Пошук по сайту


Комунальна установа «Скадовський районний методичний кабінет» Скадовської районної ради Соціалізація дітей та учнівської молоді в сучасному освітньому просторі ІІІ формувальний етап (методичні рекомендації)

Комунальна установа «Скадовський районний методичний кабінет» Скадовської районної ради Соціалізація дітей та учнівської молоді в сучасному освітньому просторі ІІІ формувальний етап (методичні рекомендації)

Комунальна установа

«Скадовський районний методичний кабінет»

Скадовської районної ради

Соціалізація дітей та учнівської молоді

в сучасному освітньому просторі

ІІІ формувальний етап

(методичні рекомендації)

Скадовськ 2015


Подано методичні рекомендації щодо реалізації науково – методичної проблеми області «Соціалізація дітей та учнівської молоді в сучасному освітньому просторі» на формувальному етапі 2015-2017 роки
Укладачі:

Білоус Н.Є., завідувач комунальної установи «Скадовський районний методичний кабінет»,

Дудченко О.М., методист комунальної установи «Скадовський районний методичний кабінет».
Рецензент:

Назаренко Л.М., доктор філософії, доцент кафедри менеджменту освіти.


Схвалено на засіданні науково-методичної ради

КУ «Скадовський районний методичний кабінет»

(протокол № 4 від 15 червня 2015року)

Школа вже протягом тривалого історичного часу є провідним чинником соціалізації особистості. Відповідно до викликів часу і проблем соціального становлення особистості пошук нових моделей розвитку освітнього простору, спрямованого на забезпечення соціально-педагогічних умов успішної соціалізації дитини, тривав завжди.

Наприкінці ХХ століття українська школа відмовилась від старої системи виховної роботи, що пов'язано, перш за все, з ідеологічною переорієнтацією суспільства, державотворчими процесами, новими нормами функціонування освітньої системи, затвердженими Законом України "Про освіту". У статті 8 Закону відмічено, що навчально-виховний процес має бути вільним від впливу політичних партій; залучення учнів та студентів до участі у в політичних акціях під час навчально-виховного процесу не допускається; але учні, студенти та працівники освіти можуть створювати у закладах освіти первинні осередки об'єднань громадян, членами яких вони є.

Таким чином поступово формувалася нова система цінностей, утворювалася нова модель соціалізації дітей та учнівської молоді, у якій значно більшу роль відігравав навчальний процес - його зміст, форми й методи здійснення навчання, виховання й розвитку особистості.
Сьогодні школа в Україні перестає бути уніфікованою, без особистісною; вона перетворюється на соціально-педагогічний комплекс, діяльність якого базується на інтересах та потребах дитини. Цінністю такої інноваційної освітньої моделі є усвідомлення кожним учасником навчально-виховного процесу (батьками, учнями, вчителями) пріоритетних принципів освіти: інтенсифікації, гуманітаризації, індивідуалізації, диференціації, відродження національних традицій, гуманізації, демократизації тощо.

Нагадуємо, що об'єктами змін в освітньому соціалізуючому просторі можуть бути:

 • зміст освіти (варіативна частина, збагачена громадянознавчими та соціалізуючими курсами, факультативами);

 • нетрадиційні форми оцінювання (рейтингове, автентичне, творче);

 • форми організації навчально-виховного процесу (дистанційні, інклюзивна освіта, самоосвіта);

 • управлінська діяльність (корпоративна культура, аксіологічний, синергетичний, акмеологічний підходи, лідерство в освіті, самоврядування);

 • зміст виховання (громадянська освіта й виховання, ціннісні ставлення, профорієнтація);

 • співпраця з соціумом (родинно-шкільне виховання, взаємодія з соціальними інститутами, органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, виробнича сфера, ринок праці);

 • співпраця з науковими, науково-методичними установами (додаткова професійна освіта, набуття спеціальних компетентностей, експериментальна робота, висвітлення й передача перспективного педагогічного досвіду тощо).

Доведено, що на ефективність формування готовності підлітка взаємодіяти з соціумом впливають такі чинники освітнього простору:

- інтеграція виховного та навчального процесів, психолого-педагогічна служба,

- учнівське самоврядування,

- взаємодія сім’ї, школи, місцевої громади;

- засоби - рідна мова, культура, позитивний приклад батьків, родинні цінності, традиції, ідеали, спільна праця, державницько-громадський характер управління навчальним закладом.

2015-2017 р.р.; – формувальний етап реалізації проблеми області, який передбачає оновлення змісту освітньої діяльності навчального закладу, форм і методів взаємодії з іншими соціальними інститутами на основі розробленої структури (моделі) соціалізуючого освітнього простору.

По-перше, на цьому етапі для всіх суб'єктів є важливим продовжити початі нововведення, забезпечуючи системний підхід до реалізації мети науково-методичної проблеми.

По-друге, на завершення етапу бажано провести поточне оцінювання заданих параметрів, що дозволить вчасно здійснити якісну корекцію та з'ясувати об'єкти, які варто розвивати особливо. Таким чином вкладення ресурсів (фінансових, кадрових, технологічних) набуде цільової спрямованості, а значить впливатиме на успіх справи.

Не менш важливим є визначити й слабкі сторони науково-дослідницької роботи, які не мають певного впливу на розв'язання проблеми та вчасно відмовитися від них або замінити на більш ефективні. При цьому можна скористатися запозиченим досвідом, якщо він відповідає характеристикам освітнього соціалізуючого простору, вибудованого конкретним навчальним закладом. Для цього доречно як на обласному, так і на районному (міському) рівні провести круглі столи з метою обміну досвідом.

Цікавими формами обговорення шляхів соціалізації особистості є і прес-конференція за участю представників ЗМІ, і громадські слухання, які можна організувати спільно з органами місцевого самоврядування. Це не тільки дозволить розглядати проблемні питання на соціальному рівні, але й виявити щирих прибічників та опонентів педагогічних ідей.

Ураховуючи контент нових концептуальних і законодавчих актів, які регламентуватимуть подальший розвиток вітчизняної освіти та забезпечуватимуть умови соціального становлення особистості, нами пропонується виокремити питання організаційно-управлінського, методичного та психолого-педагогічного характеру. Так, у змісті науково-методичної, навчально-методичної роботи з педагогами мають знайти своє відображення такі теми, як:

- мовленнєва соціалізація дітей молодшого шкільного віку;

- когнітивна культура учнів загалом і розвиток критичного мислення учнів підліткового та старшого шкільного віку, зокрема;

- ефективність відтворення соціокультурної та комунікативної змістових ліній на уроках різних освітніх галузей;

- економічна (фінансова) соціалізація молоді;

- цілісність процесів саморозвитку та соціалізації дитини;

- ціннісні орієнтири молоді та їх співвіднесення з реаліями життя;

- медіа-культура молоді

- мистецтво життєтворчості особистості;

- культура мережевого спілкування молоді.

Робочі навчальні плани закладів освіти у варіативній частині мають вміщувати факультативи та спецкурси соціалізуючого характеру, зокрема, й ті, програми яких були розроблені педагогами з урахуванням місцевого краєзнавства.

У позаурочній діяльності слід приділити увагу діяльнісно-комунікативному підходу, що сприяє встановленню партнерських відносин між усіма учасниками виховного процесу. З метою мотивації особистості до соціально значущої діяльності, підвищення соціальної активності школярів бажано програму позакласної виховної роботи вибудовувати на основі проектно-рольового підходу та сприяти розвитку не лише волонтерського руху та самоврядування, але й організації різновікових дискусійних клубів, залученню підлітків до суспільно-корисної праці.

У процесі соціальної адаптації та соціалізації дітей віком 10-14 років має відігравати особливу роль шкільна соціально-психологічна служба: своєчасне діагностування кризових явищ у поведінці учнів; попередження прояву усамітнення, маргіналізації; усвідомлення сутності субкультури, носієм якої є дитина; зміцнення життєстійкості особистості, духовної, моральної та фізичної цілісності.

Отже, під час формувального етапу є важливим продовжити початі нововведення, забезпечуючи системний підхід до реалізації мети науково-методичної проблеми.

Виходячи з цього рекомендуємо включити до Планів роботи закладів освіти такі питання для розгляду:

На педагогічних радах:

 1. Шляхи підвищення конкурентоспроможності випускника загальноосвітнього навчального закладу в сучасних соціально-культурних умовах.

 2. Соціалізація учнівської молоді в умовах соціальної диференціації сучасного українського суспільства.

 3. Соціально-ціннісні функції освіти та особливості їх реалізації в процесі соціалізації дітей.

 4. Методи та прийоми створення ситуації успіху як один з напрямів підвищення ефективності процесу соціалізації учнів.

 5. Дитина у світі соціальних відносин: як попередити кризу самоідентифікації.

 6. Упровадження інноваційних педагогічних технологій, форм та методів роботи у практику роботи з обдарованими дітьми.

 7. Професійна компетентність сучасного педагога: самоосвіта, культура, майстерність.

 8. Соціалізація дітей з особливими освітніми потребами.

9. Діагностика - психолого-педагогічний ключ до розуміння особистості учня в умовах соціалізації. Аналіз результатів соціологічних досліджень, проведених у закладі.

Засідання методичної ради:

 1. Мовленнєва соціалізація дітей початкової школи.

 2. Формування ключових компетенцій учнів як один із способів соціалізації особистості

 3. Соціальне проектування в школі як чинник соціалізації учнів

 4. Роль учителя у створенні соціально-педагогічних умов успішної соціальної адаптації, соціалізації і самоактуалізації особистості.

 5. Науково-методичний супровід організації науково-дослідницької діяльності з учнівською молоддю.

 6. Функції моніторингового дослідження як механізм позитивних змін у роботі з обдарованими дітьми.

Психолого - педагогічні семінари:

1. Професійне самовизначення як засіб соціалізації та адаптації випускника в сучасних умовах .

2. Педагогічна підтримка як один із засобів успішної соціалізації особистості.

3. Аналіз та проектування освітнього процесу за результатами дослідження адаптації учнів 1, 5, 10 класів.

4. Соціальна інтеграція дітей з порушенням мовленнєвого та психофізичного розвитку у навчально-виховний процес дошкільного та загальноосвітнього закладу.

5. Процес входження учня у соціальне середовище та його пристосування до культурних, психологічних і соціологічних факторів.
На засіданнях шкільних методичних об’єднань пропонуємо розглянути такі теми:

 1. Формування та розвиток підприємливості у школярів у процесі вивчення економіки

 2. Ситуативно-рольові прийоми навчання іншомовного говоріння

 3. Література як мистецтво слова і спосіб формування загальної культури особистості, її моральних орієнтацій і цінностей.

 4. Формування громадянської компетентності учнів засобами мови і літератури.

 5. Створення оптимальних умов для самореалізації особистості при вивченні …

 6. Морально-психологічна підготовка учнів до служби в Збройних Силах України.

 7. Ресурси навчального предмета в соціалізації учнів.

 8. Мотивація як головна умова успішної соціалізації вихованця

 9. Вплив гуманітарних предметів шкільного циклу на соціалізацію особистості

10. Умови для формування соціальної і життєвої компетентностей молодших школярів.

11. Проектна діяльність як основа формування соціалізації учня.

12. Система роботи методичних об‘єднань щодо пошуку, розвитку та підтримки обдарованої дитини.

 1. Етапи розвитку психічних процесів в учнів молодшого шкільного та підліткового віку.

14. Упровадження профільності навчання старшокласників на основі аналізу запитів, психологічної діагностики, обґрунтування вибору життєвого майбутнього учня.

15. Забезпечення умов для самореалізації особистості учня щодо вибору професії відповідно до її здібностей та інтересів.

ШМК класних керівників:

 1. Діяльність учителя по формуванню міжособистісних відносин школярів у процесі їх соціалізації.

 2. Аксіологія виховання

 3. Національна спрямованість виховної роботи.

 4. Культура міжособистісного спілкування.

 5. Виховання як процес міжособистісної взаємодії.

 6. Духовність як найвища якісна цінність особистості.

 7. Загальнокультурна компетенція учнів - запорука успішної соціалізації.

 8. Система військово-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді.

 9. Формування громадянина-патріота як першооснова виховної роботи навчальних закладів і громадських організацій.

 10. Моделювання системи роботи з обдарованими дітьми( переваги та недоліки).

 11. Створення сприятливого освітнього середовища в класному колективі для навчання дітей з особливими освітніми потребами.

 12. Формування в учнів культури поведінки та спілкування, навчання їх толерантним способам розв'язання конфліктів;

 13. Психолого-педагогічні проблеми рівня вихованості та морального розвитку учнів.

 14. Підготовка старшокласників до сімейного життя;

 15. Методики вивчення особистості вихованця з метою сприяння її саморозвитку й самовихованню;

 16. Взаємозв’язок виховання та соціалізації особистості учня в сучасному закладі освіти»;

 17. Планування виховної роботи на основі психологічної та педагогічної діагностики;

 18. Формування мовленнєвої компетентності школяра;

 19. Проблема девіантності в учнівському середовищі.

 20. Особливості роботи класного керівника з аутсайдерами та ізольованими, технологія проведення соціометричних досліджень.


Батьківські збори

 1. Формування життєвих орієнтирів та розвиток соціальної активності дітей.

 2. Соціально-моральний розвиток - важливий фактор соціалізації дитини.

 3. Роль сім’ї у формуванні соціального розвитку дитини.

 4. Рівень готовності батьків до співпраці в умовах соціалізації дитини з особливими освітніми потребами.

 5. Взаємодія школи, сім’ї, місцевої громади у подоланні негативних (кризових) проявів в учнівському середовищі.

 6. Стилі спілкування в родині та їх вплив на розвиток комунікативної культури підлітків.

 7. Виховання в дитини свідомого ставлення до свого здоров'я як найвищої соціальної цінності.

 8. Гармонізація родинного та шкільного виховання.

 9. Сімейні цінності

Проблемні семінари, круглі столи

 1. Шляхи інтеграції змісту навчання та національно-патріотичного виховання.

 2. Соціальне партнерство загальноосвітнього навчального закладу та професійно-технічного навчального закладу в умовах профілізації старшої школи: досвід, проблеми, перспективи.

 3. Національно-патріотичне виховання - важливий чинник соціалізації дітей

 4. Використання соціальних мереж в реалізації програми виховання і соціалізації учнів.

 5. Роль музею у соціалізації учня.

 6. Освітня політика держави щодо обдарованих дітей та її реалізація в нових соціальних умовах.

7. Формування правової та соціальної компетентностей у процесі викладання суспільних дисциплін.

8. Структура, функції та механізми реалізації процесу соціалізації дітей молодшого шкільного віку.

9. Єдність навчання і виховання як важлива умова успішної соціалізації.

10. Соціалізація дітей молодшого шкільного віку.

11. Соціалізація учнів з особливими освітніми потребами в умовах інклюзії (проблеми та перспективи).

12.Вивчення індивідуально-психологічних особливостей учнів «групи ризику», вибір дієвих заходів виховного та корекційного впливу.

13. Ефективність формування в учнів соціальних та комунікативних компетентностей, необхідних для входження в соціум.

14. Психолого-педагогічні особливості розвитку моральних якостей учнів. Виховання на позитивному прикладі.

Тренінги, практикуми:

 1. Робота в групах як один з інтерактивних методів, що формує демократичні відносини між учнями.

 2. Практична спрямованість підготовки школярів до розв’язання проблем у соціумі.

 3. Сюжетно-рольова гра як засіб успішної соціалізації дошкільника.

4. Соціальна мотивація навчання, опора на соціальний досвід учня.

5. Соціалізація учнів засобами суспільних дисциплін.

6. Подолання негативних явищ в освітньому просторі, пошук більш ефективних шляхів, форм і методів соціалізації особистості.

 1. Особливості побудови роботи з новоприбулими учнями з метою попередження в них проявів дезадаптації та схильності до ізоляції.

 2. Технологія психологічного супроводу учнів у конфліктний та пост конфліктний періоди, теорія толерантності у спілкуванні.

 3. Діагностика профорієнтаційних нахилів старшокласників — психолого-педагогічний ключ до вибору життєвого шляху учня.


Пропонуємо провести День інтеграції знань «Я українець – і цим пишаюсь»

Пропонуємо ознайомитись з авторськими педагогічними технологіями соціалізуючої спрямованості:

 1. Теорія гуманно-особистісної технології

Амонашвілі Ш.О.

 1. Громадянська освіта як фактор формування життєвих компетентностей особистості

Тарасюк М.І. Волинський ліцей-інтернат.

 1. Технологія життєтворчості особистості

Сохань Л.В.,Ємаков І.Т.

 1. Акмеологічна технологія навчання

Кузьміна Н.В.,Бадальов О.О., Тагін Ю.

 1. «Школа ейдетики»

Матючин І.Ю.

 1. Школа самостворення

Фурман А.В., Ситников Н.Є.

 1. Практичні задачі математики як засіб життєвого навчання математики

Юзвіна Л.О.

 1. Школа соціального партнерства

Копчинська Л.А.

 1. Формування здорового способу життя підлітків засобами фізичного виховання

Популях А.В.

 1. Управління процесом соціалізації дитини в умовах закладу нового типу

Клєцова Є.С.

 1. Соціалізація учнівської молоді в умовах нового міста України

Подмазін С.І.

Заходи районного значення

на 2015/16 навчальний рік

 1. Педагогічне читання «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: виховуємо культуру потреб особистості» (вересень)

 2. Форум лідерів учнівського самоврядування (вересень).

 3. Науково-практична конференція «Сучасний урок: теоретико-методологічні засади інноваційної організації навчально-пізнавальної діяльності учнів» (жовтень) за участю Назаренко Л.М., доктора філософії, доцента кафедри менеджменту освіти КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»

 4. Методична сесія для учителів гуманітарного напряму «Мовленнєва соціалізація дітей молодшого та середнього шкільного віку» за участю Назаренко Л.М., доцента кафедри менеджменту освіти, Гори Т.В., кандидата педагогічних наук, старшого викладача кафедри теорії і методики викладання гуманітарних дисциплін КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» (січень, 2016 р.).

 5. Панельна дискусія-практикум «Аксіологічний континуум громадсько-патріотичного виховання дітей та механізми їх соціалізації» за участю Назаренко Л.М. (березень).

 6. Вебінар для керівників закладів освіти з питань: «Школоцентричний менеджмент: теорія та практика управління» та «Готуємося до сертифікації педагогічних кадрів» за участю Назаренко Л.М. (лютий, квітень, 2016 р.)


Педагогічні конкурси 2015/2016

       1. «Класний керівник року»(вересень).

       2. «Учитель року 2016» (грудень).

       3. Районний конкурс діяльності методичних об’єднань навчальних закладів (березень).

       4. Районний конкурс «Кращий волонтерський загін»(квітень).


Література:

1. Теоретико-методологічні засади процесу соціалізації дітей та учнівської молоді в сучасному освітньому просторі : методичні рекомендації. – Херсон:, 2013. – 48 с.

2. Формуємо соціалізуючий простір. Методичні рекомендації / укладач: Л.М. Назаренко – Херсон: КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2014 - 52 с.

3. Обласна науково-методична проблема «Соціалізація дітей та учнівської молоді у сучасних умовах»: стан реалізації мети та проблемні питання. Методичні рекомендації щодо виконання завдань формувального етапу обласної науково-методичної проблеми / укладачі: Л.М. Назаренко, С.О. Воротило – Херсон: КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2015 - 74 с.

4. Булгакова В. Роль проблемно - полілогічного навчання у формуванні соціально адаптованої особистості // Історія України. – 2006. - №1. – С. 8-13.

5. Ляшенко І. Соціалізація школярів засобами правової освіти та виховання // Історія України . – 2002. - №43. – С.24-27.

6. Назаренко Л.М. Дистанційний курс «Аксіологія як педагогічне явище».

7. Моргун І. Формування соціальної компетентності учнів через вивчення історії // Історія України. – 2006. - №2. – С.17-20.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Реалізація сучасних інноваційних технологій навчання на засадах компетентнісного...
Комунальна установа «Криворізький районний науково-методичний кабінет» Криворізької районної ради Дніпропетровської області

Комунальна установа красноармійський районний методичний кабінет
...

Відділ освіти Криворізької районної державної адміністрації
Т. А. Ланчковська – директор Комунальної установи «Криворізький районний науково-методичний кабінет» Криворізької районної ради Дніпропетровської...

Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу...
Міський методичний кабінет відділу освіти Артемівської міської ради пропонує до Вашої уваги та використання у роботі перелік нормативних...

Старокостянтинівський районний методичний кабінет Миролюбненська зош і—ііі ступенів
Передерій Лариса Володимирівна, вчитель української мови та літератури Миролюбненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Старокостянтинівського...

В ідділ освіти виконкому тернівської районної у місті ради комунальний...
«Національно-патріотичне виховання дітей дошкільного віку засобами народознавства» (методичні рекомендації)/ 31 сторінка

Методичні рекомендації з організації патріотичного виховання дітей...
Київ, проспект Перемоги, 10, тел. (044) 486 24 42, факс (044) 236-1049

Відділ освіти Білоцерківської районної державної адміністрації Методичний кабінет рідне слово
Матеріал підготувала вчитель початкових класів Розаліївського нво «зош І-ІІІ ступенів – дитячий садок» Осадча Інна Михайлівна

Мотивація як рушійна сила самовдосконалення
Відділ освіти Пирятинської райдержадміністрації Полтавської області Районний методичний кабінет

Пояснювальна записка Підготовлені Заходи спрямовані на розкриття...
Заходів, що окреслює напрями І шляхи розвитку національно-патріотичного виховання в освітньому просторі України. Вони розташовані...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

i.lekciya.com.ua
Головна сторінка