевезень дирекцій залізничних перевезень; щоквартального аналізу стану та причин порушень безпеки руху, які були допущенні на станції, та вимог наказів і вказівок з безпеки руху Укрзалізниці та залізниці.

п.4.3 Перевірки стану безпеки руху у господарстві перевезень здійснюються у такому порядку:

п.4.3.1 Головне управління перевезень перевіряє служби перевезень, відділи перевезень дирекцій, станції за планами, погодженими з Головним управлінням безпеки руху та екології і затвердженими заступником генерального директора по підпорядкуванню.

4.3.2 Начальники залізниць огляд і перевірку роботи господарства перевезень проводять двічі на рік – навесні і восени з розглядом результатів огляду та розробленням заходів щодо усунення недоліків, які мали місце.

п.4.3.3 Служби перевезень перевіряють відділи перевезень, станції згідно з основними нормативами особистої участі в проведенні мінімуму заходів щодо зміцнення дисципліни та забезпечення безпеки руху відповідно до планів, затверджених начальником залізниці.

п.4.3.4 Начальники дирекцій залізничних перевезень огляд і перевірку роботи господарства перевезень проводять двічі на рік – у березні-квітні і серпні-вересні та згідно з основними нормативами особистої участі в проведенні мінімуму заходів щодо зміцнення дисципліни та забезпечення безпеки руху протягом року, з розглядом результатів огляду та розробленням заходів щодо усунення недоліків, які мали місце.

п.4.3.5 Начальники відділів перевезень перевіряють станції згідно з основними нормативами особистої участі в проведенні мінімуму заходів щодо зміцнення дисципліни та забезпечення безпеки руху відповідно до планів, затверджених начальником дирекції залізничних перевезень.

п.4.3.6 Начальники станцій здійснюють перевірки згідно з основними нормативами особистої участі в проведенні мінімуму заходів щодо зміцнення дисципліни та забезпечення безпеки руху та згідно з планами, затвердженими начальником дирекції залізничних перевезень.

п.4.4 За результатами проведених перевірок фахівцями Головного управління перевезень, служб перевезень, відділів перевезень дирекцій залізничних перевезень та станцій складається довідка про проведену перевірку, а ревізорським апаратом, помічниками начальника з питань безпеки руху – акт про проведену перевірку.

п.4.5 З метою підвищення рівня забезпечення безпеки руху в структурних підрозділах господарства перевезень ревізори руху (ДНЧ) результати проведення цільових, раптових, комплексних перевірок оформляють з відповідним записом у Книзі ревізорських вказівок ф. РБУ-8 з дотриманням вимог її ведення.

п.4.6 Результати всіх перевірок не пізніше одного місяця з часу їх закінчення, повинні розглядатися у трудових колективах станцій, на нарадах у відділах перевезень дирекцій залізничних перевезень, службі перевезень, Главку перевезень. При розгляді плануються заходи і терміни усунення виявлених недоліків, та вжиття конкретних заходів щодо поліпшення роботи з питань безпеки руху.

п.4.7 Перевірки, які поводяться під час чергування, і метою яких є перевірка знань нормативних документів і правильних дій працівників, безпосередньо пов’язаних з рухом поїздів і виконання маневрової роботи, здійснюється перевіряючим тільки шляхом спостереження за їхньою роботою.”
3.6 (Інструкція з експлуатації гальм рухомого складу на залізницях України, ЦТ-ЦВ-ЦЛ-0015, затверджена наказом Укрзалізниці від 28.10.1997 р. № 264-Ц, із змінами і доповненнями, внесеними наказом Укрзалізниці від 07.06.2001 № 312-Ц).

„п.9.1.12. Відповідальність за правильне випробування гальм у поїздах і достовірність даних довідки ВУ-45 чи журналу ТУ-152 відповідно до своїх обов'язків несуть оглядач вагонів, машиніст, а там, де немає оглядача вагонів, - працівники, які виконують випробування.”

„п.9.3.4. При причепленні до поїзда, що прибув, вагона чи групи вагонів проводиться скорочене випробування гальм з обов'язковою перевіркою їх дії в кожному причепленому вагоні та щільності ГМ поїзда, а у вантажному поїзді, крім того, необхідно перевірити цілісність гальмівної магістралі поїзда.

При кожному скороченому випробуванні автогальм оглядач вагонів, а де ця посада не передбачена, черговий по станції, головний кондуктор, складач поїздів чи працівники, на яких покладений обов'язок виконувати випробування гальм, роблять відмітку про проведене скорочене випробування автогальм (з відміткою про зміни складу поїзда та зазначенням номера хвостового вагона) у довідці ВУ-45, яку має машиніст. У випадку зміни щільності гальмівної магістралі внаслідок причеплення (відчеплення) вагонів нові дані про щільність ГМ машиніст заносить у довідку ВУ-45.”

„п.19.1.1 За незадовільної роботи гальм машиніст зобов'язаний заявити поїзному диспетчеру (старшому дорожньому диспетчеру) безпосередньо або через чергового по станції про необхідність проведення контрольної перевірки.

Вимогу про проведення контрольної перевірки гальм поїзний диспетчер записує на графіку виконаного руху поїздів, де вказує час одержання заявки, номер поїзда та прізвище машиніста.

Враховуючи профіль колії і забезпечення безпеки руху, машиніст і поїзний диспетчер разом визначають станцію, на якій буде проведена контрольна перевірка і порядок прямування поїзда до цієї станції.

Якщо до пункту проведення контрольної перевірки поїзду потрібно проїхати більше одного перегона і заявка містить повідомлення про низьку ефективність дії гальм, то поїзний диспетчер зобов'язаний передати всім попутнім черговим по станції зареєстрований наказ про особливий режим прямування цього поїзда.

Для організації проведення контрольної перевірки гальм поїзний диспетчер (старший диспетчер залізниці) викликає причетних працівників станції, локомотивного, вагонного чи пасажирського господарств (перелік осіб і порядок такої перевірки встановлюються за наказом начальника залізниці).

п.19.1.2. Контрольну перевірку гальм проводять спільно працівники вагонного (пасажирського) і локомотивного господарств. За необхідності в перевірці беруть участь керівники станції, дирекції з перевезення пасажирів, ревізорський апарат, начальник поїзда.
3.7 (Правила безпеки та порядок ліквідації наслідків аварійних ситуацій з небезпечними вантажами при перевезенні їх залізничним транспортом, затверджені наказом Міністерства транспорту України від 16.10.2000 №567, зареєстровані у Міністерстві юстиції України 23.1.2000 р. за № 857/5078).

„п.1.1. Правила визначають заходи безпеки та порядок ліквідації наслідків аварійних ситуацій з небезпечними вантажами при перевезенні їх залізничним транспортом і є обов'язковими для працівників залізничного транспорту, відправників та одержувачів небезпечних вантажів, а також для підприємств та організацій, які здійснюють транспортно-експедиційне обслуговування та ліквідацію наслідків аварійної ситуації.”
3.8 (Загальне положення про залізничну станцію, ЦД-0054, наказ УЗ від 30.12.04 №1041-ЦЗ).

„п.4.13 Для кожного працівника станції на основі Довідника кваліфікаційних характеристик, типових посадових інструкцій, Технологічного процесу роботи станції або технології роботи збірних поїздів на проміжних станціях складаються:

для посадових осіб - посадові інструкції;

для технічних службовців і робітників у разі необхідності – робочі інструкції.

Посадові (робочі) інструкції повинні містити повний перелік завдань та обов’язків, повноважень, відповідальності, у тому числі з охорони праці, безпечного ведення робіт та екологічної безпеки, у разі потреби мати необхідні пояснення, а всі терміни – чіткі визначення.

Посадові та робочі інструкції розробляються керівниками підрозділів на кожну посаду та робоче місце і затверджуються:

для станцій позакласних, І і ІІ класів – начальником станції;

для станцій ІІІ, ІV і V класів – начальником дирекції залізничних перевезень.

Посадові інструкції начальника станції, його заступників, головного інженера станції та головного бухгалтера затверджуються начальником дирекції залізничних перевезень.

Один примірник посадової інструкції видається працівникові, другий зберігається у відділі кадрів (за відсутності відділу кадрів – у начальника станції).”

„п.6.2 Керівництво станцією забезпечується начальником станції через апарат, організаційна структура якого затверджується начальником залізниці (начальником дирекції залізничних перевезень).

Розподіл обов’язків між керівниками станції і порядок їх підпорядкування затверджується наказом начальника станції.”

„п.6.4 Начальник станції:

- самостійно вирішує питання діяльності станції, за винятком тих, що віднесені чинним законодавством до компетенції залізниці та дирекції залізничних перевезень;

- діє на підставі доручення від імені залізниці, представляє її та станцію в усіх установах та організаціях, в митних, санітарно-карантинних та інших органах державного контролю з правом підписання документів;

- укладає на підставі доручення від імені залізниці договори, видає доручення і підписує грошові документи;

- контролює роботу та виконання посадових обов’язків, аналізує виробничі показники та забезпечує вимоги охорони праці працівників станції;

- розслідує випадки порушень нормальної роботи станції, Правил технічної експлуатації залізниць, інструкцій і наказів, розробляє заходи щодо їх запобігання;

- забезпечує поліпшення умов праці, виконання трудового законодавства, правил і норм охорони праці та виробничої санітарії, підвищення культури виробництва;

- розподіляє обов’язки між посадовими особами;

- призначає на посаду та звільняє з посади працівників згідно із затвердженою номенклатурою посад та штатним розписом на станціях позакласних, Ι та ΙΙ класу.

На станціях ІІІ, ІV і V класів приймання, переміщення та звільнення працівників з роботи здійснюється за поданням начальника станції начальником дирекції залізничних перевезень.

У випадках, коли начальник станції ІІ класу не має права приймання, переміщення та звільнення працівників з роботи, приймання, переміщення та звільнення працівників здійснюється за поданням начальника станції начальником дирекції залізничних перевезень;

- у межах своєї компетенції видає накази, розпорядження, обов’язкові для виконання всіма працівниками станції, вживає заходів до заохочення працівників станції;

- накладає дисциплінарні стягнення на працівників станції за порушення трудової і виробничої дисципліни, вживає заходів до усунення порушень норм чинного законодавства, нормативних актів, наказів та розпоряджень Міністерства транспорту та зв’язку, Укрзалізниці, залізниці, дирекції залізничних перевезень;

- погоджує питання, які стосуються забезпечення роботи станції, перспективних і річних планів розвитку, впровадження нової техніки, удосконалення технології роботи, будівництва та реконструкції підприємств інших служб в межах станції.

Показники преміювання працівників всіх служб, що працюють на станції і забезпечують виконання встановлених станцією показників роботи, погоджуються з начальником станції.

В оперативному підпорядкуванні начальника станції знаходяться працівники всіх служб, які обслуговують рухомий склад та пристрої, що розміщені на території станції.

п.6.5 Начальник прикордонної залізничної станції на підставі міждержавних Угод в межах компетенції, наданої йому начальником залізниці, з метою організації ритмічної роботи і налагодження ділових виробничих стосунків із представниками станції суміжної держави, має право перетину кордону безпосередньо через пункт пропуску, що діє на цій станції, незалежно від його статусу.”
3.9 (Порядок обліку, маркування, видачі, збереження та вилучення з експлуатації гальмових башмаків, ЦД-0041, наказ УЗ від 30.04.02 № 228/Ц).

„п.1. Чіткий порядок проведення обліку, маркування, видачі, зберігання та вилучення з експлуатації гальмових башмаків (далі Порядок) має важливе значення у забезпеченні безпеки руху при виконанні поїзної і маневрової роботи.

п.2. Цей Порядок є обов'язковим для виконання всіма працівниками, причетними до виконання робіт з обліку, маркування, таврування, видачі, зберігання та вилучення з експлуатації гальмових башмаків.

п.3. Гальмові башмаки є інвентарем суворого обліку.”

„п.7. Керівники станцій та структурних підрозділів зобов'язані періодично, а також у випадку втрати гальмових башмаків, не рідше одного разу на квартал проводити перевірки наявності і справності гальмових башмаків, а також перевірки відповідності їх маркування, тавра, інвентарним описам, правильності обліку, видачі, зберігання, вилучення з експлуатації із застосуванням необхідних заходів щодо усунення виявлених недоліків.”

„п.3.6 У процесі чергування кожний працівник у межах своїх обов'язків несе особисту відповідальність за зберігання гальмових башмаків, закріплених за постом, пунктом, маневровим районом, пучком (колією) сортувального парку, локомотивом та іншими рухомими одиницями, які він обслуговує.

п.3.7 Працівники, на яких згідно з технічно-розпорядчим актом (ТРА) станції покладено обов'язки передавання вказівок безпосередньо виконавцям, які виконують закріплення поїздів, ведуть під час чергування Журнал обліку закріплення поїздів на коліях станції.”
3.10 (Положення про технічне навчання працівників господарства перевезень, ЦД-0047, наказ УЗ від 23.12.02 № 650-Ц).

„п.1.4. Технічне навчання працівників господарства перевезень здійснюється на підставі Положення про технічне навчання працівників залізничного транспорту, затвердженого наказом Укрзалізниці від 10.09.02р № 454-Ц, та цього Положення.”

„п.2.1 Технічне навчання працівників господарства перевезень, пов’язаних із забезпеченням безпеки руху та охорони праці, проводиться безперервно протягом календарного року, починаючи з січня на основі щорічних наказів відповідно начальника Головного управління перевезень, служби перевезень, дирекції залізничних перевезень (ДН), станції.”

„п.6.1 Керування технічним навчанням та забезпечення його ефективності здійснюють:

– у Головному управлінні перевезень, службах перевезень - головні інженери;

– у відділах перевезень дирекцій залізничних перевезень – заступник начальника відділу перевезень з технічних питань;

– на станціях – головні інженери, а за їх відсутності – заступник начальника станції або особисто начальник станції.

п.6.2 Загальний контроль за організацією технічного навчання у господарстві перевезень залізниць України здійснює заступник Генерального директора Укрзалізниці, якому безпосередньо підпорядковане господарство перевезень.

п.6.3 Контроль за організацією і проведенням технічного навчання у Головному управлінні перевезень, службах перевезень, відділах перевезень, станціях здійснюють їх перші керівники.

Ревізори руху здійснюють контроль за організацією і проведенням технічного навчання у відділах перевезень, на станціях відповідно до встановлених нормативів.”

„п.6.6 Головне управління перевезень, служби перевезень здійснюють загальне організаційно-методичне керівництво та несуть відповідальність за ефективність технічного навчання у своїх апаратах, відділах перевезень, станціях.

п.6.7 Відповідальність за організацію і якість навчання у навчальних групах несуть керівники навчальних груп.”
3.11 (Тимчасова інструкція з організації швидкісного руху пасажирських поїздів. Вимоги до інфраструктури та рухомого складу, наказ УЗ від 12.07.02 № 360-Ц).

„п.9.2 Усі операції, що пов'язані з готуванням маршрутів для пропускання швидкісних пасажирських поїздів, повинні бути закінчені за 10 хвилин до проходження поїзда.

Переведення стрілок, що входять в маршрут наскрізного пропуску швидкісного пасажирського поїзда, для готування нових маршрутів можна виконувати тільки після проходження швидкісним поїздом станції.

п.9.3 Чергові по станції, сигналісти, чергові стрілочних постів та інші працівники станції, на яких покладено обов'язки зустрічі та проводжання поїздів, не пізніше, ніж за 3 хвилини до проходження швидкісного пасажирського поїзда повинні знаходитись у встановлених для зустрічі місцях. На місці зустрічі (проводжання) поїздів працівникам забороняється наближатися до крайньої рейки колії, по якій прямує поїзд, на відстань менше ніж 5 м.

п.9.4 Вивантажені або підготовлені до навантаження багаж і пошта, поштово-багажні візки, а також інші вантажі і предмети, що знаходяться на пасажирських платформах, що розташовані біля колії, по якій пропускається швидкісний пасажирський поїзд, до його проходження повинні бути розміщені на відстані не менше 2 м від краю платформи цієї колії, а візки, окрім того, закріплені, та під наглядом причетних працівників.”

„п.9.7 Чергові по станціях, вокзалах, платформах заздалегідь інформують пасажирів, провідників вагонів у поїздах, що стоять на коліях станції, працівників станцій про наближення швидкісного пасажирського поїзду і заборону знаходження людей в небезпечній зоні. Інформація передається через зв'язок з інформування пасажирів за 15 хвилин до проходження швидкісного пасажирського поїзда шляхом триразового повторення повідомлення з інтервалом у 5 хвилин. При відсутності або несправності на станції пристроїв зв'язку для інформації пасажирів повідомлення про проходження швидкісних пасажирських поїздів повинно передаватись за допомогою мегафонів.”

„п.9.9 На двоколійних і по суміжній колії на багатоколійних перегонах не дозволяється схрещення швидкісних пасажирських поїздів з вантажними поїздами, у складі яких є: вагони з вантажами усіх ступенів бокової негабаритності та відкритий рухомий склад із сипучими вантажами.

п.9.10 При наскрізному пропусканні по станції швидкісні пасажирські поїзди повинні слідувати по головних коліях.

Порядок пропуску швидкісних пасажирських поїздів через станції, на яких відстань між осями головних і суміжних з ними колій менше 7400 мм, встановлюється технічно-розпорядчим актом станцій.

У виняткових випадках за дозволом начальника дирекції залізничних перевезень або його заступника дозволяється проходження такого поїзду по боковій приймально-відправній колії станції, а також по неправильній колії на перегоні.

Швидкість поїзда при проході по неправильній колії не повинна перевищувати 120 км/год., а при проході переїзду, якщо він обладнаний автоматичними пристроями сигналізації і загородження тільки по правильній колії, швидкість поїзду не повинна перевищувати 40 км/год. Про відправлення швидкісного пасажирського поїзду по неправильній колії або з відхиленням від розкладу руху поїздів, чергові по переїздам повинні бути проінформовані по телефону або радіозв'язку.

п.9.11 При вимушеній необхідності пропуску швидкісного пасажирського поїзда по боковій приймально-відправній колії, поїзний диспетчер завчасно, коли ще поїзд не прослідував попередню станцію, повинен через радіозв'язок повідомити машиніста поїзного локомотива про передбачуваний пропуску його по боковій колії і впевнившись, що його повідомлення сприйнято машиністом, дозволити подальше проходження поїзда.

У випадках, коли передати повідомлення через радіозв'язок машиністу локомотива швидкісного пасажирського поїзда про передбачуваний пропуск його по боковій приймально-відправній колії не можливо, поїзд за вказівкою поїзного диспетчера зупиняється на попередній станції. Після зупинки машиністу локомотива через радіозв'язок, а при несправності - через працівника станції, передається повідомлення про передбачуваний пропуск його на сусідній станції по боковій колії. В такому ж порядку (після зупинки поїзду на станції) машиністам локомотивів всіх швидкісних пасажирських поїздів передаються повідомлення про непередбачені попередження, що виникли. За необхідності пропуску швидкісного пасажирського поїзда по боковій приймально-відправній колії, коли він уже знаходиться на прилеглому до станції перегоні, поїзд повинен бути зупинений біля сигналу з заборонним показанням, а після його відкриття - прийнятий на станцію.

п.9.12 При необхідності зупинки швидкісного пасажирського поїзда на станції, де вона не передбачена розкладом, поїзний диспетчер або черговий по станції, де передбачається зупинка, заздалегідь попереджує про це машиніста через поїзний радіозв’язок.

п.9.13 При відхилені швидкісного поїзда від графіка дозволяється його пропуск тільки з міжпоїзними інтервалами, які не менше тих, що закладені у графіку руху для даного поїзда.

Про відхилення швидкісного поїзда від графіка, чергові по станціях, поїзні диспетчери повідомляють чергових по переїздах через наявний зв'язок.”
3.12 (Інструкція з забезпечення безпеки руху поїздів при виконанні робіт з технічного обслуговування та ремонту пристроїв сигналізації, централізації та блокування (СЦБ) на залізницях України, ЦШЕОТ-0018, затверджена та введена в дію наказом Міністерства транспорту України від 12.10.1999 № 492).

„п.1.3. Всі роботи з технічного обслуговування, ремонту та усунення несправностей пристроїв СЦБ повинні виконуватися з додержанням вимог Інструкції з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України, даної Інструкції, інших нормативних актів Укрзалізниці та згідно з затвердженими технологічними процесами і технічними вказівками з обслуговування та ремонту.

п.1.4. Технічне обслуговування та ремонт пристроїв СЦБ повинні виконуватися з забезпеченням безпеки руху і, як правило, без порушення графіка руху поїздів.

Виконання планових робіт, пов'язаних з припиненням дії пристроїв СЦБ, повинно виконуватися, як правило, в технологічні «вікна», передбачені графіком руху поїздів. При відсутності таких «вікон» повинен надаватися регламентований час порядком, встановленим ПТЕ. В необхідних випадках нормальне користування пристроями СЦБ припиняється шляхом їх тимчасового виключення встановленим даною Інструкцією порядком.
3.13 (Інструкція з перевезення негабаритних і великовагових вантажів залізницями України, ЦД-0055, наказ МТУ від 23.11.04 №1026, зареєстрована в Мін'юсті від 24.12.04 за № 1640/10239).

„п.4.6. Про наявність на станції вагонів з негабаритними i великоваговими (на транспортерах) вантажами, якi підлягають відправленню зі станції, черговий станції (маневровий диспетчер) доповідає поїзному диспетчеру та надає йому необхідну інформацію: номери вагонів, індекс негабаритності вантажу, відомості про кількість осей, вантажопідйомність транспортера та навантаження на вісь, наявність дозволів на перевезення, а також про особливі умови пропуску, якщо вони є.

Поїзний диспетчер визначає, до складу якого поїзда повинні бути включені вагони (транспортери) з негабаритними (великоваговими) вантажами i за погодженням з диспетчером сусідньої дирекції залізничних перевезень (залізниці) намічає час його відправлення зі станції.”

„п.4.9. Перед відправленням поїзда з негабаритним i великоваговим вантажем поїзний диспетчер зобов'язаний:

перевірити готовність станцій ділянки до пропуску такого поїзда (за наявності у складі поїзда вантажів, що перевозяться за телеграмами);

наказом, який реєструється у журналі, завчасно сповістити чергових станції про час відправлення на ділянку поїзда з негабаритним вантажем (вантажами) та індекс його негабаритності, а при наявності у складі поїзда навантажених транспортерів - їх вантажопідйомність i навантаження на вісь та умови пропуску поїзда ділянкою;

завчасно (у вiдповiдностi з установленим на дирекції залізничних перевезень (залізниці) або в диспетчерському центрі порядком) повідомити керівництво дистанції колії i дистанції електропостачання (при необхідності) про час відправлення поїздів з негабаритними вантажами бокової i нижньої 6-го ступенів негабаритності та понаднегабаритними.

п.4.10. Під час прямування поїздів з негабаритними та великоваговими вантажами поїзний диспетчер зобов'язаний:

своєчасно вживати необхідні заходи щодо забезпечення безперешкодного i безпечного їх прямування, у тому числі через мости i тунелі, де особливо мають виконуватися вимоги щодо безпеки людей, якi там працюють;

надавати черговим станцій вiдповiднi вказівки щодо забезпечення безпеки руху при обгоні або схрещенні зустрічних поїздів (на одноколійних ділянках);

на графіку виконаного руху проти номерiв поїздiв з негабаритними вантажами проставляти відповідні індекси негабаритності та слідкувати за дотриманням черговими станцій цієї індексації при передаванні повідомлень про відправлення, прибуття i прослiдування таких поїздів.”
3.14 (Методичні вказівки щодо запобігання випадків самовільного виходу рухомого складу, ЦД-0063, наказ УЗ від 16.06.06 № 225-Ц).

п.1.4 Порядок і послідовність виконання операцій з закріплення рухомого складу на станційних коліях з зазначенням конкретних працівників, які виконують і доповідають про їх виконання, встановлюється у технічно-розпорядчому акті станції (ТРА) і додатку до ТРА – відомості під’їзної колії або інструкції про подавання прибирання вагонів на під’їзну колію, а порядок гальмування відчепів і закріплення рухомого складу на сортувальних коліях надається у додатку до ТРА – Інструкції з роботи сортувальної гірки.”

„п.3.2.2 Машиністам локомотивів поїздів, що прибувають на станцію, забороняється відчіплювати локомотив від состава, не одержавши повідомлення про його закріплення. Таке повідомлення передається машиністу у порядку, визначеному у технічно-розпорядчому акті станції. Перед відчіпленням локомотива від поїзда машиніст в усіх випадках зобов’язаний загальмувати состав автоматичними гальмами.”

„п.3.2.4 Вагони, що прибули на станцію для тривалої стоянки (у резерві, в очікуванні подачі на ВРЗ, тощо) мають бути поставлені на колії з ухилом, що не перевищує 2,5‰, ізольовані від маршрутів прямування поїздів. Закріплення таких вагонів має виконуватися з накатом вагонних коліс на гальмові башмаки.”

„п.3.2.7 При відправленні поїзда, у хвості якого залишається на місці група вагонів, між составом поїзда і цими вагонами має бути інтервал не менше 5 м. При неможливості створення такого інтервалу вагони, що залишаються на місці, повинні бути надійно закріплені, враховуючи запобігання їх виходу від можливого поштовху при рушанні поїзда з місця.

„п.3.2.12 Забороняється осаджування та з’єднання вагонів на коліях без попереднього узгодження керівником маневрів цих робіт з працівниками протилежного кінця колій порядком, що визначається технічно-розпорядчим актом станції.

Перед осаджуванням складач поїздів зобов’язаний переконатися у відсутності гальмових башмаків під вагонами, у нормальному положенні розчіпних важелів вагонів і у відсутності перешкод для руху.”

„п.3.2.14 Якщо до групи вагонів, що стоїть на тій або іншій колії, у т.ч. й закріплених за встановленою нормою, додатково причіплюються вагони, керівник маневрів повинен перевірити чи не порушилась у результаті цього правильність встановлення раніше укладених башмаків, а також чи достатньо цих башмаків на збільшену кількість вагонів.

п.3.2.15 На станціях, що мають гіркові пристрої для сортування вагонів, в Інструкціях з роботи сортувальної гірки необхідно передбачати заходи, що виключають можливість виходу вагонів з сортувальних колій у протилежну від сортувальної гірки горловину (укладання огороджуючих гальмових башмаків, гальмування відчепів у глибині парку, узгодженість дій між працівниками сортувальної гірки та сортувального парку тощо).

п.3.2.16 Пересувати окремі вагони вручну допускається у виняткових випадках і тільки на горизонтальних коліях.

Пересування вагонів вручну можливе лише під безпосереднім керівництвом відповідальної особи, яку призначає начальник відповідного лінійного підрозділу, і в кількості не більше одного навантаженого або двох порожніх вагонів при дотриманні вимог, що передбачені у п.16.1.12 ІРП.

На головних, приймально-відправних і сортувальних коліях станції пересування вагонів вручну забороняється.

п.3.2.17 У районах примикання під’їзних і з’єднувальних колій для попередження самовільного виходу рухомого складу на станцію або перегін чергові по станції, складацькі бригади, чергові стрілочних постів після заїзду (виїзду) на примикання зобов’язані негайно установлювати стрілки (у т.ч. централізовані) запобіжних тупиків і охоронні, скидальні башмаки або стрілки у нормальне положення.

п.3.2.18 Вагони, що подаються під навантаження, вивантаження, очищення, перевірку або виконання інших операцій, які пов’язані з тривалою їх стоянкою, потрібно закріплювати з накатом колеса на гальмовий башмак.

п.3.2.19 Якщо отримано повідомлення, що очікується сильний вітер, або у разі виникнення такого вітру, якщо повідомлення про це і не було передане, працівники станції, кожний на своєму посту, зобов’язані перевірити надійність закріплення рухомого складу від виходу та покласти додатково гальмові башмаки відповідно до п.10 додатку 2 ІРП.”

„п.3.2.21 У разі виникнення небезпеки виходу рухомого складу на перегін працівники станції, локомотивні бригади, чергові по переїздах і працівники інших служб, зобов’язані негайно використати всі наявні засоби, що знаходяться у їхньому розпорядженні, для його зупинки з дотриманням заходів особистої безпеки.

При виході рухомого складу на перегін черговий по станції зобов’язаний використати усі наявні засоби, що знаходяться в його розпорядженні, для повідомлення про це машиністів поїздів, які знаходяться на перегоні, поїзного диспетчера, чергових колійних постів, чергового по сусідній станції, чергових по переїздах та інших працівників, щоб затримати зустрічні поїзди і вжити заходів до зупинки рухомого складу, що самовільно рухається.”

„п.4.4 При заступанні на чергування складацька бригада в межах свого району, черговий стрілочного поста, оператор поста централізації та сигналіст в межах поста зобов’язані перевірити наявність та розташування рухомого складу на коліях свого району, надійність його закріплення, переконатися у наявності встановлених для району засобів закріплення. Про результати перевірки повинні доповісти черговому по станції.

п.4.5 На проміжних станціях, де немає складацьких бригад і чергових стрілочних постів (сигналістів), черговий по станції зобов’язаний особисто перевірити правильність і надійність закріплення составів поїздів, що тимчасово залишаються на станції без локомотива.

п.4.6 Правильність і надійність закріплення вагонів, що прибули на станцію для тривалої стоянки (у резерві, в очікуванні подачі на ВРЗ, тощо), повинна перевірятися начальником станції, його заступником або черговим по станції.

п.4.7 Правильність і надійність закріплення вантажних поїздів на проміжних станціях при тимчасовому залишенні їх без локомотива або з локомотивом, який приведений у неробочий стан (залишений без локомотивної бригади), повинні перевірятися начальником станції або його заступником, які за вказівкою поїзного диспетчера завчасно викликаються на станцію і доповідають йому про проведену перевірку правильності закріплення. При неможливості виклику вказаних керівників правильність і надійність закріплення перевіряються особисто черговим по станції, який доповідає про це поїзному диспетчеру.

Поїзний диспетчер при прийманні чергування зобов’язаний перевірити надійність закріплення всіх составів, які залишені на проміжних станціях ділянки, та позначити це на графіку.”
3.15 (Інструкція з забезпечення безпеки руху поїздів при виконанні колійних робіт, ЦП-0067, затверджена та введена в дію наказом Міністерства транспорту України від 11.12.2000 № 692).

„п.2. Усі роботи з ремонту й утримання колії, споруд і пристроїв колійного господарства, а також будівельні роботи повинні виконувати ся з обов'язковим дотриманням вимог чинних Правил технічної експлуатації залізниць України, Інструкції з сигналізації на залізницях України, Інструкції з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України, Інструкції з улаштування та утримання колії залізниць України, цієї Інструкції, затверджених проектів, технологічних процесів ремонтів колії, технології робіт під час поточного утримання колії, технічних умов і технічних вказівок, з дотриманням вимог нормативних актів з охорони праці при виконанні робіт в колійному господарстві, правил безпеки для працівників залізничного транспорту на електрифікованих лініях.

Кожний працівник, що бере участь у ремонті й утриманні залізничної колії та споруд, зобов’язаний дотримуватися вимог цих документів та сприяти такому стосовно інших працівників.

п.3. Роботи на колії та спорудах повинні виконуватися під керівництвом посадових осіб, що витримали перевірку на володіння знаннями в обсягах, встановлених наказом Державної адміністрації залізничного транспорту України. Керівники робіт забезпечують постійний контроль за дотриманням технології виконання робіт і несуть відповідальність за безпеку руху поїздів.

Якщо посадова особа керує роботами вперше, то на місці виконання робіт обов'язковою є присутність більш досвідченого працівника колійного господарства, старшого за посадою, що відповідає за безпеку руху поїздів.”

„п.7. Перед виконанням робіт, місце виконання яких огороджується сигналами зупинки або зменшення швидкості, і в усіх інших випадках, за яких необхідно попереджати локомотивні бригади про особливі умови прямування, на поїзди повинні видаватися попередження.

Від осіб, що виконують роботи і керують пересуванням рухомого складу, а також від локомотивних бригад вимагається в цих випадках особлива пильність.

Про виконання робіт, що вимагають огородження сигналами зупинки або зменшення швидкості, на станційних коліях і стрілочних переводах в обов'язковому порядку необхідно робити запис у Журналі огляду колій, стрілочних переводів, пристроїв СЦБ, зв’язку і контактної мережі (приклади таких записів наведено у Додатках 13 і 14).”


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37

Схожі:

Про роботу за 2013 рік
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» пропоную вашій увазі звіт про роботу за 2013 рік

4 Основні напрями та методи статистичного аналізу вартісних показників...
Зазначимо також, що вартісні показники широко застосовуються при визначенні інших економічних показників, що відображають рівень...

Інформація про розвиток музейної справи в закладах освіти Білоцерківського району
Основними нормативно-правовими документами, що регламентують діяльність музеїв при закладах освіти є

Звіт Луцького міського голови перед територіальною громадою міста...
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» пропоную вашій увазі звіт про роботу за 2014 рік

Споруди транспорту
Міністерство будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України

Укладач: Горбенко Л. Г., методист Шполянського райметодкабінету, с. 55, 2011
У збірці подано нормативні документи, які регламентують діяльність шкільної бібліотеки. Детально розглянуто технологію роботи шкільної...

Дитяче самоврядування існує в Федорівській школі вже давно. Воно...
Дитяче самоврядування існує в Федорівській школі вже давно. Воно здійснюється через роботу дитячих організацій, де шкільне самоврядування...

Географія Білет №1
За тематичним картами дайте характеристику господарства Донецького економічного району

Пояснювальна записка Замовник
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства україни

Діловодство навчальний посібник
Затверджено вченою радою Національного університету водного господарства та природокористуванняБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

i.lekciya.com.ua
Головна сторінка