Пошук по сайту


6 ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕХНІЧНОЇ РОБОТИ СТАНЦІЇ - Регламентують роботу господарства

Регламентують роботу господарства

Сторінка7/37
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   37

6 ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕХНІЧНОЇ РОБОТИ СТАНЦІЇ
6.1 Загальні вимоги


6.1.1 (Правила технічної експлуатації залізниць України, затверджені та введені в дію наказом Міністерства транспорту України від 20.12.1996 р № 411, зареєстровані у Міністерстві юстиції України 25.02.1997 р. за № 50/1854 із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту України від 08.06.1998 року № 226, від 23.07.1999 року № 386, від 19.03.2002 року № 179, від 10.12.2003 №962).

„п.15.1. Порядок використання технічних засобів станції визначається технічно-розпорядчим актом, що регламентує безпечне і безперешкодне приймання, відправлення та проходження поїздів через станцію, безпеку внутрішньостанційної маневрової роботи і дотримання вимог техніки безпеки.

Порядок, що встановлюється технічно-розпорядчим актом, є обов'язковим для працівників усіх служб.”
6.1.2 (Інструкція зі складання технічно-розпорядчих актів станцій, ЦД-0059, наказ УЗ від 22.12.05 №428-Ц).

„п.4.1. Технічно-розпорядчий акт розробляється для кожного роздільного пункту з колійним розвитком відповідно до вимог пунктів 2.3, 15.1 і 15.2 Правил технічної експлуатації залізниць України.

Для позакласних та І класу станцій, на яких в окремих парках (системах парків) операції з приймання, відправлення поїздів певних призначень та виконання маневрової роботи здійснюються незалежно від інших парків або систем, можуть розроблятися окремі ТРА для кожного такого парку (системи).

Для станцій, що розташовані на ділянці з диспетчерською централізацією, ТРА розробляються з урахуванням роботи цих роздільних пунктів у режимі резервного управління. Порядок роботи таких станцій в умовах нормальної дії диспетчерської централізації визначається інструкцією, яка складається для ділянки відповідно до вимог пункту 6.5.9 Інструкції з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України (далі ІРП).

Для станцій, які працюють у системі кодового управління „Навігатор”, ТРА станцій розробляються із урахуванням їх роботи у режимі резервного управління. Порядок роботи станцій, які працюють у системі „Навігатор” визначається окремим розділом в Інструкції про порядок користування пристроями СЦБ.

п.4.2. Для колійних і допоміжних постів технічно-розпорядчі акти не розробляються. Порядок роботи колійних постів викладено в ПТЕ та в ІРП. Необхідні додаткові дані про роботу того чи іншого поста встановлюються в Інструкціях про порядок користування пристроями диспетчерської централізації, колійного блокування і електрожезлової системи, які розробляються відповідно до вимог пунктів 6.5.9, 7.3.9 і 8.10.7 ІРП.

п.4.3. Порядок подавання та прибирання вагонів на (з) під'їзну (-ої) колію (ії), яка примикає до головної колії на перегоні і обслуговується допоміжним постом, установлюється окремою Інструкцією, яка додається до ТРА станцій, що обмежують перегін, на якому розташований допоміжний пост.

п.4.4. В ТРА зазначаються основні вимоги, що регламентують безпеку руху на станції, і є характерними для визначеної станції. Вимоги, які викладені у ТРА, повинні бути викладені чітко і повністю відповідати ПТЕ, ІРП та умовам роботи станції при існуючому колійному розвитку, існуючих пристроях СЦБ, зв'язку та інших технічних засобах.

В ТРА не включаються вимоги і положення, які передбачаються в ПТЕ, ІРП, інших інструкціях та нормативних документах Укрзалізниці або залізниці, і обов'язкові для виконання працівниками, що пов'язані з виконанням обов’язків з приймання-відправлення поїздів і виконання маневрової роботи.

п.4.5. Технічно-розпорядчий акт станції відповідно до п. 15.2 ПТЕ складається начальником станції, перевіряється помічником начальника (спеціалістом) відділу перевезень з безпеки руху (ДНЧ) і затверджується:

- позакласних та 1 класу станцій – начальником служби перевезень залізниці;

- роздільних пунктів (ІІ-V класів) – начальником відділу перевезень дирекції залізничних перевезень (начальником служби перевезень залізниці).

Технічно-розпорядчі акти затверджуються наказом або іншим розпорядчим документом.”

„п.4.8. В робочому приміщенні чергового по станції (чергових по станції – при обслуговуванні поста двома і більше черговими по станції в зміну) має знаходитись копія ТРА. Копія засвідчується начальником станції. Відмітка „копія” зазначається у верхній правій частині першого аркуша ТРА з лицьового боку. Запис про засвідчення ТРА складається із слова „Згідно”, найменування посади, особистого підпису начальника станції та його ініціалів і прізвища, з проставлянням печатки і дати засвідчення копії.

Наприклад: „Згідно

Начальник станції (підпис) (ініціали, прізвище)

Дата.”

В робочих приміщеннях станції повинні знаходитись засвідчені підписом начальника станції витяги з ТРА, які містять необхідні для працівників станції відомості.

Витяги з ТРА надаються на бланках відповідно до Форм витягів з технічно-розпорядчих актів станцій ЦД-0045.

Локомотивні бригади, які працюють зі збірними, вивізними та передатними поїздами, а також виділені для проведення маневрової роботи складацькі бригади повинні знати порядок маневрової роботи на станції, що зазначений в технічно-розпорядчому акті станції. Порядок ознайомлення локомотивних та складацьких бригад з умовами маневрової роботи, зазначеними у технічно-розпорядчому акті станції, визначається начальником дирекції залізничних перевезень (начальником залізниці), згідно п.15.25 ПТЕ.

Перевірка знань локомотивними бригадами вимог технічно-розпорядчих актів покладається на начальника депо. За його підписом начальнику станції надається список машиністів, які мають право на виконання маневрової роботи на станції. Оригінал списку повинен знаходитись у начальника станції, а копія – у чергового по станції.

Перевірка знань вимог технічно-розпорядчих актів складачами поїздів, які працюють зі збірними, вивізними і передатними поїздами, а також виділеними для проведення маневрової роботи на станціях дільниці, покладається на відділи перевезень. Перевірка знань здійснюється у комісіях, встановлених наказом Міністерства транспорту та зв’язку України.

Перевірка знань помічниками машиніста, які виконують обов’язки складача поїздів за сумісництвом, вимог технічно-розпорядчих актів покладається на начальника депо. Перевірка знань здійснюється у комісіях, встановлених наказом Міністерства транспорту та зв’язку України.

Для ознайомлення з ТРА працівників локомотивних депо начальнику служби локомотивного господарства надається копія ТРА (позакласних і І класу – начальником станції, а станцій ІІ-V класу – начальником відділу перевезень дирекції).

Начальнику депо забороняється направляти на станцію для виконання маневрової роботи локомотивні бригади, не ознайомлені з ТРА.”
6.1.3 (Загальне положення про залізничну станцію, ЦД-0054, наказ УЗ від 30.12.04 № 1041-ЦЗ).

„п.4.9 Станція організовує роботу на основі затвердженого технологічного процесу роботи станції або технології роботи збірних поїздів на проміжних станціях, єдиного технологічного процесу роботи залізничних під’їзних колій і станції примикання або інструкції про порядок обслуговування і організації руху на під’їзній колії, графіка руху поїздів, плану формування поїздів і місячних технічних нормативів навантаження і вивантаження, правил користування вагонами, а також розвитку галузевого змагання, впровадження прогресивних технологій, забезпечуючи ефективне використання технічних засобів та скорочення часу користування вагонами, своєчасне і якісне обслуговування пасажирів, вантажовідправників і вантажоодержувачів.

п.4.10 Технологічні процеси роботи станцій розробляються відповідно до вимог Типових технологічних процесів роботи станції начальником станції за участю начальника дистанції вантажно-розвантажувальних робіт, локомотивного і вагонного депо, дистанції колії, дистанції сигналізації та зв’язку, дистанції електропостачання, інформаційно-статистичного центру.

Технологічний процес роботи прикордонної, прикордонної передавальної залізничної станції, окрім зазначеного, розробляється відповідно до вимог “Основ технологии работы межгосударственной передаточной станции”, Типової технологічної схеми пропуску через державний кордон осіб, транспортних засобів, вантажів та іншого майна, Порядку взаємодії митниць і залізниць України при переміщенні через митний кордон товарів та інших предметів у вантажних залізничних поїздах, Типової технологічної схеми пропуску через державний кордон автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів що переміщуються ними, Порядку здійснення митного контролю залізничних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними, у пунктах пропуску через державний кордон, інших нормативних документів та затверджується порядком, встановленим цим Положенням.

п.4.11 Технологічний процес роботи позакласної станції та станції I класу розробляється начальником станції, затверджується начальником залізниці і погоджується начальниками:

– служби перевезень;

– служби комерційної роботи та маркетингу;

– пасажирської служби;

– служби колії;

– служби сигналізації та зв’язку;

– служби локомотивного господарства;

– служби вагонного господарства;

– служби електропостачання;

– регіонального інформаційно–статистичного центру.

Технологічний процес роботи станцій ІІІ, ІV і V класів або технологія роботи збірних поїздів на проміжних станціях розробляється відділом перевезень дирекцій залізничних перевезень разом з причетними відділами, затверджується начальником дирекції залізничних перевезень і погоджується:

– причетними відділами (секторами) дирекції залізничних перевезень;

– начальником локомотивного депо, яке є основним для даної станції;

– начальником вагонного депо, працівники якого обслуговують цю станцію;

– начальником дистанції сигналізації та зв’язку;

– начальником дистанції колії;

– начальником району електропостачання, що обслуговує станцію.

Технологічний процес роботи станцій ΙΙ класу (сортувальних, вантажних, дільничних, пасажирських) розробляється начальником станції, узгоджується і затверджується порядком, встановленим для станцій ІІІ, ІV і V класів.

Технологічний процес роботи прикордонних, прикордонних передавальних станцій, крім того, узгоджується з митними органами контролю, а за необхідності, й з іншими органами державного контролю, відповідно до умов роботи на станції.

До розробки технології роботи збірних поїздів на проміжних станціях можуть залучатися технологічні групи. В технології відображаються норми часу на операції подавання (прибирання) вагонів на вантажно-розвантажувальні фронти, норми часу на операції, пов’язані з відчепленням (причепленням) вагонів, у т.ч. у випадках їх несправності, а також норми часу обробки приміських составів (для пунктів обороту), розрахунки норм простою вагонів на станціях від прибуття до відправлення.

Один примірник технологічного процесу роботи станції позакласної, I та ΙΙ класу надається до Головного управління перевезень Укрзалізниці.

п.4.12 Технологічний процес роботи станції або технологія роботи збірних поїздів на проміжних станціях повинні передбачати впровадження передових технологій і прийомів праці, обчислювальної техніки, автоматизацію і механізацію виробничих процесів, і бути направленими на освоєння обсягів перевезень з мінімальними затратами часу на виконання технологічних операцій при забезпеченні безпеки руху, охорони праці, збереження вантажів і рухомого складу.

п.4.14 Для всіх професій, які є на станції, розробляються інструкції з охорони праці. Порядок розробки, затвердження та введення в дію інструкцій з охорони праці для кожної професії або виду робіт повинен відповідати ДНАОП 0.00-4-15-98 “Положення про розробку Інструкцій з охорони праці”, затвердженому наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.98 № 9 та Рекомендаціям про порядок розробки Інструкції з охорони праці для працівників господарства перевезень ЦД-0023.”

„п.4.21 Станція забезпечує виконання обсягів перевезень відповідно до плану, встановлених технологічних норм на виконання операцій та завдань щодо перевезення вантажів та пасажирів при безумовному забезпеченні безпеки руху.”

„п.4.23 Станція розробляє і організовує виконання заходів щодо постійного удосконалення організації, нормування і матеріального стимулювання праці, забезпечення дотримання трудової дисципліни і чинного законодавства про працю, безпеки руху поїздів, вимог нормативно-правових актів з охорони праці, впровадження прогресивних форм організації та оплати праці, забезпечує своєчасне освоєння нової техніки та нових комп’ютерних технологій, організовує роботу з впровадження винахідництва і раціоналізаторства, науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, підтримує і заохочує новаторів виробництва.”
6.1.4 (Інструкція з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України, ЦД-0058, затверджена наказом Міністерства транспорту та зв’язку України 31.08.2005 № 507).

„п.16.4.1 “Рухомий склад на станційних коліях має розміщуватися в межах, що позначені граничними стовпчиками.

Состави поїздів, що стоять на станційних коліях без локомотива, локомотиви та моторвагонний рухомий склад у неробочому стані, а також вагони і спеціальний самохідний рухомий склад мають бути надійно закріплені від виходу гальмовими башмаками, ручними гальмами або іншими засобами закріплення, що визначаються Державною адміністрацією залізничного транспорту України.

У вагонів, що стоять на станції й не зайняті під вантажними операціями, а також не знаходяться під очищенням, дезинфекцією та в ремонті, двері мають бути замкнені (п.15.21 Правил технічної експлуатації залізниць України).

Закріплення вагонів на станційних коліях має проводитися відповідно до норм і правил, наведених у додатку 2.

Порядок закріплення вагонів і составів залежно від місцевих умов вказується в технічно-розпорядчому акті станції, де має бути встановлено, як повинні закріплюватися на кожній колії вагони і состави поїздів, хто повинен виконувати ці операції, а також вилучати засоби закріплення з-під вагонів або відпускати ручні гальма та кому доповідати про виконання вказаних операцій.

п.16.4.2 Состави поїздів, групи або окремі вагони, що залишаються на станційних коліях, в усіх випадках мають закріплюватися гальмовими башмаками до відчеплення локомотива за нормами, передбаченими у технічно-розпорядчому акті станції. На коліях з ухилами, що не перевищують 2,5‰, дозволяється під час зміни локомотивів пасажирських поїздів використовувати для закріплення состава автогальма поїзда протягом не більше 15 хвилин. У випадку неможливості зміни локомотивів протягом вказаного часу состав має бути закріплений гальмовими башмаками за встановленою нормою.”
6.1.5 (Методичні вказівки щодо запобігання випадків самовільного виходу рухомого складу, ЦД-0063, наказ УЗ від 16.06.06 № 225-Ц).

„п.3.1.1 При закріпленні вагонів на станційних коліях відповідно до вимог, викладених у р. 16 ІРП, необхідно керуватися мінімальними нормами, що розраховуються у залежності від ухилу колії, навантаження вагонів у составі (у групі окремих вагонів) та умови укладання гальмових башмаків (під навантажені вагони, порожні або з невідомим навантаженням), а саме:

п.3.1.1.1 при закріпленні окремих вагонів, а також составів або груп, які складаються із однакових за масою вантажних навантажених або порожніх вагонів незалежно від їх роду; вагонів пасажирського парку, включаючи моторвагонний рухомий склад; рефрижераторних вагонів за умови, що у групі (секції) всі вагони навантажені або всі порожні (у тому числі порожня секція з машинним відділенням); зчепів локомотивів в недіючому стані;

п.3.1.1.2 при закріпленні змішаних составів або груп, які складаються із навантажених і порожніх вагонів або навантажених вагонів різних за масою і за умов, що гальмові башмаки укладаються під вагони із навантаженням на вісь більше 15 т (брутто).

При дотриманні умов, які зазначені в пп. 3.1.1.1 та 3.1.1.2. застосовується формула (1) Додатку 2 ІРП.

п.3.1.1.3 при закріплені змішаних составів або груп вагонів за умови укладання гальмових башмаків під порожні вагони або вагони з невідомим навантаженням на вісь, застосовується формула (2) Додатку 2 ІРП.

п.3.1.2 На коліях з ухилами гальмові башмаки укладаються з боку спуску.

Розрахунок мінімальних норм закріплення окремих вагонів, составів, груп на коліях з ухилом ≤ 1,0‰ проводиться за формулою (1) або формулою (2) Додатку 2 ІРП в залежності від навантаження вагонів та умови укладання гальмових башмаків, а з боку, протилежному спуску, вагони закріплюються додатково одним гальмовим башмаком.

п.3.1.3 Норми закріплення, розраховані за формулами (1), (2) Додатку 2 ІРП із урахуванням додаткового укладання відповідно до п. 3.1.2 цих Методичних вказівок, вказуються в технічно-розпорядчому акті станції.

п.3.1.4 На станційних коліях з замасленими поверхнями рейок (колії навантаження наливних вантажів, очищення та промивання цистерн тощо), вказані в п. 3.1 цих Методичних вказівок, норми закріплення збільшуються в 1,5 рази.

п.3.1.5 Залежно від характеру поздовжнього профілю колії застосовуються такі методи розрахунку:

п.3.1.5.1 При сприятливому монотонному профілі, коли відхилення величин ухилів окремих елементів від приведеної величини ухилу по всій довжині колії не перевищують ±0,2‰, норми розраховуються за приведеним ухилом для всієї довжини колії.

п.3.1.5.2 При всіх інших видах профілю (більш складному монотонному, пилкоподібному, випуклому, увігнутому) за умови зупинки локомотива безпосередньо перед світлофором, граничним стовпчиком або іншою визначеною точкою початку розміщення рухомого складу використовується метод послідовного розрахунку з урахуванням різної величини ухилів елементів поздовжнього профілю колії, починаючи з одного із кінців колії або точки початку розміщення рухомого складу.

п.3.1.5.3 У разі, коли є технологічна необхідність залишати групу вагонів у межах довжини якогось одного елемента профілю, розрахунок норм закріплення необхідно робити за фактичним ухилом цього елемента.

п.3.1.5.4 Якщо для розміщення групи вагонів різної довжини використовується будь-яка ділянка колії, що містить кілька елементів поздовжнього профілю, розрахунок норм закріплення (розділ 11, приклад №7, таблиці 36-37 Методичних вказівок з розрахунку і застосування норм закріплення рухомого складу гальмовими башмаками на станційних коліях ЦД-0051) виконується методом послідовного розрахунку з тією відмінністю, що за вихідний приймається елемент, що має максимальний ухил у напрямку можливого виходу вагона. Далі цей елемент сполучається з одним із двох суміжних, котрий має найбільший ухил.

п.3.1.6 При закріпленні поданої під вивантаження групи вагонів гальмові башмаки мають укладатися під вагони, які підлягають вивантаженню в останню чергу, або норматив закріплення для них має обчислюватися відповідно до підпункту 1.3 Додатку 2 ІРП.

п.3.1.7 Не допускається залишення без локомотива составів поїздів на проміжних станціях або окремих їх станційних коліях з ухилом, що перевищує 2,5‰.

Перелік таких станцій та станційних колій встановлюється наказом начальника залізниці.

На сортувальних, дільничних і вантажних станціях, де за технологією роботи неможливо переробляти вагонопотоки без відчеплення локомотиву, на коліях, не обладнаних пристроями, що попереджують вихід вагонів на маршрути приймання і відправлення поїздів на прилеглий перегін, состави закріплюються за нормами, розрахованими за формулою (2) Додатку 2 ІРП.

На коліях, обладнаних запобіжними пристроями, закріплення здійснюється за нормами Додатку 2 ІРП в залежності від роду составів.

Забороняється залишати вагони без локомотива на коліях, на яких норми закріплення гальмовими башмаками або іншими засобами закріплення в технічно-розпорядчому акті станції не встановлені.”

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   37

Схожі:

Про роботу за 2013 рік
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» пропоную вашій увазі звіт про роботу за 2013 рік

4 Основні напрями та методи статистичного аналізу вартісних показників...
Зазначимо також, що вартісні показники широко застосовуються при визначенні інших економічних показників, що відображають рівень...

Інформація про розвиток музейної справи в закладах освіти Білоцерківського району
Основними нормативно-правовими документами, що регламентують діяльність музеїв при закладах освіти є

Звіт Луцького міського голови перед територіальною громадою міста...
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» пропоную вашій увазі звіт про роботу за 2014 рік

Споруди транспорту
Міністерство будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України

Укладач: Горбенко Л. Г., методист Шполянського райметодкабінету, с. 55, 2011
У збірці подано нормативні документи, які регламентують діяльність шкільної бібліотеки. Детально розглянуто технологію роботи шкільної...

Дитяче самоврядування існує в Федорівській школі вже давно. Воно...
Дитяче самоврядування існує в Федорівській школі вже давно. Воно здійснюється через роботу дитячих організацій, де шкільне самоврядування...

Географія Білет №1
За тематичним картами дайте характеристику господарства Донецького економічного району

Пояснювальна записка Замовник
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства україни

Діловодство навчальний посібник
Затверджено вченою радою Національного університету водного господарства та природокористуванняБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

i.lekciya.com.ua
Головна сторінка