Пошук по сайту


Інформація про випуск облігацій відкритого акціонерного товариства акціонерний банк "укргазбанк"

Інформація про випуск облігацій відкритого акціонерного товариства акціонерний банк "укргазбанк"

Сторінка1/8
  1   2   3   4   5   6   7   8ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИПУСК ОБЛІГАЦІЙ

ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "УКРГАЗБАНК"  1. Характеристика Емітента
  1. Повне та скорочене найменування

Повне найменування: Відкрите акціонерне товариство акціонерний банк "Укргазбанк".

Скорочене найменування: ВАТ АБ "Укргазбанк".


  1. Місцезнаходження

Юридична адреса: Україна, індекс 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1.

Поштова адреса: Україна, індекс 01004, м. Київ, вул. Червоноармійська, 39.

телефон (044) 494-46-50, 239 28 30, 594-11-48

факс (044) 239 28 30, 594-11-48

e-mail: office@ukrgasbank.com


  1. Дата заснування

ВАТ АБ "Укргазбанк" (надалі Емітент) є правонаступником акціонерного банку "Укргазбанк", створеного у вигляді відкритого акціонерного товариства, правонаступника акціонерного банку "Укргазбанк", створеного у вигляді закритого акціонерного товариства, який є правонаступником акціонерного банку "Інтергазбанк", створеного у вигляді закритого акціонерного товариства, який, в свою чергу, є правонаступником акціонерного банку "Хаджибейбанк", зареєстрованого Національним банком України 21 липня 1993 року за № 183, створеного згідно з рішенням установчих зборів (протокол №1 від 03 червня 1993 року) на умовах установчого договору, укладеного 25 травня 1993 року.

ВАТ АБ "Укргазбанк" є правонаступником АКБ "Сервіс", відкритого акціонерного товариства, зареєстрованого НБУ 23 липня 1993 року за №186, у відповідності з угодою від 01 грудня 1998 року про умови проведення реорганізації АКБ "Сервіс" шляхом приєднання до АБ "Укргазбанк" на умовах філії.

ВАТ АБ "Укргазбанк" є правонаступником Українського комерційного банку розвитку нафтогазового комплексу "Укрнафтогазбанк", відкритого акціонерного товариства, зареєстрованого НБУ 30 жовтня 1991 року за № 26, у відповідності з угодою від 01 жовтня 1999 року про умови проведення реорганізації АКБ "Укрнафтогазбанк" шляхом приєднання до АБ "Укргазбанк" на умовах філії.

ВАТ АБ "Укргазбанк" є правонаступником АКБ "Народний банк", відкритого акціонерного товариства, зареєстрованого НБУ 07 жовтня 1991 року за № 15, у відповідності з угодою від 15.01.2002 року про умови проведення реорганізації АКБ "Народний банк" шляхом приєднання до ВАТ АБ "Укргазбанк" на умовах філії.

Нова редакція Статуту ВАТ АБ "Укргазбанк" була затверджена Загальними зборами Учасників ВАТ АБ "Укргазбанк" (протокол № 1 від 10 березня 2006 року) та зареєстрована у Національному банку України 25 травня 2006 року.


  1. Перелік засновників

Засновниками Емітента є:

Найменування засновника

Державна акціонерна холдінгова компанія "Укргаз" (код за ЄДРПОУ: 24370569)

ВАТ по газопостачанню та газифікації "Київоблгаз" (код за ЄДРПОУ: 20578072)

ТОВ компанія "Велес Лтд" (код за ЄДРПОУ: 16293091)

ЗАТ "Компанія ADI" (код за ЄДРПОУ: 20053731)

Українсько-бельгійсько-ірландське спільне підприємство "Арго Трейдінг, лтд" (код за ЄДРПОУ: 14297647)
  1. Структура управління Емітентом

Згідно статуту ВАТ АБ "Укргазбанк", розділу 6 "Структура органів управління та органів контролю Банку" та 7 "Загальні збори учасників":

6. СТРУКТУРА ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ТА ОРГАНІВ КОНТРОЛЮ БАНКУ

6.1. Органи управління БАНКУ:

- Загальні збори учасників;

- Спостережна рада;

- Правління.

6.2. Органи контролю БАНКУ:

- Ревізійна комісія;

- внутрішній аудит БАНКУ.

6.3. Загальні збори учасників є вищим органом управління БАНКУ.

6.4. До виключної компетенції Загальних зборів учасників належить прийняття рішень щодо:

До виключної компетенції Загальних зборів учасників належить прийняття рішень щодо:

- визначення основних напрямів діяльності БАНКУ та затвердження звітів про їх виконання;

- внесення змін та доповнень до Статуту БАНКУ;

- зміни розміру статутного капіталу БАНКУ;

- призначення та звільнення голів та членів Спостережної ради БАНКУ, Ревізійної комісії;

- затвердження річних результатів діяльності БАНКУ, включаючи його дочірні підприємства, затвердження звітів та висновків ревізійної комісії та зовнішнього аудитора;

- розподілу прибутку;

- припинення діяльності БАНКУ, призначення ліквідатора, затвердження ліквідаційного балансу.

До компетенції Загальних зборів учасників належить прийняття рішень щодо:

- затвердження положень про Спостережну Раду, Ревізійну комісію та Правління БАНКУ;

- вибір реєстроутримувача та рішення про передачу ведення реєстру власників іменних цінних паперів.

Статутом БАНКУ до компетенції Загальних зборів учасників можуть бути віднесені інші питання. Повноваження, які не входять до виключної компетенції Загальних зборів учасників, можуть бути делеговані до компетенції Спостережної ради БАНКУ.

6.5. Спостережна рада БАНКУ призначається Загальними зборами учасників з числа акціонерів БАНКУ або їх представників на необмежений строк (Спостережна рада здійснює свої повноваження до призначення нового складу Спостережної ради) в кількості 5 (п'яти) осіб. На місце вибувшого члена Спостережної ради за рішенням Загальних зборів учасників призначається новий член.

Члени Спостережної ради БАНКУ не можуть входити до складу Правління БАНКУ, Ревізійної комісії БАНКУ.

6.6. До компетенції Спостережної ради БАНКУ належить:

- призначення і звільнення голови та членів Правління БАНКУ;

контроль за діяльністю Правління БАНКУ;

визначення зовнішнього аудитора;

встановлення порядку проведення ревізій та контролю за фінансово-господарською діяльністю БАНКУ;

прийняття рішення щодо покриття збитків;

прийняття рішення щодо створення, реорганізації та ліквідації дочірніх підприємств, філій та представництв БАНКУ, затвердження їх статутів і положень;

- затвердження умов оплати праці та матеріального стимулювання

членів Правління БАНКУ;

підготовка пропозицій щодо питань, які виносяться на Загальні збори учасників;

прийняття рішення щодо встановлення ліміту максимального розміру суми кредитів на одного інсайдера, які будуть надаватись за рішенням Правління БАНКУ у межах лімітів, встановлених нормативно-правовими актами Національного банку України;

прийняття рішення за результатами розгляду пропозицій, викладених у зверненні відповідального працівника БАНКУ, який очолює внутрішньобанківську систему запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, у разі відхилення зазначених пропозицій Правлінням БАНКУ;

прийняття рішення щодо попереднього узгодження бізнес-плану розвитку БАНКУ;

прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів Правління БАНКУ;

погодження рішень кредитних комітетів, прийнятих поза межами встановлених їм Спостережною радою обсягів (лімітів) повноважень;

прийняття рішень про встановлення обсягів (лімітів) повноважень кредитного комітету БАНКУ;

прийняття рішень про надання та відізвання письмових дозволів на здійснення банківських та окремих операцій філіями БАНКУ;

прийняття рішення про призначення особи виконуючою обов'язки Голови Правління БАНКУ;

затвердження положення про службу внутрішнього аудиту БАНКУ;

здійснення інших повноважень, делегованих Загальними зборами учасників.

До компетенції Спостережної Ради БАНКУ належить також затвердження умов договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів за поданням Правління Банку, а також у визначених чинним законодавством випадках погодження рішення Правління БАНКУ про обрання тимчасового реєстроутримувача та передачу йому ведення реєстру на строк до прийняття рішення про обрання нового реєстроутримувача на найближчих Загальних зборах учасників.

Спостережна Рада БАНКУ приймає рішення з усіх питань, що делеговані їй Загальними зборами учасників Банку.

До виключної компетенції Спостережної Ради БАНКУ належить прийняття рішень щодо укладення БАНКОМ угод з інсайдерами, які передбачають сприятливіші умови, ніж угоди, що укладені з іншими особами (у тому числі, які передбачають нарахування відсотків і комісійних на здійснення банківських операцій, які менші, ніж звичайні).

З метою обмеження кредитного ризику за операціями з пов'язаними з БАНКОМ особами прийняття рішень про надання БАНКОМ кредиту, позики, гарантії чи поручительства здійснюється у відповідності з вимогами нормативно-правових актів Національного банку України з питань регулювання діяльності банків в такому порядку:

- особі, яка належить до перших керівників БАНКУ, якщо загальна сума кредиту (позики, гарантії чи поручительств) цій особі перевищує еквівалент 5000 євро в гривнях за курсом, установленим Національним банком України, - за спільним письмовим рішенням Правління та Спостережної Ради БАНКУ, шляхом таємного голосування більшістю у 2/3 голосів за присутності щонайменше половини членів обох органів без участі зацікавленої особи.

6.7. Процедура призначення членів Спостережної ради, їх правовий статус, права та обов'язки, а також порядок здійснення ними своїх повноважень (прийняття рішень) визначаються Положенням про Спостережну раду БАНКУ, що затверджується Загальними зборами учасників БАНКУ.

Спостережна рада, повноважна приймати рішення з усіх питань, що винесені на її розгляд, якщо в засіданні приймає участь не менше 2/3 загальної кількості її членів.

Рішення Спостережної ради БАНКУ приймаються простою більшістю голосів. Кожний член Спостережної ради при голосуванні володіє одним голосом. При рівній кількості голосів «за» і «проти» приймається рішення, за яке проголосував Голова Спостережної ради (його заступник).

Рішення Спостережної ради оформлюються протоколами засідань Спостережної ради, за винятком випадків, визначених в Положенні про Спостережну раду БАНКУ. Голова Спостережної ради (його заступник) організує ведення протоколів засідань.

6.8. Правління є виконавчим органом БАНКУ.

Правління здійснює управління поточною діяльністю БАНКУ, формування фондів, необхідних для статутної діяльності БАНКУ, та несе відповідальність за результати фінансово-господарської діяльності БАНКУ згідно з принципами та порядком, встановленими Статутом БАНКУ, рішеннями Загальних зборів учасників і Спостережної ради БАНКУ.

Правління формується з осіб, що знаходяться в трудових відносинах з БАНКОМ, за пропозиціями Голови Правління на необмежений строк (Правління здійснює свої повноваження до призначення нового складу Правління) в кількості не менше семи осіб. На місце вибувшого члена Правління за рішенням Спостережної ради призначається новий член. Відповідальний працівник БАНКУ, який очолює внутрішньобанківську систему запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, є членом Правління БАНКУ за посадою.

У межах своєї компетенції Правління діє від імені БАНКУ, підзвітне Загальним зборам учасників та Спостережній раді БАНКУ.

Правління діє на підставі Положення про Правління.

6.9. Правління вирішує всі питання діяльності БАНКУ, крім питань, віднесених до компетенції Загальних зборів учасників та Спостережної ради БАНКУ.

Повноваження, що не є виключною компетенцією Спостережної ради БАНКУ, можуть бути передані Спостережною радою БАНКУ до компетенції Правління БАНКУ.

До компетенції Правління, зокрема, належить:

затвердження внутрішніх документів БАНКУ, що визначають діяльність його департаментів, управлінь, відділів та секторів;

затвердження внутрішніх документів БАНКУ, що визначають порядок та умови проведення банківських операцій, інших актів внутрішнього регулювання поточної діяльності БАНКУ;

визначення організаційної структури БАНКУ;

вирішення питання про придбання БАНКОМ акцій, що випускаються ним;

вирішення питання про реалізацію БАНКОМ придбаних ним акцій власних випусків;

встановлення часу проведення Загальних зборів учасників та визначення порядку їх проведення;

прийняття рішення про включення до порядку денного Загальних зборів учасників пропозицій акціонерів щодо порядку денного;

прийняття у визначених чинним законодавством випадках рішення про обрання тимчасового реєстроутримувача та передачу йому ведення реєстру на строк до прийняття рішення про обрання нового реєстроутримувача на найближчих Загальних зборах учасників;

прийняття рішення щодо встановлення ліміту максимального розміру суми кредитів на одного інсайдера, які будуть надаватись за рішенням кредитного комітету БАНКУ у межах лімітів, встановлених нормативно-правовими актами Національного банку України;

прийняття рішення про затвердження бізнес-плану розвитку БАНКУ;

прийняття рішення щодо пропозицій відповідального працівника БАНКУ стосовно забезпечення виконання БАНКОМ вимог законодавства України у сфері запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом;

прийняття рішень про створення відділень БАНКУ, затвердження положень про відділення та визначення переліку операцій відділень БАНКУ;

прийняття рішення щодо списання заборгованості за цінними паперами, що визнана БАНКОМ безнадійною відповідно до законодавства України, за рахунок резерву, сформованого для відшкодування можливих втрат від операцій з цінними паперами;

прийняття рішень щодо списання заборгованості за кредитними операціями БАНКУ та за нарахованими БАНКОМ доходами, якщо така заборгованість, визнана БАНКОМ безнадійною відповідно до законодавства України, за рахунок резерву, сформованого для відшкодування можливих втрат від зазначених операцій;

прийняття рішень про надання БАНКОМ кредиту, позики, гарантії чи поручительства з метою обмеження кредитного ризику за операціями з пов'язаними з БАНКОМ особами здійснюється у відповідності з вимогами нормативно-правових актів Національного банку України з питань регулювання діяльності банків в порядку, визначеному в Положенні про Правління БАНКУ.

Правління повноважне приймати рішення з усіх питань, що винесені на його розгляд, якщо в засіданні приймає участь не менше половини загальної кількості його членів.

Рішення Правління приймаються простою більшістю голосів, за винятком рішень, для прийняття яких згідно з Положенням про Правління необхідна інша кількість голосів. Кожний член Правління при голосуванні володіє одним голосом.

При рівній кількості голосів "за" і "проти" приймається рішення, за яке проголосував Голова Правління.

6.10. Голова Правління:

Голова Правління керує роботою Правління та має право представляти БАНК без доручення (довіреності).

Члени Правління та інші працівники БАНКУ мають право представляти БАНК лише на підставі довіреності, виданої Головою Правління.

Голова Правління:

без довіреності здійснює від імені БАНКУ всі юридично значимі дії, в тому числі:

вживає заходи по досудовому врегулюванню спорів, підписує позови та скарги, підписує всі документи, що стосуються судових розглядів позовів та скарг, представляє інтереси БАНКУ в судах з усіма правами, наданими законом позивачу, відповідачу, третій особі в судовому процесі, в тому числі повністю або частково відмовлятися від позовних вимог, визнавати позов, змінювати предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рішення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або передовіряти це право іншій особі;

представляє інтереси БАНКУ в державних установах, підприємствах всіх форм власності та громадських організаціях, в усіх правоохоронних органах;

розпоряджається майном та коштами БАНКУ;

представляє БАНК у відносинах з іншими суб'єктами господарської діяльності та фізичними особами як на території України, так і за її межами;

укладає всі види договорів та зовнішньоекономічних контрактів;

видає від імені БАНКУ довіреності та зобов'язання;

здійснює прийом та звільнення працівників БАНКУ, в тому числі директорів та головних бухгалтерів філій;

встановлює форми, системи та порядок оплати праці працівників БАНКУ, визначає розміри їх заробітної плати, затверджує штатний розклад БАНКУ та штатні розклади філій;

приймає участь в Загальних зборах учасників БАНКУ;

приймає участь в засіданнях Спостережної ради БАНКУ з правом дорадчого голосу;

затверджує посадові обов'язки працівників БАНКУ;

видає накази та розпорядження, обов'язкові до виконання всіма працівниками БАНКУ та його філій;

заохочує працівників БАНКУ за результатами їх трудової діяльності та накладає стягнення за порушення у відповідності з чинним законодавством;

виносить на розгляд Правління, Загальних зборів учасників та Спостережної ради БАНКУ питання, пов'язані з діяльністю БАНКУ".

6.11. Ревізійна комісія здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю БАНКУ.

Ревізійна комісія:

контролює дотримання БАНКОМ законодавства України і нормативно-правових актів Національного банку України;

розглядає звіти внутрішніх і зовнішніх аудиторів та готує відповідні пропозиції Загальним зборам учасників;

вносить на Загальні збори учасників або Спостережній раді БАНКУ пропозиції щодо будь-яких питань, віднесених до компетенції Ревізійної комісії, які стосуються фінансової безпеки і стабільності БАНКУ та захисту інтересів клієнтів.

Ревізійна комісія обирається Загальними зборами учасників з числа акціонерів або їх представників на необмежений строк (Ревізійна комісія здійснює свої повноваження до обрання нового складу Ревізійної комісії) в кількості не менше трьох осіб. На місце вибувшого члена Ревізійної комісії за рішенням Загальних зборів учасників обирається новий член.

Ревізійна комісія, підзвітна Загальним зборам учасників БАНКУ.

Членами Ревізійної комісії не можуть бути особи, які є працівниками БАНКУ.

Ревізійна комісія здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності БАНКУ за дорученням Загальних зборів учасників, Спостережної ради БАНКУ або на вимогу акціонера (акціонерів), які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками голосів.

Ревізійна комісія має право залучати до ревізій та перевірок зовнішніх та внутрішніх експертів і аудиторів.

Ревізійна комісія доповідає про результати ревізій та перевірок Загальним зборам учасників чи Спостережній раді БАНКУ. Ревізійна комісія готує висновки до звітів і балансів БАНКУ. Без висновку Ревізійної комісії Загальні збори учасників не мають права затверджувати фінансовий звіт БАНКУ.

Члени Ревізійної комісії можуть брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях Спостережної ради та Правління БАНКУ.

Засідання Ревізійної комісії проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу на рік. Позачергові засідання Ревізійної комісії можуть скликатися Спостережною радою БАНКУ чи за ініціативою акціонерів, які володіють більш ніж 10 відсотками голосів.

Процедура обрання членів Ревізійної комісії, а також порядок здійснення нею повноважень визначаються положенням про Ревізійну комісію.

6.12. Керівниками БАНКУ є Голова, його заступники та члени Спостережної ради БАНКУ, Голова, його заступники та члени Правління, головний бухгалтер, його заступник, керівники відокремлених структурних підрозділів БАНКУ.

Керівниками БАНКУ можуть бути фізичні особи, які відповідають вимогам Закону України «Про банки і банківську діяльність». При виконанні своїх обов'язків відповідно до вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність» керівники БАНКУ зобов'язані діяти на користь БАНКУ і клієнтів та ставити інтереси БАНКУ вище власних. Зокрема, керівники БАНКУ зобов'язані:

- ставитися з відповідальністю до виконання своїх службових обов'язків;

- приймати рішення в межах наданих повноважень;

- не використовувати службове становище у власних інтересах.

6.13. Повноваження головного бухгалтера БАНКУ визначаються у відповідності з чинним законодавством, зокрема, нормативно-правовими актами Національного банку України та актами внутрішнього регулювання БАНКУ.
  1   2   3   4   5   6   7   8

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Загальна інформація про діяльність Банку
Найменування Банку: Публічне акціонерне товариство акціонерний банк “Укргазбанк”, скорочена назва – аб “Укргазбанк”

Загальна інформація про діяльність Банку
Найменування Банку: Публічне акціонерне товариство акціонерний банк “Укргазбанк”, скорочена назва – аб “Укргазбанк”

2. 1 Основа підготовки фінансово звітності
«Товариство» зареєстровано 08 серпня 1994 року відповідно до чинного законодавства України. Юридична адреса Товариства: вул. Електриків,...

Публічне акціонерне товариство акціонерний банк «Укргазбанк»
Місцезнаходження: Україна, м. Київ, Солом'янський район, вул. Єреванська, 1, індекс 03087

Проспект емісії акцій публiчного акцiонерного товариства банку «меркурiй»,...
Надалi публічне акціонерне товариство банк «меркурій» також згадується як Банк, або Емітент

Звіт незалежного аудитора
Публічного Акціонерного Товариства „Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд

Примітки та розкриття інформації до фінансової звітності за 2015...
Повне найменування емітента: приватне акціонерне товариство «Агро-Спектр» (надалі по тексту – Товариство)

Примітки що містять стислий виклад суттєвих облікових політик та...
Фінансова звітність публічного акціонерного товариства «закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд«богдан-капітал»...

Правила надання та обслуговування кредитів за програмою «Еко оселя» в аб "укргазбанк"
НК» (кредитний договір) (надалі – Договір), інформацією про сукупну вартість кредиту є договором про надання банківських послуг між...

Всесвітня мережа Інтернет надає можливість науковцям зробити результати...
Науковець може розмістити примірник своєї статті в архіві чи репозитарії відкритого доступу або опублікувати її в журналі відкритого...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

i.lekciya.com.ua
Головна сторінка