Пошук по сайту


На уроки позакласного читання

На уроки позакласного читання

Міністерство освіти і науки України

Зарубіжна література

10-11 класи


Рівень стандарту
( зі змінами, затвердженими наказом МОН від 14.07.2016 № 826)

Київ – 2016

10 клас


На навчальний рік – 35 год.

На тиждень – 1 год.

На текстуальне вивчення художніх творів – 27 год.

На контрольні роботи – 3 год.

На роботи з розвитку мовлення – 2 год.

На уроки позакласного читання – 1 год.

Резервний час – 2 год.

К-ть год.

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня підготовки учнів

1. Вступ. Із літератури реалізму

1

Загальна характеристика розвитку культури та лі­тератури XIX ст. Реалізм як напрям у світовій літературі.

Розквіт реалістичної літератури, його зв'язок із розвитком природничих наук. Майстри соціальної прози: Стендаль, О.Бальзак, Г.Флобер, Ч.Діккенс, Ф.Достоєвський, Л.Толстой, А.Чехов та ін.

Роль художньої літератури в культурному та суспільному житті ХІХ ст.

Учень (учениця):

називає основні риси та етапи літературного процесу ХІХ ст.;

розповідає про особливості соціальної прози ХІХ ст., роль художньої літератури у культурному та суспільному житті ХІХ ст.;

називає найвизначніших представників соціальної прози ХІХ ст.;

обґрунтовує твердження про те, що ХІХ ст. є «золотою добою» класичного роману.

ТЛ Дає визначення поняття «соціальна проза».

4

Стендаль (1783-1842). «Червоне і чорне»

Життєвий і творчий шлях письменника. Синтез романтизму й реалізму в його творчості. Роман «Червоне і чорне», поєднання в ньому соціально-політичного й психологічного аспектів. Гостра критика режиму Реставрації. Конфлікт головного героя Жульєна Сореля з суспільством як сюжетний стрижень роману. Внутрішня драма героя як наслідок цього конфлікту. Жіночі образи роману. Психологізм творчості Стендаля. Багатозначність назви роману.

Учень (учениця):

розповідає про головні віхи життєвого й творчого шляху Стендаля та місце в ньому роману «Червоне і чорне»;

висловлює судження про багатозначність назви роману;

визначає провідні риси характеру Жульєна Сореля та головні етапи формування його особистості;

порівнює суспільні закони й звичаї у Вер’єрі – Безансоні - Парижі;

розповідає про своєрідність втілення теми кохання у романі;

зіставляє жіночі образи твору;

визначає риси романтизму і реалізму в романі.

ТЛ Висловлює судження про жанрові особливості соціально-психологічного роману, а також про психологізм твору.

2

Онорé де БАЛЬЗÁК (1799–1850). “Гобсéк”

Життєвий і творчий шлях письменника. Бальзак і Україна.

Бальзак – видатний французький письменник, за­чинатель соціального реалістичного роману. Поєд­нання реалістичних і романтичних елементів у його художній системі. «Людська комедія» – грандіозна енциклопедія життя Франції першої половини XIX ст., її проблематика і структура.

Влада золота та її філософія в повісті «Гобсек». Романтичні й реалістичні риси неоднозначного образу «філософа й скнари» Гобсека. Зіставлення образів Фанні Мальво і Анастазі де Ресто. Роль Дервіля в розгортанні й відтворенні подій повісті. Композиція і стиль твору.

Учень (учениця):

розповідає про головні віхи життєвого й творчого шляху письменника і місце в ньому повісті «Гобсек»;

відзначає зв’язок Бальзака з Україною;

пояснює, чому «Людську комедію» Бальзака називають “енциклопедією життя Франції першої половини XIX ст.”;

наводить приклади поєд­нання в образі Гобсека елементів реалізму і романтизму;

аналізує особливості втілення мотиву влади золота в повісті «Гобсек»;

визначає особливості композиції повісті;

характеризує роль Дервіля в розгортанні й відтворенні подій твору;

висловлює особисте ставлення до проблем, що порушуються в творі.

4

Фéдір ДОСТОЄВСЬКИЙ (1821–1881). «Злочин і кара».

Життєвий і творчий шлях письменника. Творчість Достоєвського як одна з вершин світової літератури. Філософські, етич­ні й естетичні погляди письменника та їхнє втілення в художніх творах.

Роман «Злочин і кара» як утілення нового, полі­фонічного типу художнього мислення. Філософські, соціальні, психологічні й морально-етичні ідеї твору. Еволюція образу Раскольнікова і розвінчання теорії сильної особис­тості, «надлюдини». Розкриття складності та суперечливості духовного світу людини. Образна система роману, символіка його назви.

Учень (учениця):

розповідає про головні віхи життєвого й творчого шляху письменника і місце в ньому роману «Злочин і кара»;

називає характерні риси літератури реалізму;

визначає творчість Ф.Достоєвського як одну з вершин світової літератури;

акцентує увагу на філософському й етич­ному потенціалі роману “Злочин і кара”;

простежує еволюцію образу Раскольнікова;

висловлює судження щодо теорії сильної особис­тості, “надлюдини”;

розкриває особливості образної системи роману;

висловлює особисте ставлення до проблем, що порушуються в творі;

висловлює судження про символіку назви твору;

ТЛ Висловлює судження про жанрові особливості роману “Злочин і кара”

4

Лев ТОЛСТÓЙ (1828–1910) «Анна Кареніна»

Життєвий і творчий шлях письменника. Творчість Льва Толстого як явище літератури реалізму. Духовні й творчі шукання та здобутки письменника.

Роман “Анна Кареніна”. Образи-характери роману, пластичність змалюван­ня і психологічна глибина. Суперечливий образ Анни. Образ Левіна, його автобіографічна складова. Паралелізм у композиції роману, особливості стилю.

“Діалектика душі” толстовських героїв.

Учень (учениця):

розповідає про головні віхи життєвого й творчого шляху письменника і місце в ньому роману «Анна Кареніна»;

виділяє ключові епізоди роману;

називає основні проблеми твору;

характеризує образи головних героїв твору в їхній психологічній глибині;

висловлює особисте ставлення до проблем, що порушуються в творі.

2. Традиції і новаторські зрушення в поезії середини – другої половини XIX ст.

1

Загальна характеристика головних шляхів розвитку поезії сер. ХІХ ст.

Нові грані романтичного поетичного світу в творчості «пізніх» романтиків (Ш.Бодлера, В.Вітмена, Ф.Тютчева). Принципи «чистого мистецтва» у поезії (група «Парнас», творчість А.Фета).

Світоглядно-естетичні зрушення у мистецтві та літературі.

Учень (учениця):

розповідає про провідні шляхи розвитку поезії середини-другої половини ХІХ ст.;

розмірковує про феномен «чистого мистецтва» у поезії, а також про світоглядно-естетичні зрушення у мистецтві та літературі середини – другої половини XIX ст.

2

Волт ВÍТМЕН (1819–1892). (Вірші за вибором учителя)

Життєвий і творчий шлях письменника. Вітмен – американський поет-новатор. Збірка “Листя трави», її провідні теми й мотиви. Звернення до вільного вірша (верлібру).

Учень (учениця):

пояснює, чому американця Волта Вітмена називають великим поетом-новатором;

виразно читає і аналізує вірші В.Вітмена.

ТЛ Дає визначення поняття «верлібр».

2

Шарль БОДЛÉР (1821–1867). «Альбатрос», «Відповідності», «Вечорова гармонія».

Життєвий і творчий шлях письменника. Ш.Бодлер – пізній романтик і один із зачинателів символізму. Світогляд і естетичні погляди Бодлера і збірка “Квіти зла». Протиставлення дійсності й ідеалу як семантико-образна вісь збірки.

Традиційність і своєрідність вирішення проблеми “поет і натовп» у поезії “Альбатрос».

Філігранність поетичної техніки, формальна довершеність і сугестивність вірша “Вечорова гармонія”.

Тлумачення предметних образів як “видимих знаків” ідей, почуттів, душевних станів (“Відповідності”).

Учень (учениця):

розповідає про модерністські зрушення у французькій поезії другої половини ХІХ ст.;

пояснює, що Бодлер був водночас і пізнім романтиком, і одним із зачинателів символізму;

характеризує естетичні погляди Бодлера, втілені у збірці «Квіти зла»;

висловлює судження про своєрідність вирішення проблеми “поет і натовп” у поезії «Альбатрос»;

пояснює особливості поетичної техніки вірша “Вечорова гармонія”;

наводить приклади втілення рис символізму в поезіях Бодлера;

виразно читає і аналізує вірші Бодлера.

ТЛ Дає визначення понять «символ», «декаданс», «неоромантизм», «символізм».

2

Із поезії французького символізму

Символізм як літератур­ний напрям останньої третини XIX – початку XX ст. Основні естетичні принципи та поетичне нова­торство символістів.

Поль ВЕРЛÉН (1844–1896). “Осіння пісня”, “Так тихо серце плаче...”, “Поетичне мистецтво”.

Артюр РЕМБÓ (1854–1891). “Відчуття”, “П’яний корабель”, “Голосівки”.

Поняття про символ як основ­ний засіб поетичного самовираження, його потрак­тування французькими символістами: спонтанність з’яви, непроясненість і багатозначність, “підказу­вання” смислів і простір для відгадування. Сугéстія (навіювання) як важливий художній засіб симво­лістської поезії. Зняття інформаційно-розповідної функції поетичної мови.

Учень (учениця):

характеризує символізм як літератур­ний напрям останньої третини XIX – початку XX ст.;

визначає музичність як важливу ознаку віршів Верлена, засіб прямого вираження інтуїтивно-емоційного, несвідомого, настроєвого;

тлумачить поняття сугéстія (навіювання), визначає її як важливий художній засіб поезії симво­лізму;

наводить приклади використання символів у поезіях П.Верлена й А.Рембо;

виразно читає і аналізує вірші П.Верлена й А.Рембо.
ТЛ Дає визначення понять «імпресіонізм», «сугестія».

3. Роман ранньомодерністської доби

4

Óскар УÁЙЛЬД (1854–1900). «Портрет Доріана Грея».

Життєвий і творчий шлях письменника. Уайльд – письменник англійського раннього модернізму. Естетизм Уайльда, імпресіоністичність стилю.

«Портрет Доріана Грея» як осереддя творчості письменника, філософсько-естетичні та моральні проблеми твору. Риси інтелектуального роману.

Учень (учениця):

розповідає про головні віхи життєвого й творчого шляху письменника і місце в ньому роману «Портрет Доріана Грея»;

характеризує “Портрет Доріана Грея” як інтелектуальний роман і вказує на головні філософсько-естетичні та моральні проблеми твору: співвідношення краси й моралі, чи може краса бути вільною від моралі, як таке вивільнення діє на особистість;

ТЛ Дає визначення понять «естетизм», «інтелектуальна проза», «парадокс».

4. Підсумок

1

Узагальнення та систематизація вивченого протя­гом року матеріалу

Учень (учениця):

називає авторів і переказує зміст вивчених протягом року творів;

повторює і систематизує засвоєні протягом навчального року відомості про особливості перебігу світового літературного процесу;

ТЛ Дає визначення понять: «верлібр», «декаданс», «естетизм», «імпресіонізм», «інтелектуальна проза», «модернізм», «неоромантизм», «парадокс», «психологічний роман», «символ», «символізм», «соціально-психологічна проза», «сугестія», «філософський роман».Додаткова література для читання

Бальзак О. Шагренева шкіра. Батько Горіо.

Бронте Ш. Джейн Ейр.

Верхарн Е. Вірші

Гауптман Г. Затонулий дзвін.

Джеймс Г. Дейзі Міллер

Діккенс Ч. Великі сподівання.

Достоєвський Ф. Брати Карамазови.

Золя Е. Черево Парижа.

Кнут Гамсун. Пан

Конрад Джозеф. Твори.

Меріме П. Новели

Мопассан Г. Любий друг. Новели.

О. Генрі. Новели

Ожешко Е. Оповідання

По Е. Новели

Прус Б. Фараон

Сенкевич Г. Камо грядєши?

Стендаль. Пармський монастир.

Теккерей В. Ярмарок марнославства.

Тургенєв І. Ася.

Уайльд О. Комедії.

Флобер Г. Пані Боварі.

Чехов А. Оповідання.

11 класНа навчальний рік – 35 год.

На тиждень – 1 год.

На текстуальне вивчення літературних творів - 22 год.

На контрольні роботи – 4 год.

На контрольні домашні твори – 2 год.

На роботи з розвитку мовлення – 4 год.

На уроки позакласного читання – 2 год.

Резервний час (10%) – 3 год.К-сть

год.

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня підготовки учнів

І. Із літератури першої половини ХХ ст. (10 год.)

1

Складність і неоднозначність художнього процесу І пол. ХХ ст. Модернізм як некласична модель культури.

Авангардизм 1910-20-их років, його основні течії. Співвідношення модернізму та авангардизму.

Еволюція реалізму в літературі І пол. ХХ ст.

Елітарна та масова культура.

Учень (учениця):

називає розвиток модернізму і авангардизму як провідні тенденції літературного процесу першої половини ХХ століття;

визначає основні течії авангардизму 1910-20-их років;

висловлює судження про долю реалізму в літературі XX ст.;

називає роздвоєння культурного процесу на два річища (елітарну та масову культуру) як характерну ознаку культурної ситуації ХХ століття.

ТЛ Дає визначення понять «авангардизм», «модернізм» (у літературі).

2

Загальна характеристика модерністських явищ у художній прозі першої половини ХХ ст.

Франц КÁФКА (1883–1924). «Перевтілення»

Життєвий і творчий шлях письменника. Кафка – австрійський письменник-модерніст. Своєрідність світобачення в оповіданні «Перевтілення». Грегор Замза та його родина.

Особливості стилю Кафки, специфіка поєднання реальності та міфотворчості у гротесковому художньому світі письменника.

Учень (учениця):

характеризує світоглядні та естетичні засади модернізму в літературі, художні здобутки європейської модерністської прози;

розповідає про головні віхи життєвого й творчого шляху письменника та місце в ньому оповідання «Перевтілення»;

називає характерні особливості індивідуального стилю Франца Кафки;

висловлює судження про особливості стосунків Грегора з його родиною.

ТЛ Дає визначення понять «гротеск», «міфотворчість», «експресіонізм».

2

Джеймс ДЖОЙС (1882–1941). «Джакомо Джойс»

Життєвий і творчий шлях письменника. Джойс – ірландський письменник-модерніст. Харак­терні риси поетики творів Джойса.

Психологічне есе «Джакомо Джойс», його автобіографічний характер.

Учень (учениця):

розповідає про головні віхи життєвого й творчого шляху письменника та місце в ньому психологічного есе «Джакомо Джойс»;

визначає харак­терні риси поетики творів Дж. Джойса: а) використання «потоку свідомості»; б) наявність елементу пародійності й іронічності; в) інтертекстуальність;

ТЛ Дає визначення понять «потік свідомості», «інтертекстуальність».

3

Михáйло БУЛГÁКОВ (1891–1940). «Майстер і Маргарита»

Життєвий і творчий шлях М.Булгакова. Булгаков і Київ.

Роман «Майстер і Маргарита», проблематика й система образів твору. «Майстер і Маргарита» як роман-міф. Поєднання реальності та фантастики в романі. «Московські» та «єршалаїмські» розділи твору та художні засоби їхнього зв’язку. Особливості композиції твору.

Учень (учениця):

розповідає про головні віхи життєвого й творчого шляху письменника;

наводить приклади поєднання реального та ірреального в творі;

характеризує проблематику та головних героїв роману;

розповідає про дві частини твору («єршалаїмську» і «московську»);

висловлює судження про особливості композиції твору Булгакова – «роман у романі»;

висловлює особисте ставлення до проблем, що порушуються в творі.

ТЛ Висловлює судження про особливості композиції твору (роман в романі)

1

Глибинні зрушення в поезії початку ХХ ст. Модернізм і основні течії європейської поезії XX ст.

Рáйнер Марíя РÍЛЬКЕ (1875–1926). «Орфей, Евридіка, Гермес», «Ось дерево звелось...»

Життєвий і творчий шлях письменника. Синтетичний вияв новітніх течій і тенденцій в поезії австрійського поета Р.М.Рільке. Вираження традиції відчуження людини в дегуманізованому світі. Ностальгія за втраченою єдністю людини зі світом.

Рільке і Україна.
ҐІЙÓМ Аполлінéр (1880–1918). «Міст Мірабо», «Зарізана голубка й водограй»

Життєвий шлях письменника, його творча еволюція від неоромантизму до кубофутуризму.

Учень (учениця):

розповідає про головні віхи життєвого й творчого шляху поета;

характеризує творчість Р.М. Рільке як синтетичний вияв новітніх течій і тенденцій у поезії;

розповідає про головні віхи життєвого й творчого шляху поета;

характеризує творчість Ґійома Аполлінера як шлях від неоромантизму до кубофутуризму;

виразно читає і аналізує вірші Р.М.Рільке, Гійома Аполлінера.

ТЛ. Дає визначення понять «мо­дернізм», «авангардизм».

2

«Срібна доба» російської поезії, розмаїття її напрямів і течій.

Олексáндр БЛОК (1880–1921). «Незнайома», «Весно, весно, без меж і без краю...», «Скіфи»

Життєвий і творчий шлях письменника. О.Блок – найвидатніший поет російського символізму.
Аннá АХМÁТОВА (1889–1966). «Довкола жовтий вечір ліг», «Дав мені юнь ти сутужную», «Реквієм»

Життєвий і творчий шлях Анни Ахматової. Акмеїзм, його естетичні засади і поетика у її твор­чості. Пізня поезія Ахматової («Реквієм»).

Анна Ахматова і Україна.

Учень (учениця):

називає напрями і течії «срібної доби» російської поезії та її найвідоміших представників;

розповідає про головні віхи життєвого й творчого шляху О.Блока;

аналізує поезії «Незнайома», «Весно, весно, без меж і без краю...», «Скіфи»,

розповідає про головні віхи життєвого й творчого шляху Анни Ахматова;

аналізує твори «Довкола жовтий вечір ліг», «Дав мені юнь ти сутужную», «Реквієм»

виразно читає вірші О.Блока, Анни Ахматової.

ТЛ Дає визначення понять «символізм», «акмеїзм».

2. Із літератури другої половини ХХ століття (9 год.)

2

Тема Другої світової війни в повоєнні десятиліття.
Бертóльт БРЕХТ (1898–1956). «Життя Галілея»

Життєвий і творчий шлях письменника. «Епіч­ний театр» Брехта. Проблема моральної відповідальності вче­них за наслідки наукових досліджень у драмі «Життя Галілея». Неоднозначність образу Галілея. Інтелектуальний харак­тер драми.


Учень (учениця):
розповідає про провідні тенденції в розвитку літератури середини – другої половини XX ст.;

розповідає про головні віхи життєвого й творчого шляху письменника та місце в ньому драми «Життя Галілея»;

пояснює, що Брехт створив «епічний театр», де домінувала не дія, а ідея;

визначає проблему моральної відповідальності вче­них за наслідки своїх наукових досліджень як головну в драмі «Життя Галілея»;

ТЛ Пояснює поняття «епічна драма».

2

Альбéр KAMЮ (1913–1960). «Чума»

Життєвий і творчий шлях письменника, його філософські й естетичні погляди. Камю і екзис­тенціалізм. Абсурд і трагічний стоїцизм у романі «Чума». Проблема вибору людини в межовій ситуації та особистої відповідальності за цей вибір. Композиція і стиль твору.


Учень (учениця):

розповідає про головні віхи життєвого й творчого шляху письменника та місце в ньому роману «Чума»;

висловлює судження про втілення в романі «Чума» рис екзистенціалізму; характеризує головних героїв твору;

висловлює міркування про важливу думку Камю, висловлену у фіналі роману: «Люди більше заслуговують на захоплення, ніж на зневагу»;

ТЛ Дає визначення поняття «екзистенціалізм» (як літературне явище).

2

Ернéст Мíллер ХЕМІНГУÉЙ (1899–1961). «Старий і море».

Життєвий і творчий шлях Е.Хемінгуея, особливості його поетики й стилю.

«Старий і море» – повість-притча про людину. «Життєподібний» сюжет і філософсько-символічний зміст твору.

Учень (учениця):

розповідає про головні віхи життєвого й творчого шляху письменника та місце в ньому повісті «Старий і море»;

пояснює, чому твір «Старий і море» називають повістю-притчею про людину.

ТЛ Дає визначення поняття «повість-притча».

2

Вихід на авансцену світової літератури 1950-60-х рр. літератури Латинської Америки.

Габріéль Гарсíа МÁРКЕС (1928-2014). «Стариган із крилами»

Життєвий і творчий шлях письменника. Органічне поєднання буденного й фантастичного як характерні риси «магічного реалізму» в оповіданні «Стариган із крилами».

Учень (учениця):

розповідає про головні віхи життєвого й творчого шляху письменника та місце в ньому оповідання «Стариган із крилами»;

висловлює судження про символічний сенс зустрічі людей із янголом, багатозначність назви та фіналу оповідання;

характеризує підкреслено «буденне» зображення автором фантастичного як характерну ознаку «магічного реалізму»;

ТЛ Дає визначення поняття «магічний реалізм».

3. Із літератури кінця ХХ - початку ХХІ століття (3 год.)

1

Постмодернізм у літературі другої половини ХХ ст.

Сучасний літературний процес (огляд)

Співіснування і взаємодія різних стилів, напрямів, течій. «Утеча культури на університетські кафедри», виживання і конкуренція художньої літератури з «відео», «мультимедіа», Інтернетом та іншими реаліями сучасності: «від Інтернету до Гуттенберга» (У.Еко).

Помітні сучасні літературні явища: творчість Ричарда Баха, Патріка Зюскінда, Паоло Коельо, Італо Кальвіно, Мілана Кундери, Харукі Муракамі, Дена Брауна та ін.

Учень (учениця):

розповідає про соціоісторичні, культурно-філософські та естетичні чинники розвитку постмодернізму в художній літературі;

називає сучасних письменників (зокрема постмодерністів) та їхні твори.


2

Мúлорад ПÁвич (1929-2009). «Дамаскин»

«Перший письменник третього тисячоліття» М.Павич. Утілення в оповіданні «Дамаскин» рис постмодернізму.

Учень (учениця):

розповідає про головні віхи життєвого й творчого шляху письменника та місце в ньому оповідання «Дамаскин»;

наводить приклади втілення в оповіданні «Дамаскин» рис постмодернізму;

ТЛ Дає визначення поняття «постмодернізм».

4. Узагальнення та систематизація вивченого матеріалу (за рахунок резерву годин)

1

Найвидатніші здобутки світової літератури доби античності, Середньовіччя, Відродження, ХVII і ХVIIІ століть, а також ХІХ століття (доба романтизму)

Учень (учениця):

називає та дає загальну характеристику найвидатніших явищ світової літератури цих епох, їхні характерні ознаки і висловлює судження про них.

ТЛ Дає визначення зазначених у програмі понять.

1

Найвидатніші здобутки світової літератури ХІХ століття (доби реалізму та раннього модернізму), а також ХХ – початку ХХІ століття (у т.ч. сучасного літературного процесу)

Учень (учениця):

називає та дає загальну характеристику найвидатніших явищ світової літератури цих епох , їхні характерні ознаки і висловлює судження про них.

ТЛ Дає визначення зазначених у програмі понять.
Додаткова література для читання

Айтматов Ч. І понад вік триває день.

Акутагава Рюноске. Новели.

Алексієвич С. Твори

Ануй Ж. Жайворонок

Апдайк Дж. Кентавр.

Аполлінер Гійом. Альба, співана колись на вербну. Відповідь запорожців турецькому султанові

Бах Р. Чайка Джонатан Лівінгстон

Беккет С. Чекаючи на Годо

Белль Г. Очима клоуна

Биков В. Альпійська балада. Знак біди

Борхес Х.Л. Оповідання. Есе

Браун Д. Код да Вінчі

Бредбері Р. 451 градус за Фаренгейтом. Новели

Брехт Б. Матінка Кураж та її діти

Булгаков М. Собаче серце

Бунін І. Антонівські яблука

Вишневський Я. Самотність у Мережі.

Вулф В. Місіс Деллоуей

Гамсун Кнут. Пан. Смерть Глана

Гарсіа Лорка Ф. Поезії

Гарсіа Маркес Г. Полковнику ніхто не пише. Сто років самотності

Гашек Я. Пригоди бравого вояка Швейка

Гессе Г. Степовий вовк

Голдінг В. Володар мух

Голсуорсі Дж. Сага про Форсайтів

Гумільов М. Поезії

Джойс Дж. Портрет митця замолоду

Драйзер Т. Американська трагедія

Дюрренматт Ф. Гостина старої дами

Еко У. Ім’я троянди

Ібсен Г. Ляльковий дім

Еліот Т.С. Поезії

Елюар П. Поезії

Єсенін С. Поезії

Замятін Є. Ми

Зощенко М. Оповідання

Зюскінд П. Запахи, або Історія одного вбивці

Ільф І., Петров Є. Дванадцять стільців. Золоте теля

Йонеско Е. Носороги

Коельо П. Алхімік

Кортасар X. Гра в класики

Кальвіно І. Коли однієї зимової ночі подорожній…

Камю А. Міф про Сізіфа

Купрін О. Гранатовий браслет. Олеся

Лондон Джек. Мартін Іден

Мандельштам О. Поезії

Манн Т. Доктор Фаустус. Маріо і чарівник

Маяковський В. Поезії

Метерлінк М. Синій птах

Моем С. Театр

Моруа А. Белетризовані біографії письменників

Набоков В. Дар

Незвал В. Поезії

Оден В.Г. Поезії

Орвелл Дж. 1984. Скотоферма

Павич М. Хозарський словник

Пастернак Б. Поезії.

Пруст М. У пошуках утраченого часу

Рансмайр К. Останній світ

Ремарк Е.М. Три товариші

Сартр Ж. П. Мухи

Сафон К. Р. Тінь вітру

Селінджер Дж. Ловець у житі

Сен-Жон Перс. Поезії

Сіменон Ж. Записки Мегре

Стругацькі А. і Б. Важко бути богом

Толкін Дж. Р. Твори.

Тувім Ю. Поезії

Фаулз Дж. Колекціонер

Фріш М. Санта-Крус

Фолкнер В. Ведмідь.

Хакслі О.Л Прекрасний новий світ

Хемінгуей Е. По кому подзвін.

Цвейг С. Новели. Белетризовані біографії письменників

Целан П. Поезії

Чапек К. Фабрика абсолюту

Чехов А. Вишневий сад. Чайка.

Шимборська В. Поезії.

Шолом-Алейхем. Оповідання

Шоу Дж. Б. Пігмаліон


Інтернетні джерела (електронні бібліотеки)

  1. Бібліотека світової літератури (оригінали та переклади): http://ae-lib.narod.ru

  2. Електронна бібліотека «Джерело»: http://ukrlib.com

  3. Бібліотека українського центру: http://ukrcenter.com

  4. Національна бібліотека України для дітей з віртуальною бібліографічною довідкою: http://chl.kiev.ua

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Урок із позакласного читання за творчістю
Вчитель: Кожна епоха уславлена іменами видатних жінок, серед них: княгиня Ольга, Євпраксія, Роксолана, Маруся Чурай, Леся Українка....

Тести добиралися відповідно до обсягів запропонованих текстів, тому...
Вчитель може не лише особисто оцінити навчальні досягнення дітей, а й використати прийоми само чи взаємоперевірки тестів, що, безумовно,...

Уроки. Мета: навчальна
Тема: Семінар «Боротьба українського народу 1917-1921 рр.: здобутки, втрати, уроки»

Урок позакласного читання Українські героїко-фантастичні казки «Кирило Кожум’яка»
У вас, панотче, є в Києві чоловік, на ймення Кирило, на прізвище Кожум’яка. Благайте ви його через старих людей, чи не схоче він...

Конкурс творчих робіт школярів та вчителів «уроки війни та голокосту уроки толерантності»
Проведення конкурсу стало можливим завдяки сприянню та фінансовій підтримці організацій

Конкурс творчих робіт школярів, студентів та вчителів «уроки війн...
Проведення конкурсу стало можливим завдяки сприянню та фінансовій підтримці організацій

Уроки світової літератури
Усі художні твори зі світової літератури (хрестоматія). 6 клас : cd-rom : [Текст] / укл. В. В. Паращич. — Х. Вид група «Основа»,...

8 клас Українська мова контрольне читання мовчки тексту мета
Ознайомлення з критеріями оцінювання конт­рольного читання мовчки. Проведення інструктажу щодо написання й перевірки рівня розуміння...

Програми з читання для 5 10 класів загальноосвітніх навчальних закладів для дітей
Програми з читання підготувала Кравець Ніна Павлівна – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник Інституту спеціальної...

Позакласного заходу з мови
Мета: вшанувати пам’ять славнозвісних просвітителів слов’ян – Кирила та МефодіяБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

i.lekciya.com.ua
Головна сторінка