Пошук по сайту


Освітня програма: Психологія Запоріжжя 2017 рік І. Пояснювальна записка Мета фахового вступного випробування з «Психології»

Освітня програма: Психологія Запоріжжя 2017 рік І. Пояснювальна записка Мета фахового вступного випробування з «Психології»ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КРИВОРІЗЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ


Затверджено

Приймальною комісією

Протокол №

« » 2017 р.

Заступник голови Приймальної комісії

____________О.Г. Бондар

ПРОГРАМА

ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ З ПСИХОЛОГІІ

II КУРC
на основі здобутого освітнього(освітньо-кваліфікаційного) рівня освіти


Освітній ступінь: бакалавр

Спеціальність: 053 Психологія

Освітня програма: Психологія

Запоріжжя – 2017 рікІ. Пояснювальна записка

1. Мета фахового вступного випробування з «Психології» – з'ясувати рівень теоретичних знань та практичних навичок вступників, які вступають на основі освітнього (освітньо-кваліфікаційного) рівня за спорідненою спеціальністю з метою формування рейтингового списку та конкурсного відбору вступників на навчання за освітнім ступенем «бакалавр» спеціальності 053 Психологія / напряму підготовки 6.030102 Психологія в межах ліцензованого обсягу спеціальності.
2. Форма фахового вступного випробування.

Випробування проходить у кілька етапів:

 • на початку засідання голова фахової комісії розпечатує пакет з варіантами білетів, що виносяться на вступне фахове випробування;

 • вступники дають письмову відповідь на питання екзаменаційного білету у письмовій формі. Тривалість письмового етапу - 60 хвилин;

 • співбесіда з вступниками з питань екзаменаційного білету;

 • обговорення членами фахової комісії відповідей та оголошення оцінки вступникам.


3. Білети: структура білету.

Білет фахового вступного випробування містить чотири завдання:

 • теоретичних – 3 питання,

 • практичного – 1 тестове завдання.

Теоретичні питання охоплюють змістовні модулі з нормативних дисциплін, винесених на фахове вступне випробування.

Тестові завдання забезпечують представництво змістовних модулів зі складу кожної з визначених навчальних дисциплін.

Програма складається з трьох розділів, які охоплюють основні питання професійно-орієнтовних дисциплін, а саме:

 • історія України;

 • загальна психологія;

 • природничо-наукові основи психології.4. Вимоги до відповіді вступника.

В своїх відповідях під час екзамену вступник повинен показати глибину і усвідомленість знань у світі таких вимог:

 1. Розуміння завдань теоретичної психології і практичної психології на сучасному рівні.

 2. Розгляд питань у теоретико-психологічному, історико-психологічному, психолого-педагогічному аспектах.

 3. Підтвердження теоретичних положень, сформульованих у відповіді, прикладами та ілюстраціями з практичної психології.

Відповіді вступників мають свідчити про їх обізнаність у найважливіших питаннях психології, про усвідомлення ними досвіду сучасної практичної психології.
Іі. Критерії оцінювання

Підсумкова оцінка за фахове вступне випробування вступників визначається за 100-ти бальною шкалою.

Оцінювання відповіді вступника на теоретичні питання здійснюється за загальними критеріями, відображеними у табл. 1.
Таблиця 1

Критерії оцінювання відповіді вступника на одне теоретичне питання

Рівень виконання завдання

Оцінка

Сума набраних балів

Відповідь на теоретичне питання є повною, обґрунтованою, логічно послідовною, підкріпленою висновками.

«відмінно»

21-30

Виставляється студенту, який дав правильну, але неповну відповідь на теоретичне питання або розкрив всі аспекти поставленого питання, але припустився несуттєвих помилок.

«добре»

11-20

Виставляється студенту, який не розкрив всі аспекти поставленого питання, припустився ряду несуттєвих помилок.

«задовільно»

9-10

Виставляється студенту, який не розкрив вузлових елементів теоретичного завдання; не володіє матеріалом, допустив ряд суттєвих помилок при його розкритті.

«незадовільно»

0-8


За неповну відповідь на теоретичні питання вступник має можливість отримати 9-15 балів.

Правильно виконане тестове завдання оцінюється у 10 балів.

Підсумкова оцінка за фахове вступне випробування вступників визначається шляхом сумування балів, отриманих за відповіді на теоретичні питання та виконання тестового завдання.

Переведення результатів екзамену, оцінених за 100-бальною шкалою, в 4-х бальну та шкалу ECTS, що діє в країнах-учасницях Болонського процесу, здійснюється у наступному порядку (табл.2).
Таблиця 2

Порядок оцінювання знань вступників

За шкалою ECTS:

За національною шкалою:

За шкалою

КФ ДВНЗ «ЗНУ»:

A

B

C

D

E

FX; F

5 (відмінно)

4 (добре)

4 (добре)

3 (задовільно)

3 (задовільно)

2 (незадовільно)

90-100

85-89

75-84

70-74

60-69

1-59


Для особи, яка претендує на зарахування за ступенем бакалавра за спорідненими спеціальностями (за 100 бальною шкалою):

Оцінку «відмінно» (90-100 балів) абітурієнт отримує виявивши такі знання та уміння:

 • чітку, послідовну, логічну відповідь на поставлене запитання, повне розкриття змісту матеріалу чи проблеми;

 • здатність включити інформацію, що стосується вирішення проблеми в систему цілісного психологічного знання;

 • здатність аналізувати та оцінювати факти, події та прогнозувати очікувані результати від прийнятих завдань рішень;

 • вільне володіння спеціальною термінологією;

 • правильно застосовувати одержані знання, уміння та навички з різних дисциплін для вирішення практичних завдань чи проблем у стандартних та змінених ситуаціях.

Оцінку «добре» (75-89 балів) абітурієнт отримує виявивши такі знання та вміння:

 • повністю послідовно розкрити зміст матеріалу, поставленого завдання чи проблеми;

 • здатність включити інформацію, що стосується вирішення проблеми в систему цілісного психологічного знання;

 • здатність аналізувати та оцінювати факти, події та прогнозувати очікувані результати від прийнятих завдань рішень;

 • вільне володіння спеціальною термінологією;

 • правильно застосовувати одержані знання, уміння та навички з різних дисциплін для вирішення практичних завдань чи проблем у стандартних та змінених ситуаціях.

Оцінку «задовільно» (60-74 балів) абітурієнт отримує виявивши такі знання та вміння:

 • зміст питання викладено частково, не завжди послідовно;

 • у відповідях є помилки у використанні окремих психологічних понять;

 • при вирішені поставленої проблеми не розуміє шляхів практичного використання конкретної інформації.

Оцінку «незадовільно» (1-59 балів) абітурієнт отримує виявивши такі знання та вміння:

 • основний зміст завдання не розкрито;

 • допущено грубі помилки у відповідях;

 • відсутність володіння спеціальною термінологією.

Вступник, який отримав незадовільну оцінку при складанні екзамену, не має права вступу для подальшого навчання.
Для особи, яка претендує на зарахування за ступенем бакалавра не за спорідненими спеціальностями (за 60 бальною шкалою):

Оцінку «відмінно» (54-60 балів) абітурієнт отримує, виявивши такі знання та вміння: в повній мірі засвоїв увесь програмний матеріал, показує знання не лише основної, але й додаткової літератури, наводить власні міркування, робить узагальнюючі висновки, використовує знання з суміжних галузевих дисциплін, вдало наводить приклади.

Оцінку «добре» (36-53 балів) абітурієнт отримує, виявивши такі знання та вміння: має також високий рівень знань і навичок. При цьому відповідь досить повна, логічна, з елементами самостійності, але містить деякі неточності або пропуски в неосновних питаннях. Можливе слабке знання додаткової літератури, недостатня чіткість у визначенні понять.

Оцінку «задовільно» (21-35 балів) абітурієнт отримує, виявивши такі знання та вміння: в загальній формі розбирається у матеріалі, але відповідь неповна, неглибока, містить неточності, робить помилки при формулюванні понять, відчуває труднощі, застосовуючи знання при наведенні прикладів.

Оцінку «незадовільно» (1-20 балів) абітурієнт отримує, виявивши такі знання та вміння: не знає значної частини програмного матеріалу, допускає суттєві помилки при висвітленні понять, на додаткові питання відповідає не по суті.
ІІI. Структура програми


 1. Історія України

Тема 1. Витоки історії українського народу та його державності. Україна княжої доби. Історія України як наука та навчальний предмет. Предмет і завдання курсу історії України. Місце курсу в системі гуманітарних наук вищої школи. Основні періоди історії України. Характеристика джерел з історії України. Основні етапи розвитку первісного суспільства. Теорії походження Київської Русі. Князь Олег. Київська держава за Ігоря, Ольги, Святослава. Відносини Русі з кочівниками. Початок формування української народності. Проблема генезису української народності в історіографії. Русь і Візантія. Хрещення Русі та його історичне значення.

Боротьба руських князівств із кочівниками. Економічне і політичне зміцнення Галицького князівства. Внутрішня і зовнішня політика Ростиславичів. Соціально-економічний розвиток Галицько-Волинської держави. Суспільно-політичний і адміністративний устрій. Перші завойовницькі походи монголо-татар. Битва на р. Калці. Південно-західні руські землі під ігом Золотої Орди. Ідея єдності Русі. Спроби Данила Галицького організувати антиординську коаліцію держав. Значення Київської Русі і Галицько-Волинської держави. Їх місце та роль у формуванні українського народу і світовій історії.

Тема 2. Україна у складі Великого князівства Литовського та Польщі. Зростання політичної могутності Великого князівства Литовського. Боротьба за оволодіння Галицько-Волинським князівством. Суспільно-політичний устрій держави. Кревська унія (1385р.) Розширення південних кордонів князівства. Князь Вітовт, його внутрішня і зовнішня політика. Ліквідація удільних князівств.

Надання магдебургського права українським містам. Формування панщинно-фільваркового господарства. Зростання залежності населення від магнатів і шляхти. Юридичне оформлення кріпосного права. Литовські статути (1529, 1566, 1588 рр.) Устава на волоки.

Зростання впливу Польщі на Литву. Місце українських магнатів і шляхти в політичному житті. Окатоличення та ополячення місцевої знаті. Виникнення братств. Криза православ'я. Берестейська церковна унія 1596 р.

Люблінська унія 1569 р. Утворення Речі Посполитої.

Тема 3. Козацтво. Національна революція українського народу середини XVII ст. Джерела виникнення козацтва. Причини, час і місце заснування першої Запорозької Січі. Зміни розташування Січей. Виникнення реєстрового козацтва. Формування суспільно-політичного устрою Запорозької Січі.

Козацькі повстання під проводом К.Косинського та С.Наливайка. Наступ магнатів і шляхти на козацькі права і вольності. Спроба уряду взяти козаків під постійний контроль. Козацькі повстання 20-30-их років ХУІІ ст. Ординація 1638 року. Причини, характер, рушійні сили і мета Визвольної війни. Богдан Хмельницький. Основні етапи війни. Українсько-російські зв'язки в роки війни. Українсько-російська міждержавна угода 1654р. та її оцінка в історіографії.

Тема 4. Українські землі в добу Руїни та Гетьманщини. Гетьман Іван Виговський, його зовнішня та внутрішня політика. Гадяцький трактат. Московсько-українська війна 1658-1659 рр. «Вічний мир» 1686р. Запорізька Січ у другій половині ХУІІ ст. Слобідська Україна у другій половині ХУІІ ст. Зовнішня та внутрішня політика гетьмана І.Мазепи. Національно-визвольне повстання 1702-1704 рр. Україна на початку Північної війни. Участь українських полків у війні.

Гетьман у вигнанні. Пилип Орлик та його «Конституція». Посилення колоніальної політики Російської імперії щодо України в першій чверті ХУІІІ ст. діяльність Першої та Другої малоросійських колегій. «Правління гетьманського уряду». Останній гетьман України К.Розумовський.

Соціальні та національно-визвольні рухи на Правобережній Україні. Коліївщина. Поділи Речі Посполитої та українські землі.

Тема 5. Українські землі у складі Російської та Австро-Угорської імперій (ХУІП - початок ХХ ст.). Адміністративно-територіальний устрій та регіональний поділ українських територій у складі Російської та Австро-Угорської імперій. Російсько-французька війна 1812 р. і Україна. Програмні твори кирило-мефодіївців. Т. Г.Шевченко в українському національному русі та вплив його творів на формування української національної ідеї. Діячі українського національного руху в Галичині. Демократично-просвітницький гурток «Руська трійця». Альманах «Русалка Дністрова». Західноукраїнські землі під час революції 1848-1849 рр. в австрійській імперії. Головна руська рада. Реформи 60-70 - х років 18 ст.: земська, міська, судова, фінансова, військова та їх історичне значення. Промисловий розвиток українських земель в пореформену добу. Будівництво залізниць. Швидкий розвиток важкої промисловості в Донбасі і Придніпров'ї. Притік іноземного капіталу. Народження вітчизняної буржуазії.

Тема 6. Український громадсько-політичний рух кінця ХІХ - поч. ХХ ст. Суспільно-політичний рух у Наддніпрянській Україні у другій половині ХІХ ст. Польське повстання 1863-1864 рр. і Україна. Національна політика російського царизму щодо українців. Посилення національного гніту. Столипінський циркуляр 1910 р. Столипінська аграрна реформа. Економічні і політичні наслідки реформи. Масові переселення українських селян до Сибіру і Далекого Сходу. Поява українських організацій «Січ», «Сокіл», «Пласт». Церковне життя в західноукраїнських землях. Плани Антанти і Троїстого союзу щодо України. Воєнні дії на території України. Національно-визвольний рух в умовах війни.

Тема 7. Україна у першій половині ХХ ст. Україна в революційних подіях 1917 - 1921 років. Лютнева демократична революція 1917 р. Становище в Україні після повалення царизму. Роль Центральної Ради у формуванні української національної державності. Окупація України німецькими та австро-угорськими військами. Криза Центральної Ради на весні 1918 року. Гетьманський переворот. Українська держава гетьмана П.Скоропадського: внутрішня політика, зовнішньополітичний курс.

Падіння гетьманського режиму. Утворення Директорії, її склад, соціальна база, політика. Передумови введення НЕПу. Основні напрями реформ періоду НЕПу. Голод 1921-1923 рр. в Україні: причини і наслідки. Утворення СРСР: передумови, плани, наслідки. Політика коренізації, її особливості і наслідки. Українізація. Ставлення тоталітарного режиму до інтелігенції. Формування тоталітаризму в СРСР.

Тема 8. Україна у другій половині ХХ ст. УРСР як одна із фундаторів та членів ООН. Завершення збирання основних етнічних земель українського народу в межах єдиної держави. Операція «Вісла».

Заходи щодо модернізації економічної системи СРСР за часів правління М.Хрущова. Дисидентський рух в Україні: причини виникнення, основні напрями, місце в суспільному розвитку. Реформи середини 60-х років в СРСР та їхнє згортання. Формування кризових явищ, початок стагнації та її переростання у загальнодержавну кризу Політичні репресії 60-70-х років. Зростання гальмівних процесів у соціально-економічному розвитку України. Спроби М.С.Горбачова реформувати суспільство на шляхах прискорення, перебудови, гласності. Перші кроки демократизації суспільно-політичного життя і утворення нових партій та громадських об'єднань. Прийняття «Декларації про державний суверенітет України».

Тема 9. Незалежна Україна в сучасному світі. Спроба серпневого (1991р.) перевороту у Москві. Схвалення Верховною Радою УРСР Акту проголошення незалежності України. Загальноукраїнський референдум 1 грудня 1991 р. і вибори Президента України. Денонсація Договору 1922 р. про утворення СРСР. Угода про Співдружність незалежних держав. Прийняття Верховною Радою України нормативних актів для реформування економіки на шляхах підприємства, переходу до ринкових відносин, приватизації, їх суперечливий характер. Сучасний стан і проблеми української економіки та пошук шляхів їх розв'язання. Труднощі національно-культурного відродження, розвитку науки, освіти, духовності.

Вибори 1994 р. Обрання Президентом Л.Кучми. Прийняття Конституції України 1996 р. Державотворчі процеси в Україні 1994 - 2012 р.

Зовнішня політика та міжнародні зв'язки незалежної України.

2. Загальна психологія

Тема 1. Психологія як система знань. Еволюція та розвиток психіки. Психологія як наука про закономірності розвитку та функціонування психіки. Основні прояви та функції психіки. Загальні методологічні принципи психології. Методи психології.

Тема 2. Діяльність і поведінка. Психологічні теорії діяльності. Структура діяльності. Поняття мотивів та цілей діяльності.

Тема 3. Теорії особистості. Біологічне та соціальне в особистості. Структура особистості. Структура особистості за К. К. Платоновим, В. П. Ковальовим. Структура особистості за С. Л. Рубінштейном, В. С. Мерліним. Сенсорно-перцептивна організація особистості. Дослідження особливостей індивідуально-психологічних властивостей особистості. Когнітивна сфера. Афективна сфера. Регулятивна сфера.

Тема 4.Дослідження особливостей відчуття та сприймання. Поняття про відчуття. Фiзiологiчнiмеханiзмивiдчуттiв. Класифікація вiдчуттiв. Загальнi властивостi вiдчуттiв. Чутливість та ϊϊ пороги. Адаптацiя, сенсибілізація, сiнестезiя.

Тема 5.Дослідження особливостей уваги та пам’яті. Поняття про увагу. Види уваги. Властивості та особливостi уваги. Фiзiологiчнi механізми уваги. Поняття про пам’ять. Теорії пам’яті. Фiзiологiчнi механiзми пам,ятi. Пiдстави класифікації видiв пам,ятi.

Тема 6.Дослідження особливостей мислення та уяви. Поняття про мислення. Основні особливості мислення. Мислення як психiчний процес i як дiяльнiсть: спiльнiсть та відмінності. Операції мислення. Види мислення. Пiдстави класифікації. Поняття про уявлення. Види уявлення. Процеси уявлення.

Тема 7. Дослідження особливостей емоційно-вольової сфери. Загальна характеристика емоцій: визначення, функції, механізми. Теорії У. Джемса-К. Ланге, У. Кеннона. Теорії П. Барда, П. В. Сімонова. Співвідношення понять «емоції» та «почуття».

Тема 8.Поняття про темперамент. Дослідження проблеми темпераменту: Гіпократ, Е. Кречмер, У. Шелдон. Дослідження проблеми темпераменту: І. П. Павлов, Б. М. Теплов, В. М. Русалов.

Тема 9. Поняття про здібності. Структура здiбностей.Теорії здібностей: Ф. Галль, Ф. Гальтон, К. Гельвецій, Б. М. Теплов. Класифікація здібностей. Види здiбностей. Рiвнiрозвитку здiбностей. Задатки та схильності. Фiзiологiчнi механiзми здiбностей.

3. Природничо-наукові основи психології

Тема 1. Етапи розвитку психологічної науки. Із історії донаукової психології. Філософські концепції визначення психіки (душі) людини. Етапи розвитку психології в межах філософії: античний період (Платон, Арістотель), психологія Середньовіччя (схлостика, патристика), психологія Відродження (Ляйбніц, Ляметрі), психологія барокко, філософія французського Просвітництва та психологія (К. А. Гельвецій. П. Д. Гольбах, Ш. Л. Монтеск'є), раціоналізм та емпіризм Нового часу, як перші спроби обгрунтування шляху наукового пізнання (Р. Декарт, Ф. Бекон), вплив німецької класичної філософії на розвиток психологічних знань (І. Кант, Ф. Феєрбах, Ф. Гегель), сучасна психологія. Зародження основних психологічних ідей в донауковий період розвитку психології.

Тема 2. Зв'язок психології з природничо-науковими дисциплінами.Вплив природничих наук на формування наукової психології. Місце психології в системі соціальних і біологічних наук (О. Р. Лурія). Психологічна наука і фізіологія науки (О. Р. Лурія). Тілесний образ людини та характер її поведінки. Екстеріоризація психічного. Вчення про конституції та діатези (О. О. Богомолець). Будова тіла і характер людини (Е. Кречмер). Типологія людини (В. Шелдон). Факторний аналіз будови тіла у зв'язку з психічними особливостями людини (Дж. Таннер). Історіографічне порівняння типології будови тіла (Р. Кнусман). Інтеріоризація: від зовнішньої структури до внутрішньої. Рефлексологічне вчення про колектив (О. С. Залужний). Рефлексологічні ідеї біологічної та соціальної зумовленості людської поведінки (І. П. Соколянський). Реактологія: реакція як вихідна ланка поведінки (К. М. Корнілов). Ідея рефлекторного кінця і функціональні механізми поведінки (М. О. Бернштейн). Теорія функціональних систем (П. К. Анохін).

Тема 3. Будова і функціонування центральної нервової системи. Анатомо-фізіологічні представники в мозку психічних процесів і станів людини. Фізіологічні основи психіки. Психіка як цілісна система. Будова, властивості і функціонування ЦНС. Психіка й мозок людини: принципи і загальні механізми зв'язку. Структурна і функціональна організація мозку (О. Р. Лурія). Три рівні аналізу будови ЦНС (клітинний, морфофункціональний, системний). Мозок як фізіологічний орган. Мозок як орган психіки. Будова головного мозку. Психіка і мозок: принципи і загальні механізми зв’язку (Р. С. Нємов). Функціональна асиметрія мозку, її прояв та призначення в регуляції психічних процесів та станів. Розвиток функцій ЦНС як центрального компоненту функціональних систем (Н. Чупрікова).

Тема 4. Рефлекторна природа всіх видів психічної діяльності (І. М. Сєченов, І. П. Павлов). Поняття аналізатора. Розвиток рефлекторної діяльності. Утворення умовних рефлексів. I і II сигнальна системи, за І. П. Павловим. Модель концептуальної рефлекторної дуги, за Є. М. Соколовим. Вчення М. О. Бернштейна про участь психіки в регуляції рухів. Інстинкти і рефлекси людини. Теорія «драйвів» З. Фрейда. Умовний рефлекс, що примирив психологію з фізіологією (О. В. Киричук, В. А. Роменець). Розвиток уявлень про природу психічного І. М. Сєченова, К. Д. Ушинського, В. В. Зеньківський, М. М. Ланге, О. О. Ухтомського, В. М. Бехтєрєва, Г. І. Челпанова, К. М. Корнілова, П. П. Блонського, Л. С. Виготський, І. П. Павлов. Будова окремого нейрона і принципи його роботи. Поняття та види рецепторів. Наявність в мозку спеціалізованих і неспеціалізованих нейронів, їх роль в сприйнятті й інших процесах. Розщеплений мозок (А. Ревонсуо).

Тема 5. Свідомість і її місце в науковому погляді на світ. Що таке психіка. Визначення критеріїв психіки: класичні (антропопсихізм, нейропсихізм, панпсихізм, біопсихізм) та сучасні наукові (О. М. Леонтьєв, П. Я. Гальперін) в історії розвитку психології. Класифікація різних психічних форм життя на Землі (О. М. Леонтьєв, Фабрі). Редуктивний матеріалізм. Мікрофізикалізм. Емерджентний матеріалізм. Моністичний матеріалізм. Нейтральний монізм. Функціоналізм. Змінені стани свідомості. Мозок і свідомість як функціональні сутності (Хосе Дельгадо). Зовнішнє середовище як структурний елемент свідомості. Основні етапи історії дослідження мозку фізичними методами (Хосе Дельгадо).

Тема 6. Фізіологічні основи відчуттів та сприйняття. Властивості відчуттів. Рефлекторний характер відчуттів. Аналізатор (І. П. Павлов). Рефлекторна дуга. Ефектор. Ядро аналізатора. Принцип зворотного зв'язку (І. М. Сєченов). Пороги відчуттів. Особливості психічного відображення: сигнальний характер відображення. Специфічний і неспецифічний шляхи проведення сенсорної інформації в ЦНС (Є. М. Соколов). Місце розташування та функції ретикулярної формації. Зв'язок ЦНС із рецепторами різних подразників: слуховими, зоровими, нюховими, дотику. Нейропсихологічні розлади зорової свідомості (А. Ревонсуо). Роль руху у процесі сприйняття і формування образу. Вроджений орієнтовний рефлекс (Д. Бом).

Тема 7. Фізіологічні основи пам'яті, уваги. Молекулярна та нейронна теорії пам'яті. Роль РНК в роботі і функціонуванні довготривалої пам'яті. Роль кори головного мозку в керуванні пам'яттю. Гіпотеза Д. О. Хеба про фізіологічні механізми короткотривалої та довготривалої пам'яті. Гліальна гіпотеза про механізми довготривалої пам'яті. Теоретична трактовка уваги П. Я. Гальперіна. Теорія уваги Т. Рібо. Процес вікового розвитку уваги О. М. Леонтьєва та ідеї Л. С. Виготського.

Тема 8.Фізіологічні основи уявлення, мислення та емоцій, мови. Творче уявлення в теорії Т. Рібо. Зв'язок ейдотичної пам'яті з уявленням. Фізіологічні основи мислення та емоцій. Поняття та види мислення. Теорії та методи вивчення мислення. Творче мислення. Співвідношення мислення і мови. Анатомо-фізіологічне представництво в мозку психічних процесів та станів людини. Еволюційна концепція емоцій Ч. Дарвіна. Семантична деменція: відсутність смислу об'єктів (А. Ревонсуо). Симутанагнозія: відсутність феноменального фону. Ігнорування: відсутність феноменального простору. Акінетопсія: відсутність руху. Фізіологічні основи мови. Органічні основи мотивації та мови.

Тема 9. Фізіологічні основи індивідуально-психологічних особливостей особистості: типу нервової системи, темпераменту, характеру, інтелекту. Фізіологічні основи темпераменту, його зв'язок з нервовою системою. Темперамент і типи вищої нервової діяльності (вчення І. П. Павлова). Темперамент як основа формування характеру, що формується у процесі діяльності. Взаємодія психічних і фізіологічних процесів в управлінні поведінкою. Модель «Функціональної системи» П. К. Анохіна як модель взаємодії психічних та фізіологічних процесів і явищ в їх спільному керівництві поведінкою. Три рівні дослідження здібностей і схильностей: психофізіологічний, психологічний і соціально-психологічний (Е. А. Голубьєва). Сучасна психофізіологічна теорія научання (К. Халл).

Тема 10. Зв'язок генетики, фізіології та психіки людини. Множинність властивостей, якими наділена людина: природні і соціальні, вроджені і набуті, генотипні і фенотипні, індивідуальні і загальні, анатомо-фізіологічні, психологічні (особистісні, пізнавальні), поведінкові. Взаємозв'язок нервової і ендокринної системи. Електроенцефалографія. Функціональне значення ЕЕГ. Характеристика генетичних основ психічних утворень і їх розвитку в лейпцизькій школі гештальтпсихології (Г. Фолькельт). Онтогенетичний принцип в теорії розумового розвитку Х.Вернера. Основні психологічні властивості, які передаються людині генетичним шляхом. Вплив генотипу на темперамент, емоційність, мовлення, інтелект. Взаємодія генотипу та середовища в розвитку організму, у формуванні психіки та поведінки. Вроджені форми психіки і поведінки. Генетичне коріння мислення і мови (Л. С. Виготський).
IV. Список рекомендованої літератури
з дисципліни «Історія України»

Основна:

 1. Бек К. Відновлення сталінської системи в повоєнній Україні / К. Бек // Укр. істор. журн. - 2012. - № 4. - С. 127-139.

 2. Бережинський В. Г. Україна в роки першої світової війни / В. Г. Бережинський. - К., 2001.

 3. Бойко О.Д. Історія України: [Навч. посібн. 3-тє видання доповнене] / О. Д. Бойко. - К.: Академвидав, 2010. - 688 с.

 4. Боплан Г. Опис України. Меріме П. Українські козаки та їх останні гетьмани / Г. Боплан. - Львів. 1990. - 653 с.

 5. Верстюк В. Ф. Українська Центральна Рада / В. Ф. Верстюк. - К., 1997.

6. Верстюк В. Ф. Українська Центральна Рада й українізація військових частин російської армії / В. Ф. Верстюк // Укр. істор. журн. - 2012. - № 3. - С. 4-27.

 1. Видатні постаті в історії України ІХ-ХІХ ст.: Короткі біографічні нариси. Історичні та художні портрети. - К., 2002.

 2. Винниченко В. Відродження нації / В. Винниченко. - Київ-Відень, 1920-1990. - Ч.1-3.

 3. Воронцов І. Голод 1946-1947 рр. / І. Воронцов, Ю. Пилявець. - К., 1993.

 4. Гай-Нижник П. П. Державний переворот 29 квітня 1918 р.: причини та перебіг захоплення влади П. Скоропадським / П.П. Гай-Нижник // Укр. істор. журн. - 2011. - № 4. - С. 132-164.

 5. Горобець В. М. Старшина Гетьманщини: неслужбовий вимір службової кар'єри провідної соціальної верстви / В. М. Горобець // Укр. істор. журн. -2012. - № 4. - С. 52-66.

Додаткова:

 1. Геродот із Галікарнасу. Скіфія: Найдавніший опис України з V століття перед Христом. - К., 1992.

 2. Грушевський М. С. Історія України-Руси: В 11 т., 12 кн. / М. С. Грушевський. - К., 1992-1998. - Т.1-10.

 3. Гунчак Т. Україна: перша половина ХХ ст. Нариси політичної історії / Т. Гунчак. - К., 1993.

 4. Гуржій О. І. Від гетьмана до гетьмана: рід Скоропадськихв історії України / О.І. Гуржій, О.П. Реєнт. - К.; Суми: Сумский держ.ун-т, 2011.228 с.

 5. Даниленко В. М. Шлях до ньезалежності: громадські рухи й суспільні настрої в УРСР другої половини 1980-х рр. / В.М. Даниленко, М. К. Смольніцька // Укр. істор. журн. - 2011. - № 4. - С. 4-22.

 6. Дорошенко Д. Нарис історії України: У 2 т. / Д. Дорошенко. - К., 1991.

 7. Довбня В. Січові стрільці київського формування у визвольних змаганнях 1917-1920 років: організація та правові засади діяльності / Заг. ред. проф. П. П. Михайленка. - К.: Текст, 2002. - 220 с.

 8. Здобуття незалежності України 1991. Історія проголошення,
  документи, свідчення: У 2 т. - Житомир: Рута, 2011.- Т.1. - 752 с.; Т.2.- 896 с.

 9. Етнонаціональний розвиток України. Терміни, визначення, персоналії.  К., 1993. Етнонаціональні процеси в Україні: історія та сучасність. - К., 2001.

 10. Єфремов С. Щоденники. 1923-1929 / С. Єфремов. - К., 1997.

 11. Історія України: Навч. посіб. / В. М. Литвин, В. М. Мордвинцев, А. Г. Слюсаренко. - К., 2002.

 12. Історія України: [навч. посіб.] / М. В. Лазарович. - К.: Знання, 2011.- 683с.

 13. Історія України. Новітня доба: [навчальний посібник] / В. М. Литвин, Ф. Колесник, А. Г. Слюсаренко та ін.; за ред. В. М. Литвина.- К. : Академвидав, 2012.- 480 с.

 14. Історія українського війська (від княжих часів до 20-х рр. ХХ ст.). -Львів, 1992.

 15. Історія Української РСР. У 8 т. - К., 1977-1980.

 16. Кирило-Мефодіївське товариство. [Зб. док.: В 3 т.]- К., 1990.

 17. Колективізація і голод на Україні 1929-1933 рр. Збірник документів і матеріалів. - К., 1992.

 18. Конституція України - К., 1996.

 19. Косик В. Україна і Німеччина у другій світовій війні. - Париж-Нью-Йорк-Львів, 1993.

з дисципліни «Загальна психологія»

Основна

 1. Общая психология /под ред. А.В. Петровского. - М.: Просвещение, 1986. 466 с.

 2. Основи психології /за ред. О.В. Киричука, В.А. Роменця/. - К.:Либідь, 1995. – 632с.

 3. Практикум по общей психологии /под ред. А.И.Щербакова.- М.: Просвещение, 1990. - 288 с

 4. Немов Р.С. Психология: [в 3-х книгах] / Р.С. Немов. – М. :Владос, 1995   .    Кн. 1 : Общие основы психологии. – 2003. – 688 с.

 5. Петровский А.В. Теоретическая психология: [учеб.пособие для студ. психол. фак. высш. учеб. заведений] / А.В.Петровский, М. Г. Ярошевский. - М.: Академия, 2001.- 496с.

 6. Хрестоматия по психологии: [учеб. пособие для студентов пед ин-тов] / Сост. В.В.Мироненко; под ред. А.В.Петровского. –М. : Просвещение, 1990.- 447 с.

Додаткова

 1. Анциферова Л.И. Системный подход к психологии личности / Л. И. Анцыферова // Принцип системности в психологических исследованиях. - М. : Наука, 1990.  С. 61 - 78.

 2. Асмолов А.Г. Психология личности / А.Г. Асмолов. - М. : МГУ, 1990. – 367 с.

 3. Выготский Л.С. Собраниесочинений: [в 6т.] / Л.С. Выготский. – М. : Просвещение, 1984 -.

 4. Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в психологию / Ю.Б. Гиппенрейтер. - М.: МГУ, 1988. - 320 с.

 1. Гриншпун И.Б. Введение в психологию / И.Б. Гришпун. – М. : Международная педагогическая академия, 1994. – 149 с.

 2. Зейгарник Б.В. Теория личности в зарубежной психологии / Б. В. Зейгарник. - М. : МГУ, 1982. – 128 с.

 3. Зейгарник Б.В. Теория личности К. Левина / Б.В. Зейгарник.- М. : МГУ, 1981. – 107 с.

 4. Иващенко Ф.М. Задачи общей психологии / Ф.М. Иващенко. – Минск : Высшая школа, 1979. - 80 с.

 5. Козарновська Г.Б. Загальна, вікова і педагогічна психологія: [збірник завдань] / Г.Б. Козарновська, О.П. Долинна. - К. : Вища школа, 1990. – 120 с.

 6. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность / А.Н. Леонтьев. – М. : Политиздат, 1982. – 304 с.

 7. Психология личности: [Тексты] / ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, А. А. Пузырей. - М. : МГУ, 1982. – 287 с.

 8. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии / С.Л. Рубинштейн. – СПб. : Питер, 2002. – 720 с.

 9. Слободчиков В.И. Психология человека: Введение в психологию субъективности / В. И. Слободчиков, Е. И. Исаев. – М. :Школа-Пресс, 1995.- 384 с.

 10. Рамендик Д.М. Психологический практикум: [учеб.пос. для вузов] / Д. М. Рамендик, О.В. Солонкина, С.П. Слаква. - М. : Мастерство, 2002. -160 с.

 11. Реан А.А. Психология изучения личности :[уч. пос.] / А.А. Реан. - СПб. : Изд-во Михайлова В.А.,1999. – 288 с.

 12. Столяренко Л.Д. Основы психологии: [уч. пос. для студ. вузов] / Л. Д. Столяренко. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2000. – 672 с.

 13. Таратунский Ф.О. Задачи и упражнения по общей психологии / Ф. О. Таратунский, Н.Ф. Таратунская. – Минск :Университетское, 1988. – 175 с.

 14. Турусова О.В. Психология в вопросах, задачах и упражнениях: [в 3 т. ] / О. В. Турусова. – Самара :Самарский государственный университет, 1994. -

 15. Чернет П.Е. Тесты IQ : Логика и психометрия, математика и концентрация внимания, различные типы мышления, ребусы и задачи структурные построения и преобразования / П. Е. Чернет. - М. : ИНФРА-М, 2000. – 135 с.

з дисципліни «Природничо-наукові основи психології»

Основна

 1. Варій М. Й. Природничо-наукові основи психології / Варій М.Й. - К. : Центр учбової літератури, 2007. – 968 с.

 2. Говард Г. Структура разума: теория множественного интеллекта / Говард Г. - М. : ООО «И.Д. Вильямс», 2007. – 512 с.

 3. Голубева Э.А. Индивидуальные особенности памяти человека / Голубева Э. А. - М. : Педагогика, 1980. – 152 с.

 4. Данилова Н. Н. Физиология высшей нервной деятельности / Данилова Н. Н., Крылова А. Л. - Ростов н/Д. : Феникс, 2005. – 478 с.

 5. Дельгадо X. Мозг и сознание / Дельгадо X. - М.: 1971. – 263 с.

 6. Жан Пиаже Экспериментальная психология / Жан Пиаже, Поль Фрес - М. : Издательство «Прогресс». – 300 с.

 7. Ильин Е. П. Психофизиология состояний человека / Ильин Е. П. - П. : 2005. – 412 с.

 8. Коляденко Г. И. Анатомія людини / Коляденко Г. И. - К. : Либідь, 2004. – 384 с.

 9. Лурия А.Р. Основы нейропсихологии / Лурия А. Р. - М. : Издательский центр «Академия», 2003. – 384 с.

 10. Немов Р. С. Психология / Немов Р. С. - М. : Просвещение, 1990. – 301 с.

 11. Павелків Р. В. Загальна психологія. Підручник. - К. : Кондор, 2009. – 576 с.

 12. Равия-Щербо И. В. Психогенетика / Равия-Щербо И. В. - М. : Аспект Пресс, 1999. – 447 с.

 13. Савчин М. В. Загальна психологія: навч. Посіб. / М.В. Савчин. - К. : Академвидав, 2011. - 464 с.

 14. Симонов П. В. Эмоциональныймозг. Физиология. Нейроанатомия. Психологияэмоций / Симонов П.В. - М.: 1981. – 100 с.

 15. Тарнавский Ю. Б. Срыва можно избежать / Тарнавский Ю. Б. - М. : Медицина, 1990. – 144 с.

Додаткова

 1. Александров Ю. И. Психофизиологическое значение активности центральных и периферических нейронов в поведении / Александров Ю. И. - М.: Наука, 1989. – 208 с.

2. Веленков И. Ю. Принцип целостности в деятельностимозга / Веленков И. Ю. - М. : Медицина, 1980. – 311 с.

3. Данилова И. И. Функциональные состояния: механизмы и диагностика / Данилова И. И. - М. : Изд-во МГУ, 1985. – 287 с.

4. Леонова А. Б. Психодиагностика функциональных состояний человека / Леонова А. Б. - М.: МГУ, 1994. – 200 с.

5. Лурия А. Р. О естественнонаучных основах психологии // Естественнонаучные основы психологии / Под. ред. Смирнова А. А., А. Р. Лурия, В. Д. Небылицына - М. : Педагогика, 1978. – С. 7-23

6. Люблинская А. А. Детскаяпсихология: [Учебное пособие для студентов педагогических институтов] / Люблинская А. А. - М. : Просвещение, 1971. – 415 с.

7. Роменець В. А. Історія психології / - К. : Либідь, 2005. – 898 с.

8. Хрестоматия по ощущению и восприятию. Учебноепособие для вузов / под ред. Гиппенрейтер Ю. Б., Михалевской М. Б. - М. : Издательство МГУ, 1975. – 400с.

9. Чуприкова Н. И. Психология умственного развития: Принцип дифференциации / Чуприкова Н. И. - М. : АО СТОЛЕТИЕ, 1997. – 480 с.

Голова фахової

атестаційної комісії __________________ _С.М. Каліщук__

(підпис) (ініціали та прізвище)


поділитися в соціальних мережахСхожі:

Освітня програма: Психологія Запоріжжя 2017 рік І. Пояснювальна записка...
«бакалавр» спеціальності 053 Психологія / напряму підготовки 030102 Психологія в межах ліцензованого обсягу спеціальності

Пояснювальна записка програму вступного тестування з дисципліни «Біологія»
К.: Перун, 2005) та Біологія, 10 – 11 класи ( Тернопіль, 2011 р.). Розроблена програма враховує принципи системного підходу, такі...

Програма вступного іспиту з іноземної мови
Схвалено Вченою радою Львівського регіонального інституту Національної академії від 13 червня 2017 року, протокол №29/39

Пояснювальна записка
Державному стандарті освіти (освітня галузь “Суспільствознавство”) та відповідно вимог до профільної школи. Представлено курси історії...

Пояснювальна записка Програма гуртка козацько-лицарського виховання «Джура»
Погоджено методичною радою Хмельницького обласного центру туризму І краєзнавства учнівської молоді

Навчальна програма для учнів 6-9 класів загальноосвітніх навчальних...
Вступ. Навчальна програма з географії розроблена на основі положень Державного стандарту базової (основної) середньої освіти, згідно...

Програма курсу «Основи психології особистості»
Романовська Д. Д., завідувач нмц практичної психології І соціальної роботи Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької...

Програма вступного іспиту з конкурсного предмету «історія україни»
Метою вступного екзамену з історії України є оцінювання рівня сформованості історичної компетентності випускника школи, визначення...

Програма «Здоров'я» Сфера теоретичної творчості гурток «Юний історик»
Виховна мета виховання особистості, яка володіє комунікативними навичками І високими адаптивними можливостями на тлі високоморальних...

Поняття про психіку. Предмет психології як науки психіка людини як...
Душа в реаліях та міфах. Одним з найпоширеніших є визначення психології як науки про душу. Проте сам термін І поняття «душа» виникли...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

i.lekciya.com.ua
Головна сторінка